تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب حاملگی

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-09:16 ق.ظ

تعبیر خواب حاملگی

1ـ اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است كه با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید .

2ـ اگر دختری باكره و پاكدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است كه به بدبختی و رسوایی كشیده خواهد شد .

3ـ اگر زنی باردار خواب ببیند كه حامله است ، نشانه آن است كه زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت .

 نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

تعبیر خواب جدایی

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-08:56 ق.ظ

تعبیر خواب جدایی

1ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، علامت آن است كه وضعیتِ جسمی نامساعد خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید كسی از خانواده خود جدا می شود ، علامت آن است كه در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت كه هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت
نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

تعبیر خواب توله سگ

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:30 ب.ظ

تعبیر خواب توله سگ

1ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .

2ـ دیدن توله سگهای كثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت .

 نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تدفین و خاکسپاری

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:29 ب.ظ

تعبیر خواب تدفین و خاکسپاری

1ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شركت كرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد ، نشانة سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانة در راه بودن جشن ازدواج یكی از اقوام شماست . اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد ، دلالت بر آن دارد كه بزودی خبر بیماری كسی را می شنوید كه از شما دور است ، و در محیط كار احساس كاهلی و رخوت می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است كه بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت .

 نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تخم مرغ

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:28 ب.ظ

تعبیر خواب تخم مرغ

1ـ دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است كه ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می كند .

3ـ دیدن تخم مرغ هایی كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانه آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می كند .

4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ دیدن یك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است كه جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است كه از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در كار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

 
نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تخت سلطنت

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:28 ب.ظ

تعبیر خواب تخت سلطنت

1ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانه آن است كه به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید .

2ـ پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است كه به یأس نومیدی دچار خواهید شد .

3ـ دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است كه در اثر محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تپه

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:27 ب.ظ

تعبیر خواب تپه

اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می روید تا به نوك آن برسید ، علامت آن است كه خوشبخت و سعادتمند خواهید شد . اما اگر در خواب نتوانید به نوك تپه برسید ، علامت آن است كه در آینده باید با حسادتها و مخالفتهای دیگران مبارزه كنید .

 نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تبر

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:26 ب.ظ

تعبیر خواب تبر

1ـ دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می كنند ، نشانه آن است كه در كنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پیدا خواهد كرد كه چندان ثروتی ندارد .

4ـ خواب تبر شكسته ، نشانه بیماری و از دست دادن پول و ثروت است . 
نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تار عنکبوت

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:24 ق.ظ


تعبیر خواب تار عنکبوت
منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشویش‌های کوچک و ناراحتی‌های مختصر در خواب‌های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می‌شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تار عنکبوت در خواب، نشانه آن است که معاشرینی دلپذیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت.
 
تعبیر خواب خانه تار عنکبوت گرفته
منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: نیکو است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی‌ها و تشویش‌ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می‌یابید.
 
دیدن کمد لباس و آشپزخانه تار عنکبوت گرفته در خواب
منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر ببینید صندوق یا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می‌کنید. همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می‌کنید.


امام صادق (ع ) در این باره گفته است عصبانیت از کوره به در رفتن و یا ناراحت شدن از دست عزیزان و یا دوستان و اشنایان از معانی دیدن تار عنکبوت در منزل است اگر دیدی که تارعنکبوت ها را از سقف و یا دیوراهای خانه ات پاک میکنی و میزدایی دلیل بر اینکه باعث وصلت و یا ازدواج دو جوان خواهی شو و اگر دیدی عنکبوتی در حال درست کردن و یا زدن تار در خانه است است دلیل بر اینکه دشمنی سخت پیدا خواهی کرد که قصد خراب کردن تو را دارد

نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب پیراهن

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:17 ق.ظ

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

اول: دین پاک.

دوم: توانگری (ثروتمند شدن).

سوم: عز و جاه (عزت و مقام).

چهارم: منفعت.

پنجم: عیش خوش (زندگی خوش و مرفه).

ششم: عمل.

هفتم: عدل و عدالت.

محمد بن سیرین گوید :

اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید :

اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد.

جابر مغربی گوید :

اگر لباس پادشاهان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند لباس علماء داشت، دلیل است که از علماء بهره مند گردد. اگر بیند که لباس صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند که لباس توانگران داشت دلیل که درجمع مال حریص بود. اگر بیند که لباس ترسایان و جهودان داشت، دلیل که بیننده میل به ایشان شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید. اگر از کسی در خواب لباس خوبی بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید. اگر ببینید لباس غواصی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید. اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید. اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

لباس

تمیز : احترام

خریدن لباس : خوشبختی

لباس کهنه : افتخار

لباس خواب : ازدواج ناگهانی

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، نشانة آن است که در تعهدات خود با شکست مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، نشانة آن است که اقبال به شما رو می کند هر چند که با ایده های نو مخالفید .

۳ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، علامت آن است که از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، علامت آن است که زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

۵ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است که شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا کودک باشد ، نشانة آن است که در یکی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید کرد .

۶ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن کرده اید ، نشانة آن است که با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید کرد .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :13
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات