تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف د

جمعه 17 دی 1389  09:28 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 05:43 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

محمد بن سیرین گوید: دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل که با مردی رباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وی ملامت و بدنامی و فساد دین او را حاصل گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان ها می افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیوانگی : امور جهت مثبتی به خود خواهند گرفت

دیوانه زنجیری

بودن : خود را به دردسر انداختن

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید ، علامت آن است که مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبی به بار نمی آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند ، نشانة آن است که قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست ، که بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .

تعبیر خواب آنلاین دیوانگی, تعبیر خواب دیوانگی, تعبیر خواب فارسی دیوانگی, تعبیر دیوانگی در خواب, خواب دیوانگی, خواب دیوانگی دیدن, در خواب دیوانگی را دیدن, دیدن دیوانگی در خواب, دیشب خواب دیوانگی دیدم, دیوانگی به تعبیر آنلی بیتون, دیوانگی به تعبیر ابراهیم کرمانی, دیوانگی به تعبیر ابن سیرین, دیوانگی به تعبیر امام صادق, دیوانگی به تعبیر جابر مغربی, دیوانگی به تعبیر دانیال نبی, دیوانگی به تعبیر لیلا برایت, دیوانگی به تعبیر منوچهر تهرانی, دیوانگی به تعبیر پرشین فال, دیوانگی به تعبیر یوسف نبی, دیوانگی به هانس کورت, دیوانگی در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده دیوانگی در خواب, معنی دیوانگی در خواب 

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:27 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 05:44 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

محمد بن سیرین گوید: دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است. اگر بیند که بر دیوار به پای بود، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد. اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است حالش متغیر شود. اگر بیند که از دیوار آویخته است، دلیل بود پراکندگی حال و زوال عیش او را. اگر بیند که دیوار را برداشت، دلیل که مردی را به درجه بلند برساند. اگر بیند که دیوار را فرو افکند، دلیل که آن را از معیشت بیفکند، تا هلاکش کند

. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد، دلیل که حال تباه شده او به صلاح باز آید. اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد، دلیل که والی شهر هلاک شود.

جابر مغربی گوید: دیوار به خواب دیدن، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ بود. اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود، دلیل بر غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و آجر بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست. اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید. اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد. معبران نوشته اند دیوار در خواب حال بیننده خواب است در زندگی و در دنیا. اگر دیدید دیواری را بنا می کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می شوید. اگر دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می یابید. اگر از دیواری بالا رفتید بر مشکلی توفیق می یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می خورید و با عدم کار روبه رو می گردید. اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت و اگر دیوار خانه را خراب کنید با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد. چنانچه این خواب را زنی ببیند از شوهرش جدا می شود زیرا شوهر قوام زندگی زن است و خراب کردن دیوار برای زن خوب نیست.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیوار : شما یک حامی خواهید داشت

دیوار کوتاه : موانع

پریدن از روی آن : پس از کوششهای بسیار شادمانی پایا خواهید داشت

روی دیوار بودن : بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت

ساختن یک دیوار : موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است

دیوار مخروبه : خطری در کمین یکی از نزدیکان است

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، نشانة یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .

۲ـ اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است .

۳ـ اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود .

۴ـ اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید .

۵ـ اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید ، علامت آن است که با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید .

۶ـ اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانة آن است که از جایی ناشناس به شما کمک می رسد .

۷ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می ریزد ، نشانة آن است که به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت .

۸ـ اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است ، علامت آن است که در مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از کف می دهید .

۹ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است که از موانعی که جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید کرد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می کنید ، علامت آن است که با پشتکار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید .

۱۱ـ خراب کردن دیوار در خواب ، علامت آن است که بر دشمنان خود چیره خواهید شد .

۱۲ـ اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است که آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت .

۱۳ـ اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است ، علامت آن است که با کسی روابطی ایجاد می کند که از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد .

۱۴ـ اگر خواب ببینید از کنار ستونهای دیواری راه می روید ، علامت آن است که شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی که به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت .

تعبیر خواب آنلاین دیوار, تعبیر خواب دیوار, تعبیر خواب فارسی دیوار, تعبیر دیوار در خواب, خواب دیوار, خواب دیوار دیدن, در خواب دیوار را دیدن, دیدن دیوار در خواب, دیشب خواب دیوار دیدم, دیوار به تعبیر آنلی بیتون, دیوار به تعبیر ابراهیم کرمانی, دیوار به تعبیر ابن سیرین, دیوار به تعبیر امام صادق, دیوار به تعبیر جابر مغربی, دیوار به تعبیر دانیال نبی, دیوار به تعبیر لیلا برایت, دیوار به تعبیر منوچهر تهرانی, دیوار به تعبیر پرشین فال, دیوار به تعبیر یوسف نبی, دیوار به هانس کورت, دیوار در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده دیوار در خواب, معنی دیوار در خواب 

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:27 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است كه ازمدیریتی بد عذاب خواهید كشید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای سركشی به دیگ به زیرزمین می رود ، علامت آن است كه در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد .

 

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:26 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 05:48 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

محمد بن سیرین گوید:

دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تاویلش بر خداوند خانه است.

اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود، دلیل است که روزیِ پرداخته بی رنج بدو رسد.

اگربیند دیگ بشکست، دلیل که خداوند خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است.

اول: کدخدای خانه( مرد صاحب خانه).

دوم: کدبانوی خانه.

سوم: رئیس شهر.

چهارم: خادم.

پنجم: موکل بر حوائج( کارگزاری که امور و نیازمندیهای افراد محول به اوست و به دست او انجام میشود).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد. دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است. برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی گردد بل که به مادر اشاره می کند و یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد. مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا می کند که هرحالت آن تاویل خاصی دارد. اگر دیگ سوراخ شده ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار می شود ولی اگر احساس کردید که آن دیگ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان بیمار می شود. اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی می رسد ولی اگر غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان می رسد. ضربه زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف آن زن خانه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی می رسید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دیگ در خواب ، علامت آن است که وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند آبِ داخلِ دیگ در حال جوشیدن است ، علامت آن است که سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهد شد .

۳ـ دیدن دیگ شکسته در خواب ، علامت آن گاست که نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید کرد .

تعبیر خواب آنلاین دیگ, تعبیر خواب دیگ, تعبیر خواب فارسی دیگ, تعبیر دیگ در خواب, خواب دیگ, خواب دیگ دیدن, در خواب دیگ را دیدن, دیدن دیگ در خواب, دیشب خواب دیگ دیدم, دیگ به تعبیر آنلی بیتون, دیگ به تعبیر ابراهیم کرمانی, دیگ به تعبیر ابن سیرین, دیگ به تعبیر امام صادق, دیگ به تعبیر جابر مغربی, دیگ به تعبیر دانیال نبی, دیگ به تعبیر لیلا برایت, دیگ به تعبیر منوچهر تهرانی, دیگ به تعبیر پرشین فال, دیگ به تعبیر یوسف نبی, دیگ به هانس کورت, دیگ در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده دیگ در خواب, معنی دیگ در خواب

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید