تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

راه رفتن در خواب

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:48 ق.ظ

اگر خواب ببینید از كسانی هستید كه در خواب راه می روید ، نشانة آن است كه نادانسته با نقشه هایی موافقت می كنید ، كه از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به ارمغان نمی آورد .
نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

راه آهن

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:47 ق.ظ

1ـ دیدن راه آهن در خواب ، نشانة آن است كه كسی می كوشد مانع پیشرفت شما در زندگی بشود .
نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

راه

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:43 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید از راهی باریك می گذرید و از روی صخره ها و زمین ناهموار عبور می كنید ، نشانة آن است كه هیجان تب آلودی بر شما چیره خواهد شد و با بدبختی بزرگی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید می كوشید راهی كه از آن باید بگذرید ، پیدا كنید ، علامت آن است كه كاری كه می خواستید به نحو مطلوبی به پایان برسانید با شكست روبرو خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید از راهی عبور می كنید كه اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است ، نشانة آن است كه از عشق های تحمیلی نجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید راه خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه اگر به اقداماتی كه انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نكنید ، شكست خواهید خورد .محمد بن سیرین گوید:

راه به خواب دیدن، دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا. اگر بیند بر شاهراه می رفت، دلیل که به راه دین رود. اگر بیند که به راه راست گروهی را هدایت کرد، دلیل که قومی را به راه راست و صلاح راهنمائی کند. اگر بیند در راه سرگشته و متحیر می گردید، دلیل که در راه دین یا به کار دنیا سرگشته شده باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند در راهی می رفت چنانکه خسته نشد، دلیل که حق خود را از کسی بستاند. اگر بیند کسی او را از راه راست به راه کج برد، دلیل بود که او را دروغ مشغول گرداند. اگر بیند به شب تاریک به راه می رفت و راه به او مشکل شد، دلیل که استقامت و راه راست یابد. اگر راههای بسیار بیند و نداند که از کدام راه باید رفت، دلیل که در دین خویش متحیر بود و با مردم بددین وی را صحبت بود. اگر بیند که راه در برابر او مشکل شد و ندانست به کجا می رود و به قول حضرت رسول دست راست گرفت و می رفت و چون شب درآمد، راه گم کرد، دلیل که راه حق بر او پوشیده گردد. اگر بیند به عزم از راه به در رفت، دلیل که بر دشمن مکر و حیله سازد. اگر بیند در راه همی رفت و زنی پیش وی آمد و به سبب آن زن از راه به یک سو رفت دلیل که به دنیا فریفته شود خلل دردین او درآید و راه خیر گذارد. بدان که حکم پیاده شدن در راه سوار شدن، در تاویل یکسان است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود، دلیل بر پاکی و نیکوئی دین کند. اگر بیند در راه به گمان می رفت، دلیل بود که دین بدست آورد یا در کار خود سرگشته شود. اگر بیند کسی را از راه ببرد، دلیل بر فساد وی کند. اسماعیل بن اشعث گوید: راه راست درخواب مسلمانی بود و استقامت دین و راه کج بر خلاف این بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

راه در خواب بر پنج وجه است.

اول: دنیا.

دوم: رامش(فراغت وشادی).

سوم: کار نیکو.

چهارم: خیرو برکت.

پنجم: آسانی و راحت مردم است( آسایش و راحتی مردم).


تعبیر خواب آنلاین راه, تعبیر خواب راه, تعبیر خواب فارسی راه, تعبیر راه در خواب, خواب راه, خواب راه دیدن, در خواب راه را دیدن, دیدن راه در خواب, دیشب خواب راه دیدم, راه به تعبیر آنلی بیتون, راه به تعبیر ابراهیم کرمانی, راه به تعبیر ابن سیرین, راه به تعبیر امام صادق, راه به تعبیر جابر مغربی, راه به تعبیر دانیال نبی, راه به تعبیر لیلا برایت, راه به تعبیر منوچهر تهرانی, راه به تعبیر پرشین فال, راه به تعبیر یوسف نبی, راه به هانس کورت, راه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده راه در خواب, معنی راه در خوابنوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رانندگی

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:42 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید برای انحام كار یا تفریح ماشین می رانید ، علامت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید ، نشانة آن است كه از انجام وظایف خود نتایج مساعدی به دست می آورید .

3ـ اگر خواب ببینید با سرعت ماشین می رانید ، نشانة آن است كه با گذشتن از مراحلی خطرناك به كامیابی دست خواهید یافت .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ران

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:41 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید ران پای شما نرم و سفید است ، نشانة آن است كه سعادت و خوشبختی در انتظار شماست .

2ـ دیدن ران پایی زخمی و خون آلود در خواب ، نشانة آن است كه كسی به شما خیانت خواهد كرد .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

راكت

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:39 ق.ظ

دیدن راكت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفریح دلخواه است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة‌ آن است كه در تفریح مورد علاقة خود نمی تواند شركت كند .
نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

رئیس

تاریخ:شنبه 18 دی 1389-10:37 ق.ظ

1ـ اگر رئیس خود را در خواب ببینید ، حاكی از آن است كه به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانة آن است كه بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

تعبیر خواب رودخانه و نهر

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-06:42 ب.ظ

تعبیر خواب رودخانه و نهر

1ـ دیدن آب گِل آلود رود در خواب نشانه آن است كه به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان .

2ـ اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است ، نشانه آن است كه زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می كند ، نشانه آن است كه همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود .

4ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی از كنار رود می گذرد و مشغول جمع آوری سرخس ها و سبزه های كناره رود است ، دلالت بر آن دارد كه زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت . اما اگر ببیند كه با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می گذرد ، نشانه آن است كه از مشكلات بسیار حیرت خواهد كرد و سختی خواهد كشید .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می كنید ، نشانه آن است كه در پی سعادت و لذت بردن از زندگی ، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت .

6ـ دیدن رودخانه ای خشك در خواب ، نشانه بداقبالی و بیمار شدن است .

دیدن رودخانه در خواب دارای چه تعبیری است ؟

    محمد بن سیرین

تعبیر خواب رودخانه بزرگ نشانه مردی بزرگوار است و اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه بزرگ و زلالی است بیانگر این است که با مردی با دیانت می پیوندد و هر چقدر رودخانه صاف و بزرگ باشد مرد بزرگوارتر است و از نظر دیانت و منزلت در درجه بالاتری قرار دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه ای بزرگ است که آبش تیره و در زیر رودخانه گل گندیده وجود دارد نشانه این است که با مردی بی دیانت و ستمگر می پیوندد و به اندازه تیرگی آب از آن مرد به خواب بیننده اندوه و غم می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه غرق می شود نشانه این است که تا زمان مرگش از غم رهایی می یابد.

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

     حضرت دانیال

اگر فردی در خواب ببیند که آب رودخانه زیاد است نشانه این است که مال وزیر زیادتر می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آب رودخانه گندیده و تیره است نشانه این است که بیمار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب رودخانه می خورد بیانگر این است که از وزیر عطا می یابد و اگر آب رودخانه سرد و خوش بود نشانه این است که نوازش وزیر را می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه خون جاری است نشانه این است که در آن دیار خون زیادی ریخته می شود و اگر خواب بیننده در خواب ببیند که از آب خون آلود رودخانه می خورد نشانه این است که از بهر طمعش به داوری پادشاه می افتد.

دیدن رودخانه در خواب

    امام جعفر صادق

تعبیر خواب رودخانه از دیدگاه امام صادق بر ۷ وجه زیر است :

    حج
    جاه و مقام
    نعمت
    پادشاهی
    تجارت
    ریاست
    پیروزی و علم

    منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه ای در حال آب تنی است بیانگر این است که از مال و نعمت و بزرگی و عزت بهره مند می شود.
تعبیر خواب رودخانه با آب کدر و گل آلود نشانه این است که خواب بیننده اندوهگین و غمگین می شود.
اگر فردی در خواب رودخانه صاف و روشن ببیند نشانه این است که در آینده با مردی بزرگوار و کریم برخورد می کند و از آن مرد به خواب بیننده نعمت هایی می رسد و خواب بیننده مورد حمایت آن مرد قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که رودخانه ای در زمین او در جریان است و همچنین در عالم خواب احساس کرد که آن منطقه متعلق به وی است عزت زیادی نصیب وی می شود و به کرامت نیز معروف می شود.
اگر فردی در خواب بینند که در رودخانه ای با آب صاف غسل می کند و سر و تنش را می شوید نشانه این است که از غم و رنج فراغت می یابد.
دیدن رودخانه با ماهی های زیاد در خواب دارای تعبیری خوب است.
دیدن رودخانه با آبزیان زشت و مشمئز کننده نظیر خرچنگ و … دارای تعبیر خوبی نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب رودخانه یا نهری خروشان یا سیلابی عبور می کند و به پایاب می رسد نشانه این است که از هول و هراس آفتی نجات پیدا می کند.

دیدن رودخانه در خواب دارای چه تعبیری است ؟

    آنلی بیتون

تعبیر خواب رودخانه با آب گل آلود بیانگر این است که خواب بیننده به بیماری معده دچار می شود.
اگر فردی در خواب رودخانه ای با آب زلال و شفاف ببیند بیانگر این است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار خواب بیننده هستند.
تعبیر خواب ماهی در آب زلال و صاف رودخانه نشانه این است که خواب بیننده مورد محبت اشخاص ثروتمند و قدرتمند قرار می گیرد.
اگر دختری در خواب ببیند که با کمک قایق عرض رودخانه ای را طی می کند بیانگر این است که همسری شایسته پیدا می کند و زندگی توام با سعادت و خوشبختی خواهد داشت.
اگر دختری در خواب ببیند که با قایق از کنار رودخانه عبور می کند و در عین عبور کردن از کنار رودخانه سرخس ها و سبزه های کناره رود را جمع می کند بیانگر این است که زندگی وی سرشار از خوشی و لذت می شود و به امتیازات اجتماعی دست پیدا می کند.
اگر دختری در خواب ببیند که با قایق عرض رودخانه ای با آب گل آلود و تیره را طی می کند بیانگر این است که مشکلاتی زیادی برای وی بوجود می آیند که از آن ها حیرت می کند و سختی زیادی می کشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام عبور از رودخانه در ته آب اجساد زیادی وجود دارد بیانگر این است که در پی لذت و سعادت بردن از زندگی، ناامیدی و ناراحتی نصیب خواب بیننده می شود.

    لوک اویتنهاو

تعبیر خواب رودخانه زلال و عریض نشانه بدست آوردن خوشبختی در آینده است.
تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه نشانه خوش شانی خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که از رودخانه ای به وسیله شنا کردن عبور می کند نشانه این است که آرزوهای وی برآورده می شود.

تعبیر دیدن رودخانه گل آلود در خوابنوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic