تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تلة موش صحرایی

تاریخ:سه شنبه 30 آذر 1389-10:32 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید پایتان در تلة موش صحرایی گیر كرده است ، علامت آن است كه مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد .

2ـ دیدن تلة موش صحرایی در خواب ، علامت آن است كه از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد .

3ـ دیدن تلة شكستة موش صحرایی در خواب ، نشانة آن است كه از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید تله موش صحرایی كار می گذارید ، علامت آن است كه به نقشة دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزید .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تله حشرات

تاریخ:سه شنبه 30 آذر 1389-10:22 ق.ظ

1ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست .

2ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند ، علامت آن است كه نگرانیهای كوچك جای نگرانی های بزرگتر را خواهد گرفت .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تله موش

تاریخ:سه شنبه 30 آذر 1389-10:21 ق.ظ

دیدن تله موش در خواب ، علامت آن است كه افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی كشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید .

2ـ اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانة آن است كه به دست دشمنان گرفتار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید تله موشی كار می گذارید ، نشانة آن است كه با توسل به حیله و نیرنگ می كوشید بر مخالفین خود پیروز شوید .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تله

تاریخ:سه شنبه 30 آذر 1389-10:15 ق.ظ

تعبیر خواب تله

1ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانه آن است كه در زندگی فریب كسی را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای كه در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است كه بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانه آن است كه همسری لایق و وفادار خواهد داشت .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تلمبه

تاریخ:سه شنبه 30 آذر 1389-10:13 ق.ظ

1ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید .

2ـ دیدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگی خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید تلمبه می زنید یا با پمپی كار می كنید ، علامت آن است كه زندگی شما لبریز از لحظاتی شاد و پرمنفعت خواهد شد .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تلگراف

تاریخ:سه شنبه 30 آذر 1389-10:03 ق.ظ

1ـ دریافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهای نامطلوبی به دست شما خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید برای كسی تلگراف می فرستید ، نشانة آن است كه با یكی از نزدیكان خود قطع رابطه خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید متصدی ارسال تلگراف هستید ، نشانة آن است كه با ارسال پیامی ، به دیگران منفعت می رسانید .

4ـ اگر خواب ببینید در دفتر تلگرافخانه حضور دارید ، نشانة آن است كه به سرگرمیهایی ناسالم مشغول خواهید شد .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تلفن

تاریخ:دوشنبه 29 آذر 1389-02:28 ب.ظ

1ـ دیدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بیگانگانی آشنا می شوید كه موجب سرگردانی شما خواهند شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می كند ، نشانة آن است كه رقبای حسود فراوانی خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پیروز می شوید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند به هنگام مكالمة تلفنی ، صدای كسی را كه آن سوی خط است به درستی نمی شود ، نشانة آن است كه با بدگویی های شریرانة دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهدنوع مطلب : ت 

نظرات() 

تلسكوپ

تاریخ:دوشنبه 29 آذر 1389-02:21 ب.ظ

1ـ دیدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه یافتن موقعیتهای نامساعد در روابط عاشقانه است .

2ـ اگر خواب ببینید با تلسكوپ به ستاره ها می نگرید ، نشانة آن است كه طی مسافرتهای خود لذت بسیاری كسب می كنید .

3ـ‌ دیدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادی زندگی با مشكلی روبرو خواهید شد .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تگرگ

تاریخ:دوشنبه 29 آذر 1389-02:16 ب.ظ

تعبیر خواب تگرگ

1ـ اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد ، علامت آن است كه در هر كاری پیشرفتی اندك خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می آید ، علامت آن است كه بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می كند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه بعد از چند شكست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد .

3ـ اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید ، علامت آن است كه با رنج و زحمت به موفقیتهایی دست خواهید یافت .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تكمیل كردن

تاریخ:دوشنبه 29 آذر 1389-02:15 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید كاری نیمه تمام را تكمیل می كنید ، نشانة آن است كه بزودی در زندگی به موفقیتی دست خواهید یافت و از آن پس به هر شكل و در هر كجا كه دوست داشته باشید می توانید زندگی كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند دوختن لباسی را به پایان رسانده است ، علامت آن است كه بزودی همسر آیندة خود را انتخاب خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید سفری را به پایان رسانده اید ، دلالت بر آن دارد كه می توانید هر گاه بخواهید به سفر بروید .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :16
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات