تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب رنگین كمان

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:25 ق.ظ

تعبیر خواب رنگین كمان


1ـ دیدن رنگین كمان در خواب ، نشانه روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار كننده به خود خواهند گرفت .

2ـ اگر فردی عاشق رنگین كمان به خواب ببیند ، نشانه آن است كه پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید رنگین كمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانه آن است كه در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت .لوک اویتنهاو می گوید :

رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست


نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رماتیسم

تاریخ:یکشنبه 19 دی 1389-09:24 ق.ظ

1ـ اگر در خواب از بیماری رماتیسم درد بكشید ، علامت آن است كه برای عملی كردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، علامت آن است كه به یأس و نومیدی دچار خواهید شد .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب رقص و رقصیدن

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-11:16 ق.ظتعبیر خواب رقص


محمد بن سیرین گوید:

پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند. رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید. چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود و اگر بیننده خواب ببیند که می رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان رقص می جنباند نیازمند و وامدار می گردد. رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

لوک اویتنهاو می گوید :

رقص

معلم رقص : شما از خوشگذرانی خوشتان میاید

رقصیدن در یک سالن خالی : شادی

رقصیدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سبکسرانه است

رقصیدن با یک فرد جذاب : حسادت

رقصیدن در میان یک عده ناشناس : غم

یادگیری رقص : شما عاشق خواهید شد

افتادن در حین رقص : احساسات خود را کنترل کنید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین خوابی ببیند ، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است .

۲ـ اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازی بهتر در آینده است .

۳ـ اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است .


تعبیر خواب رقص آرام

1ـ اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید ، نشانة آن است كه به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد .

 2ـ اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند ، نشانة آن است كه سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست .


تعبیر خواب رقص گروهی

اگر خواب ببینید به همراه گروهی می رقصید ، علامت آن است كه سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد .
نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رقابت

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-11:10 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شكست خورده اید ، نشانة آن است كه نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد كشید . اما اگر خواب ببینید در رقابت برنده شده اید ، علامت آن است كه نزد دیگران شأن و مقامی می یابید و امور زندگی به دلخواه شما پیش خواهد رفت .
نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رفیق

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-11:06 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانة آن است كه همان فردی كه ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود محیط زندگی را تلخ می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوست ناموفقی دارید ، دلالت بر آن دارد كه هر كس با شما دمساز شود بعد از مدتی از شما رو خواهد گرداند .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رعد و برق

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:55 ق.ظ

ـ دیدن رعد وبرق در خواب ، علامت دوره ای كوتاه از زندگی است كه با شادی و خوشبختی توأم است .

2ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیكی شما فرود می آید ، علامت آن است كه رفاه زندگی یكی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . دیگران پشت سر شما شایعاتی می پراكنند .

3ـ اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می كند ، علامت آن است كه بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد .

4ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید ، علامت آن است كه اندوه بر شما چیره خواهد شد .

5ـ دیدن آذرخش بالای سر خود ، نشانة خوشبختی و كسب منفعت است .

6ـ دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال مدتی از شما دور می شود .

7- دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما رو می كند و زندگی شما بهتر از گذشته خواهد شد .

8ـ دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است كه باید موانع را از جلوی راه خود بردارید .

9ـ دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان ، علامت آن است كه به راحتی صاحب احترام و ثروت خواهید شد .

10ـ دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شكل ، علامت آن است كه زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .محمد بن سیرین گوید: رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : که رعد و برق درخواب بر پنج وجه است. اول: خزانه دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خیر. چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین. هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و مشوشند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید. اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید. اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت. روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی. اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد. مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.


تعبیر خواب آنلاین رعد و برق, تعبیر خواب رعد و برق, تعبیر خواب فارسی رعد و برق, تعبیر رعد و برق در خواب, خواب رعد و برق, خواب رعد و برق دیدن, در خواب رعد و برق را دیدن, دیدن رعد و برق در خواب, دیشب خواب رعد و برق دیدم, رعد و برق به تعبیر آنلی بیتون, رعد و برق به تعبیر ابراهیم کرمانی, رعد و برق به تعبیر ابن سیرین, رعد و برق به تعبیر امام صادق, رعد و برق به تعبیر جابر مغربی, رعد و برق به تعبیر دانیال نبی, رعد و برق به تعبیر لیلا برایت, رعد و برق به تعبیر منوچهر تهرانی, رعد و برق به تعبیر پرشین فال, رعد و برق به تعبیر یوسف نبی, رعد و برق به هانس کورت, رعد و برق در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رعد و برق در خواب, معنی رعد و برق در خوابنوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رژ گونه

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:54 ق.ظ

1ـ اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می كند . نشانة آن است كه برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می دهد .

2ـ اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می كند ، علامت آن است كه برای پیش بردن نقشه های مكارانه از شما سوء استفاده خواهد شد .

3ـ اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید ، علامت آن است كه در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می گردد ، علامت آن است كه در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رتیل

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:52 ق.ظ

1ـ دیدن رتیل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان می كوشند شما را ور شكست كنند و از پا در بیاورند .

2ـ كشتن رتیل در خواب ، نشانة آن است كه بعد از بد شانسی فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد .

 نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ربا خوار

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:51 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است كه اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند كرد .

2ـ  اگر در خواب دیگران را ببینید كه رباخواری می كنند ، نشانة آن است كه یكی از دوستان قدیمی به شما خیانت می كند و ناچار شما او را ترك می گویید .

 نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رأی دادن

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:51 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید برای انتخاب كسی رأی می دهید ، نشانة آن است كه به زودی غرق در اضطراب و پریشانی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در انتخاباتی شركت كرده اید و با بی میلی رأی می دهید ، نشانة آن است كه احساسات منفی شما بر احساسات مثبت شما غالب می شود .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic