تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب حنا

تاریخ:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392-02:00 ب.ظ

کرمانی می‌گوید: اگر دیدید که بر دست و پای خود حنا می‌گذارید تعبیرش این است که اهل خانه و خویشان خود را به لباس و جواهرات مزین می‌کنید ولی در کار شما کراهت وجود دارد و اگر کس دیگری برای شما حنا بگذارد دلیل بر غم و اندوه است  که از جانب او به وی رسد. و اگر حنا را با دست خویش بر خویشان یا دوستان نزدیک خود بنهد تعبیرش این است که از جانب وی به آنها ناراحتی و اندوه رسد.

امام صادق علیه‌السلام در این باره می‌فرمایند: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول آرایش خویشان. دوم سفر اهلیت و سوم غم و اندوه.


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حنا بستن در خواب بر سه وجه است.

اول: آرایش خویشان وبستگان.

دوم: پوشاندن اهل بیت.

سوم: غم و اندوه.نوع مطلب : حرف ج  جواب به سوالات 

نظرات() 

تعبیر خواب جیرجیرک

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:40 ق.ظ

تعبیر خواب جیرجیرک

1ـ شنیدن صدای جیرجیرک در خواب ، نشانة‌ شنیدن اخبار غم انگیز است . شاید خبر مرگ دوستی را می شنوید .

2ـ دیدن جیرجیرک در خواب ، علامت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است .نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

جیب بر

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:40 ق.ظ

1ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است كه دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید كند .

2ـ اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانة آن است كه مورد رشك و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید جیب كسی را می زنید ، نشانة آن است كه با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید .نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

جیب

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:39 ق.ظ

دیدن جیب لباس خود در خواب ، نشانة آن است كه وسوسه هایی شیطانی بر علیه شما شكل خواهد گرفت .
نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

تعبیر خواب جهیزیه

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:36 ق.ظ

تعبیر خواب جهیزیه

1ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است كه برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب كنید .

2ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانة آن است كه انتظارات شما برآورده خواهد شد .نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

تعبیر خواب جهنم

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:33 ق.ظ

تعبیر خواب جهنم

1ـ اگر خواب ببینید در جهنم هستید ، نشانة آن است كه هوا و هوسها شما را از مادی و اخلاقی نابود می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان در جهنم هستند ، علامت آن است كه از بدبختیِ دوستی باخبر می شوید و دچار پریشانی و نگرانی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در جهنم فریاد می زنید ، علامت آن است كه دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما استفاده خواهند كرد .نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

جوهر

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:32 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس كسی پاشیده می شود ، علامت آن است كه شك و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می كند .

2ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است كه فریب كسی را خواهد خورد .

3ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانة آن است كه با حسادت می كوشید به دیگری صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانة آن است كه اتفاق بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببینید قلم خود را جوهر می كنید ، نشانة آن است كه با افرادی شرور دوست می شوید و به كاری پست و نادرست تن می دهید .

5ـ دیدن شیشه های جوهر در خواب ، نشانة داشتن علایقی بیهوده است .نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

جوش

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:30 ق.ظ


1ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرك و خون بیرون می آید ، نشانة آن است كه ممكن است ریاكار دوستان شما را با مشكل مواجه كند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .

2ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یكی از اقوام دارد .نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

جوراب ساقه بلند

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:29 ق.ظ

1ـ دیدن جوراب ساقه بلند در خواب ، نشانة آن است كه از روابط بی بندوبار با زنان لذت كسب می كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است ، نشانة آن است كه دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا كرده است ، نشانة آن است كه خواهید كوشید توجه مردان را به سوی خود جلب كند .نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

تعبیر خواب جوجه تیغی

تاریخ:دوشنبه 6 دی 1389-11:28 ق.ظ

تعبیر خواب جوجه تیغی


1ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است كه كار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می كنید .

2ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است كه احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می كنید.

 نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic