تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

روسری

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:37 ق.ظ

1ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آینده مشهور و موفق می شوید .

2ـ دیدن روسری كهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب روستا

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:33 ق.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود، دلیل خیر بود. اگر بیند که به جایگاهی معروف بود نیکو نبود. اگر بیند از روستا به شهری رفت، دلیل که از فتنه و بلا ایمن شود و کارش به نظام گردد. اگر بیند از شهری به روستا گشت، تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی گوید:

اگر کسی بیند در روستائی آبادی کم گشته، دلیل شر و بدی بود. اگر بیند روستائی ملک او شده بود یا کسی به وی بخشیده بود، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکی به او رسد. اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خلاف این است.

لوک اویتنهاو می گوید :

روستا : زندگی آرام

روستای ییلاقی آباد: خوشبختی

روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل

روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی

صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در روستایی زندگی می کنید ، علامت آن است که همواره از سلامتی کامل بهره مند خواهید بود .

۲ـ اگر کسی خواب ببیند از خانة روستایی که زمان جوانی در آن می زیسته است دیدار می کند ، علامت آن است که خبرهایی دلپذیر از طرف دوستانی که دور از او زندگی می کنند به دستش خواهد رسید .

۳ـ دیدن روستایی ویران شده در خواب ، علامت آن است که دردسر یا اندوهی به زودی گریبانتان را خواهد گرفت .

تعبیر خواب آنلاین روستا, تعبیر خواب روستا, تعبیر خواب فارسی روستا, تعبیر روستا در خواب, خواب روستا, خواب روستا دیدن, در خواب روستا را دیدن, دیدن روستا در خواب, دیشب خواب روستا دیدم, روستا به تعبیر آنلی بیتون, روستا به تعبیر ابراهیم کرمانی, روستا به تعبیر ابن سیرین, روستا به تعبیر امام صادق, روستا به تعبیر جابر مغربی, روستا به تعبیر دانیال نبی, روستا به تعبیر لیلا برایت, روستا به تعبیر منوچهر تهرانی, روستا به تعبیر پرشین فال, روستا به تعبیر یوسف نبی, روستا به هانس کورت, روستا در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روستا در خواب, معنی روستا در خواب نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

روزنامه

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:33 ق.ظ

تعبیر خواب روزنامه


لوک اویتنهاو می گوید :

روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

مولف گوید :

چون روزنامه ذاتا اخبار را به مردم می رساند. می توان گفت خواندن روزنامه در خواب نشانه خبر است.

اگر آگهی های را می خواند که نوشته هایش به رنگ زرد بود دلیل بر بیماری است

اگر به رنگ سرخ و سبز بود دلیل بر شادی و خوشحالی

اگرمطالب ترحیم ها را می خواند دلیل بر طولانی شدن عمر

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد .

۲ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانة آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید .

۳ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ، نشانة آن است که در کاری شکست می خورید .

تعبیر خواب آنلاین روزنامه, تعبیر خواب روزنامه, تعبیر خواب فارسی روزنامه, تعبیر روزنامه در خواب, خواب روزنامه, خواب روزنامه دیدن, در خواب روزنامه را دیدن, دیدن روزنامه در خواب, دیشب خواب روزنامه دیدم, روزنامه به تعبیر آنلی بیتون, روزنامه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روزنامه به تعبیر ابن سیرین, روزنامه به تعبیر امام صادق, روزنامه به تعبیر جابر مغربی, روزنامه به تعبیر دانیال نبی, روزنامه به تعبیر لیلا برایت, روزنامه به تعبیر منوچهر تهرانی, روزنامه به تعبیر پرشین فال, روزنامه به تعبیر یوسف نبی, روزنامه به هانس کورت, روزنامه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روزنامه در خواب, معنی روزنامه در خواب نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

روزقیامت

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:31 ق.ظ

1ـ دیدن روز قیامت در خواب ، نشانة آن است كه شما كار نیمه تمامی كه طرح ریزی آن شده با موفقیت تكمیل می كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند روز قیامت جزء گناهكاران محسوب می شود ، نشانة آن است كه با رفتار ناشایست دوستان خود را ناراحت می كند . اما اگر در خواب ببیند زمان مرگ فرا رسیده و تمامی مردم از ترس انباشته شده اند و همه در انتظار پایان سرنوشت خود هستند ، نشانة آن است كه در فراز و نشیب های زندگی دوستان به او كمكی نخواهند كرد .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

روز رستاخیز

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:31 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید در انتظار روز رستاخیز هستید ، علامت آن است كه دوستان با فریب و نیرنگ از عواطف و احساسات شما برای غارت ثروتی كه در دست دارید ، سوء استفاده می كنند .

2ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه باید نسبت به توجه مردان ثروتمند و صاحب مقام بی اعتنا باشد و عشق مرد صادق و درستكاری كه در نزدیكی اوست بپذیرد .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

روز

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:30 ق.ظ

تعبیر خواب روز


محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه، دلیل که کاری شروع کند و پندارد در آن خیر است و شر بود. اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود، دلیل بر شر او بود.

جابر مغربی گوید:

اگر روز شنبه است پندارد آدینه است، دلیل که دوست و هواخواه جهودان بود. اگر به خواب دید یکشنبه است و پندارد آدینه است، دلیل بود که دوست و هواخواه اهل نفاق بود. اگر روز سه شنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هوادار اهل فساد بود. اگر روز چهارشنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هواخواه مفسدان بود. اگر روز پنج شنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هوادار اهل نعمت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بهترین روزها اگر به خواب بیند، روز آدینه(جمعه) است، بعد از آن دوشنبه و پنج شنبه است و هر چند روز را روشن تر و صافی ترو با صفاتر بیند بهتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امام صادق علیه السلام می فرماید در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترین روزها روز آدینه است و بعد از آدینه دوشنبه و پنجشنبه دیدن روز در خواب در شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد و بی تفاوت است مگر این که محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمی گیرد. مگر اینکه غیر طبیعی به نظر برسد به هر صورت دیدن روز در خواب نیکو است ولی اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به شب رسید. دیدن روز به حال غیر طبیعی نیز خوب نیست. مثلا در خواب ببینید که هنگام روز ستارگان آسمان دیده می شوند، یا ماه و خورشید در کنار هم در آمده اند خوب نیست.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در ساعات روز به سر می برید ، نشانة اوضاع و احوال مطبوع و معاشرتهای لذتبخش است .

۲ـ اگر خواب ببینید در روزی ابری و تیره به سر می برید ، نشانة شکست و ناکامی در پیمانهای جدید است .

تگها: تعبیر خواب آنلاین روز جمعه, تعبیر خواب آنلاین روز دوشنبه, تعبیر خواب آنلاین روز سه شنبه, تعبیر خواب آنلاین روز شنبه, تعبیر خواب آنلاین روز پنجشنبه, تعبیر خواب آنلاین روز چهارشنبه, تعبیر خواب آنلاین روز یکشنبه, تعبیر خواب آنلاین روزها, تعبیر خواب روز جمعه, تعبیر خواب روز دوشنبه, تعبیر خواب روز سه شنبه, تعبیر خواب روز شنبه, تعبیر خواب روز پنجشنبه, تعبیر خواب روز چهارشنبه, تعبیر خواب روز یکشنبه, تعبیر خواب روزها, تعبیر خواب فارسی روز جمعه, تعبیر خواب فارسی روز دوشنبه, تعبیر خواب فارسی روز سه شنبه, تعبیر خواب فارسی روز شنبه, تعبیر خواب فارسی روز پنجشنبه, تعبیر خواب فارسی روز چهارشنبه, تعبیر خواب فارسی روز یکشنبه, تعبیر خواب فارسی روزها, تعبیر روز جمعه در خواب, تعبیر روز دوشنبه در خواب, تعبیر روز سه شنبه در خواب, تعبیر روز شنبه در خواب, تعبیر روز پنجشنبه در خواب, تعبیر روز چهارشنبه در خواب, تعبیر روز یکشنبه در خواب, تعبیر روزها در خواب, خواب روز جمعه, خواب روز جمعه دیدن, خواب روز دوشنبه, خواب روز دوشنبه دیدن, خواب روز سه شنبه, خواب روز سه شنبه دیدن, خواب روز شنبه, خواب روز شنبه دیدن, خواب روز پنجشنبه, خواب روز پنجشنبه دیدن, خواب روز چهارشنبه, خواب روز چهارشنبه دیدن, خواب روز یکشنبه, خواب روز یکشنبه دیدن, خواب روزها, خواب روزها دیدن, در خواب روز جمعه را دیدن, در خواب روز دوشنبه را دیدن, در خواب روز سه شنبه را دیدن, در خواب روز شنبه را دیدن, در خواب روز پنجشنبه را دیدن, در خواب روز چهارشنبه را دیدن, در خواب روز یکشنبه را دیدن, در خواب روزها را دیدن, دیدن روز جمعه در خواب, دیدن روز دوشنبه در خواب, دیدن روز سه شنبه در خواب, دیدن روز شنبه در خواب, دیدن روز پنجشنبه در خواب, دیدن روز چهارشنبه در خواب, دیدن روز یکشنبه در خواب, دیدن روزها در خواب, دیشب خواب روز جمعه دیدم, دیشب خواب روز دوشنبه دیدم, دیشب خواب روز سه شنبه دیدم, دیشب خواب روز شنبه دیدم, دیشب خواب روز پنجشنبه دیدم, دیشب خواب روز چهارشنبه دیدم, دیشب خواب روز یکشنبه دیدم, دیشب خواب روزها دیدم, روز جمعه به تعبیر آنلی بیتون, روز جمعه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روز جمعه به تعبیر ابن سیرین, روز جمعه به تعبیر امام صادق, روز جمعه به تعبیر جابر مغربی, روز جمعه به تعبیر دانیال نبی, روز جمعه به تعبیر لیلا برایت, روز جمعه به تعبیر منوچهر تهرانی, روز جمعه به تعبیر پرشین فال, روز جمعه به تعبیر یوسف نبی, روز جمعه به هانس کورت, روز جمعه در کتاب سرزمین رویاها, روز دوشنبه به تعبیر آنلی بیتون, روز دوشنبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روز دوشنبه به تعبیر ابن سیرین, روز دوشنبه به تعبیر امام صادق, روز دوشنبه به تعبیر جابر مغربی, روز دوشنبه به تعبیر دانیال نبی, روز دوشنبه به تعبیر لیلا برایت, روز دوشنبه به تعبیر منوچهر تهرانی, روز دوشنبه به تعبیر پرشین فال, روز دوشنبه به تعبیر یوسف نبی, روز دوشنبه به هانس کورت, روز دوشنبه در کتاب سرزمین رویاها, روز سه شنبه به تعبیر آنلی بیتون, روز سه شنبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روز سه شنبه به تعبیر ابن سیرین, روز سه شنبه به تعبیر امام صادق, روز سه شنبه به تعبیر جابر مغربی, روز سه شنبه به تعبیر دانیال نبی, روز سه شنبه به تعبیر لیلا برایت, روز سه شنبه به تعبیر منوچهر تهرانی, روز سه شنبه به تعبیر پرشین فال, روز سه شنبه به تعبیر یوسف نبی, روز سه شنبه به هانس کورت, روز سه شنبه در کتاب سرزمین رویاها, روز شنبه به تعبیر آنلی بیتون, روز شنبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روز شنبه به تعبیر ابن سیرین, روز شنبه به تعبیر امام صادق, روز شنبه به تعبیر جابر مغربی, روز شنبه به تعبیر دانیال نبی, روز شنبه به تعبیر لیلا برایت, روز شنبه به تعبیر منوچهر تهرانی, روز شنبه به تعبیر پرشین فال, روز شنبه به تعبیر یوسف نبی, روز شنبه به هانس کورت, روز شنبه در کتاب سرزمین رویاها, روز پنجشنبه به تعبیر آنلی بیتون, روز پنجشنبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روز پنجشنبه به تعبیر ابن سیرین, روز پنجشنبه به تعبیر امام صادق, روز پنجشنبه به تعبیر جابر مغربی, روز پنجشنبه به تعبیر دانیال نبی, روز پنجشنبه به تعبیر لیلا برایت, روز پنجشنبه به تعبیر منوچهر تهرانی, روز پنجشنبه به تعبیر پرشین فال, روز پنجشنبه به تعبیر یوسف نبی, روز پنجشنبه به هانس کورت, روز پنجشنبه در کتاب سرزمین رویاها, روز چهارشنبه به تعبیر آنلی بیتون, روز چهارشنبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روز چهارشنبه به تعبیر ابن سیرین, روز چهارشنبه به تعبیر امام صادق, روز چهارشنبه به تعبیر جابر مغربی, روز چهارشنبه به تعبیر دانیال نبی, روز چهارشنبه به تعبیر لیلا برایت, روز چهارشنبه به تعبیر منوچهر تهرانی, روز چهارشنبه به تعبیر پرشین فال, روز چهارشنبه به تعبیر یوسف نبی, روز چهارشنبه به هانس کورت, روز چهارشنبه در کتاب سرزمین رویاها, روز یکشنبه به تعبیر آنلی بیتون, روز یکشنبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روز یکشنبه به تعبیر ابن سیرین, روز یکشنبه به تعبیر امام صادق, روز یکشنبه به تعبیر جابر مغربی, روز یکشنبه به تعبیر دانیال نبی, روز یکشنبه به تعبیر لیلا برایت, روز یکشنبه به تعبیر منوچهر تهرانی, روز یکشنبه به تعبیر پرشین فال, روز یکشنبه به تعبیر یوسف نبی, روز یکشنبه به هانس کورت, روز یکشنبه در کتاب سرزمین رویاها, روزها به تعبیر آنلی بیتون, روزها به تعبیر ابراهیم کرمانی, روزها به تعبیر ابن سیرین, روزها به تعبیر امام صادق, روزها به تعبیر جابر مغربی, روزها به تعبیر دانیال نبی, روزها به تعبیر لیلا برایت, روزها به تعبیر منوچهر تهرانی, روزها به تعبیر پرشین فال, روزها به تعبیر یوسف نبی, روزها به هانس کورت, روزها در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روز جمعه در خواب, مشاهده روز دوشنبه در خواب, مشاهده روز سه شنبه در خواب, مشاهده روز شنبه در خواب, مشاهده روز پنجشنبه در خواب, مشاهده روز چهارشنبه در خواب, مشاهده روز یکشنبه در خواب, مشاهده روزها در خواب, معنی روز جمعه در خواب, معنی روز دوشنبه در خواب, معنی روز سه شنبه در خواب, معنی روز شنبه در خواب, معنی روز پنجشنبه در خواب, معنی روز چهارشنبه در خواب, معنی روز یکشنبه در خواب, معنی روزها در خواب نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب روده

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:29 ق.ظ

تعبیر خواب روده

اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و سعادت یابند. اگر روده های وی از درون پیدا شد، دلیل که فرزندی از خویشان او مهتر شود. اگر بیند روده کسی را میخرد، دلیل که به قدر آن ازمال کسی که نهان کرده بود نصیب یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: آشکار شدن روده در خواب، مال نهان کرده بود که آشکار گردد، یا ولایتی یابد که به وی رسد. اگر خود در ولایتی باشد، بر قدر آن مال یابد.

جابر مغربی گوید: اگربیند روده های وی از دهانش بیرون آمد، دلیل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بیند که روده کسی از دهنش بیرون آمد، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخنهای ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگانی. ششم: کارکرد خوش.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد. به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد. اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که شما هم در آن اشتراک دارید. اگر در خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید گرفتار تنگی معاش می شوید به اضافه این که از احباب خود دور می مانید و رنج می کشید. اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت خود را تباه می کنید ولی اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و راحت می رسانید. معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن روده در خواب ، علامت آن است که در اثر اتفاقی دوست خود را از دست می دهید .

۲ـ دیدن روده خود در خواب ، علامت آن است که موقعیتی تأسف انگیز به زندگی شما راه می یابد .

۳ـ اگر خواب ببینید روده ای را خاک می کنید ، علامت آن است که مصیبتی غیره منتظره گریبان شما را خواهد گرفت و بخاطر اشتباهی که مرتکب می شوید ، از طرف دوستان مورد سرزنش قرار می گیرید .

نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب روح و ارواح

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:27 ق.ظ

 تعبیر خواب روح

1ـ اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، علامت آن است كه برای افكاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .

2ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول كرده است ، نشانه آن است كه با تمام وجود حرفه خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها كند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب احساس كنید روح دیگری در تن شما حلول كرده است ، علامت آن است كه وجود بیگانه ای كه وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد .

4ـ اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است كه با لباس نازك بر صحنه نمایش نقش ایفا می كند ، نشانه آن است كه در كار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .

5ـ اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می كنید ، نشانه آن است كه از هر فرصتی برای كسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفكر لذت می برید .

 6ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانه آن است كه در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراكت با افراد بیگانه دقت كنید .

7ـ اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانه آن است كه با كسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می كشید .

8ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می كند ، علامت آن است كه به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است كه در اثر فریب بیوه خواهد شد .

9ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانه آن است كه در اثر از دست دادن یكی از نزدیكان احساس بدبختی خواهید كرد .

10ـ اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد كه شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .

11ـ اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تكان می خورد ، علامت آن است كه در مطالعه آثار علمی پیشرفت می كنید و به شكل سحرآمیزی ثروتمند می شوید . اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود .

12ـ اگر در خواب روح دوست یا نزدیكانی كه هنوز در قید حیاتند مشاهده كنید ، نشانه آن است كه از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام كارهای خود بیشتر دقت كنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است كه دوست شما به زودی خواهد مرد .


تعبیر خواب ارواح

1ـ دیدن روح در خواب ، نشانه آن است كه با مشكلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانه‌آن است كه سلامت یكی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

3ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانه‌آن است كه با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

4ـ اگر با روحی در خواب صحبت كنید ،‌ نشانه‌آن است كه اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی كنید و از مصیبت و شری كه در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد.

5ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می زنند ،‌ نشانه‌ آن است كه دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

6ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حركت می كند ،‌ نشانه‌ آن است كه اگر می خواهید مرتكب اشتباه نشوید باید احساسات خود را كنترل كنید.

7ـ اگر در خواب احساس كنید روح یكی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانه‌ آن است كه احساس ناامنی و نومیدی خواهید كرد.

8ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیك می نوازند ،‌ نشانه آن است كه تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانه شما راه می یابد.

نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رو تختی

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:26 ق.ظ

دیدن رو تختی سفید و پاكیزه در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است . اما اگر رو تختی كثیف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرین است .

نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب روباه

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:25 ق.ظتعبیر خواب روباهمحمد بن سیرین گوید: روباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزکِ دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند روباه راهی جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد. اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد. اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود. اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید. اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است. اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت .

۲ـ اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانة شما می شود ، نشانة آن است که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

۳ـ کشتن روباه در خواب ، علامت آن است که در هر کاری موفق می شوید .

تعبیر خواب آنلاین روباه, تعبیر خواب روباه, تعبیر خواب فارسی روباه, تعبیر روباه در خواب, خواب روباه, خواب روباه دیدن, در خواب روباه را دیدن, دیدن روباه در خواب, دیشب خواب روباه دیدم, روباه به تعبیر آنلی بیتون, روباه به تعبیر ابراهیم کرمانی, روباه به تعبیر ابن سیرین, روباه به تعبیر امام صادق, روباه به تعبیر جابر مغربی, روباه به تعبیر دانیال نبی, روباه به تعبیر لیلا برایت, روباه به تعبیر منوچهر تهرانی, روباه به تعبیر پرشین فال, روباه به تعبیر یوسف نبی, روباه به هانس کورت, روباه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روباه در خواب, معنی روباه در خوابنوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات