تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

ربات تلگرامی تعبیر خواب آنلاین

تاریخ:دوشنبه 14 مرداد 1398-02:53 ق.ظ

اخیرا در حال راه اندازی و تکمیل ربات تلگرامی تعبیر خواب هستیم که میتوانید بدون نیاز به گشت و گذار در وبسایت های اینترنتی یا آپلیکیشن ها به سرعت هر تعبیری را پیدا کنید

ربات هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_bot و یا به صورت لینک : t.me/taabir_faal_bot  است

همچنین ربات به فال روزانه هم مجهز است که میتوانید از آن شعرهای شاعران ایرانی را بگیرید


نوع مطلب : اخبار سایت 

نظرات() 

تعبیر خواب زندان بان

تاریخ:پنجشنبه 3 بهمن 1392-08:38 ب.ظ

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در اثر این شیفتگی به کار و زندگی شما زیان خواهد رسید .

۲ـ اگر خواب ببینید جمعیتی زندانی سعی می کنند از دست زندانبان فرار کنند ، نشانة آن است که برای اخاذی از شما ، روشهایی نادرست به کار گرفته می شود .

تعبیر خواب آنلاین زندان بان, تعبیر خواب زندان بان, تعبیر خواب فارسی زندان بان, تعبیر زندان بان در خواب,خواب زندان بان, خواب زندان بان دیدن, در خواب زندان بان را دیدن, دیدن زندان بان در خواب, دیشب خواب زندان بان دیدم, زندان بان به تعبیر آنلی بیتون, زندان بان به تعبیر ابراهیم کرمانی, زندان بان به تعبیر ابن سیرین, زندان بان به تعبیر امام صادق, زندان بان به تعبیر جابر مغربی, زندان بان به تعبیر دانیال نبی, زندان بان به تعبیر لیلا برایت, زندان بان به تعبیر منوچهر تهرانی, زندان بان به تعبیر پرشین فال, زندان بان به تعبیر یوسف نبی, زندان بان به هانس کورت, زندان بان در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زندان بان در خواب, معنی زندان بان در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زنگار

تاریخ:پنجشنبه 3 بهمن 1392-08:36 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید: زنگار درخواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دلیل بر هلاکت کند، فی الجمله دردین زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد.

تگها: تعبیر خواب آنلاین زنگار, تعبیر خواب زنگار, تعبیر خواب فارسی زنگار, تعبیر زنگار در خواب, خواب زنگار, خواب زنگار دیدن, در خواب زنگار را دیدن, دیدن زنگار در خواب, دیشب خواب زنگار دیدم, زنگار به تعبیر آنلی بیتون, زنگار به تعبیر ابراهیم کرمانی, زنگار به تعبیر ابن سیرین, زنگار به تعبیر امام صادق, زنگار به تعبیر جابر مغربی, زنگار به تعبیر دانیال نبی, زنگار به تعبیر لیلا برایت, زنگار به تعبیر منوچهر تهرانی, زنگار به تعبیر پرشین فال, زنگار به تعبیر یوسف نبی, زنگار به هانس کورت, زنگار در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زنگار در خواب, معنی زنگار در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زوبین

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:38 ب.ظ
نظرات() 

تعبیر خواب زولبیا

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:37 ب.ظ

درخواب، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی. اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد، دلیل که از کسی سخن خوش و لطیف شنود.

جابر مغربی گوید: اگر بیند زولبیا بی زعفران میخورد، دلیل که مال یابد. اگر زولبیا با زعفران میخورد، دلیل که بیمار شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد. اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود. خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد.

 تعبیر خواب آنلاین زولبیا, تعبیر خواب زولبیا, تعبیر خواب فارسی زولبیا, تعبیر زولبیا در خواب, خواب زولبیا,خواب زولبیا دیدن, در خواب زولبیا را دیدن, دیدن زولبیا در خواب, دیشب خواب زولبیا دیدم, زولبیا به تعبیر آنلی بیتون,زولبیا به تعبیر ابراهیم کرمانی, زولبیا به تعبیر ابن سیرین, زولبیا به تعبیر امام صادق, زولبیا به تعبیر جابر مغربی,زولبیا به تعبیر دانیال نبی, زولبیا به تعبیر لیلا برایت, زولبیا به تعبیر منوچهر تهرانی, زولبیا به تعبیر یوسف نبی, زولبیا به هانس کورت, زولبیا در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زولبیا در خواب, معنی زولبیا در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب شنیدن زوزه

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:34 ب.ظ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زوزه را در خواب نمی توان دید. چند چیز هست که در خواب نمی توان آنها را دید ولی می توان حس کرد یا شنید. مثل بوی خوش یا ناخوش یا انواع صداها و از آن جمله است زوزه. در خواب زوزه را می توان شنید و زیاد اتفاق می افتد که در خواب صدای زوزه می شنویم. زوزه صدای سگ و شغال و گرگ است و گاه نیز روباه زوزه می کشد. اصولا شنیدن زوزه در خواب خوب نیست و خبر بد تعبیر شده. اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید خبری به شما می رسد لیکن امنیت می یابید برعکس است صدای زوزه گرگ که خبر بد می شنوید و دچار ناامنی می شوید. صدای زوزه شغال سخن بد و حرف یاوه مردم است که پشت سر شما می گویند. از شما سعایت می کنند و شما را سر زبان ها می اندازند به خصوص اگر زیاد و مداوم باشد.

 تعبیر خواب آنلاین زوزه, تعبیر خواب زوزه, تعبیر خواب فارسی زوزه, تعبیر زوزه در خواب, خواب زوزه, خواب زوزه دیدن, در خواب زوزه را دیدن, دیدن زوزه در خواب, دیشب خواب زوزه دیدم, زوزه به تعبیر آنلی بیتون, زوزه به تعبیر ابراهیم کرمانی, زوزه به تعبیر ابن سیرین, زوزه به تعبیر امام صادق, زوزه به تعبیر جابر مغربی, زوزه به تعبیر دانیال نبی, زوزه به تعبیر لیلا برایت, زوزه به تعبیر منوچهر تهرانی, زوزه به تعبیر یوسف نبی, زوزه به هانس کورت, زوزه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زوزه در خواب, معنی زوزه در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زهر

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:33 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زهر درخواب، مال حرام است و حرب کردن و کشتنِ به ناحق بود. اگر بیند زهر میخورد، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد، یا خون به ناحق بریزد. اگر بیند تن او به خوردن زهر آماس گرفته، دلیل که مال حرام حاصل کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند تن او زهرآلوده است، دلیل که به کاری سخت حریص شود و بعضی از معبران گویند سخنی بر وی بندند و او را بدان سخن التزام کنند. اگر بیند تن وی را از آن گزند رسید، دلیل که به قدر گزند تن، مالی به رنج و سختی بدست آورد و بعضی ازمعبران گویند: زهر خوردن، دلیل است که ازکسی خشم فرو خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زهر به خواب دیدن، بر پنج وجه است.

اول: مال حرام.

دوم: فروبستن و رکود وبستگی کارها.

سوم: غم و اندوه.

چهارم: خشم فروخوردن.

پنجم: منفعت که به رنج ومشقت حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که زهر در خواب _ فرو خوردن خشم – است. به وقتی که کنترل اعصاب می رود که از کف انسان خارج شود فروخوردن خشم چون زهر کشنده و تلخ و ناگوار است. مال حرام نیز تلخ است و ناگوار . برخی دیگر از معبران نوشته اند که زهر در خواب های ما – نفعی است که به رنج و تعب حاصل شود – هزینه کردن چنین مالی نیز بردارنده اش دشوار و تلخ است. با توجه به تاویلاتی که نقل شد چنان چه در خواب دیدید که زهر دارید مالی با مشخصات فوق به چنگ می آورید یا خشم خود را فرو می برید. اگر دیدید زهر به کسی می دهید بر خلاف آن چه در بیداری اتفاق می افتد به او دوستی و محبت می کنید و غمش را می خورید و اندوهش را می کاهید. اگر دیدید که در خواب زهر خورده اید ندامت می کشید یا دست به کاری بس دشوار می زنید. اگر در خواب دیدید که مسموم شده اید و آثار مسمومیت در شما پدید آمده موردی پیش می آید که خشم خود را فرو می خورید یا مالی حرام و نادرست به چنگ می آورید که گرفتار عوارض نامیمون آن آشنا می شوید. همین تعبیر است اگر دیگری را در خواب دیدید که سم خورده و آثار مسمومیت در او پیدا شده است. اگر کسی به زور به شما سم بدهد در حق شما محبت می کند یا مورد عنایت بزرگی قرار می گیرید و اگر خودتان با رغبت سم بخورید کاری خلاف میل خویش انجام می دهید. خود بیننده خواب با در نظر گرفتن موقعیتی که در بیداری دارد و کارهائی که می خواهد انجام دهد می تواند تعابیر درست را بیابد با این وجود زهر از آن چه گفته شد بیرون نیست. تئوری های فروید نیز موید این عقیده می تواند باشد.

 تعبیر خواب آنلاین زهر, تعبیر خواب زهر, تعبیر خواب فارسی زهر, تعبیر زهر در خواب, خواب زهر, خواب زهر دیدن, در خواب زهر را دیدن, دیدن زهر در خواب, دیشب خواب زهر دیدم, زهر به تعبیر آنلی بیتون, زهر به تعبیر ابراهیم کرمانی, زهر به تعبیر ابن سیرین, زهر به تعبیر امام صادق, زهر به تعبیر جابر مغربی, زهر به تعبیر دانیال نبی, زهر به تعبیر لیلا برایت, زهر به تعبیر منوچهر تهرانی,  زهر به تعبیر یوسف نبی,زهر به هانس کورت, زهر در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زهر در خواب, معنی زهر در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زهره

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:31 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید: زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد، دلیل که خشم مردم فرو خورد. اگر بیند که زهره ددان میخورد، دلیل که بدخوی و خشمناک شود و سازگاری نکند. جابرمغربی گوید: اگر بیند تن او به زهره مردمان آلوده شد، دلیل که آزار مردم جوید. اگر بیند تنش به زهره چهارپایان آلوده شد، دلیل که لباسِ حرام پوشد.

تعبیر خواب آنلاین زهره, تعبیر خواب زهره, تعبیر خواب فارسی زهره, تعبیر زهره در خواب, خواب زهره,خواب زهره دیدن, در خواب زهره را دیدن, دیدن زهره در خواب, دیشب خواب زهره دیدم, زهره به تعبیر آنلی بیتون,زهره به تعبیر ابراهیم کرمانی, زهره به تعبیر ابن سیرین, زهره به تعبیر امام صادق, زهره به تعبیر جابر مغربی,زهره به تعبیر دانیال نبی, زهره به تعبیر لیلا برایت, زهره به تعبیر منوچهر تهرانی, زهره به تعبیر یوسف نبی, زهره به هانس کورت, زهره در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زهره در خواب, معنی زهره در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زیر شیروانی

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:24 ب.ظ

لوک اویتنهاو می گوید :

زیر شیروانی : مشکلاتی ازسر شما رد خواهد شدنوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زیره

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:23 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید: زیره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد، دلیل بر بیماری کند. اما خوردن زیره باج درخواب، دلیل بر خصومت و غم کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد. استشمام بو و عطر زیره در خواب بدون این که خود زیره را ببینید خبری است که به شما می دهند و با آن خبر شما را خوش دل می کنند. دیدن زیره با برنج پخته یعنی زیره پلو خوب است و مال و پولی است که به شما می رسد یا تحصیل می کنید. دیدن مقدار زیادی زیره در خواب خوب نیست به خصوص این که هیچ چیز دیگر با آن نباشد. چنانچه در خواب ببینید مقداری زیره مقابل شما ریخته اند و فقط آنجا زیره هست و چیز دیگری نیست در کاری احساس درماندگی می کنید یا سرد و بی علاقه می شوید. اما مقدار اندک آن خوب است مگر آن که بوی ناخوش داشته باشد و شما از استشمام بوی آن کراهت احساس کنید.نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زیلو

تاریخ:سه شنبه 24 دی 1392-12:19 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زیلوی به خواب چون گسترده بود، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد، دلیل بر نقصان عمر و درویشی کند. اگر بیند بر زیلوی کوچک نشسته است و آن زیلوی در زیر آن دراز شده، دلیل است عیش و روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند زیلو به دست خود در نوشت و به کنج خانه نهاد، دلیل که عز و دولت خویش را تباه کند. اگر زیلو را بر پشت نهاده می برد، دلیل است بزه و گناه او جمع شود. اگر بیند که زیلو درنوشت و به کسی داد، دلیل که عمرش به آخر رسیده بود. اگر بیند که زیلوی کوچک و ستبر داشت، دلیل که روزی بر وی تنگ شود، اما عمرش دراز شود. اگر بیند که زیلوی فراخ باریک داشت، روزی بر وی فراخ شود، اما عمرش کوتاه شود.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند زیلوی ستبر پاکیزه داشت، دلیل است نعمت بر وی فراخ گردد. اگر بیند زیلوی کهنه و دریده گسترده است، دلیل است عمر به تلخی گذراند و عیش بر وی تنگ شود. اگر بیند زیلوی مجهول افکنده بود، دلیل که ان چه دارد از دست او بشود. اگر بیند زیلوی نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد، دلیل است دولت و اقبال یابد و عمرش دراز شود، زیرا که گستردن زیلوی درخواب، دلیل بر درازی عمر بود و در نوشتن آن، دلیل بر سپردن عمر کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است.

اول: ساختگی کار مردم (درست شدن کار انسان).

دوم: درازی عمر.

سوم: رزق و روزی.

چهارم: عز و دولت وکامرانی.

پنجم: دشواری عیش وسختی زندگی و معاش.

ششم: گناه و امانت که بر گردن شخص جمع شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم. به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست. زندگی ما است و ما یملک ما و چون گشوده و گسترده باشد خواب می گوید کار با مراد پیش می رود و زندگی به دل خواه جریان می یابد و بر آن چه داریم و گرد آورده ایم مسلط می باشیم. بخصوص اگر بر زیلوی گسترده نشسته باشیم . اگر در خواب زیلوئی ببینید که جمع کرده و تا شده است و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد خواب شما خبر می دهد که آسیب پذیر شده اید و حقی از شما ضایع می گردد و مالی را از کف شما بیرون می برند ولی اگر آن زیلوی جمع و تا شده به شما تعلق نداشته باشد خواب شما می گوید که به حال کسی مسلط می شوید و درباره کسی حق داوری پیدا می کنید. معبران قدیمی نوشته اند اگر زیلو باز باشد دلیل است که عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می شود و این تعبیر کاملا درستی است. اگر در خواب زیلوئی ببینید آن قدر دراز که ندانید انتهای آن به کجا می رسد و ختم می شود آرزوی محال می کنید و توقع انتظار شما پیش از استحقاق و لیاقت شما می باشد. اگر ببینید که زیلوئی تمیز و پاکیزه دارید روزگار به شما روی خوش نشان می دهد ولی اگر زیلو چرکین و کثیف باشد روزگار بیننده خواب به سختی می افتد و زندگی اش چهره زشت خود را می نمایاند. جمع کردن زیلو در خواب خوب نیست و معبران نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند زیلوی خویش را جمع کرد یا لوله کرد و کناری نهاد نشان آن است که عمر خویش را تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می دهد ولی اگر بیننده خواب ببیند که زیلوئی نو و تمیز و پاکیزه را گسترد و بر آن نشست خوابی است نیکو و خبر از کامیابی یافتن دولت می دهد. اگر ببینید اتاق های خانه خویش را با زیلو فرش کرده اید زندگی شما با آبرومندی می گذرد و رفاه نسبی خواهید داشت و اگر در خواب ببینید که اتاق های شما جائی زیلو است و جائی فرش های گران بها خواب شما آگاهی می دهد که با زیاد خواهی آبرو و موقعیت خویش را به خطر خواهید افکند. اگر جائی زیلو باشد و جائی اصلا فرش نباشد خوب است. زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و همچنین زیلوی سوخته و سوراخ شده می گوید که با همسر خود نقار و کدورت خواهید یافت یا مال خود را تباه می کنید و به خودتان زیان می رسانیدنوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :166
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic