تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب گریه کردن و گریه

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:06 ق.ظ

لوک اویتنهاو می گوید :

گریه : دلداری ، تسکین

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گریه کردن زن باشد

محمد بن سیرین گوید :

دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس از آن خندید، اجلش فرارسیده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی.

دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علمتعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.

اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن درخواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد.

اگر درخواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ گریستن در خواب ، علامت آن است که بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز ، با کسی آشتی خواهید کرد .

۳ـ اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید .

۴ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد .نوع مطلب : حرف "گ" 

نظرات() 

تعبیر خواب اسلحه

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:06 ق.ظ

 تعبیر خواب اسلحه

1ـ دیدن اسلحه در خواب ،‌ نشانه رنج و اندوه است .

2ـ شتیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانه از دست دادن کار است .

3ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت .

4ـ اگر در خواب کسی با اسلحه  به طرف شما تیراندازی کند ، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت .

5ـ اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند .
نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب حمام

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:05 ق.ظ1ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانه‌ آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

2ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می کند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود .

3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .

4ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .

5ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می کند ، نشانه آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .

6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

7ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .

8ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید کرد .

9ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانه آن است که بعد از کسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .تعبیر خواب حمام بخار

1ـ دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

تعبیر خواب ازدواج

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:03 ق.ظ

تعبیر خواب ازدواج

1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانه آن است كه سردی  بی تقاوتی یكی از دوستان او را ناامید می سازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است كه خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانه آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكی از اعضای خانواده خود رنج خواهید كشید .

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی كند ، علامت آن است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شكست خواهد خورد .

 نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

تعبیر خواب ابلیس

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:01 ق.ظ

به تعبیر خواب شیطان مراجعه کنیدنوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اینه آینه

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-10:59 ق.ظ

تعبیر خواب اینه آینه


1ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانه آن است كه بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید كرد.

2ـ دیدن آینه شكسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یكی از نزدیكان است.

3ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانه آن است كه دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

4ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

5ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شكند ، علامت آن است كه ازدواجی نامبارك خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

6ـ اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شكنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانه آن است كه عدم تفاهم و بیگانگی مدتی كوتاه به طول خواهد انجامید.

7-اگر زنی یك آینه در خواب ببیند ، نشانه آن است كه بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.
نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اهو آهو

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-10:57 ق.ظ

تعبیر خواب اهو آهو

1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاك و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببینید آهو شكار كرده اید ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شكست خواهید خورد.

 نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اسمان + آسمان

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-10:56 ق.ظ

تعبیر خواب اسمان + آسمان

1ـ دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.

2ـ اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید ، نشانه آن است که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.

3ـ دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.

4ـ اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید ، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.

5ـ اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می یابد.

6ـ اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، علامت آن است که زیانهایی متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می کنید.

7ـ دیدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.

8ـ دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، علامت کسب معنویات است.برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود.

9ـ دیدن نزدیکان خود در آسمان ، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می کنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد.

 نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اراستن + آراستن

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-10:54 ق.ظ

تعبیر خواب اراستن + آراستن

1ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ، نشانه تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خوابی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعه‌پر ثمر دارد .

2ـ اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانه آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقه خود دست خواهید یافت .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب آتش

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-10:51 ق.ظ

تعبیر خواب آتش

1ـ دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانه خوشبختی و سعادت است .  این خواب برای دریا نوردان و مسافران كشتی و همینطور برای افرادی كه در خشكی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .

 2ـ اگر خواب ببینید خانه شما در آتش می سوزد ، علامت داشتن همسری دوست داشتنی و فرزندانی حرف شنو و خدمتكارانی با دقت است . 

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی كسی جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما قراهم خواهد شد .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :13
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic