تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف د

جمعه 17 دی 1389  09:22 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

ـ اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه می كنید ، نشانة آن است كه دگرگونیهایی رخ خواهد داد كه به زیان شما تمام می شود .

2ـ دیدن دوربین شكسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و ناسازگاری با دیگر افراد است .

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:22 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

دیدن دوده در خواب ، نشانة آن است كه توفیق اندكی از حرفة خود به دست می آورید .


   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:21 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ دیدن دودكش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت كننده است . خبر بیماری كسی به شما می رسد .

2ـ دیدن دودكش سرنگون شده ، نشانة شنیدن خبر مرگ یكی از اعضای خانواده شماست .

3ـ اگر خواب ببینید پیچكی گرد دودكش پیچیده است ، معنایش این است كه از مرگ خویشاوندی اندوهگین می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید از دودكش دود برمی خیزد ، نشانة آن است كه خیری به شما می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید در دودكشی پنهان می شوید ، نشانة آشفته شدن وضعیت كار ، و هجوم شك و تردید و اضطراب به سوی شماست .

6ـ اگر دختری خواب ببیند از دودكش پایین می رود ، علامت آن است كه دست به عملی ناشایست خواهد زد كه موجب بهت و حیرت دوستان می شود .

7ـ اگر خواب ببینید از دودكشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد كه از مانعی كه سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید كرد .

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:21 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 06:08 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

محمد بن سیرین گوید: دود به خواب، سلطانی ستمگر باشد. اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند. اگر بیند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید.

جابر مغربی گوید: اگر بیند در شهر یا در ولایتی، بی آن که آتشی بود دود بر می آمد، دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالی بیم بود و توبه باید کرد. اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون می آمد، دلیل که شاهی ظالم وی را مصادره و مالش بستاند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر. اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است. اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید. اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر. اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید. اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دود در خواب ، نشانة سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .

۲ـ اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، علامت آن است که افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .

تعبیر خواب آنلاین دود, تعبیر خواب دود, تعبیر خواب فارسی دود, تعبیر دود در خواب, خواب دود, خواب دود دیدن, در خواب دود را دیدن, دود به تعبیر آنلی بیتون, دود به تعبیر ابراهیم کرمانی, دود به تعبیر ابن سیرین, دود به تعبیر امام صادق, دود به تعبیر جابر مغربی, دود به تعبیر دانیال نبی, دود به تعبیر لیلا برایت, دود به تعبیر منوچهر تهرانی, دود به تعبیر پرشین فال, دود به تعبیر یوسف نبی, دود به هانس کورت, دود در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دود در خواب, دیشب خواب دود دیدم, مشاهده دود در خواب, معنی دود در خواب 

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید