تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب ریحان

تاریخ:سه شنبه 20 خرداد 1393-10:31 ق.ظ

تعبیر خواب ریحان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب، ریحان سبز و پاکیزه و خوشبوئی ببینی، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ تو ریحان سبز و بلند شده و بوی آن به مشامت می‌رسد، یـعـنـی صاحب فرزند شجاع و دانا و عاقلی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریحان در جای مخصوص به خودش قرار دارد، یـعـنـی صاحبش کارهای نیکو انجام می‌دهد، ولی اگر ببینی در جای مخصوص به خودش نیست، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کندن ریحان، غم و اندوه می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: اگر ببینی ریحان را از زمین کندی، یـعـنـی از دوستی و همنشینی با شخصی بزرگ و نیک جدا خواهی شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریحان عبارتند از: 1- ازدواج با زن 2- «کنیزک» 3- دوست 4- فرزند 5- سخن خوب و خوش 6- مجلس علم 7- رفتار خوب و نیک.


برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن تعبیر کرده اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته اند. ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهای نیکو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای و گویند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو. اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزی حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد، نقصان آن بدان کس بازگردد. جابر مغربی گوید: هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند، صلاح آن هم بدیشان بازگردد. ریحان فروش چون به وقت خویش فرو شد، بسیار نیکو بود. اگر نه به وقت خویش بود، دلیل بد بود. زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسی بزرگ و نیکو بود که وی را بدان کس دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند که ریحان را از زمین برکند، دلیل که از چنین کسانی که یاد کردم او را مفارقت افتد.


نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic