تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف خ

سه شنبه 29 مرداد 1392  01:37 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "گ" ،حرف خ ،

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که گل خورد، دلیل که مال بر عیال هزینه کند. اگربیند که خانه خود را به گل اندود کرد، دلیل غم است. اگر گلهای سبز و سرخ و سفید بیند، دلیل لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است. اگر بیند درمیان گل غرق شد، دلیل که به بلائی درماند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند که از میان غرقاب (آب عمیق) گل برآمد و خود را بشست، دلیل که از غم برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر گل را در کاه گل نوشته ام. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر و ابتلا به سختی ها و مشکلات تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به گل آلوده شده باشد گل درخواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است . کمترین ناراحتی آب گل آلود یا گل رقیق و سیال است که اوقات تلخی ساده تعبیرمی شود . برای یافتن تعبیر گل به (کاه گل) نگاه کنید چون از کاه داخل آن گذشته تعبیر یکی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

گل و لای

دیدن گل و لای : یک بیماری طولانی

افتادن در گل و لای : زیان

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گِل در خواب ، نشانة ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

۲ـ اگر خواب ببینید ساحلی گِلی را حفر می کنید ، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاکی به گِل می رسید ، علامت آن است که حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز می دارد .

۴ـ اگر زنان در خواب گِل ببینند ، دلالت بر آن دارد که در امور عشقی ، اجتماعی و کار با سردر گمی روبرو خواهند شد .

   


نظرات()  
دوشنبه 13 دی 1389  11:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف خ ،

1ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است كه برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است كه با مردی متأهل به كاری رسوایی آمیز تن می دهد .

   


نظرات()  
دوشنبه 13 دی 1389  11:30 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف خ ،

1ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است كه برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می كنید ، نشانة آن است كه نتایج طرح شما مأیوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است كه با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید كرد .

   


نظرات()  
دوشنبه 13 دی 1389  11:28 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف خ ،

1ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و بركت و فراوانی است .

2ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می كنند ، نشانة آن است كه بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید