تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب پول

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:16 ق.ظ


تعبیر خواب پول

1ـ اگر در خواب پول پیدا كنید ، علامت آن است كه در مقابل نگرانی اندك ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید به كسی پول می پردازید ، علامت آن است كه دچار بدبختی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سكه های طلا از كسیب می گیرید ، علامت آن است كه به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

4ـ اگر در خواب پول گم كنید ، نشانة آن است كه در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید كرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن كم است ، علامت آن است كه در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است كه در آستانة وضعیت خطرناكی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

7ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می كنید ، علامت آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

8ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است كه در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

9ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است كه شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا كرده اید و زنی جوان ادعای مالكیت آن را می كند ، نشانة آن است كه در اثر مداخلة یكی از دوستان در كارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .


تعبیر خواب پول تقلبی

1ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانة آن است كه با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از كسی پول تقلبی می گیرید ، یا به كسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می كنید ، نشانة افتادن به دام شر و نكبت است .
نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پنجره

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:16 ق.ظ

تعبیر خواب پنجره

1ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است كه تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .

2ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، علامت آن است كه از عزیزان خود جدا خواهید شد .

3ـ دیدن پنجره های شكسته در خواب ، علامت آن است كه سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد .

4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است كه قربانی حماقت خود خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است كه برای رسیدن به مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می كنید .

6ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می كنید و به بیرون می روید ، علامت آن است كه با درد سری دست به گریبان می شوید كه شما را از حركت باز می دارد .

7ـ اگر در خواب از پنجره ای  به بیرون نگاه كنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ، علامت آن است كه در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شكست روبرو می شوید .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب توله سگ

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:15 ق.ظ

تعبیر خواب توله سگ

1ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .

2ـ دیدن توله سگهای كثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت .
نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب پادشاه

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:14 ق.ظ

تعبیر خواب پادشاه


1ـ دیدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود می كوشید غرور را از خود دور كنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاكم است .

2ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانة آن است كه برای كوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانة آن است كه با مردی ازدواج خواهد كرد كه از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است كه بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می كند .

 نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب باغ میوه

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:12 ق.ظ

تعبیر خواب باغ میوه

1ـ اگر خواب ببینید كه به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمه عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید كه باغهایی كه از آن می گذرید پر از درختانی است كه میوه هایش رسیده و آماده چیدن است ، نشانه پاداش دادن به افراد زیردستی است كه با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می كند ، علامت آن است كه همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند كرد .

3ـ اگر خواب ببینید كه در باغِ میوه ای خوكها مشغول خوردن میوه هایی هستنند كه بر زمین افتاده است ، علامت آن است كه ثروتی كه از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .

4ـ اگر خواب ببینید كه مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است كه در فراوانی و آسایش خواهید كرد .

5ـ اگر خواب ببینید كه باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است كه به زندگی نكبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندك خواهید داشت .

6ـ اگر خواب ببینید كه به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می كنید ، علامت آن است كه رقیبی حسود خواهید داشت .

7ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است كه فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .

8ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است كه به هنگام زندگی در زمان اكنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .

9ـ دیدن باغ میوه طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است كه باید بر دوش بگیرید .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب باران

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:12 ق.ظ

تعبیر خواب باران


1ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است كه از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانه شما را خواهد كوبید .

2ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است كه نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می كوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانه‌ آن است كه در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان كامیاب خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می كنید ، نشانه آن است كه در كسب ثروت پیروز خواهید شد .

5ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است كه از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در كسب ثروتی اندك موفق خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چكه می كند ، علامت آن است كه به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چكه های آب گل آلود باشد ، نشانه آن است كه تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .

7ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید ، علامت آن است كه از چیزی لذت خواهید برد كه باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است كه دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و كثیف می شود ، علامت آن است كه با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .

10ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است كه از محیطهای اجتماعی ، كه در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

11ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است .    نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب باد

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:11 ق.ظ

تعبیر خواب باد


1ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در كار وزیدن است ، علامت آن است كه در اثر فوت یكی از نزدیكان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .

2ـ شنیدن صدای زوزه باد در خواب ، علامت آن است كه با از دست دادن قردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید كرد . و از راهی درست برای كسب ثروت اقدام می كنید .

4ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه كه شما می خواهید می وزد ، علامت آن است كه در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شكست می خورید .

5ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی كه شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است كه بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می كنید .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب باتلاق

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:09 ق.ظ

تعبیر خواب باتلاق

1ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیك می شوید كه پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانه آن است كه با خنثی كردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناك به خوشبختی و سعادتی باور نكردنی دست می یابید .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب انگور

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:08 ق.ظ

تعبیر خواب انگور

1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد .

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اظهار علاقه

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:07 ق.ظ

تعبیر خواب اظهار علاقه

1ـ اگر زنی خواب ببیند كسی به او اظهار عشق می كند ، نشانه آن است كه آنطور كه انتظار می رود كسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال كسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .

2ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می كند ، دلالت بر آن دارد كه او در خور دوستی و رفاقت نیست .

3ـ اگر خواب ببینید یكی از اقوام به شما اظهار عشق می كند ، نشانه رنح و ناامیدی است .

4ـ اگر خواب ببینید با یكی از اقوام مكاتبه عاشقانه دارید ، نشانه آن است كه بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :13
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات