تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب سوره قدر

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:59 ب.ظ

تعبیر خواب سوره قدر

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره قدر می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

عمرش دراز شود و مرادها بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جاه و قدرش عالی شود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره بینه

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:59 ب.ظ

تعبیر خواب سوره بینه

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره بینه می خواند، دلیل که با توبه از دنیا برود.

ابراهیم کرمانی گوید:

مردان را به راه راست دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

گروهی را به راه راست دارد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره زلزله

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:58 ب.ظ

تعبیر خواب سوره زلزله

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره زلزله می خواند، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

مظالم مردمان از گردن بیندازد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

قومی را از اهل شرک هلاک نماید.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره قارعه

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:52 ب.ظ

تعبیر خواب سوره قارعه

اگر بیند سوره القارعه می خواند، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صلاح بازآید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

مردمان او گرامی دارند.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره تکاثر

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:51 ب.ظ

تعبیر خواب سوره تکاثر

اگر بیند سوره تکاثر می خواند، دلیل که زیارت گروه صالحان کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

او را از تجارت، خیر و نیکی زیاده شود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره همزه

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:49 ب.ظ

تعبیر خواب سوره همزه


محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره همزه می خواند، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

حریص شود به مال این جهان و از عاقبت نیندیشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بر دست او فتحی برآید و بر دشمن قهر کند.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره قریش

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:48 ب.ظ

تعبیر خواب سوره قریش

اگر بیند این سوره قریش می خواند، دلیل که از ترس ایمن شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

کسی را نصیحت کند به راه دین.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

با خلق احسان نماید و او را دوست دارند.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره ماعون

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:46 ب.ظ

تعبیر خواب سوره ماعون

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره ماعون می خواند، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد.

ابراهیم کرمانی گوید:

او را با کسی به دین صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بر دشمنان ظفر یابد.

جابر مغربی گوید:

کاری نیکو بر دست او برآید.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره کوثر

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:37 ب.ظ

تعبیر خواب سوره کوثر

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره کوثر می خواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره کافرون

تاریخ:سه شنبه 26 شهریور 1392-08:36 ب.ظ

تعبیر خواب سوره کافرون

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره کافرون می خواند، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

توفیق خیرات یابد و غزا کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بر راه دین استوار بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :18
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات