تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب خون

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:44 ق.ظ

تعبیر خواب خون


1ـ دیدن لكه های خون بر لباس ، نشانة دشمنانی است كه می خواهند از موفقیتی كه شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری كنند.

2ـ دیدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد كه باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .

3ـ اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است ، نشانة بیماری جسمی است و ممكن است در اثر شراكت با افرادی بیگانه در كار خود شكست بخورید .

4ـ دیدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خودكشی

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:41 ق.ظ

تعبیر خواب خودكشی

1ـ اگر خواب ببینید دست به خود كشی می زنید ، نشانه آن است كه بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد كرد.

2ـ اگر خواب ببینید كسی دست به خود كشی زده است ، نشانه آن است كه شكست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود كشی زده است ، نشانه آن است كه در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خنده و خندیدن

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:41 ق.ظ

تعبیر خواب خنده و خندیدن

1ـ اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است كه در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شركت می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است كه در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد .

3ـ شنیدن صدای خندة كودكان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است .

4ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است كه برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید .

5ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس كننده است .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خفاش

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:39 ق.ظ

تعبیر خواب خفاش

1ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یكی از اعضای بدن خود یا كور شدن .

2ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ كودكی است .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خروس

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:38 ق.ظ

تعبیر خواب خروس

1ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است كه بزودی ازدواج خواهید كرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

2ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

3ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك می گویید .

4ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

 

خروس جنگی

1ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت اندك خود ، قانع و خرسند خواهید بود .

2ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خرما

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:38 ق.ظ

تعبیر خواب خرما


1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانه پیوندی فرخنده است .

2ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت كمبود و پریشانی است .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خرگوش

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:37 ق.ظخرگوش

1ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

2ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

3ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است كه بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند كرد .

 

خرگوش صحرایی

1ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می كند ، علامت آن است كه به شكل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانة آن است كه در بحث با دیگران پیروز می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می كنید ، نشانة آن است كه دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید كرد .

3ـ دیدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است .

4ـ اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است كه بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حكمفرما شود .

5ـ اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می كنید ، علامت آن است كه برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خرس

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:37 ق.ظ

تعبیر خواب خرس

1ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاری كه دنباله رو باشید ، با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید خرسی را می كشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

3ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .

 

خرس قطبی

1ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است كه بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیك خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می كوشند ، مقام شما را از آنِ خود كنند .

2ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان استنوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خاكستر

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:19 ق.ظ

تعبیر خواب خاكستر

 1ـ دیدن خاكستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود .

اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در معاملات و امور تجاری شكست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاكستر ببیند ، علامت آن است كه از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند كشید .


نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خاک

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:18 ق.ظ

تعبیر خواب خاک


1ـ اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاکی است ، نشانة آن است که تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترک کنید .

3ـ اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می پاشد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

 

خاک اره

 دیدن خاک اره در خواب ، علامت آن است که اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما خواهد شد .

 نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :13
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات