تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

موتور

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:23 ب.ظ

1ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است كه با مشكلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند كرد .

2ـ دیدن موتور از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه یكی از خویشاوندان خود را از دست می دهید .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

مواد غذایی

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:22 ب.ظ

دیدن مواد غذایی در خواب ، علامت آن است كه امور جزیی و دست گیر باكارهای مهم شما ادغام خواهد شد .
نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

مو

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:19 ب.ظ

1ـ اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این كار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند موی سرش را كوتاه می كند ، علامت آن است كه برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می شود .

3ـ اگر خواب ببینید موی سرتان خاكستری می شود ، نشانة نزدیك شدن به مرگ است و اینكه شایعات بی اساسی دربارة نزدیكان یا دوستان در خانوادة شما منتشر است .

4ـ اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است كه در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می كنید كه همه شما را ترك می گویند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می كند .

5ـ اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانة آن است كه با خوش رفتاری دیگران را فریب می دهد .

6ـ اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید ، علامت آن است كه به زنی بی باك دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید كرد .

7ـ اگر در خواب زن مو قرمز ببینید ، علامت آن است كه در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می شوید .

8ـ دیدن موی قهوه ای در خواب ، علامت آن است كه در انتخاب شغل مناسب موفق نمی شوید .

9ـ دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب ، علامت آن است كه وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد .

10ـ اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می زنید ، علامت آن است كه برای دوستی ولخرجی می كنید و بعد ناچار می شوید كه با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید .

11ـ اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می كند ، علامت آن است كه زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود .

12ـ اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می كند ، علامت آن است كه بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت كه برایش به جای بخت و اقبال مساعد ، زیان و پریشانی به بار می آورد .

13ـ دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است كه بستن پیمان ازدواج با مشكلی مواجه می گردد ، اوضاع كار كساد می شود و زندگی با سختی همراه می گردد .

14ـ اگر زنی خواب ببیند نمی تواند گیسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است كه به نامزد خود اهانت خواهد كرد و او را از دست خواهد داد .

15ـ اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاكستری ببیند ، نشانة آن است كه به زودی زنی با یكی از اقوام او ازدواج خواهد كرد .

16ـ اگر خواب ببینید موهایتان كوتاه است ، علامت آن است كه در زندگی با نومیدیهای بزرگی روبرو خواهید شد .

17ـ اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و كچل می شود ، علامت آن است كه برای امرار معاش باید تلاش كند زیرا بخت و اقبال به او پشت می كند .

18ـ اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، علامت آن است كه به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت .

19ـ اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می كند ، علامت آ ن است كه زنی شایسته به او اعتماد خواهد كرد ، هر چند كه او از نظر دیگران محكوم و طرد شده است .

20ـ اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، علامت آن است كه گرفتار سختی و مشكلات زندگی خواهیدشد . و این مشكلات كمتر از زمانی كه از دور به آنها نگاه می كردید شما را دچار هراس می كنند .

21ـ اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گلهایی سفید تزئین شده است ، علامت آن است كه در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد ، اما اگر با شكیبایی و صبوری و پشتكار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص می شود .

22ـ اگر خواب ببینید یك دسته از موهای شما خاكستری شده و می ریزد ، نشانة آن است كه گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس كننده می شود .

23ـ اگر خواب ببینید موی سر كسی یك شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است كه مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست .

24ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود . او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

منظره

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:18 ب.ظ

دیدن منظره و چشم انداز در خواب ، نشانة تغییر شغل یا محل سكونت است .
نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

ملكه

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:17 ب.ظ

دیدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است .

دیدن ملكه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب ملخ

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:17 ب.ظ

تعبیر خواب ملخ

1ـ اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، نشانه آن است كه دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما چشم دوخته اند . دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد .

2ـ اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، علامت آن است كه به دردسری خواهید افتاد كه باید آن را حل و فصل كنید . اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می كنید ، علامت آن است كه كارهای خود را با دقت انجام نمی دهید .


نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب ملاقات

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:15 ب.ظ

تعبیر خواب ملاقات

1ـ اگر خواب ببینید با كسی مدتی كوتاه ملاقات می كنید ، علامت آن است كه در موقعیتی دلپذیر قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید از دیدار كسی ناراحت شده اید ، علامت آن است كه از رفتار افراد بد ذات رنجیده خاطر خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دوستی به ملاقات شما آمده است ، علامت آن است كه به زودی خبرهایی خوش به گوش شما خواهد رسید .

4ـ اگرخواب ببینید دوستی غمگین و خسته از سفری به دیدار شما آمده است ، علامت آن است كه به نومیدیهای كوچكی مبتلا خواهید شد .

5ـ اگرخواب ببینید دوستی با لباس سیاه و با چهره ای رنگ پریده به دیدار شما آمده است ، علامت آمده است كه به بیماریی شدید مبتلا خواهید شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

مقبره

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:13 ب.ظ

1ـ دیدن مقبره در خواب ، دلالت بر بیماری یا مرگ دارد . شاید یكی از دوستان شما با مشكلی مواجه شود .

2ـ اگر خواب ببینید درون مقبره ای خوابیده اید ، علامت آن است كه دچار بیماری خواهید شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

مغز

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:13 ب.ظ

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانة آن است كه محیط نامطلوب زندگی شما به طرف دوستانی ناباب خواهد كشید .

2ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانة رنج از بیماریهای روحی است .

3ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، علامت آن است كه ناگاه دانش و علمی كسب می كنید .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

معلم

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1389-02:56 ب.ظ

1ـ دیدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است كه می خواهید با روشی ملایم از كسب دانش لذت ببرید .

2ـ اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید ، علامت آن است كه می خواهید به مقامی مهم در عرصة ادبیات دست یابید .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :28
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات