تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب ببر | دیدن ببر در خواب

تاریخ:چهارشنبه 4 شهریور 1394-11:56 ق.ظ

تعبیر خواب ببر | دیدن ببر در خواب

  ببر
محمد بن سیرین گوید:
ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیكن كریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دلیل كه بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر كرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

ابراهیم كرمانی گوید:
پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل كه دشمن مطیع او گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

لیلا برایت مى‏گوید:
اگر در خواب ببرى را مشاهده كردید، به این معنا است كه یكى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید كه ببرى مدام شما را تعقیب مى‏كند، به این معنا است كه شخصى به شما ضرر مى‏رساند.

هانس كورت مى‏گوید:
حمله‏ى ببر در خواب، بیانگر آن است كه شما در اثر یك شكست دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده كنید كه جلوى حمله‏ى یك ببر را مى‏گیرید، به این معنا است كه به اهدافتان رسیده و در انجام كارهایتان موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شكست دشمنان است.

آنلی بیتون مى‏گوید:
1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهید دید .
2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می كند ، نشانة آن است كه عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .
3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می كنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است كه در تمام كارهای خود پیروز و موفق خواید شد .
4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید كرد .
5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چیره می شوید .
6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، كه از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند
به یك ببر نگاه می كنید : شانس در خانواده
یك ببر می دود : یك بیماری خطرناك
یك ببر را می كشید : مراقب حسود باشید .
یك ببرماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید .
یك ببر در سیرك : دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت .
یك ببر شما راغافلگیر می كند : پریشانی و اضطراب بزرگ
شما یك بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .
یك ببر در قفس : مرگ یك شخصیت مهم
صدای غرش یك ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود.
یك ببر زنجیره شده : یك دشمن شما را غافلگیر میكند .
یك ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیك می شود

نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب پادو

تاریخ:جمعه 12 آذر 1389-11:22 ق.ظ


تعبیر خواب پادو

1ـ دیدن پادو در خواب ، علامت آن است كه با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید ، و در كنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی كار می كند ، نشانه آن است كه در ماجراهایی حماقت آمیز شركت خواهد كرد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب بینی

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-10:04 ق.ظ

تعبیر خواب بینی


1ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانه آن است كه با توانایی و نیروهایی كه در خود كشف می كنید قادر به انجام هر كاری خواهید بود .

2ـ اگر در خواب بینی خود را كوچكتر از حدی كه هست ببینید ، نشانه آن است كه به اهداف خود نخواهید رسید .

3ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانه آن است كه با اراده ای قوی تمام كارهای خود را به ثمر خواهید رساند .

4ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است كه به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب بیماری واگیردار

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-10:03 ق.ظ

تعبیر خواب بیماری واگیردار

اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است كه وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد .

نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب بیماری

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-10:03 ق.ظ

تعبیر خواب بیماری


1ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست .

2ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است كه باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .

3ـ اگر خواب ببینید یكی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است كه واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بیمارستان

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-10:02 ق.ظ

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ، نشانة آن است كه باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار كنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید به قصد ملاقات مریضی بستری ، نشانة آن است كه از حال یكی از نزدیكان خبرهای بدی خواهید شنید .
نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بیلیارد

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-10:01 ق.ظ

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند .

2ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است كه دوستی های بی بها و ریا كارانه شما را از پا  در می آورد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بی دندان

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-10:01 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است كه برای پیش بردن اهدافتان توانایی كافی نخواهید داشت .

2ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان برای بدنام كردن شما كوشش خواهند كرد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بیابان

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-10:00 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ، نشانة قحطی و زیان و از كف دادن دارایی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بهشت

تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1389-09:59 ق.ظ

1ـ دیدن خواب بهشت ، نشانة یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی كه خواستار پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانة دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانة داشتن كودكانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانة آن است كه كارهایی كه به نظر ساده و امكان پذیر اند ، در عمل نومید كننده و آزار دهنده خواهند بود .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :8
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات