تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب زجر

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:39 ب.ظ

تعبیر خواب زجر

بدان که زجر به فارسی، فال گرفتن بود به بانگ مرغان. اگر بانگ مرغ فرد بود، دلیل بر خیر و صلاح بود. اگر بانگ مرغ فرد نبود، دلیل که بیمار گردد و سرانجام شفا یابد.
نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زد و خورد

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:34 ب.ظ

تعبیر خواب زد و خورد

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد . که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط خود را با دوستان قطع می کنید .

۲ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست که تلاش می کنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید .

نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زدن

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:32 ب.ظ

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که او را با تازیانه زدند، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد، تاویل این جمله بد بود و نیز، دلیل کند که کسی به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بنید که او را تازیانه زدند، بی آن که دست و پای او را ببندند، اگر از تن او خون روان شد، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد. اگر بیند نشان خستگی از زخم پیدا گشت، دلیل کند که به قدر آن از کسی فائده بیند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کسی تازیانه بر پشت او زد و از جای آن خون بیرون آمد، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد، یا زننده را به گناهی متهم کند. اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسی او را زد، چنانکه پاره پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند. اگر بیند کسی او را به چوب زد، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب مردی بددین و منافق. اگر بیند محتسب او را برد و بزد، دلیل که او را سلطان شغلی دهد و کارش نکو گردد. اگر بیند که کسی او کلوخی زد، دلیل که او را منفعتی حاصل شود. اگر مشت زد، دلیل که به قدر آن وی را رنج رسد از زننده. اگر بیند کسی او را طپانچه زد، دلیل است که از کسی سخنی زشت شنود و آبروی او برود.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که یکی وی را بزد و نداند برای چه زد، دلیل است که مال یابد و جامه نو پوشد و بهتر آن بود که زننده نشناسد و به وقت زدن دست و پای بسته بود. اگر بیند که یکی وی را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصی معروف است، دلیل است که از او چیزی بدو رسد و بیننده را نیک نباشد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که مرده ئی او را می زد، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزی که از دستش رفته باز به دستش آید. اگر بنید که او مرده بود و او را می زدند، دلیل که او را در دین قوت بود و بعضی از معبران گویند: وامش گذارده شود. اگر بیند که مرده می زد و از آن زدن راضی بود، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زدن در خواب بر شش وجه بود.

اول: شفاعت ( زشتی و زشتنامی).

دوم: مجادله ( مرافعه و بگو مگو).

سوم: روشن شدن کار مشکل ( حل شدن مشکل).

چهارم: سفر.

پنجم: شرف و بزرگی.

ششم: مال حرام.

تگها: تعبیر خواب آنلاین زدن, تعبیر خواب زدن, تعبیر خواب فارسی زدن, تعبیر زدن در خواب, خواب زدن, خواب زدن دیدن, در خواب زدن را دیدن, دیدن زدن در خواب, دیشب خواب زدن دیدم, زدن به تعبیر آنلی بیتون, زدن به تعبیر ابراهیم کرمانی, زدن به تعبیر ابن سیرین, زدن به تعبیر امام صادق, زدن به تعبیر جابر مغربی, زدن به تعبیر دانیال نبی, زدن به تعبیر لیلا برایت, زدن به تعبیر منوچهر تهرانی, زدن به تعبیر پرشین فال, زدن به تعبیر یوسف نبی, زدن به هانس کورت, زدن در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زدن در خواب, معنی زدن در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زراعت

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:30 ب.ظ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می دهد که خیر و خوشی می بینید و عاقبت به خیر می شوید. اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه ای آفت زده و بلادیده و ویران مشاهده کردید تعبیر خلاف آن است به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد. کاشتن بذر نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی هاست که به شما می رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد ولی اگر ناموفق باشد تعبیرهمان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.

تعبیر خواب آنلاین زراعت, تعبیر خواب زراعت, تعبیر خواب فارسی زراعت, تعبیر زراعت در خواب, خواب زراعت, خواب زراعت دیدن, در خواب زراعت را دیدن, دیدن زراعت در خواب, دیشب خواب زراعت دیدم, زراعت به تعبیر آنلی بیتون, زراعت به تعبیر ابراهیم کرمانی, زراعت به تعبیر ابن سیرین, زراعت به تعبیر امام صادق, زراعت به تعبیر جابر مغربی, زراعت به تعبیر دانیال نبی, زراعت به تعبیر لیلا برایت, زراعت به تعبیر منوچهر تهرانی, زراعت به تعبیر پرشین فال, زراعت به تعبیر یوسف نبی, زراعت به هانس کورت, زراعت در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زراعت در خواب, معنی زراعت در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زرافه

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:28 ب.ظ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که دوستی با او نه به صلاح است و نه ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می تواند بکند و بدایعی از او دیده می شود که بیننده را به حیرت وا می دارد. به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد. اگر به قدم و آهسته زرافه ای را دنبال کنید از مردی احمق پیروی می کنید که این تبعیت به مصلحت شما نیست ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می دوید، در پی امری محال می روید و دست به کاری غیر ممکن و دشوار می زنید که آن هم به صلاح شما نیست. دیدن زرافه در باغ وحش برخورد با چنان آدمی است که گفته شد. آدمی که می تواند چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد. دیدن چندین زرافه در یک محل تماس و برخورد با اجتماع مردمی نادان و جاهل است.

 تعبیر خواب آنلاین زرافه, تعبیر خواب زرافه, تعبیر خواب فارسی زرافه, تعبیر زرافه در خواب, خواب زرافه,خواب زرافه دیدن, در خواب زرافه را دیدن, دیدن زرافه در خواب, دیشب خواب زرافه دیدم, زرافه به تعبیر آنلی بیتون,زرافه به تعبیر ابراهیم کرمانی, زرافه به تعبیر ابن سیرین, زرافه به تعبیر امام صادق, زرافه به تعبیر جابر مغربی,زرافه به تعبیر دانیال نبی, زرافه به تعبیر لیلا برایت, زرافه به تعبیر منوچهر تهرانی, زرافه به تعبیر پرشین فال, زرافه به تعبیر یوسف نبی, زرافه به هانس کورت, زرافه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زرافه در خواب, معنی زرافه در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زردچوبه

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:27 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید: دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری بود، تاویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است. اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست. اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می شوید و دیگران را نیز اندوهگین می کنید. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می شوید. اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می زنید و او را ناراحت می کنید. اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می کنید که اثرش می ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می زنند.

تگها: تعبیر خواب آنلاین زردچوبه, تعبیر خواب زردچوبه, تعبیر خواب فارسی زردچوبه, تعبیر زردچوبه در خواب, خواب زردچوبه, خواب زردچوبه دیدن, در خواب زردچوبه را دیدن, دیدن زردچوبه در خواب, دیشب خواب زردچوبه دیدم,زردچوبه به تعبیر آنلی بیتون, زردچوبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, زردچوبه به تعبیر ابن سیرین, زردچوبه به تعبیر امام صادق, زردچوبه به تعبیر جابر مغربی, زردچوبه به تعبیر دانیال نبی, زردچوبه به تعبیر لیلا برایت, زردچوبه به تعبیر منوچهر تهرانی, زردچوبه به تعبیر پرشین فال, زردچوبه به تعبیر یوسف نبی, زردچوبه به هانس کورت, زردچوبه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زردچوبه در خواب, معنی زردچوبه در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زرده تخم مرغ

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:26 ب.ظ

تعبیر خواب زرده تخم مرغ

لوک اویتنهاو می گوید :

زرده تخم مرغ : هدیه

نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زرشک

تاریخ:پنجشنبه 17 بهمن 1392-07:25 ب.ظ

زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. اگر بیند زرشک میخورد، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید. جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می شود که خودتان آغاز می کنید ولی در نتیجه شما را غمین و اندوهگین می کند. اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می شود اما این نعمت سبب اندوه شما می گردد.

تعبیر خواب آنلاین زرشک, تعبیر خواب زرشک, تعبیر خواب فارسی زرشک, تعبیر زرشک در خواب, خواب زرشک, خواب زرشک دیدن, در خواب زرشک را دیدن, دیدن زرشک در خواب, دیشب خواب زرشک دیدم, زرشک به تعبیر آنلی بیتون, زرشک به تعبیر ابراهیم کرمانی, زرشک به تعبیر ابن سیرین, زرشک به تعبیر امام صادق,زرشک به تعبیر جابر مغربی, زرشک به تعبیر دانیال نبی, زرشک به تعبیر لیلا برایت, زرشک به تعبیر منوچهر تهرانی, زرشک به تعبیر پرشین فال, زرشک به تعبیر یوسف نبی, زرشک به هانس کورت, زرشک در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زرشک در خواب, معنی زرشک در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زره

تاریخ:چهارشنبه 9 بهمن 1392-02:35 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وی خیره شود. اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس با وی قهر کند و بعضی از معبران گویند: زره حصین دین است که او نگاهدارد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زرده درخواب بر شش وجه است.

اول: ایمنی.

دوم: حصین دین ( حصن و حصار دین).

سوم: قوت ونیرومندی.

چهارم: مال.

پنجم: زندگانی.

ششم: نیکوئی.

زره گر(زره ساز) در خواب مردی است که ادب وفرهنگ آموزد مردمان را.

تعبیر خواب آنلاین زره, تعبیر خواب زره, تعبیر خواب فارسی زره, تعبیر زره در خواب, خواب زره, خواب زره دیدن,در خواب زره را دیدن, دیدن زره در خواب, دیشب خواب زره دیدم, زره به تعبیر آنلی بیتون, زره به تعبیر ابراهیم کرمانی, زره به تعبیر ابن سیرین, زره به تعبیر امام صادق, زره به تعبیر جابر مغربی, زره به تعبیر دانیال نبی, زره به تعبیر لیلا برایت, زره به تعبیر منوچهر تهرانی, زره به تعبیر پرشین فال, زره به تعبیر یوسف نبی, زره به هانس کورت, زره در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زره در خواب, معنی زره در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

تعبیر خواب زکات

تاریخ:چهارشنبه 9 بهمن 1392-02:03 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

زکات درخواب دیدن، دلیل بود که مالش زیاده گردد. اگر بیند که زکات فطر می دارد، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگاری یابد. اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر دشمن دارد بر وی ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که زکات مال می داد، مال او درحق بود و بلارفع شود.

جابرمغربی گوید:

اگر کسی بیند که زکات مال می داد، دلیل که مالش زیاده گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زکات مال دادن درخواب بر هفت وجه است.

اول: بشارت.

دوم: خیروبرکت.

سوم: روشن بود کارهای مشکل (حل شدن مشکلات).

چهارم: قضای حاجت (برآورده شدن حاجات).

پنجم: روشنائی.

ششم: از غم فرج یافتن (نجات یافتن از غمها).

هفتم: زیادتی مال .

 تعبیر خواب آنلاین زکات, تعبیر خواب زکات, تعبیر خواب فارسی زکات, تعبیر زکات در خواب, خواب زکات, خواب زکات دیدن, در خواب زکات را دیدن, دیدن زکات در خواب, دیشب خواب زکات دیدم, زکات به تعبیر آنلی بیتون, زکات به تعبیر ابراهیم کرمانی, زکات به تعبیر ابن سیرین, زکات به تعبیر امام صادق, زکات به تعبیر جابر مغربی, زکات به تعبیر دانیال نبی, زکات به تعبیر لیلا برایت, زکات به تعبیر منوچهر تهرانی, زکات به تعبیر پرشین فال, زکات به تعبیر یوسف نبی, زکات به هانس کورت, زکات در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زکات در خواب, معنی زکات در خواب نوع مطلب : حرف ز 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic