تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب سوره اعراف

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:41 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

سوره اعراف درخواب خواندن، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره اعراف در خواب ، مایه رضایت و خشنودی مردم قرار گرفتن است.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره انفال

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:39 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره انفال می خواند بر دشمنان ظفر یابد وغنیمت بی حد ومال بسیار حاصل کند .

ابراهیم کرمانی گوید:

قدر جاه و بلندی یابد وکارش به نظام شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره انفال در خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است .نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره توبه

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:37 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه.

ابراهیم کرمانی گوید:

سرانجام کارش خیر و خرمی بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول شدن در میان مردم است .نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره یونس

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:35 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره یونس می خواند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

لفظ و عبارتش نیکو شود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره هود

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:33 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند سوره هود می خواند، دلیل که سفر بسیار کند و در جوانی زحمت و جور بسیار کشد و سرانجام کام دل یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

در برابر زحمتی که کشیده، بزرگی یابد و با امانت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

راست قول و با امانت بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره رعد

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:32 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که سوره رعد می خواند، دلیل که پیوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبیح و تهلیل کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

به کار خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

عمرش کوتاه بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره ابراهیم

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:32 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره ابراهیم می خواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

دنیای او نیکو باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

نزد خدای تعالی عزیز و گرامی بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره حجر

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:30 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند سوره حجر می خواند، نزد حق تعالی پسندیده بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

هر امیدی که دارد بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جاهش پیش خلق بیفزاید.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره نحل

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:29 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره نحل می خواند، دلیل که روزیِ حلال یابد و دوستدارانِ اهل دین باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

از آفت و محنت ایمن شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حق تعالی او را علم حاصل کند. اگر بیمار است شفا یابد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره بنی اسراییل

تاریخ:سه شنبه 5 آذر 1392-03:09 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یابد و مومن و ترس کار باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

بر دشمن ظفر یابد و به کام دل برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دینش درست و اعتقادش پاک بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic