تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب گرگ

تاریخ:جمعه 24 اسفند 1397-03:42 ب.ظ

 تعبیر خواب گرگ

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گرگ بر سه وجه است.

    زن
    کنیزک
    خادم

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می‌کنند.
 
تعبیر خواب حمله گرگ
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.
 
تعبیر خواب کشتن گرگ
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.
 
تعبیر خواب زوزه گرگ


مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد
 
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن


نوع مطلب : حرف "گ" 

نظرات() 

تعبیر خواب ویران شدن

تاریخ:جمعه 24 اسفند 1397-01:10 ق.ظ

تعبیر خواب ویران شدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آبادانی و خرمی به خرابی می‌روی، یعنی گرفتار رنج و تنگنا خواهی شد،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی از جای خوب به جای بد می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی از جای بد به جای خوب می‌روی تعبیرش خیر و نیک است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جای آبادی را خراب کرده‌ای، یعنی در کار خودت گمراه می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یعنی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود .

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مکانی آباد، ریخت و خراب شد، یعنی مردم آن مکان دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوند.


نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات