تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف ز

پنجشنبه 17 بهمن 1392  07:39 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

بدان که زجر به فارسی، فال گرفتن بود به بانگ مرغان. اگر بانگ مرغ فرد بود، دلیل بر خیر و صلاح بود. اگر بانگ مرغ فرد نبود، دلیل که بیمار گردد و سرانجام شفا یابد.

تعبیر خواب آنلاین زجر, تعبیر خواب زجر, تعبیر خواب فارسی زجر, تعبیر زجر در خواب, خواب زجر, خواب زجر دیدن, در خواب زجر را دیدن, دیدن زجر در خواب, دیشب خواب زجر دیدم, زجر به تعبیر آنلی بیتون, زجر به تعبیر ابراهیم کرمانی, زجر به تعبیر ابن سیرین, زجر به تعبیر امام صادق, زجر به تعبیر جابر مغربی, زجر به تعبیر دانیال نبی, زجر به تعبیر لیلا برایت, زجر به تعبیر منوچهر تهرانی, زجر به تعبیر پرشین فال, زجر به تعبیر یوسف نبی, زجر به هانس کورت, زجر در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زجر در خواب, معنی زجر در خواب 

   


نظرات()  
پنجشنبه 17 بهمن 1392  07:34 ب.ظ    ویرایش: پنجشنبه 17 بهمن 1392 07:36 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد . که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط خود را با دوستان قطع می کنید .

۲ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست که تلاش می کنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید .

تعبیر خواب آنلاین زد و خوردتعبیر خواب زد و خوردتعبیر خواب فارسی زد و خوردتعبیر زد و خورد در خواب,خواب زد و خوردخواب زد و خورد دیدندر خواب زد و خورد را دیدندیدن زد و خورد در خوابدیشب خواب زد و خورد دیدمزد و خورد به تعبیر آنلی بیتونزد و خورد به تعبیر ابراهیم کرمانیزد و خورد به تعبیر ابن سیرینزد و خورد به تعبیر امام صادقزد و خورد به تعبیر جابر مغربیزد و خورد به تعبیر دانیال نبیزد و خورد به تعبیر لیلا برایتزد و خورد به تعبیر منوچهر تهرانیزد و خورد به تعبیر پرشین فالزد و خورد به تعبیر یوسف نبیزد و خورد به هانس کورتزد و خورد در کتاب سرزمین رویاهامشاهده زد و خورد در خوابمعنی زد و خورد در خواب 

   


نظرات()  
پنجشنبه 17 بهمن 1392  07:32 ب.ظ    ویرایش: پنجشنبه 17 بهمن 1392 07:33 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که او را با تازیانه زدند، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد، تاویل این جمله بد بود و نیز، دلیل کند که کسی به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بنید که او را تازیانه زدند، بی آن که دست و پای او را ببندند، اگر از تن او خون روان شد، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد. اگر بیند نشان خستگی از زخم پیدا گشت، دلیل کند که به قدر آن از کسی فائده بیند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کسی تازیانه بر پشت او زد و از جای آن خون بیرون آمد، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد، یا زننده را به گناهی متهم کند. اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسی او را زد، چنانکه پاره پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند. اگر بیند کسی او را به چوب زد، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب مردی بددین و منافق. اگر بیند محتسب او را برد و بزد، دلیل که او را سلطان شغلی دهد و کارش نکو گردد. اگر بیند که کسی او کلوخی زد، دلیل که او را منفعتی حاصل شود. اگر مشت زد، دلیل که به قدر آن وی را رنج رسد از زننده. اگر بیند کسی او را طپانچه زد، دلیل است که از کسی سخنی زشت شنود و آبروی او برود.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که یکی وی را بزد و نداند برای چه زد، دلیل است که مال یابد و جامه نو پوشد و بهتر آن بود که زننده نشناسد و به وقت زدن دست و پای بسته بود. اگر بیند که یکی وی را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصی معروف است، دلیل است که از او چیزی بدو رسد و بیننده را نیک نباشد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که مرده ئی او را می زد، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزی که از دستش رفته باز به دستش آید. اگر بنید که او مرده بود و او را می زدند، دلیل که او را در دین قوت بود و بعضی از معبران گویند: وامش گذارده شود. اگر بیند که مرده می زد و از آن زدن راضی بود، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زدن در خواب بر شش وجه بود.

اول: شفاعت ( زشتی و زشتنامی).

دوم: مجادله ( مرافعه و بگو مگو).

سوم: روشن شدن کار مشکل ( حل شدن مشکل).

چهارم: سفر.

پنجم: شرف و بزرگی.

ششم: مال حرام.

تگها: تعبیر خواب آنلاین زدن, تعبیر خواب زدن, تعبیر خواب فارسی زدن, تعبیر زدن در خواب, خواب زدن, خواب زدن دیدن, در خواب زدن را دیدن, دیدن زدن در خواب, دیشب خواب زدن دیدم, زدن به تعبیر آنلی بیتون, زدن به تعبیر ابراهیم کرمانی, زدن به تعبیر ابن سیرین, زدن به تعبیر امام صادق, زدن به تعبیر جابر مغربی, زدن به تعبیر دانیال نبی, زدن به تعبیر لیلا برایت, زدن به تعبیر منوچهر تهرانی, زدن به تعبیر پرشین فال, زدن به تعبیر یوسف نبی, زدن به هانس کورت, زدن در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زدن در خواب, معنی زدن در خواب 

   


نظرات()  
پنجشنبه 17 بهمن 1392  07:30 ب.ظ    ویرایش: پنجشنبه 17 بهمن 1392 07:31 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ز ،

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می دهد که خیر و خوشی می بینید و عاقبت به خیر می شوید. اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه ای آفت زده و بلادیده و ویران مشاهده کردید تعبیر خلاف آن است به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد. کاشتن بذر نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی هاست که به شما می رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد ولی اگر ناموفق باشد تعبیرهمان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.

تعبیر خواب آنلاین زراعت, تعبیر خواب زراعت, تعبیر خواب فارسی زراعت, تعبیر زراعت در خواب, خواب زراعت, خواب زراعت دیدن, در خواب زراعت را دیدن, دیدن زراعت در خواب, دیشب خواب زراعت دیدم, زراعت به تعبیر آنلی بیتون, زراعت به تعبیر ابراهیم کرمانی, زراعت به تعبیر ابن سیرین, زراعت به تعبیر امام صادق, زراعت به تعبیر جابر مغربی, زراعت به تعبیر دانیال نبی, زراعت به تعبیر لیلا برایت, زراعت به تعبیر منوچهر تهرانی, زراعت به تعبیر پرشین فال, زراعت به تعبیر یوسف نبی, زراعت به هانس کورت, زراعت در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده زراعت در خواب, معنی زراعت در خواب 

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید