تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - تعبیر خواب زن

پنجشنبه 3 بهمن 1392  10:04 ب.ظ    ویرایش: پنجشنبه 3 بهمن 1392 10:05 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

محمد بن سیرین گوید:

زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود. اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

جابرمغربی گوید:

زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر بیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.

محمد بن سیرین گوید:

اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل که غمگین و اندوهناک شود. اگر مردی بیند که زنش پسر آورد، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود. اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زن درخواب بر شش وجه است.

اول: شادی و مقصود.

دوم: دنیا.

سوم: شغل این جهان.

چهارم: فراخی وفراوانی نعمت.

پنجم: قحطی و تنگدستی.

ششم: توانگری و ثروتمندی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب. دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را درخواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن. زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند.معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خوابها وا می گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

لوک اویتنهاو می گوید :

زن : شانس در عشق

دیدن یک زن : ناتوانی

دیدن چندین زن : افترا

زن مو بور : اتفاقی خوشایند

زن مو قهوه ای : بیماری

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده

زن عریان : عزاداری در خانواده

شنیدن صدای یک زن : عزم سفر کردن

بوسیدن یک زن : استفاده مادی

زن باردار: شادمانی

پیر زن : دعوا

زن چادری : مرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .

۲ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند .

۳ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد ، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .

۴ـ دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت

۵ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .

۶ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانة آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد .

تعبیر خواب آنلاین دختر, تعبیر خواب آنلاین زن, تعبیر خواب آنلاین زن جوان, تعبیر خواب آنلاین زن لخت, تعبیر خواب آنلاین زن چادری, تعبیر خواب دختر, تعبیر خواب زن, تعبیر خواب زن جوان, تعبیر خواب زن لخت, تعبیر خواب زن چادری, تعبیر خواب فارسی دختر, تعبیر خواب فارسی زن, تعبیر خواب فارسی زن جوان, تعبیر خواب فارسی زن لخت, تعبیر خواب فارسی زن چادری, تعبیر دختر در خواب, تعبیر زن جوان در خواب, تعبیر زن در خواب, تعبیر زن لخت در خواب, تعبیر زن چادری در خواب, خواب دختر, خواب دختر دیدن, خواب زن, خواب زن جوان, خواب زن جوان دیدن, خواب زن دیدن, خواب زن لخت, خواب زن لخت دیدن, خواب زن چادری, خواب زن چادری دیدن, دختر به تعبیر آنلی بیتون, دختر به تعبیر ابراهیم کرمانی, دختر به تعبیر ابن سیرین, دختر به تعبیر امام صادق, دختر به تعبیر جابر مغربی, دختر به تعبیر دانیال نبی, دختر به تعبیر لیلا برایت, دختر به تعبیر منوچهر تهرانی, دختر به تعبیر پرشین فال, دختر به تعبیر یوسف نبی, دختر به هانس کورت, دختر در کتاب سرزمین رویاها, در خواب دختر را دیدن, در خواب زن جوان را دیدن, در خواب زن را دیدن, در خواب زن لخت را دیدن, در خواب زن چادری را دیدن, دیدن دختر در خواب, دیدن زن جوان در خواب, دیدن زن در خواب, دیدن زن لخت در خواب, دیدن زن چادری در خواب, دیشب خواب دختر دیدم, دیشب خواب زن جوان دیدم, دیشب خواب زن دیدم, دیشب خواب زن لخت دیدم, دیشب خواب زن چادری دیدم, زن به تعبیر آنلی بیتون, زن به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن به تعبیر ابن سیرین, زن به تعبیر امام صادق,زن به تعبیر جابر مغربی, زن به تعبیر دانیال نبی, زن به تعبیر لیلا برایت, زن به تعبیر منوچهر تهرانی, زن به تعبیر پرشین فال, زن به تعبیر یوسف نبی, زن به هانس کورت, زن جوان به تعبیر آنلی بیتون, زن جوان به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن جوان به تعبیر ابن سیرین, زن جوان به تعبیر امام صادق, زن جوان به تعبیر جابر مغربی, زن جوان به تعبیر دانیال نبی, زن جوان به تعبیر لیلا برایت, زن جوان به تعبیر منوچهر تهرانی, زن جوان به تعبیر پرشین فال, زن جوان به تعبیر یوسف نبی, زن جوان به هانس کورت, زن جوان در کتاب سرزمین رویاها, زن در کتاب سرزمین رویاها,زن لخت به تعبیر آنلی بیتون, زن لخت به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن لخت به تعبیر ابن سیرین, زن لخت به تعبیر امام صادق, زن لخت به تعبیر جابر مغربی, زن لخت به تعبیر دانیال نبی, زن لخت به تعبیر لیلا برایت, زن لخت به تعبیر منوچهر تهرانی, زن لخت به تعبیر پرشین فال, زن لخت به تعبیر یوسف نبی, زن لخت به هانس کورت, زن لخت در کتاب سرزمین رویاها, زن چادری به تعبیر آنلی بیتون, زن چادری به تعبیر ابراهیم کرمانی, زن چادری به تعبیر ابن سیرین, زن چادری به تعبیر امام صادق, زن چادری به تعبیر جابر مغربی, زن چادری به تعبیر دانیال نبی, زن چادری به تعبیر لیلا برایت, زن چادری به تعبیر منوچهر تهرانی, زن چادری به تعبیر پرشین فال, زن چادری به تعبیر یوسف نبی, زن چادری به هانس کورت, زن چادری در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده دختر در خواب, مشاهده زن جوان در خواب, مشاهده زن در خواب, مشاهده زن لخت در خواب, مشاهده زن چادری در خواب, معنی دختر در خواب,معنی زن جوان در خواب, معنی زن در خواب, معنی زن لخت در خواب, معنی زن چادری در خواب 

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید