تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب گل (خاک)

تاریخ:سه شنبه 29 مرداد 1392-01:37 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که گل خورد، دلیل که مال بر عیال هزینه کند. اگربیند که خانه خود را به گل اندود کرد، دلیل غم است. اگر گلهای سبز و سرخ و سفید بیند، دلیل لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است. اگر بیند درمیان گل غرق شد، دلیل که به بلائی درماند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند که از میان غرقاب (آب عمیق) گل برآمد و خود را بشست، دلیل که از غم برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر گل را در کاه گل نوشته ام. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر و ابتلا به سختی ها و مشکلات تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به گل آلوده شده باشد گل درخواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است . کمترین ناراحتی آب گل آلود یا گل رقیق و سیال است که اوقات تلخی ساده تعبیرمی شود . برای یافتن تعبیر گل به (کاه گل) نگاه کنید چون از کاه داخل آن گذشته تعبیر یکی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

گل و لای

دیدن گل و لای : یک بیماری طولانی

افتادن در گل و لای : زیان

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گِل در خواب ، نشانة ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

۲ـ اگر خواب ببینید ساحلی گِلی را حفر می کنید ، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاکی به گِل می رسید ، علامت آن است که حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز می دارد .

۴ـ اگر زنان در خواب گِل ببینند ، دلالت بر آن دارد که در امور عشقی ، اجتماعی و کار با سردر گمی روبرو خواهند شد .نوع مطلب : حرف "گ"  حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خیس شدن

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:31 ق.ظ

تعبیر خواب خیس شدن

1ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است كه برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است كه با مردی متأهل به كاری رسوایی آمیز تن می دهد .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خیاط

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:30 ق.ظ

تعبیر خواب خیاط

1ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است كه برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می كنید ، نشانة آن است كه نتایج طرح شما مأیوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است كه با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید كرد .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

خیار

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:28 ق.ظ

1ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و بركت و فراوانی است .

2ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می كنند ، نشانة آن است كه بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خوک

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:25 ق.ظ

تعبیر خواب خوک

1ـ دیدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد          می شود.

2ـ دیدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پیدا می كنید .

3ـ دیدن ماده خوك و خوكهای تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهای خود پیشرفت خواهید كرد .

4ـ شنیدن صدای خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسی احساس نومیدی خواهید كرد .

5- اگر خواب ببینید به خوكها غذا می دهید . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

6- اگر خواب ببینید خوك خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است كه با انجام كارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

7ـ دیدن خوكی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

8ـ اگر خواب ببینید خوكی در گل و لای حركت می كند ، علامت آن است كه معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

خوره

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:23 ق.ظ

اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است كه مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت .
نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

تعبیر خواب خورشید

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:23 ق.ظ

تعبیر خواب خورشید


1ـ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانة آن است كه آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد .

2ـ دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت .

3ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة آن است كه لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .

4ـ اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است كه مشكلات و سختیها كم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .

5ـ دیدن خورشید در حال كسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

خواهر ناتنی

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:22 ق.ظ

دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است كه از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید كشید .
نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

خواهر زاده

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:21 ق.ظ

اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .
نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

خمیازه

تاریخ:دوشنبه 13 دی 1389-11:19 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می كشید ، علامت آن است كه بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می كشند ، علامت آن است كه دوستان خود را در وضعیتی فلاكت بار خواهید دید .  نوع مطلب : حرف خ 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic