تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب مرداد 1392

پنجشنبه 31 مرداد 1392  02:33 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کودک شده بود، دلیل غم و اندوه است. زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود.

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن کودک خوب روی، دلیل فرشته است و کودک زشت روی، دلیل مال است. اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می داد، دلیل است او را در زندان کنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

کودک

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن نوزادانِ زیبا و تندرست در خواب ، علامت آن است که نعمتهایی فراوان به شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد .

۲ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند ، علامت آن است که فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد دید .

۳ـ اگر کودکان را در حال کار یا مطالعه ببینید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی فرح بخش و آرام در انتظار شما است .

۴ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید ، نشانة آن است که علت هراس شما درست است . رفاه و آسودگی به غم و اندوه می گراید .

۵ـ اگر در خواب کودکانی غمگین ببینید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در صدد مشکل آفرینی اند . به خاطر افکار موذیانة برخی افراد به دردسر خواهید افتاد .

۶ـ اگر خواب ببینید کودکان مشغول دویدن و بازی هستند ، دلالت بر آن دارد که تمام تعهدات شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید .

   


نظرات()  
پنجشنبه 31 مرداد 1392  02:23 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

مولف گوید :

اگر کسی خواب ببیند کور شده و جائی را نمی تواند ببیند در گناه بزرگی گرفتار می شود

اگر ببیند کور بود وبینائی خود را بدست آورده ازگناه مفارقت یابد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید کور شده اید ، نشانة آن است که آسایش و رفاه زندگی تبدیل به فقر و تنگدستی می شود .

۲ـ اگر دیگری را در خواب کور ببینید ، دلالت بر آن دارد که کسی از شما کمک می طلبد .

   


نظرات()  
پنجشنبه 31 مرداد 1392  02:18 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن کورة روشن در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانة آن است که با فرزندان مشکل پیدا خواهید کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید در کوره ای می افتید ، نشانة آن است که رقیبی در کشمکش کار شما را شکست می دهد .

   


نظرات()  
پنجشنبه 31 مرداد 1392  02:16 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت، دلیل که کنیزکی حاصل کند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند که از کوزه آب خورد، دلیل که با کنیزکی جمع شود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که کوزه بشکست، دلیل که کنیزک بمیرد کوزه درخواب، دلیل مال و منفعت است. اگر بیند که کوزه زرین یا سیمین داشت، دلیل که مال تمام حاصل کند. اگر آهنین بیند، دلیل برمال اندک است که بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کوزه در خواب بر نه وجه است.

اول: زن.

دوم: خادم.

سوم: کنیزک.

چهارم: قوام دین (آنچه مایه استواری دین است).

پنجم: صلاح تن (تندرستی).

ششم: عمردراز.

هفتم: مال.

هشتم: خیروبرکت.

نهم: میراث از قِبَل زنان.

دیدن کوزه آویز، به تاویل زنی بزرگوار و مال دار است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید .

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن کوزة خالی در خواب ، علامت فقر و پریشانی است .

۲ـ دیدن کوزه های پر در خواب ، علامت سعادت و موفقیت است .

۳ـ اگر خواب ببینید کوزه ای می خرید ، نشانة آن است که با بار سنگینی که بر دوش حمل می کنید ، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت .

۴ـ دیدن کوزة شکسته در خواب ، علامت آن است که به بیماری اندوهبار دچار خواهید شد .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید