تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

ربات تلگرامی تعبیر خواب آنلاین

تاریخ:دوشنبه 14 مرداد 1398-02:53 ق.ظ

اخیرا در حال راه اندازی و تکمیل ربات تلگرامی تعبیر خواب هستیم که میتوانید بدون نیاز به گشت و گذار در وبسایت های اینترنتی یا آپلیکیشن ها به سرعت هر تعبیری را پیدا کنید

ربات هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_bot و یا به صورت لینک : t.me/taabir_faal_bot  است

همچنین ربات به فال روزانه هم مجهز است که میتوانید از آن شعرهای شاعران ایرانی را بگیرید


نوع مطلب : اخبار سایت 

نظرات() 

تعبیر خواب زرشک

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:25 ب.ظ

زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. اگر بیند زرشک میخورد، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید. جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می شود که خودتان آغاز می کنید ولی در نتیجه شما را غمین و اندوهگین می کند. اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می شود اما این نعمت سبب اندوه شما می گردد.

تعبیر خواب آنلاین زرشک, تعبیر خواب زرشک, تعبیر خواب فارسی زرشک, تعبیر زرشک در خواب, خواب زرشک, خواب زرشک دیدن, در خواب زرشک را دیدن, دیدن زرشک در خواب, دیشب خواب زرشک دیدم, زرشک به تعبیر آنلی بیتون, زرشک به تعبیر ابراهیم کرمانی, زرشک به تعبیر ابن سیرین, زرشک به تعبیر امام صادق,زرشک به تعبیر جابر مغربی, زرشک به تعبیر دانیال نبی, زرشک به تعبیر لیلا برایت, زرشک به تعبیر منوچهر تهرانی, زرشک به تعبیر پرشین فال, زرشک به تعبیر یوسف نبی, زرشک به هانس کورت, زرشک در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زرشک در خواب, معنی زرشک در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زره

تاریخ:چهارشنبه 9 بهمن 1392-02:35 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وی خیره شود. اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس با وی قهر کند و بعضی از معبران گویند: زره حصین دین است که او نگاهدارد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زرده درخواب بر شش وجه است.

اول: ایمنی.

دوم: حصین دین ( حصن و حصار دین).

سوم: قوت ونیرومندی.

چهارم: مال.

پنجم: زندگانی.

ششم: نیکوئی.

زره گر(زره ساز) در خواب مردی است که ادب وفرهنگ آموزد مردمان را.

تعبیر خواب آنلاین زره, تعبیر خواب زره, تعبیر خواب فارسی زره, تعبیر زره در خواب, خواب زره, خواب زره دیدن,در خواب زره را دیدن, دیدن زره در خواب, دیشب خواب زره دیدم, زره به تعبیر آنلی بیتون, زره به تعبیر ابراهیم کرمانی, زره به تعبیر ابن سیرین, زره به تعبیر امام صادق, زره به تعبیر جابر مغربی, زره به تعبیر دانیال نبی, زره به تعبیر لیلا برایت, زره به تعبیر منوچهر تهرانی, زره به تعبیر پرشین فال, زره به تعبیر یوسف نبی, زره به هانس کورت, زره در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زره در خواب, معنی زره در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زکات

تاریخ:چهارشنبه 9 بهمن 1392-02:03 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زکات درخواب دیدن، دلیل بود که مالش زیاده گردد. اگر بیند که زکات فطر می دارد، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگاری یابد. اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر دشمن دارد بر وی ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که زکات مال می داد، مال او درحق بود و بلارفع شود.

جابرمغربی گوید:

اگر کسی بیند که زکات مال می داد، دلیل که مالش زیاده گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زکات مال دادن درخواب بر هفت وجه است.

اول: بشارت.

دوم: خیروبرکت.

سوم: روشن بود کارهای مشکل (حل شدن مشکلات).

چهارم: قضای حاجت (برآورده شدن حاجات).

پنجم: روشنائی.

ششم: از غم فرج یافتن (نجات یافتن از غمها).

هفتم: زیادتی مال .

 تعبیر خواب آنلاین زکات, تعبیر خواب زکات, تعبیر خواب فارسی زکات, تعبیر زکات در خواب, خواب زکات, خواب زکات دیدن, در خواب زکات را دیدن, دیدن زکات در خواب, دیشب خواب زکات دیدم, زکات به تعبیر آنلی بیتون, زکات به تعبیر ابراهیم کرمانی, زکات به تعبیر ابن سیرین, زکات به تعبیر امام صادق, زکات به تعبیر جابر مغربی, زکات به تعبیر دانیال نبی, زکات به تعبیر لیلا برایت, زکات به تعبیر منوچهر تهرانی, زکات به تعبیر پرشین فال, زکات به تعبیر یوسف نبی, زکات به هانس کورت, زکات در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زکات در خواب, معنی زکات در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زکام

تاریخ:چهارشنبه 9 بهمن 1392-01:53 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود، دلیل است روزی اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هرچه که زکام صعب تر است، بیماری او بیشتر شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

زکام دیدن، دلیل کند که بر کسی خشم گیرد و زود صلح کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زکام درخواب بر سه وجه است.

اول: بیماری اندک (بیماری کم و سبک).

دوم: خشم گرفتن بر کسی.

سوم: منفعت یافتن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده می شود و از بین می رود. عقده ای است که خالی می گردد. اگر ببینید آب از بینی شما می چکد و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بین می رود. اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می گیرد و تندی می کند.

تعبیر خواب آنلاین زکام, تعبیر خواب زکام, تعبیر خواب فارسی زکام, تعبیر زکام در خواب, خواب زکام, خواب زکام دیدن, در خواب زکام را دیدن, دیدن زکام در خواب, دیشب خواب زکام دیدم, زکام به تعبیر آنلی بیتون, زکام به تعبیر ابراهیم کرمانی, زکام به تعبیر ابن سیرین, زکام به تعبیر امام صادق, زکام به تعبیر جابر مغربی, زکام به تعبیر دانیال نبی, زکام به تعبیر لیلا برایت, زکام به تعبیر منوچهر تهرانی, زکام به تعبیر پرشین فال, زکام به تعبیر یوسف نبی, زکام به هانس کورت, زکام در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زکام در خواب, معنی زکام در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زلزله

تاریخ:دوشنبه 7 بهمن 1392-01:22 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود.

در همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومیتعبیر شده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

زلزله : تغییرات ، بی ثباتی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن زلزله خوف از سلطان بود

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ احساس زمین لرزه در خواب ، نشانة آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانة پریشانی و شکست در حرفه است .

 تعبیر خواب آنلاین زلزله, تعبیر خواب زلزله, تعبیر خواب فارسی زلزله, تعبیر زلزله در خواب, خواب زلزله, خواب زلزله دیدن, در خواب زلزله را دیدن, دیدن زلزله در خواب, دیشب خواب زلزله دیدم, زلزله به تعبیر آنلی بیتون, زلزله به تعبیر ابراهیم کرمانی, زلزله به تعبیر ابن سیرین, زلزله به تعبیر امام صادق, زلزله به تعبیر جابر مغربی, زلزله به تعبیر دانیال نبی, زلزله به تعبیر لیلا برایت, زلزله به تعبیر منوچهر تهرانی, زلزله به تعبیر پرشین فال, زلزله به تعبیر یوسف نبی, زلزله به هانس کورت, زلزله در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زلزله در خواب, معنی زلزله در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زمرد

تاریخ:دوشنبه 7 بهمن 1392-01:20 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.

ابراهیم کرمانی گوید:

زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تاویل آن به دین و مذهب بازگردد.

جابر مغربی گوید:

زمرد درخواب، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید بعضی گویند: زمرد درخواب دیدن، دلیل سخنی نیکو باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.

اول: فرزند.

دوم: برادر.

سوم: مال حلال.

چهارم: کنیزک خوبروی (زیبا).

پنجم: سخن نیکو.

هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل ها که گفتیم نیکوتر باشد.

تعبیر خواب آنلاین زمرد, تعبیر خواب زمرد, تعبیر خواب فارسی زمرد, تعبیر زمرد در خواب, خواب زمرد, خواب زمرد دیدن, در خواب زمرد را دیدن, دیدن زمرد در خواب, دیشب خواب زمرد دیدم, زمرد به تعبیر آنلی بیتون, زمرد به تعبیر ابراهیم کرمانی, زمرد به تعبیر ابن سیرین, زمرد به تعبیر امام صادق, زمرد به تعبیر جابر مغربی, زمرد به تعبیر دانیال نبی, زمرد به تعبیر لیلا برایت, زمرد به تعبیر منوچهر تهرانی, زمرد به تعبیر پرشین فال, زمرد به تعبیر یوسف نبی, زمرد به هانس کورت, زمرد در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زمرد در خواب, معنی زمرد در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زن

تاریخ:پنجشنبه 3 بهمن 1392-09:04 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود. اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

جابرمغربی گوید:

زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر بیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.

محمد بن سیرین گوید:

اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل که غمگین و اندوهناک شود. اگر مردی بیند که زنش پسر آورد، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود. اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زن درخواب بر شش وجه است.

اول: شادی و مقصود.

دوم: دنیا.

سوم: شغل این جهان.

چهارم: فراخی وفراوانی نعمت.

پنجم: قحطی و تنگدستی.

ششم: توانگری و ثروتمندی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب. دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را درخواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن. زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند.معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خوابها وا می گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

لوک اویتنهاو می گوید :

زن : شانس در عشق

دیدن یک زن : ناتوانی

دیدن چندین زن : افترا

زن مو بور : اتفاقی خوشایند

زن مو قهوه ای : بیماری

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده

زن عریان : عزاداری در خانواده

شنیدن صدای یک زن : عزم سفر کردن

بوسیدن یک زن : استفاده مادی

زن باردار: شادمانی

پیر زن : دعوا

زن چادری : مرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .

۲ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند .

۳ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد ، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .

۴ـ دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت

۵ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .

۶ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانة آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد .

تعبیر خواب آنلاین دختر, تعبیر خواب آنلاین زن, تعبیر خواب آنلاین زن جوان, تعبیر خواب آنلاین زن لخت, تعبیر خواب آنلاین زن چادری, تعبیر خواب دختر, تعبیر خواب زن, تعبیر خواب زن جوان, تعبیر خواب زن لخت, تعبیر خواب زن چادری, تعبیر خواب فارسی دختر, تعبیر خواب فارسی زن, تعبیر خواب فارسی زن جوان, تعبیر خواب فارسی زن لخت, تعبیر خواب فارسی زن چادری, تعبیر دختر در خواب, تعبیر زن جوان در خواب, تعبیر زن در خواب, تعبیر زن لخت در خواب, تعبیر زن چادری در خواب, خواب دختر, خواب دختر دیدن, خواب زن, خواب زن جوان, خواب زن جوان دیدن, خواب زن دیدن, خواب زن لخت, خواب زن لخت دیدن, خواب زن چادری, خواب زن چادری دیدن, دختر به تعبیر آنلی بیتون, دختر به تعبیر ابراهیم کرمانی, دختر به تعبیر ابن سیرین, دختر به تعبیر امام صادق, دختر به تعبیر جابر مغربی, دختر به تعبیر دانیال نبی, دختر به تعبیر لیلا برایت, دختر به تعبیر منوچهر تهرانی, دختر به تعبیر پرشین فال, دختر به تعبیر یوسف نبی, دختر به هانس کورت, دختر در کتاب سرزمین رویاها, در خواب دختر را دیدن, در خواب زن جوان را دیدن, در خواب زن را دیدن, در خواب زن لخت را دیدن, در خواب زن چادری را دیدن, دیدن دختر در خواب, دیدن زن جوان در خواب, دیدن زن در خواب, دیدن زن لخت در خواب, دیدن زن چادری در خواب, دیشب خواب دختر دیدم, دیشب خواب زن جوان دیدم, دیشب خواب زن دیدم, دیشب خواب زن لخت دیدم, دیشب خواب زن چادری دیدم, زن به تعبیر آنلی بیتون, زن به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن به تعبیر ابن سیرین, زن به تعبیر امام صادق,زن به تعبیر جابر مغربی, زن به تعبیر دانیال نبی, زن به تعبیر لیلا برایت, زن به تعبیر منوچهر تهرانی, زن به تعبیر پرشین فال, زن به تعبیر یوسف نبی, زن به هانس کورت, زن جوان به تعبیر آنلی بیتون, زن جوان به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن جوان به تعبیر ابن سیرین, زن جوان به تعبیر امام صادق, زن جوان به تعبیر جابر مغربی, زن جوان به تعبیر دانیال نبی, زن جوان به تعبیر لیلا برایت, زن جوان به تعبیر منوچهر تهرانی, زن جوان به تعبیر پرشین فال, زن جوان به تعبیر یوسف نبی, زن جوان به هانس کورت, زن جوان در کتاب سرزمین رویاها, زن در کتاب سرزمین رویاها,زن لخت به تعبیر آنلی بیتون, زن لخت به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن لخت به تعبیر ابن سیرین, زن لخت به تعبیر امام صادق, زن لخت به تعبیر جابر مغربی, زن لخت به تعبیر دانیال نبی, زن لخت به تعبیر لیلا برایت, زن لخت به تعبیر منوچهر تهرانی, زن لخت به تعبیر پرشین فال, زن لخت به تعبیر یوسف نبی, زن لخت به هانس کورت, زن لخت در کتاب سرزمین رویاها, زن چادری به تعبیر آنلی بیتون, زن چادری به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن چادری به تعبیر ابن سیرین, زن چادری به تعبیر امام صادق, زن چادری به تعبیر جابر مغربی, زن چادری به تعبیر دانیال نبی, زن چادری به تعبیر لیلا برایت, زن چادری به تعبیر منوچهر تهرانی, زن چادری به تعبیر پرشین فال, زن چادری به تعبیر یوسف نبی, زن چادری به هانس کورت, زن چادری در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده دختر در خواب, مشاهده زن جوان در خواب, مشاهده زن در خواب, مشاهده زن لخت در خواب, مشاهده زن چادری در خواب, معنی دختر در خواب,معنی زن جوان در خواب, معنی زن در خواب, معنی زن لخت در خواب, معنی زن چادری در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زنبور

تاریخ:پنجشنبه 3 بهمن 1392-08:56 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زنبور درخواب، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زنبور درخواب، بر شش وجه است.

اول: هیاهو وغوغا.

دوم: مردم دون (مردم فرومایه).

سوم: لشگر.

چهارم: ملخ (مدح).

پنجم: دشمن.

ششم: فرزندان.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

لوک اویتنهاو می گوید :

زنبورعسل نشانه نیک بختی

نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محیط کاری : امید زیبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

گرفتن : ناراحتی

کشتن : بدبختی

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

۳ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

 تعبیر خواب آنلاین زنبور, تعبیر خواب زنبور, تعبیر خواب فارسی زنبور, تعبیر زنبور در خواب, خواب زنبور, خواب زنبور دیدن, در خواب زنبور را دیدن, دیدن زنبور در خواب, دیشب خواب زنبور دیدم, زنبور به تعبیر آنلی بیتون, زنبور به تعبیر ابراهیم کرمانی, زنبور به تعبیر ابن سیرین, زنبور به تعبیر امام صادق, زنبور به تعبیر جابر مغربی, زنبور به تعبیر دانیال نبی, زنبور به تعبیر لیلا برایت, زنبور به تعبیر منوچهر تهرانی, زنبور به تعبیر پرشین فال, زنبور به تعبیر یوسف نبی, زنبور به هانس کورت, زنبور در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زنبور در خواب, معنی زنبور در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زنبیل

تاریخ:پنجشنبه 3 بهمن 1392-08:55 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زنبیل در خواب، زن است یا کنیزک. اگر بیند که زنبیلی داشت، دلیل که وی از خادمی حاصل شود و بعضی از معبران گویند: زنبیل در خواب، مال و نعمت است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زنبیل در خواب، بر نه وجه است

اول: زن.

دوم: خادم.

سوم: کنیزک.

چهارم: قوام دین (مایه برپائی دین).

پنجم: صلاح دین(تندرستی).

ششم: عمر دراز.

هفتم: مال و نعمت.

هشتم: خیرو برکت.

نهم: میراث بردن از جهت زنان.

زنبیل باف در خواب خداوندگار است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند چیزی یاکاری می شوید که انجام می دهید. این در صورتی است که زنبیل خالی باشد ولی اگر سنگین و پر باشد برای شما خیر پیش می آید و به قدر سنگینی آن چیزی به دست می آورید یا اتفاقی مطلوب می افتد. اگر زنبیل را از کسی بگیرید به شما کاری پیشنهاد می شود که سودبخش است و اگر شما زنبیل خالی به کسی بدهید کاری سودبخش به او پیشنهاد می کنید یا نفعی به او می رسانید. اگر زنبیل پر باشد نفعی مسلم عاید می شود. اگر دیدید زنبیلی گسیخته و پاره شده ، در کاری با شکست و ناکامی مواجه می گردید. این خواب را اگر دختری جوان و دم بخت ببیند تعبیرش شکست عاطفی است و چنان چه همان دختر جوان ببیند زنبیلی پر به دست دارد که نداند درون آن چیست شوهر می کند یا خواستگاری دل خواه برایش پیدا می شود. همین حالت است اگر زنبیل را از کسی بگیرد. زنبیل بافتن آرزومندی است و فریفته شدن به دنیا و به زبان گویاتر کیسه دوختن برای سودهای واهی و غیر معقول.

تعبیر خواب آنلاین زنبیل, تعبیر خواب زنبیل, تعبیر خواب فارسی زنبیل, تعبیر زنبیل در خواب, خواب زنبیل,خواب زنبیل دیدن, در خواب زنبیل را دیدن, دیدن زنبیل در خواب, دیشب خواب زنبیل دیدم, زنبیل به تعبیر آنلی بیتون,زنبیل به تعبیر ابراهیم کرمانی, زنبیل به تعبیر ابن سیرین, زنبیل به تعبیر امام صادق, زنبیل به تعبیر جابر مغربی,زنبیل به تعبیر دانیال نبی, زنبیل به تعبیر لیلا برایت, زنبیل به تعبیر منوچهر تهرانی, زنبیل به تعبیر پرشین فال,زنبیل به تعبیر یوسف نبی, زنبیل به هانس کورت, زنبیل در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زنبیل در خواب, معنی زنبیل در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زنجبیل

تاریخ:پنجشنبه 3 بهمن 1392-08:48 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید: زنجبیل در خواب، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زنجبیل یکی از سوس های تند غذایی است و در خواب تلخ کامیتعبیر شده. یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین کامی نمی آورد و نشانی از غم و اندوه همراه دارد. زنجبیل کوبیده و نکوبیده آن یک تعبیر را دارد.

تگها: تعبیر خواب آنلاین زنجبیل, تعبیر خواب زنجبیل, تعبیر خواب فارسی زنجبیل, تعبیر زنجبیل در خواب, خواب زنجبیل, خواب زنجبیل دیدن, در خواب زنجبیل را دیدن, دیدن زنجبیل در خواب, دیشب خواب زنجبیل دیدم, زنجبیل به تعبیر آنلی بیتون, زنجبیل به تعبیر ابراهیم کرمانی, زنجبیل به تعبیر ابن سیرین, زنجبیل به تعبیر امام صادق,زنجبیل به تعبیر جابر مغربی, زنجبیل به تعبیر دانیال نبی, زنجبیل به تعبیر لیلا برایت, زنجبیل به تعبیر منوچهر تهرانی, زنجبیل به تعبیر پرشین فال, زنجبیل به تعبیر یوسف نبی, زنجبیل به هانس کورت, زنجبیل در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زنجبیل در خواب, معنی زنجبیل در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :166
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو