تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب شام خوردن

تاریخ:شنبه 28 دی 1387-03:01 ب.ظ

تعبیر خواب شام خوردن

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد که مسایلی همیشه شما را وادار می کند که به فکر تهیة مایحتاج زندگی باشید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانة شکست و جدایی در عشق است .

۳ـ اگر خواب ببینید میهمانانی را به شام دعوت کرده اید ، دلالت بر آن دارد که از میهمان نوازی افراد مؤدب و مهربان لذت خواهید برد .نوع مطلب : حرف "ش" 

نظرات() 

تعبیر خواب شادمانی , خوشحالی و شادی

تاریخ:شنبه 28 دی 1387-03:00 ب.ظ

تعبیر خواب شادمانی , خوشحالی و شادی

1ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانة آن است كه در كارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد .

2ـ اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانة وصال و شنیدن تبریكاتی همراه با شادی است .

3ـ اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی كنید ، علامت آن است كه به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید كردنوع مطلب : حرف "ش" 

نظرات() 

تعبیر خواب شاخه درخت

تاریخ:شنبه 28 دی 1387-02:58 ب.ظ

 تعبیر خواب شاخه درخت

1ـ اگر در خواب شاخه درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانه آن است كه با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشكیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .
نوع مطلب : حرف "ش" 

نظرات() 

تعبیر خواب سواركار اسب

تاریخ:شنبه 28 دی 1387-02:51 ب.ظ

تعبیر خواب سواركار اسب

1ـ دیدن سواركار حرفه ای در خواب ، علامت آن است كه از دریافت هدیه ای غیرمنتظره قدردانی خواهید كرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با سواركار حرفه ای معاشرت می كند ، علامت آن است كه با فردی از طبقة دیگر اجتماع ازدواج خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید سواركاری از روی اسب می افتد ، علامت آن است كه بیگانگان از شما درخواست كمك می كنند .نوع مطلب : س  الف 

نظرات() 

تعبیر خواب سرباز

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-06:53 ب.ظ

تعبیر خواب سرباز

1ـ دیدن رژه سربازان در خواب ، نشانه آن است كه پس از افراط در اعمالی ناپسند و ترك آن اعمال ، به مقاماتی برتر از رقیبان خود دست می یابید .

2ـ دیدن سرباز زخمی در خواب ، نشانه آن است كه بدبختی دیگران به زندگی شما هم آسیب خواهد رساند .

3ـ اگر خواب ببینید سربازی لایق هستید ، نشانه آن است كه به آرزهای خود دست خواهید یافت .نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سبزه و چمنزار

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-06:52 ب.ظ

تعبیر خواب سبزه و چمنزار

1ـ دیدن سبزه در خواب ، برای بازرگانان نشانه ترقی و پیشرفت در كار و زندگی است . برای ادیبان و هنر پیشه ها ، نشانه آن است كه شهرتمند خواهند شد . برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست .

2ـ اگر در خواب پشت كوه ، چمنزار پهناوری ببینید ، نشانه تحمل سختیهای كم اهمیت است .

3ـ اگر خواب ببینید از چمنزاری می گذرید و به جایی خشك و بی لطف قدم می گذارید ، علامت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد .

4ـ دیدن چمنزار خشكیده در خواب ، نشانه بدبختی و اندوه است .

5ـ دیدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانه خوشبختی و شادمانی است .نوع مطلب : س  حرف چ 

نظرات() 

تعبیر خواب زیورآلات

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-06:45 ب.ظ

تعبیر خواب زیورآلات

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر در خواب زیورآلات به خود بیاموزید ، نشانة آن است که به مقامی فراتر از شایستگی خود دست می یابید

۲ـ اگر در خواب از کسی زیورآلات دریافت کنید ، علامت آن است که به تعهدات خود پایبند خواهید بود و همة آنها را به درستی پیش خواهید برد .

۳ـ اگر خواب ببینید زیورآلات خود را به کسی می بخشید ، نشانة آن است که بیش از اندازه ولخرجی می کنید .

۴ـ گم کردن زیورآلات خود در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتی خوب در زندگی است .نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب رودخانه و نهر

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-06:42 ب.ظ

تعبیر خواب رودخانه و نهر

1ـ دیدن آب گِل آلود رود در خواب نشانه آن است كه به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان .

2ـ اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است ، نشانه آن است كه زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می كند ، نشانه آن است كه همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود .

4ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی از كنار رود می گذرد و مشغول جمع آوری سرخس ها و سبزه های كناره رود است ، دلالت بر آن دارد كه زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت . اما اگر ببیند كه با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می گذرد ، نشانه آن است كه از مشكلات بسیار حیرت خواهد كرد و سختی خواهد كشید .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می كنید ، نشانه آن است كه در پی سعادت و لذت بردن از زندگی ، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت .

6ـ دیدن رودخانه ای خشك در خواب ، نشانه بداقبالی و بیمار شدن است .

دیدن رودخانه در خواب دارای چه تعبیری است ؟

    محمد بن سیرین

تعبیر خواب رودخانه بزرگ نشانه مردی بزرگوار است و اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه بزرگ و زلالی است بیانگر این است که با مردی با دیانت می پیوندد و هر چقدر رودخانه صاف و بزرگ باشد مرد بزرگوارتر است و از نظر دیانت و منزلت در درجه بالاتری قرار دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه ای بزرگ است که آبش تیره و در زیر رودخانه گل گندیده وجود دارد نشانه این است که با مردی بی دیانت و ستمگر می پیوندد و به اندازه تیرگی آب از آن مرد به خواب بیننده اندوه و غم می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه غرق می شود نشانه این است که تا زمان مرگش از غم رهایی می یابد.

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

     حضرت دانیال

اگر فردی در خواب ببیند که آب رودخانه زیاد است نشانه این است که مال وزیر زیادتر می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آب رودخانه گندیده و تیره است نشانه این است که بیمار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب رودخانه می خورد بیانگر این است که از وزیر عطا می یابد و اگر آب رودخانه سرد و خوش بود نشانه این است که نوازش وزیر را می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه خون جاری است نشانه این است که در آن دیار خون زیادی ریخته می شود و اگر خواب بیننده در خواب ببیند که از آب خون آلود رودخانه می خورد نشانه این است که از بهر طمعش به داوری پادشاه می افتد.

دیدن رودخانه در خواب

    امام جعفر صادق

تعبیر خواب رودخانه از دیدگاه امام صادق بر ۷ وجه زیر است :

    حج
    جاه و مقام
    نعمت
    پادشاهی
    تجارت
    ریاست
    پیروزی و علم

    منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه ای در حال آب تنی است بیانگر این است که از مال و نعمت و بزرگی و عزت بهره مند می شود.
تعبیر خواب رودخانه با آب کدر و گل آلود نشانه این است که خواب بیننده اندوهگین و غمگین می شود.
اگر فردی در خواب رودخانه صاف و روشن ببیند نشانه این است که در آینده با مردی بزرگوار و کریم برخورد می کند و از آن مرد به خواب بیننده نعمت هایی می رسد و خواب بیننده مورد حمایت آن مرد قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که رودخانه ای در زمین او در جریان است و همچنین در عالم خواب احساس کرد که آن منطقه متعلق به وی است عزت زیادی نصیب وی می شود و به کرامت نیز معروف می شود.
اگر فردی در خواب بینند که در رودخانه ای با آب صاف غسل می کند و سر و تنش را می شوید نشانه این است که از غم و رنج فراغت می یابد.
دیدن رودخانه با ماهی های زیاد در خواب دارای تعبیری خوب است.
دیدن رودخانه با آبزیان زشت و مشمئز کننده نظیر خرچنگ و … دارای تعبیر خوبی نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب رودخانه یا نهری خروشان یا سیلابی عبور می کند و به پایاب می رسد نشانه این است که از هول و هراس آفتی نجات پیدا می کند.

دیدن رودخانه در خواب دارای چه تعبیری است ؟

    آنلی بیتون

تعبیر خواب رودخانه با آب گل آلود بیانگر این است که خواب بیننده به بیماری معده دچار می شود.
اگر فردی در خواب رودخانه ای با آب زلال و شفاف ببیند بیانگر این است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار خواب بیننده هستند.
تعبیر خواب ماهی در آب زلال و صاف رودخانه نشانه این است که خواب بیننده مورد محبت اشخاص ثروتمند و قدرتمند قرار می گیرد.
اگر دختری در خواب ببیند که با کمک قایق عرض رودخانه ای را طی می کند بیانگر این است که همسری شایسته پیدا می کند و زندگی توام با سعادت و خوشبختی خواهد داشت.
اگر دختری در خواب ببیند که با قایق از کنار رودخانه عبور می کند و در عین عبور کردن از کنار رودخانه سرخس ها و سبزه های کناره رود را جمع می کند بیانگر این است که زندگی وی سرشار از خوشی و لذت می شود و به امتیازات اجتماعی دست پیدا می کند.
اگر دختری در خواب ببیند که با قایق عرض رودخانه ای با آب گل آلود و تیره را طی می کند بیانگر این است که مشکلاتی زیادی برای وی بوجود می آیند که از آن ها حیرت می کند و سختی زیادی می کشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام عبور از رودخانه در ته آب اجساد زیادی وجود دارد بیانگر این است که در پی لذت و سعادت بردن از زندگی، ناامیدی و ناراحتی نصیب خواب بیننده می شود.

    لوک اویتنهاو

تعبیر خواب رودخانه زلال و عریض نشانه بدست آوردن خوشبختی در آینده است.
تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه نشانه خوش شانی خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که از رودخانه ای به وسیله شنا کردن عبور می کند نشانه این است که آرزوهای وی برآورده می شود.

تعبیر دیدن رودخانه گل آلود در خوابنوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب دوست داشتن

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:53 ق.ظ

تعبیر خواب دوست داشتن

1ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ،‌ علامت آن است كه از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، علامت آن است كه امور زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید در عشق خود شكست می خورید ، نشانه آن است كه برای انتخاب راه خود در زندگی دچار سردرگمی می شوید ، آیا ازدواج برای بهبود اوضاع آینده مطلوب است؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی راه سعادتمند شدن است .

4ـ اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ، نشانه آن است كه در زندگی خود سعادتمند خواهید شد و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی به سر خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید ، علامت آن است كه مقامی بلند به دست می آورید و در كسب ثروت نیز موفق خواهید بود .

6ـ دوست داشتن حیوانات در خواب ، نشانه آن است كه تا مدتی بخت به شما روی خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود .
نوع مطلب : حرف د 

نظرات() 

تعبیر خواب خیابان

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:45 ق.ظ

تعبیر خواب خیابان


1ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است كه تقریباً از رسیدن به هدفی كه خواهانش   هستید ، نومید خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانة آن است كه به سفری خواهید رفت اما سودی كه انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .

3ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت كاری هراسانید ، نشانة آن است كه برای پیش بردن كارهایتان دست به كار خطرناكی می زنید .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :13
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic