تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب ریاست

تاریخ:سه شنبه 20 خرداد 1393-11:33 ق.ظ

تعبیر خواب ریاستیوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن بریاست عمل مشاقی در کار غالب گرددنوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب ریحان

تاریخ:سه شنبه 20 خرداد 1393-11:31 ق.ظ

تعبیر خواب ریحان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب، ریحان سبز و پاکیزه و خوشبوئی ببینی، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ تو ریحان سبز و بلند شده و بوی آن به مشامت می‌رسد، یـعـنـی صاحب فرزند شجاع و دانا و عاقلی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریحان در جای مخصوص به خودش قرار دارد، یـعـنـی صاحبش کارهای نیکو انجام می‌دهد، ولی اگر ببینی در جای مخصوص به خودش نیست، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کندن ریحان، غم و اندوه می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: اگر ببینی ریحان را از زمین کندی، یـعـنـی از دوستی و همنشینی با شخصی بزرگ و نیک جدا خواهی شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریحان عبارتند از: 1- ازدواج با زن 2- «کنیزک» 3- دوست 4- فرزند 5- سخن خوب و خوش 6- مجلس علم 7- رفتار خوب و نیک.


برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن تعبیر کرده اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته اند. ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهای نیکو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای و گویند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو. اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزی حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد، نقصان آن بدان کس بازگردد. جابر مغربی گوید: هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند، صلاح آن هم بدیشان بازگردد. ریحان فروش چون به وقت خویش فرو شد، بسیار نیکو بود. اگر نه به وقت خویش بود، دلیل بد بود. زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسی بزرگ و نیکو بود که وی را بدان کس دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند که ریحان را از زمین برکند، دلیل که از چنین کسانی که یاد کردم او را مفارقت افتد.


نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب ریسمان و طناب

تاریخ:سه شنبه 20 خرداد 1393-11:22 ق.ظتعبیر خواب ریسمان و طناب


محمد بن سیرین گوید:

ریسمان درخواب، سفر است و بعضی از معبران گویند: کار مردی است که با زنان اختلاط دارد. اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی رشت، دلیل که کاری حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد تا جامه بافد، دلیل است که در بین کاری بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زنی بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، دلیل که او را از سفر غایبی بازآید. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را خیر و منفعت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

ریسمان در خواب بر چهار وجه است.

اول: سفر.

دوم: کارمزد.

سوم: عمر داز.

چهارم: منفعت بسیار.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب ریگ

تاریخ:دوشنبه 12 اسفند 1392-08:20 ب.ظمحمد بن سیرین گوید:

ریگ در خواب، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیندبه کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است.

اول: مشغولی در دین و دنیا. خاصه چون ریگ بسیار بود.

دوم: مال.

سوم: منفعت.

چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب ( رفعت وسرافرازی اما با رنج و مشقت).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول. اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می رسید و اگر خود را در میان ریگستان دیدید به پول زیاد دسترسی می یابید. اگر دیدید از زمین ریگ ها را جمع می کنید به مقداری که برمی دارید پول به زحمت حاصل می کنید. اگر دیدید ریگ می خورید مال خود را مصرف بی قاعده می کنید.
نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب ریمل

تاریخ:دوشنبه 12 اسفند 1392-08:17 ب.ظ


تعبیر خواب ریمل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خوابببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.

نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب رینگ

تاریخ:دوشنبه 12 اسفند 1392-08:16 ب.ظ

تعبیر خواب رینگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده خواب. چنانچه ببینید خودرویی دارید که رینگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر رینگ شکسته بود تعبیر خلاف آن است.

نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب ریواس

تاریخ:دوشنبه 12 اسفند 1392-08:15 ب.ظ

تعبیر خواب ریواس


محمد بن سیرین گوید: ریواس درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که ریواس داشت و میخورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که ریواس بفروخت یا به کسی داد، دلیل است از غم و اندوه رسته گردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند ریواس میخورد و به طعم شیرین است، دلیل که وی را منفعت رسداز قبل دوست یا از قبل خویش و چون بیند ریواس ترش است، دلیل است پشیمانی خورد در کارها.


نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ریل راه آهن

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:40 ق.ظ

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می کوشند جای شما را اشغال کنند . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که برای دیدار از دوستان به سفر خواهد رفت .

۲ـ دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی پنهانی به شما خیانت می کند .

۳ـ راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانة روبرو شدن به اوقاتی لبریز از نگرانی و کارهایی دشوار است .

۴ـ گذاشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، علامت آن است که از کارهای دستی ای که با مهارت انجام می دهید شادی بزرگی به دست می آورید .

۵ـ اگر خواب ببینید آبی زلال از روی ریل راه آهن عبور می کند ، علامت آن است که لذتجویی ، زندگی شما را به ویرانه ای مبدل می کند ، اما دیگر بار برای ساختن زندگی خود به پا خواهید خاست .

تعبیر خواب آنلاین ریل راه آهن, تعبیر خواب ریل راه آهن, تعبیر خواب فارسی ریل راه آهن, تعبیر ریل راه آهن در خواب, خواب ریل راه آهن, خواب ریل راه آهن دیدن, در خواب ریل راه آهن را دیدن, دیدن ریل راه آهن در خواب,دیشب خواب ریل راه آهن دیدم, ریل راه آهن به تعبیر آنلی بیتون, ریل راه آهن به تعبیر ابراهیم کرمانی, ریل راه آهن به تعبیر ابن سیرین, ریل راه آهن به تعبیر امام صادق, ریل راه آهن به تعبیر جابر مغربی, ریل راه آهن به تعبیر دانیال نبی, ریل راه آهن به تعبیر لیلا برایت, ریل راه آهن به تعبیر منوچهر تهرانی, ریل راه آهن به تعبیر پرشین فال,ریل راه آهن به تعبیر یوسف نبی, ریل راه آهن به هانس کورت, ریل راه آهن در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده ریل راه آهن در خواب, معنی ریل راه آهن در خواب نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب ریش

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:39 ق.ظ

تعبیر خواب ریش

محمد بن سیرین گوید:

ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش ها و زنان را به گیسوها. اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می ساخت، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد. اگر بیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد. اگر بیند که ریش آیینه شد، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد. اگر بیند که ریش او از بیماری فروریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود. اگر بیند ریش را شانه می کرد و بخور و گلاب بر وی می زد، دلیل که کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیند که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود. اگر بیند که پاره ای از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد.

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید، دلیل که اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگین است شادمان شود، اگر بیند که بی سببی اندک ریش او می افتاد، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد. اگر بیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در وی نبود، دلیل که لختی از حرمت وی نقصان گردد. اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد. اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد. اگر وی ریش کسی را بگرفت و می کشید، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن ریش در خواب بر ده وجه است.

اول: تیغ (( تبع ) پیروی و تابع شدن ).

دوم: عز و جاه ومقام.

سوم: مرتبه.

چهارم: هیئت (هیبت).

پنجم: قدرومنزلت و مرمت.

ششم: نیکوئی.

هفتم: تزویج (ازدواج).

هشتم: مال.

نهم: فرزند.

دهم: گرامی شدن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلا یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند. نوشته اند اگر ریش آن قدر بلند باشد که به زمین کشیده شود نشان مرگ صاحب ریش است. ابن سیرین معتقد است که صاحب ریش به مرگ بدی گرفتار می شود. اگر ببینید که ریش خود را شانه می زنید و به عطر و گلاب می آلائید خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده می شود. اگر ببینید که ریش خود را قسمتی می کنید و دور می ریزید بخشی از مال خود را از دست می دهید. اگر ریش دارید و در خواب ببینید که ریش شما را تراشیده اند آبرو و مال شما نقصان می یابد.

لوک اویتنهاو می گوید :

ریش

بلند : ناراحتی

کوتاه : شکست

تراشیده شده : ضرر

برای دختر مجرد : ازدواج

برای زن متاهل: امکان زایمان یک فرزند پسر

ریش خاکستری : تمسخر، استهزا

ریش قرمز : شرمساری

کوسج : تمسخر، استهزا

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن موی ریش مال باشد

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر در خواب ریش ببینید ، نشانة آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت ، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد .

۲ـ اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد ، نشانة معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی .

۳ـ اگر خواب ببینید کسی ریش شما را می کشد ، دلالت بر آن دارد که ثروت خود را از دست می دهید و برای جبران آن به کارهایی پرخطر رو خواهید آورد .

۴ـ اگر خواب ببینید ریش خود را شانه می زنید ، دلالت بر آن دارد که غرور و خود خواهی شما موجب تنفر و خشم دوستان می شود .

۵ـ اگر زنی خواب ببیند ریش مردی را تحسین می کند ، دلالت بر آن دارد که از همسر فعلی خود طلاق خواهد گرفت ، و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود .

نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب روغن

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:39 ق.ظ

تعبیر خواب روغن


محمد بن سیرین گوید:

روغن درخواب، مال و نعمت بود و بعضی ازمعبران گویند که روغن در خواب میراث است. اگر بیند روغن گاو داشت یا کسی بدو بخشید و از آن همی خورد، دلیل که هم مال یابد و هم میراث و روغن دنبه و روغن کنجد و روغن زیتون این ها جمله، دلیل که علم و حکمت و دانش یابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردی دهقان روغن خیری و روغن زیتون منفعت بود از مردی عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردی روستائی و روغن قسطین و روغن قسط منفعت است از رومیان. اگر بیند همه تن وی به روغن آلوده گشته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند روغن بر سر می مالید، دلیل کند بر زینت و ارایش دنیا. اگر روغن خوشبوی دید چون روغن گل و روغن یاسمین و بنفشه و آن چه به این ماند، دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا، زیرا که جمله روغن ها خوش بود و در تاویل ثنائی نیکو بود. اگر بیند آن روغن ناخوش و گندیده بود، دلیل که مردمان او زشتی گویند.

ابراهیم کرمانی گوید:

روغن زیت مال و نعمت باشد. اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید، چنانکه روغن از سر او می چکید، دلیل بر اندوه و مصیبت کند. اگر بیند کسی روغن بر سر وی می مالید، آن که روغن می مالید، از بهر کاری با وی مکر و حیله سازد.

جابرمغربی گوید:

روغن ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است، لکن اگر بی اندازه بود غم و اندوه است. اگر بیند روغن بر سینه خود می مالید، دلیل که سوگند به دروغ خورد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

روغن ها به تاویل غم و اندوه بود مگر روغن زیت که که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود. اگر بیند تن خویش را به روغن زیت مالید، دلیل که سوگند خورد به دروغ و قول خلاف کند. اگر جامه خویش به روغن آلوده بیند، دلیل که اندوهگین شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

روغن خوش به خواب دیدن، دلیل بر شش وجه است.

اول: زن خوب روی ( زن زیبارو).

دوم: کنیزک با جمال ( کنیز زیبا).

سوم: ثنای نیکو ( مدح و تمجید).

چهارم: منفعت.

پنجم: سخنهای خوش ( سخنهای خوب و خوشایند).

ششم: طبعهای نیک ( قریحه و ذوق نیکو).

روغن گندیده (بد بو)، دلیل بر سه وجه است.

اول: زن ( زن رؤسا).

دوم: مرد فاسق.

سوم: سخنهای زشت به انکار ( سخنهای زشت که برای انکار و رد کسی گویند).

بدان که روغن گیر درخواب یاری دهند و کسی بود که با وی بیامیزد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است. چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید. برخی از معبران روغن را میراث دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است. اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می مالد فریب می خورید و کسی که روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید. ابن سیرین از اشعث نقل می کند که روغن ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زیتون که مال و نعمت است. اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می شوید. دیدن روغن های خوشبو در خواب عموما خوب است.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینیدبه چیزی روغن می مالید ، علامت آن است که برای روبرو شدن با برخی از حوادث نیرویی زیاد صرف خواهید کرد .

۲ـ دیدن مقدار زیادی روغن در خواب ، علامت دست زدن به اقدامات لذتبخش فراوان است .

۳ـ اگر کسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می کند ، علامت آن است که روابط عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول است .

۴ـ اگر زنی خواب ببیند به روغن آغشته است ، نشانة آن است که به پیشرفتهای غیرقابل باور دست خواهد یافت .

تگها: تعبیر خواب آنلاین روغن, تعبیر خواب روغن, تعبیر خواب فارسی روغن, تعبیر روغن در خواب, خواب روغن, خواب روغن دیدن, در خواب روغن را دیدن, دیدن روغن در خواب, دیشب خواب روغن دیدم, روغن به تعبیر آنلی بیتون, روغن به تعبیر ابراهیم کرمانی, روغن به تعبیر ابن سیرین, روغن به تعبیر امام صادق, روغن به تعبیر جابر مغربی, روغن به تعبیر دانیال نبی, روغن به تعبیر لیلا برایت, روغن به تعبیر منوچهر تهرانی, روغن به تعبیر پرشین فال, روغن به تعبیر یوسف نبی, روغن به هانس کورت, روغن در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روغن در خواب, معنی روغن در خواب نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic