تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب دی 1392

سه شنبه 24 دی 1392  12:38 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند زوبین در دست داشت و جز از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت، دلیل که فرزند یابد. اگر بیند با زوبین سلاحهای دیگر داشت، دلیل که او را از پادشاه خیر و منفعت رسد و بر دشمن ظفر یابد. جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند زوبین در دست داشت و به جز از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت، دلیل که اورا فرزندی آید. اگر بیند به کسی زوبین می دانداخت، دلیل که آن را سخن بد گوید. اگر بین کسی به زوبین مجروح کرد، دلیل که بر کسانی بهتان بندد.

تعبیر خواب آنلاین زوبین, تعبیر خواب زوبین, تعبیر خواب فارسی زوبین, تعبیر زوبین در خواب, خواب زوبین,خواب زوبین دیدن, در خواب زوبین را دیدن, دیدن زوبین در خواب, دیشب خواب زوبین دیدم, زوبین به تعبیر آنلی بیتون, زوبین به تعبیر ابراهیم کرمانی, زوبین به تعبیر ابن سیرین, زوبین به تعبیر امام صادق, زوبین به تعبیر جابر مغربی, زوبین به تعبیر دانیال نبی, زوبین به تعبیر لیلا برایت, زوبین به تعبیر منوچهر تهرانی, زوبین به تعبیر یوسف نبی, زوبین به هانس کورت, زوبین در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زوبین در خواب,معنی زوبین در خواب 

   


نظرات()  
سه شنبه 24 دی 1392  12:37 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 24 دی 1392 12:38 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

درخواب، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی. اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد، دلیل که از کسی سخن خوش و لطیف شنود.

جابر مغربی گوید: اگر بیند زولبیا بی زعفران میخورد، دلیل که مال یابد. اگر زولبیا با زعفران میخورد، دلیل که بیمار شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد. اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود. خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد.

 تعبیر خواب آنلاین زولبیا, تعبیر خواب زولبیا, تعبیر خواب فارسی زولبیا, تعبیر زولبیا در خواب, خواب زولبیا,خواب زولبیا دیدن, در خواب زولبیا را دیدن, دیدن زولبیا در خواب, دیشب خواب زولبیا دیدم, زولبیا به تعبیر آنلی بیتون,زولبیا به تعبیر ابراهیم کرمانی, زولبیا به تعبیر ابن سیرین, زولبیا به تعبیر امام صادق, زولبیا به تعبیر جابر مغربی,زولبیا به تعبیر دانیال نبی, زولبیا به تعبیر لیلا برایت, زولبیا به تعبیر منوچهر تهرانی, زولبیا به تعبیر یوسف نبی, زولبیا به هانس کورت, زولبیا در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زولبیا در خواب, معنی زولبیا در خواب 

   


نظرات()  
سه شنبه 24 دی 1392  12:34 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زوزه را در خواب نمی توان دید. چند چیز هست که در خواب نمی توان آنها را دید ولی می توان حس کرد یا شنید. مثل بوی خوش یا ناخوش یا انواع صداها و از آن جمله است زوزه. در خواب زوزه را می توان شنید و زیاد اتفاق می افتد که در خواب صدای زوزه می شنویم. زوزه صدای سگ و شغال و گرگ است و گاه نیز روباه زوزه می کشد. اصولا شنیدن زوزه در خواب خوب نیست و خبر بد تعبیر شده. اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید خبری به شما می رسد لیکن امنیت می یابید برعکس است صدای زوزه گرگ که خبر بد می شنوید و دچار ناامنی می شوید. صدای زوزه شغال سخن بد و حرف یاوه مردم است که پشت سر شما می گویند. از شما سعایت می کنند و شما را سر زبان ها می اندازند به خصوص اگر زیاد و مداوم باشد.

 تعبیر خواب آنلاین زوزه, تعبیر خواب زوزه, تعبیر خواب فارسی زوزه, تعبیر زوزه در خواب, خواب زوزه, خواب زوزه دیدن, در خواب زوزه را دیدن, دیدن زوزه در خواب, دیشب خواب زوزه دیدم, زوزه به تعبیر آنلی بیتون, زوزه به تعبیر ابراهیم کرمانی, زوزه به تعبیر ابن سیرین, زوزه به تعبیر امام صادق, زوزه به تعبیر جابر مغربی, زوزه به تعبیر دانیال نبی, زوزه به تعبیر لیلا برایت, زوزه به تعبیر منوچهر تهرانی, زوزه به تعبیر یوسف نبی, زوزه به هانس کورت, زوزه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زوزه در خواب, معنی زوزه در خواب 

   


نظرات()  
سه شنبه 24 دی 1392  12:33 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

محمد بن سیرین گوید:

زهر درخواب، مال حرام است و حرب کردن و کشتنِ به ناحق بود. اگر بیند زهر میخورد، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد، یا خون به ناحق بریزد. اگر بیند تن او به خوردن زهر آماس گرفته، دلیل که مال حرام حاصل کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند تن او زهرآلوده است، دلیل که به کاری سخت حریص شود و بعضی از معبران گویند سخنی بر وی بندند و او را بدان سخن التزام کنند. اگر بیند تن وی را از آن گزند رسید، دلیل که به قدر گزند تن، مالی به رنج و سختی بدست آورد و بعضی ازمعبران گویند: زهر خوردن، دلیل است که ازکسی خشم فرو خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زهر به خواب دیدن، بر پنج وجه است.

اول: مال حرام.

دوم: فروبستن و رکود وبستگی کارها.

سوم: غم و اندوه.

چهارم: خشم فروخوردن.

پنجم: منفعت که به رنج ومشقت حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که زهر در خواب _ فرو خوردن خشم – است. به وقتی که کنترل اعصاب می رود که از کف انسان خارج شود فروخوردن خشم چون زهر کشنده و تلخ و ناگوار است. مال حرام نیز تلخ است و ناگوار . برخی دیگر از معبران نوشته اند که زهر در خواب های ما – نفعی است که به رنج و تعب حاصل شود – هزینه کردن چنین مالی نیز بردارنده اش دشوار و تلخ است. با توجه به تاویلاتی که نقل شد چنان چه در خواب دیدید که زهر دارید مالی با مشخصات فوق به چنگ می آورید یا خشم خود را فرو می برید. اگر دیدید زهر به کسی می دهید بر خلاف آن چه در بیداری اتفاق می افتد به او دوستی و محبت می کنید و غمش را می خورید و اندوهش را می کاهید. اگر دیدید که در خواب زهر خورده اید ندامت می کشید یا دست به کاری بس دشوار می زنید. اگر در خواب دیدید که مسموم شده اید و آثار مسمومیت در شما پدید آمده موردی پیش می آید که خشم خود را فرو می خورید یا مالی حرام و نادرست به چنگ می آورید که گرفتار عوارض نامیمون آن آشنا می شوید. همین تعبیر است اگر دیگری را در خواب دیدید که سم خورده و آثار مسمومیت در او پیدا شده است. اگر کسی به زور به شما سم بدهد در حق شما محبت می کند یا مورد عنایت بزرگی قرار می گیرید و اگر خودتان با رغبت سم بخورید کاری خلاف میل خویش انجام می دهید. خود بیننده خواب با در نظر گرفتن موقعیتی که در بیداری دارد و کارهائی که می خواهد انجام دهد می تواند تعابیر درست را بیابد با این وجود زهر از آن چه گفته شد بیرون نیست. تئوری های فروید نیز موید این عقیده می تواند باشد.

 تعبیر خواب آنلاین زهر, تعبیر خواب زهر, تعبیر خواب فارسی زهر, تعبیر زهر در خواب, خواب زهر, خواب زهر دیدن, در خواب زهر را دیدن, دیدن زهر در خواب, دیشب خواب زهر دیدم, زهر به تعبیر آنلی بیتون, زهر به تعبیر ابراهیم کرمانی, زهر به تعبیر ابن سیرین, زهر به تعبیر امام صادق, زهر به تعبیر جابر مغربی, زهر به تعبیر دانیال نبی, زهر به تعبیر لیلا برایت, زهر به تعبیر منوچهر تهرانی,  زهر به تعبیر یوسف نبی,زهر به هانس کورت, زهر در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زهر در خواب, معنی زهر در خواب 

   


نظرات()  
  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید