تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - تعبیر خواب ببر

چهارشنبه 4 شهریور 1394  11:56 ق.ظ    ویرایش: چهارشنبه 4 شهریور 1394 11:59 ق.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: ب ،

تعبیر خواب ببرببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

 

 محمدبن سیرین گوید: ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد. ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت. آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد . 


لیلا برایت میگوید: اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب میکند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر میرساند. هانس کورت میگوید: حمله‏ى ببر در خواب ، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است. آنلی بیتون میگوید: 1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . 2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . 3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . 4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . 5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . 6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد . تعبیر خواب ببر سیاه, تعبیر خواب ببر و پلنگ, تعبیر خواب ببر اهلی, تعبیر خواب ببر سفید, تعبیر خواب ببر ابن سیرین, تعبیر خواب ببر چیست؟, تعبیر خواب آکا,

   


نظرات()  
msdarby
جمعه 18 خرداد 1397 12:54 ق.ظ
<a href="http://www.diumsolution.com/nike-lebron-12-womens-pink-grey-shoesv">nike lebron 12 womens pink grey</a>,<a href="http://www.autopilotart.com/nike-dunk-sneakers-golden-shoesv">nike dunk sneakers golden</a>,<a href="http://www.jettstreaminc.com/nike-air-max-2015-blue-orange-shoesv">nike air max 2015 blue orange</a>,<a href="http://www.cleanopoly.com/jordan-31-alle-star-shoesv">jordan 31 alle star</a>,<a href="http://www.glutenfreebay.com/nike-shox-turbo-21-purple-grey-shoesv">nike shox turbo 21 purple grey</a>,<a href="http://www.paydutchgroup.com/nike-air-vapormax-mens-yellow-black-shoesv">nike air vapormax mens yellow black</a>,<a href="http://www.operamandarin.com/roshe-run-galaxy-black-tick-shoesv">roshe run galaxy black tick</a>,<a href="http://www.vistagoldcorp.com/nike-zoom-pegasus-31-black-blue-shoesv">nike zoom pegasus 31 black blue</a>
msdarby http://www.msdarby.com/
michael kors skorpios medium satchels black eye
چهارشنبه 16 خرداد 1397 02:27 ق.ظ
<a href="http://www.vinatowels.com/canadagooseoutlet_en/canada-goose-mystique-parka-kaufen-quizlet">canada goose mystique parka kaufen quizlet</a><a href="http://www.vinatowels.com/canadagoosesale_en/canada-goose-resolute-health-food">canada goose resolute health food</a><a href="http://www.vinatowels.com/canadagoosewholesale_en/womens-canada-goose-down-hoody-oreilly-movie">womens canada goose down hoody oreilly movie</a><a href="http://www.vinatowels.com/coachclearance_en/coach-totes-handbags-lowes-price">coach totes handbags lowes price</a>
michael kors skorpios medium satchels black eye http://www.yourmetadata.com/mkclearance_en/michael-kors-skorpios-medium-satchels-black-eye
air jordan 1 top 3 gs
شنبه 12 خرداد 1397 09:41 ق.ظ
<a href="http://www.fuelrat.com/nike-air-presto-ultra-br-amarillo-shoesv">nike air presto ultra br amarillo</a>,<a href="http://www.abasuanasem.com/nike-huarache-pirkti-shoesv">nike huarache pirkti</a>,<a href="http://www.bracarensis.com/nike-air-max-new-england-patriots-shoesv">nike air max new england patriots</a>,<a href="http://www.casasdaterra.com/nike-free-5.0-n7-womens-running-shoe-shoesv">nike free 5.0 n7 womens running shoe</a>,<a href="http://www.hesobenfran.com/air-jordan-retro-1-white-light-blue-shoesv">air jordan retro 1 white light blue</a>,<a href="http://www.bracarensis.com/nike-internationalist-dark-obsidian-shoesv">nike internationalist dark obsidian</a>
air jordan 1 top 3 gs http://www.humanlytech.com/air-jordan-1-top-3-gs-shoesv
north face down jacket costco quickbooks
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:23 ب.ظ
<a href="http://www.vprestoration.com/pandorafactory_en/the-history-behind-pandora-bracelets-for-sale">the history behind pandora bracelets for sale</a><a href="http://www.vprestoration.com/pandoraonline_en/i-love-to-travel-pandora-charms-for-sale">i love to travel pandora charms for sale</a><a href="http://www.vprestoration.com/pandoraoutlet_en/what-length-are-pandora-bracelets-for-sale">what length are pandora bracelets for sale</a><a href="http://www.vprestoration.com/pandorasale_en/discount-pandora-france-heart-flag-with-enamel-dangle">discount pandora france heart flag with enamel dangle</a>
nike mercurial vapor yellow orange black yellow
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 07:51 ب.ظ
<a href="http://www.fishthegulfstream.com/cheap-shoes/adidas-yeezy-boost-750-black-friday">adidas yeezy boost 750 black friday</a><a href="http://www.fishthegulfstream.com/cheap-sneakers/nike-air-jordan-cp3.viii-midnight-navy-zoom">nike air jordan cp3.viii midnight navy zoom</a><a href="http://www.fishthegulfstream.com/cheap-store/nike-air-max-2015-womens-black-purple">nike air max 2015 womens black purple</a><a href="http://www.fishthegulfstream.com/cheap-trainers/kyrie-1-yellow-and-green-day">kyrie 1 yellow and green day</a>
[url=http://www.relationalministry.com/promo-code/nike-mercurial-vapor-yellow-orange-black-yellow]nike mercurial vapor yellow orange black yellow[/url]
thebutterflywalk
جمعه 21 اردیبهشت 1397 05:18 ق.ظ
<a href="http://www.plantnurserygainesville.com/">plantnurserygainesville</a>, <a href="http://www.pointofsale911.com/">pointofsale911</a>,
thebutterflywalk http://www.thebutterflywalk.org/
фитнес резинки позняки
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:47 ب.ظ
резинки для фитнеса севастополь
резинка спортивная для
дома
купить фитнксс резинки в киеве
купить пять фитнес резинок
где в харькове можно купить резинку для фитнеса
generic viagra online pharmacy
سه شنبه 5 دی 1396 04:22 ق.ظ
viagra sale cheap
generic viagra online pharmacy
buy genuine viagra
cialis
سه شنبه 21 آذر 1396 07:54 ب.ظ
buy generic cialis no prescription
cialis
buy cialis thailand
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید