تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب اسفند 1389

سه شنبه 24 اسفند 1389  07:38 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu

متولد دی

 

هیچکس مثل متولدبرج دی دستخوش تغییرات نخواهدشد...اورانوس وارد برج

حمل شده..افکاربلندپروازانه ی اوازمرزهای منطق وتعادل خارج میشود..یک

متولدتیرراشوکه میکند..چیزهای غیرمعمول...رفتارهای پیش بینی نشده..اینها

هیچکدام ازاوانتظار نمیرفت..چیزی درافکارپنهانش اورادچارخودفریبی میسازد

شایدنوعی تخدیردرونی باشد..والا خداکند..اگرجوان است بطرف موادافیونی یا

توهم زا نرود...افسردگی شریک زندگیتان رادست کم نگیرید..اگرمیانسال

هستید دست اوراگرفته وبسفرهای طولانی برویدوتجربیات جدید کسب کنید..

دختران دیماه بسیارمراقب چرب زبانیها وظواهرفریبنده ی افرادباشند..هرکار

بدون مشورتی که انجام دهند..عواقب آن تاپایان عمرذهنشان راخراش خواهدداد

دراوایل سال خوش بینی افراطی هم این حالات متولددی راتشدیدخواهدکرد..

زیاد به برق سکه ها دل خوش نکنید...

 


 

متولدبهمن

 

مخالفان تندرو وافراطی شما یکدفعه حالت دوستانه به خود میگیرند...

آیامیتوان به آنها اعتماد کرد؟

متولدین آذرباهمه ی مشگلاتی که خودممکن است داشته باشند..میتوانند اسرار

مخالفانتانرا برملاکنند.دربهاراحساس شادی بیشتری خواهیدکردولی دربهمنماه...

یعنی ماه تولد خودتان...یک متولد خردادراعصبی وناراحت خواهیدیافت..بیشتر

موضوع پول نقدمطرح است...حواستان به تخلیه ی حساب بانکیتان باشد..

مواظب کیف قاپها باشید مخصوصا اگرجزوخانمها هستید..موقع خروج از بانک

مراقبت کنید.

ممکن است استخوان درد یادندان دردشدیدعارضتان شودماست وشیربیشترمصرف

کنید..بطورکلی ممکن است تندرستی اتان بامشگلی روبروشود.

اگرکارمندهستید..همکارانتان بدلیل مسائلی شمارادچارمشگل خواهندکردوازمحیط

کارچندان رضایت نخواهیدداشت...بیک همکارمتولد تیربیشترتوجه کنید.

 


 

 

متولداسفند

            

 

 اگردخترجوانی هستیدومیخواسته ایدبایک متولدخردادازدواج کنید..حالا بصورت

غیرمنتظره متوجه شده ایدکه یک متولددی زیادهم اخمووترشروی نیست

وداریدنظرتان راعوض میکنید...متولددی خیلی اجتماعی وفعال بنظرمیرسد

ولی آیابااووجه اشتراک اخلاقی دارید..خوب دقت ومشورت کنید..یکی ازدوستان

ویافرزندان متولد اسفند(بخصوص اگرهمسراین متولداسفندماه دربرج مردادزاده

شده باشد)مشگلی دارد..مشگل ساده ای نیست..احتمالا:نحوه ی اشتغال وخطوط

موردلزوم برای ساخت آینده..ازنیازهای اوست..خودباید تلاشهارابیشترکند..

افرادجدیدی سرراهتان قرارمیگیرندکه جاذبه ی زیادی دارندوپیشنهادهای

عجیب وغریبی رامطرح میسازند..دقت کنید جاذبه ی این پیشنهادهادردراز

مدت ازبین میرود..

درمحیط کاریک رئیس وسرپرست جدیدخواهدآمداوبیشتریک هنرمنداست تا

سرپرست کاری ..درهرحال سرموقع ناچاریدحساب کارهاراپس بدهید..هرچند

اوآسانگیروساده انگار باشد..اگردربانک کارمیکنید..فریب وعده های قشرخاصی

رانخورید...فریب مالی درزندگی کاری برخی متولدین اسفندماه جرقه میزند...

سیاره ی مشتری دربرج ثورکه میرود..خوشبینی مالی دروجودتان لب پرمیزند...

دراین حوض پرآب خوشبینی..تصاویرواضح دیده نمیشوند..مراقب ولخرجیهای

افراطی خودباشید...هیچ قول پولی به کسی ندهید.

   


نظرات()  
سه شنبه 24 اسفند 1389  07:38 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: طالع بینی چینی ،

متولدمهر

یک موضوع که کمی اضطراب آوراست وناشناخته ..ازیکی دوسال پیش ذهن شما

رامشغول ساخته ..این مسئله ی رمزآلودشاید چندان کوچک وبی اهمیت نباشد..

آنراازنظردورنکنید..اگرپدرتان دچارکسالت شده ونیاز به توجه داردازاودریغ

نکنیدکاری به سایرین نداشته باشید..منتظرنباشید تامتولد بهمن یااردیبهشت شمارا

راهنمائی کنند ..بهتراست دراینمورد به ندای قلبتان بیشترتوجه کنید..متولدین تیر

بافداکاری شماراکمک خواهندکردولی انتظارزیادی نداشته باشیدوموتورفکر

خودتان رابکاربیندازید. به مسائل ادبی وشعروموسیقی بتدریج علاقه ی بیشتری

پیداخواهیدکرد..درسالهای آینده اگرمستعدباشیدممکن است بفکرچاپ یک کتاب

شعربیفتید..اگرمعلم ادبیات باشید...شاگردانتان ازافزایش لحن شاعرانه تان لذت

خواهندبرد..درهمان لحظات تحویل سال شایدنیت کنید که سریعا منزلتان راتغییر

دهید...اینکاررابامشورت دیگران انجام دهیدتاضرر نکنید.

درمحیط کاراگرکارمندهستید..کارزیادی روی کولتان گذاشته میشود.....

بعضی کارمندان باورودزحل به برج میزان بازنشسته میشوند.

 

 


 

 

متولد آبان

آرام آرام...پرده ازمقابل چشمانتان کنارخواهدرفت وحقایقی راکه نمی دیدید...

بمرورآشکارخواهیددید..افکارتان جدید است وشایدغیرمعمول...بطرفی میروند

که قبلا جرات فکرکردن به آنها رانداشتید..افکارتان سریعتر میشوند ..میخواهید

فکرهای قدیمی وکهنه وخرافی رابدوراندازیدسعی کنیدزیاده روی وافراط نکنید..

ممکن است خوابهائی بامحتوای حوادث آینده راببینید..اگرمستعد باشید...حتی در

حالت بیداری نیزممکن است تصاویرزنده ای درنظرتان مجسم شوند..آنهارابهتر

استکه یادداشت کنید تارازآنهارابفهمید...نزدیکان افراطی وتندرو سعی میکنند

روی افکار وتصمیمات شماتاثیربگذارند..مراقب سرمایه گذاری درکارهای

نامشخص باشید..فریب برخی تبلیغات رانخورید اگربادقت کارکنید ممکن است

درسالهای آینده وضع مالی خوبی پیداکنید..بمطالعه ی کتابهای مذهبی وفلسفی

علاقمند میشوید..اگرهمسرتان متولد دیماه است ایده های جدید وغیرمعمول بشما

عرضه میکند..ایده هائی مثل سفرهای خارج ازکشوروانجام اموری بادرجه  ی

ریسک بالا  ودارای آینده ی نامعلوم..دقت کنیددر۵-۶ سال آینده ریسکهای نامعلوم

نکنیدواحتیاط راازدست ندهید.

 


 

 متولدآذر

 

بالاخره تسلیم تغییرات جدید میشوید..باکمال تعجب شروع به خواندن کتابهای

شعروسرودن شعردرچندسال آینده خواهیدکرددریک انجمن ادبی وشعرخوانی

عضوخواهیدشدوهنرهاشماراجذب خواهندکرد..اگربامتولدتیر ازدواج کرده اید

ازرفتارکمی سرداومتعجب خواهیدشد..آری اوکمی جدی ترشده وممکن است

شوخی های شمارا بدل بگیرد..معلوم نیست متولددیماه میخواهد آخرعاقبت چکار

کندولی حدس زدن اعمالش اخیرا مشگل شده...بهتراست درامورمالی به او

مراجعه نکنید..جون احتیاط کاری همیشگی راظاهرا کنارگذاشته ..ممکن است

درست روزاول سال تحویل...علامتی دراین زمینه ازاوببینید..درزمستان ممکن

است باشریک زندگیتان(همسریاشریک کاری )درگیرشوید..سعی کنیدعصبانی

نشویدچون این ناراحتی تاپایان سال ممکن است که طول بکشد..درمردادوآذر

بیشترمراقب باشیدوموقع امضای هرکاغذی دقت زیادبخرج دهید..بعضی از

متولدین آذراندیشه ی تغییر منزل ویاشهرمحل اقامت رامیکنند...

 

   


نظرات()  
سه شنبه 24 اسفند 1389  07:37 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: طالع بینی چینی ،

متولدتیر 

ورودسیاره ی زحل به برج میزان...ظاهرشمارابنظر مسن ترمی نمایاند..باکمی

اضطراب ودلشوره..ازکارهای دشواری که ممکن است درپیش داشته باشید...

نگران نباشید..بانظم وتفکروبدون شتابزدگی وباکمک نزدیکان موفق خواهیدشد...

بایدازغوره های ترش ترسهای بیدلیل...حلواهای شیرین بسازید...

یک شخصیت جالب درزندگی شما پیداشده..به احتمال زیادیک متولد دیماه

خونسرد وجسور...اوباافکارجدیدی که درذهنش فوران میزند...به تمام دنیا فکر

میکند.. درحالیکه قبلا آدم محتاطی بوده..حالا بی پروائی میکند..مواظب باشیدکه

کاردستتان ندهد.. چراکه اواستدلالهای معقول رابکناری مینهدوباتشخیص شخصی

خودش عمل میکند. ازنظرسلامتی ممکن است دچار سوئ تفاهم شوید واحساس

کسالت بیدلیل نمائید..مراقب تغذیه ی خودباشید. درمحیط کاریکی ازهمکاران

ممکن است ارتباطی باموادمخدرداشته باشد..اگرمطمئن شدید...آرام آرام ازاودور

شوید..هرپیشنهادی دراین زمینه زیان بزرگ برایتان خواهدداشت ..ممکن است

دریک محیط هنری وذهنی بکاربپردازید...درزمستان موقع رانندگی بیشتراحتیاط

کنید..درمحیط خانه ورفتارباهمسرتان مراقب باشید..نکند شریک زندگیتان بدبین

شده وفکرکندشمابه شخص دیگری علاقمندشده اید..مخصوصا اگرهمسرتان متولد

برج آبان باشد ویااردیبهشت ..دراینصورت باید عوامل این موضوع رابرطرف

نمائید...ا

 


 

متولدمرداد

 

یک متولدآذرشمارابه دنیای رنگین هنرها دعوت خواهدکرد..متولدین آذرتغییرات

خلق وخویشان درشمااثرخواهدکرد..آنهاایده های جدیدی رابرایتان عرضه میکنند

..این ایده ها بنظرتان دورازواقع میرسد...پس دقت خودرابیشترکنید..درزمینه ی

سلامتی وتغذیه ...ازمصرف غذاهای جدید وناشناخته پرهیزکنید..درمحیط کار به

همکاران بیشترتوجه میکنیدومحیط کاررابسیاردوستانه می یابید...بعضی مخالفان

شماموقتا ساکت خواهندشدوشاید دست دوستی بطرفتان دراز کنند..بادقت رفتار

کنید. ممکن است سفرهائی آنسوی اقیانوسها داشته باشید..شایدبخاطریکی از

فرزندان یادیدار یک دوست...همسرتان احساس بیماری خواهدکرد..مثلا درناحیه

کلیه ها..بهتراست بادقت مسئله راپی گیری کنید...درزمستان بایک دوست ممکن

است درگیرشوید..اوشایدشمارا کمی عصبانی کندکه تاپایان سال طول بکشد...

خصوصا دربهمن ماه..موضوع بمرورحل خواهدشد...مخصوصا اگراین دوست

متولد خردادباشد.

 

 


 

متولدشهریور

 

روزهای اول فروردین یک مسئله مربوط به فرزندان مخصوصا یکی از آنهاتوجه

شمارابه خودمعطوف میداردواگرجوان هستیدیک سرگرمی جدیدومشغله ی تازه

که ازاواخرسال گذشته شروع کرده اید..همچنان ذهن شمارامشغول میدارد..

دوستی که دردی بدنیاآمده ..هم دراین موضوع ممکن است نقش داشته باشد...

یک موضوع اسرارآمیزممکن است درمحیط خانه ویادرموردمادرتان حادث شود

وشمارابه آن سمت بکشد..که به مسائل عرفانی وامورغیبی سخت علاقمند شوید

وباسماجت آنراپیگیری کنید...چون شماراوارددنیای افکارمرموز وشاعرانه ای

میکند..مخصوصا اواخربهمن ماه...برای دوستی مشگلی پیش آمده ..ممکن است

نوعی کسالت دارای پیچیدگی باشدکه این مسئله دراواسط مهرماه شدت میگیرد

درزمستان مراقب حال همسرتان باشید..مخصوصا اگر متولد خردادباشد..اوگاهی

عصبانی میشود وبیخودبهانه میگیرد که گذرا است.

   


نظرات()  
سه شنبه 24 اسفند 1389  07:37 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: طالع بینی چینی ،

 پیش گوی معروف چینی  هشدار می‌دهد که بر سال خرگوش شرایط آب و هوایی سختی حاکم خواهد بود. او سیل، طوفان و خشکسالی را برای سال جدید چینی پیش‌بینی می‌کند. اما او  برای دنیای سیاست خبرهای خوبی دارد. او معتقد است که از آنجا که خرگوش نماد صلح و آرامش است، وضعیت صلح جهانی در این سال بهبود خواهد یافت.

 

 متولدفروردین

 

توقف زحل دربرج میزان که برج شرف اوست..موجب میشود که احساس

بیماری وکمی افسردگی درشما بوجودآید..مثل پرنده ای درقفس خودرابه درویوار

نزنیدوصبوری پیشه کنید..خصوصا که سیاره ی اورانوس هم امسال دربرج حمل

رودرروی زحل است..ازاینکه متولد دیماه رابیخیال (ظاهرا) وگردش کنان

میبینید ..حسرت نخورید..حالت گرفتگی واحساس محدودیت یکی دوسالی تاثیر

خواهد گذاشت..بله..نپتون که وارد حوت میشود ..وسوسه هائی مثل سفرهای

دریائی ویا...درمخیله تان جرقه میزنند..نکندبفکر تجارت ماهی وحمل ونقل

دریائی بیفتید...خوابهای غیرمعمول- اندیشه ی تحصیلات دانشگاهی دررشته های

عرفانی -پیدائی اعتقادات خاص..هم ممکن است اموری باشدکه به آنهابرخورد

بکنید..مشوق شماشاید متولدآذرماه باشد.

توقف طولانی مریخ امسال دربرج سنبله است.. دررانندگی تندنرانید..خصوصا در

بهمن ماه مراقب باشید..درسال 1390 حس میکنید هرکس برای انجام کارش به

شما مراجعه میکند..عصبانیت همیشگی رااگراعمال کنید.. فشارهای درونی خود

رابیشترکرده اید...سعی کنید لبخند که میزنیدازته دل باشد..نه ازروی عادت..

 


 

متولداردیبهشت

چیزی دراندیشه ی شما مزاحمت ایجادمیکند..شاید علت آن کسالت یکی ازنزدیکان

باشدکه نیازبه آزمایشات دقیق پزشکی دارد...

یک متولددیماه شماراوسوسه میکندتابه سفرهای طولانی وشایدخارج ازکشوربروید

احساس میکنیدروحیه ی شاعرانه ای شماراکم کم دربرمیگیردگاهی فکرمیکنیدشاید

دچارافسردگی شده اید ...تجربیات روانی خاص وکاملا جدیدی راتجربه میکنید..

چنددیوان شعرخواهیدخریدویابه موسیقی های رمانتیک وقدیمی علاقمندخواهیدشد.

توقف مریخ امسال دربرج سنبله باعث میشودکه پول وامورمالی خصوصادر

زمستان افکارشمارابخودمشغول کند..شریک زندگی شمابتدریج یک سری نطریات

وافکارخودرامیخواهدتغییردهدوبزودی ازدنیای خاصی که برای خودساخته بود..

خارج شده وواقع بین ترمیشود.


 

 

متولدخرداد

احساس گرمی وتحرک خواهیدداشت امسال متولدین خردادبیشترین تاثیررااز

سیاره ی مریخ خواهندگرفت..ازبهمن ماه که مریخ حالت برگشت پیدامیکند..ممکن

است کمی احساس ضعف کنیدکه تااسفند وایام نوروزبعدی ادامه دارد..اگررانندگی

میکنیددرزمستان بیشتراحتیاط کنید..ممکن است شریک زندگیتان راعصبانی کنید..

مخصوصا اگرمتولد اسفندماه باشد..بیشتررعایت حال همسرتان رابکنید ...

(مخصوصادراواخرمردادواواسط آذرماه)..اگرمرد(مذکر) هستید..نگاههای

اغواگرانه وپرجذبه ای شماراوسوسه خواهدکرد..اگربرایتان امکان داردباافراد

غریبه ازجنس مخالف کمترواردبحث شوید..بیک سفرطولانی فکرخواهیدکرد

دربهمن ماه فردجدیدونامشخصی خودرابه شمامینماید..ممکن است اودرزمینه ی

امورهنری  فعالیت داشته باشد..یاشمابیک رشته ی هنری علاقمندشوید..مواظب

باشید که سوئ تفاهم باعث درگیری شما بایک متولد آذرماه نشود.   


نظرات()  
  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید