تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب فیل

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:56 ق.ظ

تعبیر خواب فیل

1ـ اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است كه از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

2ـ دیدن تعدادی فیل در خواب ، نشانه فراوان است . دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید ، علامت آن است كه با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فیروزه

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:54 ق.ظ

1ـ دیدن فیروزه در خواب ، نشانة آن است كه به خواسته ای دست می یابید كه اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد . اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است ، علامت آن است كه تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این بابت عذاب می كشد .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فندق

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:53 ق.ظ

1ـ دیدن فندق در خواب ، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد . و اقدام به كاری پرمخاطره اما سودآور .

2ـ خوردن فندق در خواب ، علامت آن است كه معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فنجان

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:52 ق.ظ

1ـ دیدن فنجان در خواب ، نشانة آن است كه وظایفی دلپذیر به عهده خواهید گرفت .

2ـ اگر زنی فنجانهای شكسته در خواب ببیند ، نشانة آن است كه به هنگام تفریح و احساس خوشبختی با مشكلی ناگهانی خواجه خواهد شد .

3ـ نوشیدن شراب از فنجان چای در خواب ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك بخت و اقبال به شما روی خواهد كرد .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فلوت

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:52 ق.ظ

1ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است كه پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهید كرد و به كارهایی مفید مشغول خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند فلوت می نوازد ، علامت آن است كه عاشق فردی جذاب خواهد شد .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فلفل

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:51 ق.ظ

1ـ اگر در خواب احساس كنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، علامت آن است كه در اثر علاقه ای كه به غیبت كردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید كشید .

2ـ دیدن فلفل قرمز در خواب ، علامت یافتن همسری شایسته است .

3ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانة آن است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید گرفت .

4ـ آسیاب كردن فلفل سیاه در خواب ، نشانة آن است كه قربانی فریب و نیرنگ جمعی از مردان و زنان خواهید شد .

5ـ دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، نشانة دعوا و سرزنشهای تند و تیز است .

6ـ اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، علامت آن است كه فریب دوستان خود را خواهد خورد .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فقیر

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:49 ق.ظ

1ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی كه شما را رسوا خواهد كرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت .

2ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع موجود می باشد .

3ـ اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می كنید ، تعبیر خوبی ندارد .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فریاد

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:49 ق.ظ

1ـ شنیدن فریاد كسی كه درد و رنج می كشد ، در خواب . علامت آن است كه به دام به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید .

2ـ شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است كه از جایی ناشناخته به شما كمك می شود .

3ـ شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، علامت تصادف خطرناك و شدید است .

4ـ اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیكان با فریاد از شما كمك می طلبند ، نشانة اندوه و بیماری آنها است .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فروشگاه

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:46 ق.ظ

1ـ دیدن فروشگاهی پر از كالا در خواب ، نشانة پیشرفت در زندگی و سعادتمند شدن است .

2ـ دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانة بی ثمر ماندن تلاشها است .

3ـ اگر خواب ببینید فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد ، علامت آن است كه در زمینة كار خود مجدداً به فعالیت خواهید پرداخت .

4ـ اگر خواب ببینید در فروشگاهی بزرگ به این سو و آن سو می روید ، علامت آن است كه از منابع مختلف سود و لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید فروشنده فروشگاهی هستید ، نشانة آن است كه با كمك دوستان و تلاش خودتان در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید یك جفت دستكش كثیف و خاكستری رنگ به خانمی می فروشید ، نشانة آن است كه دربارة زنان عقایدی ابراز خواهید كه شما را در موقعیت خطرناكی قرار خواهد داد .نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

فرشته

تاریخ:پنجشنبه 30 دی 1389-09:44 ق.ظ

1ـ اگر در خواب فرشتگان و ملایك را ببینید ، علامت آن است كه پس از پریشانی و سردرگمی به وضعیت جدیدی دست خواهید یافت و از سلامتی دوستان خود با خبر می شوید و ثروت فامیلی ، ناشناخته به شما خواهد رسید .

2ـ اگر فرشته ای در خواب به شما هشدار دهد ، تعبیر آن این است كه احتمالاً ثروتی در آستانة نابودی است یا عشقی ، نزدیك به برباد رفتن .

3ـ این گونه خواب ها برای افراد پاك طینت ، نشانة بخشایش است و برای افراد نا پاك نشانة ندامت از اعمال وتوبه است .     نوع مطلب : حرف ف 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :46
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic