تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

طالع بینی چنی دی بهمن اسفند

تاریخ:سه شنبه 24 اسفند 1389-07:38 ب.ظ

متولد دی

 

هیچکس مثل متولدبرج دی دستخوش تغییرات نخواهدشد...اورانوس وارد برج

حمل شده..افکاربلندپروازانه ی اوازمرزهای منطق وتعادل خارج میشود..یک

متولدتیرراشوکه میکند..چیزهای غیرمعمول...رفتارهای پیش بینی نشده..اینها

هیچکدام ازاوانتظار نمیرفت..چیزی درافکارپنهانش اورادچارخودفریبی میسازد

شایدنوعی تخدیردرونی باشد..والا خداکند..اگرجوان است بطرف موادافیونی یا

توهم زا نرود...افسردگی شریک زندگیتان رادست کم نگیرید..اگرمیانسال

هستید دست اوراگرفته وبسفرهای طولانی برویدوتجربیات جدید کسب کنید..

دختران دیماه بسیارمراقب چرب زبانیها وظواهرفریبنده ی افرادباشند..هرکار

بدون مشورتی که انجام دهند..عواقب آن تاپایان عمرذهنشان راخراش خواهدداد

دراوایل سال خوش بینی افراطی هم این حالات متولددی راتشدیدخواهدکرد..

زیاد به برق سکه ها دل خوش نکنید...

 


 

متولدبهمن

 

مخالفان تندرو وافراطی شما یکدفعه حالت دوستانه به خود میگیرند...

آیامیتوان به آنها اعتماد کرد؟

متولدین آذرباهمه ی مشگلاتی که خودممکن است داشته باشند..میتوانند اسرار

مخالفانتانرا برملاکنند.دربهاراحساس شادی بیشتری خواهیدکردولی دربهمنماه...

یعنی ماه تولد خودتان...یک متولد خردادراعصبی وناراحت خواهیدیافت..بیشتر

موضوع پول نقدمطرح است...حواستان به تخلیه ی حساب بانکیتان باشد..

مواظب کیف قاپها باشید مخصوصا اگرجزوخانمها هستید..موقع خروج از بانک

مراقبت کنید.

ممکن است استخوان درد یادندان دردشدیدعارضتان شودماست وشیربیشترمصرف

کنید..بطورکلی ممکن است تندرستی اتان بامشگلی روبروشود.

اگرکارمندهستید..همکارانتان بدلیل مسائلی شمارادچارمشگل خواهندکردوازمحیط

کارچندان رضایت نخواهیدداشت...بیک همکارمتولد تیربیشترتوجه کنید.

 


 

 

متولداسفند

            

 

 اگردخترجوانی هستیدومیخواسته ایدبایک متولدخردادازدواج کنید..حالا بصورت

غیرمنتظره متوجه شده ایدکه یک متولددی زیادهم اخمووترشروی نیست

وداریدنظرتان راعوض میکنید...متولددی خیلی اجتماعی وفعال بنظرمیرسد

ولی آیابااووجه اشتراک اخلاقی دارید..خوب دقت ومشورت کنید..یکی ازدوستان

ویافرزندان متولد اسفند(بخصوص اگرهمسراین متولداسفندماه دربرج مردادزاده

شده باشد)مشگلی دارد..مشگل ساده ای نیست..احتمالا:نحوه ی اشتغال وخطوط

موردلزوم برای ساخت آینده..ازنیازهای اوست..خودباید تلاشهارابیشترکند..

افرادجدیدی سرراهتان قرارمیگیرندکه جاذبه ی زیادی دارندوپیشنهادهای

عجیب وغریبی رامطرح میسازند..دقت کنید جاذبه ی این پیشنهادهادردراز

مدت ازبین میرود..

درمحیط کاریک رئیس وسرپرست جدیدخواهدآمداوبیشتریک هنرمنداست تا

سرپرست کاری ..درهرحال سرموقع ناچاریدحساب کارهاراپس بدهید..هرچند

اوآسانگیروساده انگار باشد..اگردربانک کارمیکنید..فریب وعده های قشرخاصی

رانخورید...فریب مالی درزندگی کاری برخی متولدین اسفندماه جرقه میزند...

سیاره ی مشتری دربرج ثورکه میرود..خوشبینی مالی دروجودتان لب پرمیزند...

دراین حوض پرآب خوشبینی..تصاویرواضح دیده نمیشوند..مراقب ولخرجیهای

افراطی خودباشید...هیچ قول پولی به کسی ندهید.
نظرات() 

طالع بینی چینی مهر ابان اذر

تاریخ:سه شنبه 24 اسفند 1389-07:38 ب.ظ

متولدمهر

یک موضوع که کمی اضطراب آوراست وناشناخته ..ازیکی دوسال پیش ذهن شما

رامشغول ساخته ..این مسئله ی رمزآلودشاید چندان کوچک وبی اهمیت نباشد..

آنراازنظردورنکنید..اگرپدرتان دچارکسالت شده ونیاز به توجه داردازاودریغ

نکنیدکاری به سایرین نداشته باشید..منتظرنباشید تامتولد بهمن یااردیبهشت شمارا

راهنمائی کنند ..بهتراست دراینمورد به ندای قلبتان بیشترتوجه کنید..متولدین تیر

بافداکاری شماراکمک خواهندکردولی انتظارزیادی نداشته باشیدوموتورفکر

خودتان رابکاربیندازید. به مسائل ادبی وشعروموسیقی بتدریج علاقه ی بیشتری

پیداخواهیدکرد..درسالهای آینده اگرمستعدباشیدممکن است بفکرچاپ یک کتاب

شعربیفتید..اگرمعلم ادبیات باشید...شاگردانتان ازافزایش لحن شاعرانه تان لذت

خواهندبرد..درهمان لحظات تحویل سال شایدنیت کنید که سریعا منزلتان راتغییر

دهید...اینکاررابامشورت دیگران انجام دهیدتاضرر نکنید.

درمحیط کاراگرکارمندهستید..کارزیادی روی کولتان گذاشته میشود.....

بعضی کارمندان باورودزحل به برج میزان بازنشسته میشوند.

 

 


 

 

متولد آبان

آرام آرام...پرده ازمقابل چشمانتان کنارخواهدرفت وحقایقی راکه نمی دیدید...

بمرورآشکارخواهیددید..افکارتان جدید است وشایدغیرمعمول...بطرفی میروند

که قبلا جرات فکرکردن به آنها رانداشتید..افکارتان سریعتر میشوند ..میخواهید

فکرهای قدیمی وکهنه وخرافی رابدوراندازیدسعی کنیدزیاده روی وافراط نکنید..

ممکن است خوابهائی بامحتوای حوادث آینده راببینید..اگرمستعد باشید...حتی در

حالت بیداری نیزممکن است تصاویرزنده ای درنظرتان مجسم شوند..آنهارابهتر

استکه یادداشت کنید تارازآنهارابفهمید...نزدیکان افراطی وتندرو سعی میکنند

روی افکار وتصمیمات شماتاثیربگذارند..مراقب سرمایه گذاری درکارهای

نامشخص باشید..فریب برخی تبلیغات رانخورید اگربادقت کارکنید ممکن است

درسالهای آینده وضع مالی خوبی پیداکنید..بمطالعه ی کتابهای مذهبی وفلسفی

علاقمند میشوید..اگرهمسرتان متولد دیماه است ایده های جدید وغیرمعمول بشما

عرضه میکند..ایده هائی مثل سفرهای خارج ازکشوروانجام اموری بادرجه  ی

ریسک بالا  ودارای آینده ی نامعلوم..دقت کنیددر۵-۶ سال آینده ریسکهای نامعلوم

نکنیدواحتیاط راازدست ندهید.

 


 

 متولدآذر

 

بالاخره تسلیم تغییرات جدید میشوید..باکمال تعجب شروع به خواندن کتابهای

شعروسرودن شعردرچندسال آینده خواهیدکرددریک انجمن ادبی وشعرخوانی

عضوخواهیدشدوهنرهاشماراجذب خواهندکرد..اگربامتولدتیر ازدواج کرده اید

ازرفتارکمی سرداومتعجب خواهیدشد..آری اوکمی جدی ترشده وممکن است

شوخی های شمارا بدل بگیرد..معلوم نیست متولددیماه میخواهد آخرعاقبت چکار

کندولی حدس زدن اعمالش اخیرا مشگل شده...بهتراست درامورمالی به او

مراجعه نکنید..جون احتیاط کاری همیشگی راظاهرا کنارگذاشته ..ممکن است

درست روزاول سال تحویل...علامتی دراین زمینه ازاوببینید..درزمستان ممکن

است باشریک زندگیتان(همسریاشریک کاری )درگیرشوید..سعی کنیدعصبانی

نشویدچون این ناراحتی تاپایان سال ممکن است که طول بکشد..درمردادوآذر

بیشترمراقب باشیدوموقع امضای هرکاغذی دقت زیادبخرج دهید..بعضی از

متولدین آذراندیشه ی تغییر منزل ویاشهرمحل اقامت رامیکنند...

 نوع مطلب : طالع بینی چینی 

نظرات() 

طالع بینی چینی تیر مرداد شهریور

تاریخ:سه شنبه 24 اسفند 1389-07:37 ب.ظ

متولدتیر 

ورودسیاره ی زحل به برج میزان...ظاهرشمارابنظر مسن ترمی نمایاند..باکمی

اضطراب ودلشوره..ازکارهای دشواری که ممکن است درپیش داشته باشید...

نگران نباشید..بانظم وتفکروبدون شتابزدگی وباکمک نزدیکان موفق خواهیدشد...

بایدازغوره های ترش ترسهای بیدلیل...حلواهای شیرین بسازید...

یک شخصیت جالب درزندگی شما پیداشده..به احتمال زیادیک متولد دیماه

خونسرد وجسور...اوباافکارجدیدی که درذهنش فوران میزند...به تمام دنیا فکر

میکند.. درحالیکه قبلا آدم محتاطی بوده..حالا بی پروائی میکند..مواظب باشیدکه

کاردستتان ندهد.. چراکه اواستدلالهای معقول رابکناری مینهدوباتشخیص شخصی

خودش عمل میکند. ازنظرسلامتی ممکن است دچار سوئ تفاهم شوید واحساس

کسالت بیدلیل نمائید..مراقب تغذیه ی خودباشید. درمحیط کاریکی ازهمکاران

ممکن است ارتباطی باموادمخدرداشته باشد..اگرمطمئن شدید...آرام آرام ازاودور

شوید..هرپیشنهادی دراین زمینه زیان بزرگ برایتان خواهدداشت ..ممکن است

دریک محیط هنری وذهنی بکاربپردازید...درزمستان موقع رانندگی بیشتراحتیاط

کنید..درمحیط خانه ورفتارباهمسرتان مراقب باشید..نکند شریک زندگیتان بدبین

شده وفکرکندشمابه شخص دیگری علاقمندشده اید..مخصوصا اگرهمسرتان متولد

برج آبان باشد ویااردیبهشت ..دراینصورت باید عوامل این موضوع رابرطرف

نمائید...ا

 


 

متولدمرداد

 

یک متولدآذرشمارابه دنیای رنگین هنرها دعوت خواهدکرد..متولدین آذرتغییرات

خلق وخویشان درشمااثرخواهدکرد..آنهاایده های جدیدی رابرایتان عرضه میکنند

..این ایده ها بنظرتان دورازواقع میرسد...پس دقت خودرابیشترکنید..درزمینه ی

سلامتی وتغذیه ...ازمصرف غذاهای جدید وناشناخته پرهیزکنید..درمحیط کار به

همکاران بیشترتوجه میکنیدومحیط کاررابسیاردوستانه می یابید...بعضی مخالفان

شماموقتا ساکت خواهندشدوشاید دست دوستی بطرفتان دراز کنند..بادقت رفتار

کنید. ممکن است سفرهائی آنسوی اقیانوسها داشته باشید..شایدبخاطریکی از

فرزندان یادیدار یک دوست...همسرتان احساس بیماری خواهدکرد..مثلا درناحیه

کلیه ها..بهتراست بادقت مسئله راپی گیری کنید...درزمستان بایک دوست ممکن

است درگیرشوید..اوشایدشمارا کمی عصبانی کندکه تاپایان سال طول بکشد...

خصوصا دربهمن ماه..موضوع بمرورحل خواهدشد...مخصوصا اگراین دوست

متولد خردادباشد.

 

 


 

متولدشهریور

 

روزهای اول فروردین یک مسئله مربوط به فرزندان مخصوصا یکی از آنهاتوجه

شمارابه خودمعطوف میداردواگرجوان هستیدیک سرگرمی جدیدومشغله ی تازه

که ازاواخرسال گذشته شروع کرده اید..همچنان ذهن شمارامشغول میدارد..

دوستی که دردی بدنیاآمده ..هم دراین موضوع ممکن است نقش داشته باشد...

یک موضوع اسرارآمیزممکن است درمحیط خانه ویادرموردمادرتان حادث شود

وشمارابه آن سمت بکشد..که به مسائل عرفانی وامورغیبی سخت علاقمند شوید

وباسماجت آنراپیگیری کنید...چون شماراوارددنیای افکارمرموز وشاعرانه ای

میکند..مخصوصا اواخربهمن ماه...برای دوستی مشگلی پیش آمده ..ممکن است

نوعی کسالت دارای پیچیدگی باشدکه این مسئله دراواسط مهرماه شدت میگیرد

درزمستان مراقب حال همسرتان باشید..مخصوصا اگر متولد خردادباشد..اوگاهی

عصبانی میشود وبیخودبهانه میگیرد که گذرا است.نوع مطلب : طالع بینی چینی 

نظرات() 

دریافت تعبیر خواب ها فال های روزانه و طالع بینی ها و نرم افزار تعبیر خواب برای موبایل

تاریخ:سه شنبه 10 اسفند 1389-02:49 ب.ظ

برای عضویت در خبر نامه تعبیر خواب و دریافت تعبیر خواب ها فال های روزانه و طالع بینی ها و نرم افزار تعبیر خواب برای موبایل
در لینک زیر کلیک کرده و بعد از ورود به یاهو و یا جی میل در خبر نامه ما عضو شوید

هر روز میتوانید فایل های روزانه و نیز تعبییر خواب هایتان را در اینباکس خود دریافت کنید

به تعبیر خواب های خصوصی نیز از این راه پاسخ داده میشود
نوع مطلب : اخبار سایت 

نظرات() 

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

تاریخ:شنبه 7 اسفند 1389-12:20 ب.ظ


ساعت 6-10 شب: رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.
ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح: در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.
ساعت 5/4 صبح: در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.
ساعت 5/4 تا  6 صبح: پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.
ساعت 6 صبح: در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.
ساعت 10 صبح: تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت ازسلمان فارسی (ره):
روز 6 ام ماه:
 بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.
روز 9 ام ماه: همان روز تعبیرش ظاهر می شود.
روز 11 ام ماه: شمسی : بعد از 20 روز.
روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.
در روز 14 ام ماه: بعد از 26 روز.
در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.
در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری:
ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.
ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.
جمادی الاول: خریدو فروش نکند.
جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.
ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.
ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.
رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.
شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.
ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .
ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.
نظرات() 

مرد متولد خرداد

تاریخ:جمعه 6 اسفند 1389-09:36 ق.ظ

به به ! از دست او حتماً سرسام می گیرید !
مردان متولد خرداد بسیار گیرا هستند . دوست شما باشد یا عاشق شما ، به هر حال وسوسه انگیر است و جالب اینكه خودش هم به خوبی می داند
 ! اگر شما لارو جنبنده ای هستید پیله ای زیبا به دور شما می تند و صبر می كند تا به پروانه‏ای زیبا تبدیل شوید ، اما وقتی به خواسته اش رسید ، به این نتیجه میرسد كه دیگر پروانه دوست ندارد و آن وقتست است كه آرام و بی صدا می رود از آن پیله ابریشمی چیزی به جا نمی ماند و شما هم فقط یك سراب دیده اید . پس اگر می‏خواهید عاشق او شوید از ترفند خودش استفاده كنید . بهترین راه برای جذب او بی توجهی است . اگر در میهمانی ها تظاهر كنید كه او را ندیده اید، خواهید دید كه چطور به خود می جنبد و در عرض دو دقیقه به هر بهانه ای كه شده خود را به كنار شما می كشاند. او به هر چیزی كه در اطرافش باشد توجه می كند و همیشه بیشترین توجه او به شماست و مشكلات شما از همین جا آغاز می شود چون چنان برای شما از عشق نجوا می كند گویی هیچ گاه چنین سخنانی نشینده اید و مشكل عمده تر اینكه او حتی اگر شما را دوست نداشته باشد باز هم  عاشقانه برای شما زمزمه خواهد كرد . او می ترسد نكند توانایی های سرنوشت ساز او ( جذابیت) رو به زوال باشد، پس تصمیم می گیرد توانایی هایش را امتحان كند و ندرتاً شكست می خورد.واقعیت این است كه او روحیه ای ماجرا جو دارد . حتی وقتی ازدواج می كند باز هم نظری به زنهای دیگر دارد. اگر روزی به شما تلفن كرد و گفت كه به سفر می رود، خیلی به گفته اش اطمینان نكنید چون احتمالاً در جای دیگر مشغول خوشگذرانی است.
مرد خرداد حتی در عین وفاداری به همسرش علاقه دارد تا وارد جمع زنهای دیگر شده و ابا آنها 
گپ بزند.  
كمی دقت كنید شاید مردی متولد خرداد  كه ازدواج كرده واز زندگی اش هم راضی است ولی هنوز هرجامیرود به زنها می گوید كه عاشق آنهاست (و واقعاً عاشق آنهاست بشناسید) او همه آنها را دوست دارد ولی به روشهای مختلف و دلایل متفاوت. سیاره متولدین خرداد عطارد است . بسیاری از مردان عطاردی چشمهایی زیرك و زیبا و معمولاً مژه هایی بلند دارند. طرز تفكر و سوخت و ساز عطاردی معمولاً از آنها مردانی لاغر اندام می سازد . از آنجا كه به ژست اهمیت می دهد ، اگر تاجر باشد ، حتماً دسته چكهای زیادی ( برای ژست و پز) به همراه خواهد  داشت و دفتر كارش پر از تلفنهای بی سیم شیك و آخرین مدل است و بطور همزمان راه می رود و صحبت می كند . دفتر كار او پر از لوازم اداری متنوع است . البته او به واژه پرداز بیش از هر چیزی علاقه دارد .
جوزا نشانه ارتباطات است اما برای مرد متولد خرداد ، برقراری ارتباط با نوزاد سخت و گیج كننده است . تا وقتی كه عضو جدید خانواده نمی تواند صحبت كند ، پدر خانواده نگران و عصبی است . اما به محض اینكه نوزاد كوچك شروع به صحبت می كند شادی پدر هم شروع میشود. او عاشق بازی كردن با بچه هاست و علت اینكه بچه ها هم عاشق او هستند این است كه او مثل برادر بزرگتر با آنها رفتار می كند . بطور كلی فرق نمی كند كه از صدور شناسنامه او چند سال گذشته باشد چون در هرحال او كودكی بیش نیست
 
.نظرات() 

زن متولدخرداد

تاریخ:جمعه 6 اسفند 1389-09:34 ق.ظ

زن متولد خرداد معتقد است ماهی برای مغز مفید است اگر می خواهید او را شیفته خود كنید یك بشقاب ماهی را تا ته بخورید!
او پول زیادی بابت هزینه پستی می پردازد و همیشه هم به تنهایی به پستخانه می رود . اگر شما دوست او هستید از دریافت یك خروار كارت پستال و یادداشتهای كوچك او خوشحال خواهید شد چون او دایماً با شما در تماس است . دفترچه یادداشت او پر از قرار ملاقات ، برنامه و وظایف اوست و اگر می خواهید او را ببنید، حتماً دو هفته قبل وقت ملاقات بگیرید . او عاشق دیدن نمایشهای جدید ، آخرین فیلمها و خواندن جدیدترین كتابهاست و كسی است كه با رضایت كامل با شما به گردش های هنری ، علمی ، تفریحی یا ورزشی می آید .
بعضی از مردم می گویند كه زن متولد خرداد معمولاً شایعات خوبی برای گفتن دارد و می شود اعتراف كرد كه خبرهای بی مزه و یا چرت و پرت نمی گوید . خبرهای او بسیار وسوسه انگیز و داغ و مربوط به مسائل روز است . توصیه می كنم هیچ رازی را به او نگویید ، چون مطمئناً كمی دور خودش می چرخد ، چای دم می كند و برای پخش خبر جدید به یكی از دوستان تلفن می كند .
زن متولد برج خرداد دوست دارد بلوز و شلوار راحتی بپوشد . او قلباً‌ فمینیست است و عقیده دارد كه زنان از هر نظر با مردان مساوی هستند و او نیازی ندارد كه زنانگی خود را با زلم زیمبو و یا لباسهای چین واچین ثابت كند بلكه می خواهد  او را فقط به خاطر خود و افكارش دوست بدارید بنابراین خود او نیز به ذهن شما بیش از ظاهرتان علاقمند است .
بیشتر زنان متولد خرداد بسیار سرشناس هستند . اگرچه برخی می گویند آنها آدمهایی سطحی هستند ، اما در واقع اینطور نیست. او بر خلاف این آنها خود را به سرعت با محیط وفق می دهند. آنها همانطور كه در بحثها در مورد موضوعات اصلی و شاخه های فرعی صحبت می كنند ( چون آنها عاشق بحث و مذاكره هستند ) به راحتی هم می توانند موضوع را عوض كنند. دوستان یك زن خرداد توصیفهای مختلفی از او دارند. گاهی معتقدند او شبیه آفتاب پرست است و تحت تأثیر محیط و افراد مختلف رنگ عوض می كند. اما بطور كلی بهترین ویژگی او این است كه حتی اگر سعی كنید به هیچ وجه به ذهن او راه نخواهید یافت. فقط می دانید كه هفت روز هفته هر روز بیست و چهار ساعت كار می كند . اگر زندگی یا حتی اتاق خود را با او تقسیم كردید مطمئن باشید شادی او در تمام ساعات شبانه روز شما را مات و متحیر می كند .
فكر نمی كنم كه زن متولد این برج مادر خیلی خوبی باشد ، او هم مثل همتای مردش بچه ها را وقتی دوست دارد كه بزرگ می شوند و زبان باز می كنند و به جای اینكه خودش بچه دار شود و یكی دو سال خود را به زحمت بیاندازد و هر سه ساعت یك بار بچه را تر و خشك كند و در تختخواب بگذارد ، ترجیح می دهد كودكی را به خانه بیاورد و به فرزندی بپذیرد!
رفتار او اصلاً مثل مادرها نیست. اگر برای بچه ها آشپزی كند ، لطف زیادی در حق آنها كرده و بچه ها باید خیلی هم خوشحال باشند . او بیش از تغذیه جسم، به تغذیه مغز آنها اهمیت می دهد و بچه ها را به سوی آموختن سوق می دهد و برای آنها داستان می خواند و آنها را تشویق می كند كه عاقلانه فكر كنند . اگر بچه ها بخواهند مادر آنها را در آغوش خود بگیرد ، احتمالاً دلسرد و ناامید می شوند ، اما اگر بخواهند آنها را نصیحت كند ، حتماً به آنها كمك خواهد كرد .نظرات() 

مرد متولد اردیبهشت

تاریخ:جمعه 6 اسفند 1389-09:29 ق.ظ

مرد متولد برج اردیبهشت می تواند خیلی پررو باشد! در اتوبوس یا متروهای شلوغ هیچ گاه نزدیك او نایستید چون تمایل زیادی دارد كه شما را نیشگون بگیرد! او آدم شوخ طبعی است و با پرتاب پوست موز و كیك ، دلقك بازی در می آورد . ( هر چیزی كه به غذا شبیه باشد او را خوشحال می كند . )
اعتقاد و وفاداری از خصلتهای این مرد ساده است و انتظار دارد كه این ویژگیها را در هر كس كه می شناسد، از خدمتكار گرفته تا همسرش پیدا كند و به همین دلیل خیلی زود گول زنهای با هوش را می خورد او كسی است كه با رضایت قلبی با منشی یا خدمتكارش ازدواج می كند . او شریكی می خواهد كه آشپزی و خانه داری را به خوبی بداند . از آنجا كه به نظر دوستانش اهمیت می دهد اهل قمپز و خودنمایی نیست و وقتی دوستان را به خانه می آورد خانه باید پر از صمیمیت بوده و غذایی پر گوشت و شاهانه مهیا باشد . 
به عكس نشانه های دیگر، او شریكش را فقط بر اساس زیبایی اش انتخاب نمی كند . از آنجا كه سیاره او ونوس است ، به دنبال كسی نیست كه همیشه خود رادر آینه نگاه می كند از نظر او ژست شریك مهمتر از چهره اوست و خوش هیكلی را بیشتر از لاغری می پسندد .
دوست ستاره شناسی دارم كه می گوید قطع رابطه برای این مرد غم و غصه ای واقعی است و اگر او آدمی منفی باشد . هر قدر ارتباط او با شریكش طولانی تر شود ، حس مالكیتش هم بیشتر می شود و فراموش می كند كه او هم انسان است و حتی گاهی به شریك زندگی اش به چشم اثاثیه منزل و یا چیزی كه بابت تهیه آن پول پرداخته ، نگاه می كند .
او خیلی دست و دل باز است و با اشتیاق آخرین لقمه غذای چرب و نرمش را به شما می دهد حتی پیرهانش را هم از تن در می آورد و به شما هدیه می كند. ( كه ابریشمی و نرم است .) این افراد را حتماً در میهمانی هایتان دعوت كنید چون كسی است كه همیشه می خندد و گاهی آنقدر می خندد كه ریسه می رود و اگر در خوردن غذا و نوشیدنی زیاده روی كرده باشد واقعاً روده بر می شود .
مرد منفی متولد اردیبهشت بسیار حسود است . اگر شما به عنوان همسر او ، برای كاری پیش بینی نشده  بیرون بروید و یا پنج دقیقه دیر كنید . می خواهد بداند كجا بوده اید و یا چه می كردی. او همیشه به دنبال امنیت می گردد.
متولدین اردیبهشت در بین اعضای بدن خود ، به گردن اهمیت بیش
تری می دهند و اغلب گردنهای كلفتی دارند . برخی از این مردان تنومند و جذاب هستند، بعضی دیگر هم - كه مشخصه برج آنهاست - استخوانی هستند . اما خود ، یعنی شانه های پهن و كمری صاف را حتماً دارند .
آنها عموماً موهای مجع
د و تیره ، چشمانی قهوه ای رنگ و با احساس و رنگ پوستی روشن دارند ، عجیب است اما بیشتر آنها كاكل هایشان را روی پیشانی می ریزند . 
مرد اردیبهشت مردی است سرشار از عشق و علاقه كه برای عاشق شدن زمان زیادی  می خواهد . اگر زن خوش شانسی هستید، مطمئن باشید هر سی سال یكبار عصبانیت او را خواهید دید.نظرات() 

زن متولد اردیبهشت

تاریخ:جمعه 6 اسفند 1389-09:28 ق.ظ

زن متولد اردیبهشت

یك جلسه زنانه سرزده اید، مطمئن باشید رئیس جلسه حتماً زن متولد اردیبهشت است او احتمالاً چند شیشه ترشی و یا مربا نیز به همراه دارد .
می پرسید از كجا می دانم ؟ خوب اگر ونوس را پدید آورنده خوبی ها ، صاحب تجمل و  تأمین كننده آذوقه بدانیم ، زن متولد ثور را پیش رو داریم . زنان متولد این برج به راستی خانه دار هستند . آنها نگران برچیده شدن ریشه های دایمی زندگی و مشغول ایجاد پایه محكمی برای آن هستند . ثبات بهترین واژه برای متولدین این برج است . هرچیز بی ثبات و موقتی ولو بسیار كوچك ، آنها را دچار دلشوره می كند .
گاهی دختر متولد این برج ، مثل میوه درخت بلوط كه بر بلندترین درخت های بلوط رشد می كند و هما نجا می ماند ، تا قبل از ازدواج با والدینش زندگی می كند . این را به حساب تنبلی یا نداشتن قدرت تخیل نگذارید، او فقط به خانواده دلبسته است و نمی خواهد از آنها دور شود .
از نظر او هر چیز ملموسی ، فوق العاده  است . این نشانه در طالع بینی مادر زمین  (اردیبهشت) كاملاً محسوس است . یك زن واقعی متولد اردیبهشت همسر شاد یك كشاورز است . روی زمین كشاورزی می كند و روزهای زندگی اش را در هماهنگی كامل با طبیعت سپری می كند . زن متولد این برج لوند نیست چون زندگی را خیلی كوتاهتر از این می پندارد كه بخواهد عشوه گری كند و در مقابل می تواند بسیار ساده لوح و خجالتی باشد . او هیچ دلیلی نمی بیند كه تا وقتی می تواند برای انجام یك كار ورجه  ورجه و شیطنت كند ، بنشیند و فس و فس كند . او می تواند خیلی آرام و وسوسه انگیز باشد . تخت خواب او همیشه با ملحفه های ابریشمی نرم پوشیده شده و حمام او پر از صابونهای بسیار خوشبو است. وقتی ازدواج می كند ، همسر، منزل ، آشپزخانه و فرزندانش بسیار مهم می شوند و بیشترین تلاشش را می كند تا همسر و مادری كامل باشد . از نظر او وفاداری یعنی همه چیز به همین دلیل از همسرش نیز انتظار دارد كه مثل خود او وفادار باشد .
اینها ویژگیهای مثبت شخصیت او است. اما از نظر ویژگیهای منفی او را دست كم نگیرید چراك ه از این نظر می تواند بر همه نشانه ها به جز عقرب پیشی بگیرد. او از رشك و حسد هم بی بهره نیست. از این دختر انتظار نداشته باشید كه ببخشد و فراموش كند، چون در سرشت او نیست . او با خونسردی تصمیم می گیرد تا با كسی كه به او بد كرده، هیچ كاری نداشته باشد .و دلیل این خیلی ساده است چون این روش محافظه كارانه برای آن است كه در آینده مجدداً‌ از همان ناحیه آسیب نبیند .
همچون همتای مردش، وجود دیگران، بویژه نزدیكترین و عزیزترین فرد برایش عادی میشود . او سرد و بی روح نیست اما احساساتش را بدرستی بیان نمی كند و فراموش می كند همسرش نیاز دارد كه نظر و احساس او را نسبت به خود بداند و گاه خیلی دیر ( درست وقتی كه او می خواهد تركش كند)، ‌به این نكته مهم پی میبرد . اگر موقعیتی پیش آید كه او مدتها از همسرش دور باشد فقط به فرستادن یك كارت پستال سال نو اكتفا می كند. به این دلیل همیشه مورد سرزنش قرار می گیرد همسرش، پرخاش میكند و می خواهد بداند كه چرا هیچ وقت نگفته او را چقدر دوست دارد. اما زن متولد اردیبهشت مات و متحیر است و آهسته نجوا می كند ، نیازی نیست كه بگویم همین كه با تو هستم بیانگر همه چیز است. ولی خوشبختانه قبل از آنكه خیلی دیر شود ، می فهمد كه هر سردی  كدورت با كمی عشق و احساسات بر طرف می شود .
زن متولد این برج بسیار جذاب است و گاهی نیز ژست اغراق آمیزی به خود می گیرد. سیاره ونوس به انها صدای خوبی نیز بخشیده است تا جایی كه می توانند خواننده های معروفی شوند.
از آنجا كه زن متولد برج ثور مادر زمین است می تواند مادری بسیار خوب برای فرزندانش باشد . او عاشق آنهاست هیچ گاه آنها را سرزنش نمی كند  در عوض خیلی به آنها عشق می ورزد. او می تواند بسیار حسود باشد و اجازه ندهد بچه ها خانه را ترك كنند و بالهایشان را باز كنند و پرواز كنند . او از تنبیه بچه ها پرهیز می كند و فقط به آنها عشق می ورزد و این همان چیزی است كه او را یكی از گرمترین و صمیمی ترین نشانه ها در آسمان فلكی ساخته است .

نظرات() 

مرد متولد فروردین

تاریخ:جمعه 6 اسفند 1389-09:27 ق.ظ

سیاره مریخ به آنها عضله و هیكل عالی بخشیده  و از آنجا كه به هوای آزاد علاقه زیادی دارند ، حتی در زمستان هم پوستشان برنزه است . موهای این مردان آتشین معمولاً روشن بور است و اگر پوستشان روشن باشد كك مك های ملیحی دارند . بزرگترین موهبتی كه مرد متولد  فروردین از آن برخوردار است به ابروهایش مربوط میشود كه شبیه شاخهای قوچ است. متأسفانه برخی از آنها با گذشت زمان زجر می كشند و چهره جذاب آنها تغییر می كند و به آدمی لاغر مردنی و ناخوش تبدیل میشوند.
پیش از آنكه تصمیم بگیرید مرد متولد این برج درست همان چیزی است كه گفته شد. احساسات خود را كنترل كنید . همه متولدین صورت فلكی حمل قبل از آنكه درگیر تجربه های عاطفی شوند ، باید دوباره فكر كنند . چون هر نوع مشاركت و همكاری ، حتی مشاركتهای تجاری می تواند برای آنها مشكل ساز باشد. متولد این برج فراموش می كند كه همكارانش نیز دركنار او هستند . او می خواهد قرص و محكم و برنده باشد ، حتی گاهی ازیاد می برد كه برای نان بیار كباب ببر بازی كردن هم باید دو نفر بود .
متولد این نشانه بسیار شتابزده و نا شكبیا است . مرد متولد این برج انتظار را دوست ندارد ( برای هیچ چیز ) . اگر فكری در سر دارد می خواهد همین حالا به انجام برساند و تا هفته آینده صبر نمی كند . به نظر آنها زندگی آنقدر كوتاه است كه نباید وقت را تلف كرد . همه مردان مریخی باید قبل ازپرش خوب به اطراف نگاه كنند.
بیشتر متولدین این برج عاشق زندگی هستند و می توانند با شور و اشتیاق فراوان مثل زنبور عسل با عجله به این طرف و آن طرف بروند . شور و شوق كودكانه آنها می تواند دنیا را برای بقیه ما درخشانتر كند . اما یك بخش در زندگی او وجود دارد كه سبب بروز مشكلاتی میشود : هیجان و شیفتگی او می تواند او را مغلوب كند و این دلیلی می شود كه او بخواهد برشما هم چیره شود! اما اغلب وقتی خواسته اش عملی میشود ، راه می افتد تا در جای دیگری بچرد. بدست آوردن مرد متولد برج فروردین آسان ولی حفظ او مشكل است . حتماً اگر شما را با گره محدود كرد ، باز هم تلاش كنید تا مسیری درست و حسابی برای دسترسی به او پیدا كنید.
مردان متولد این برج به دلیل جاذبه جسمی و گیرایی مریخی ، اغلب جذاب هستند. ویژگی آتشین آنها موجب غرور می شود. آنها از خود و وجهه خود بسیار آگاه هستند . از آنجا كه می خواهند همیشه اول باشند ، هم در عشق و هم در تجارت برای خود مسابقه اجرا می كند . آنها به شریكی احتیاج دارند كه با هوش باشد و كارها را به درستی سامان دهد تا بتوانند با توافق، با یكدیگر زندگی كنند و یك تیم واقعی باشند چون او از خطر نمی هراسد . قوچ منفی مثل طاووس با ادا و اصول راه می رود و حتی معشوقه را هم رقیب خود به حساب می اورد و سعی می كند با او هم رقابت كند .
از آنجا كه او آدم مهمی است شكست را نمی پسندد . او گاه دوست دارد خود نمایی كند و از شریكش همچون دارایی با ارزشی مواظبت كند . به همین دلیل زنی را دوست دارد كه عالی به نظر برسد .
مرد مریخی پدر خوبی است و تا جایی كه ممكن است سعی می كند بچه ها را به گردش ببرد ( داشتن یك پسر بچه شش ساله بهانه بسیار خوبی برای فوتبال بازی كردن روزهای جمعه است ) او ازسوت كشیدن دخترانش نیز بسیار خوشحال می شود  خیلی لی لی به لالای آنها می گذارد ( هیچ وقت قادر نیست در مقابل صورتی زیبا مقاومت كند). با این وجود خلق و خوی بابا هم می تواند مثل طوفان وحشتناك شود. چون آدمی نیست كه در سكوت بق كند پس داد و هوار می كند . اما وقتی این وضعیت را گذراند دوباره یكپارچه لبخند میشود و صلح و آرامش حاكم خواهد شد. البته برای مدتی! تا آنجا كه به او مربوط می شود ، همسرش هیچ اشتباهی نمی تواند مرتكب شود. اما به محض آنكه خانم او را تحقیر كند ، با غم و غصه هایش تنها می شود و گاه به جای جمع و جور كردن تكه های خرد شده شخصیتش ، اینجا و آنجا به دنبال وقفه واستراحت می رود. او گاهی نگرشی كاملاً كودكانه به عشق و زندگی دارد ، و بیش از آنكه با آنها روبرو شود ، از آنها فرار می كند .
قوچ نر آمیزه ای شكوهمند از زندگی ، عشق و شهوت است . برای اثبات گفته ام داستانی برایتان نقل می كنم :
یك صبح بهاری مردی در علفزار شصت گوسفند و یك قوچ را می چراند ، در پایان روز وقتی سلانه سلانه به خانه بر می گشت شصت گوسفند خواب الوده و یك قوچ عنان گسیخته به همراه داشت .

و این خلاصه ای از ویژگی های قوچ نر بود و چقدرهم پررو استنظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic