تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب ظلم

تاریخ:دوشنبه 18 شهریور 1392-02:21 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر وی ظلم رفت، دلیل که بر ظلم کننده نصرت یابد اگر بیند او بر کسی ظلم نمود، دلیل که مظلوم بر ظالم ظفر یابد. اگر دید پادشاه بر وی ظلم کرد، دلیل که از پادشاه مضرت یابد. 
جابر مغربی گوید : اگر بیند مظلوم بود و کسی بر وی ظلم نکرده بود، دلیل که او ظالم باشد. اگر خواجه بیند که بر بنده ظلم کرد، دلیل که آن بنده از آن خواجه در زحمت است.


نوع مطلب : حرف ظ 

نظرات() 

تعبیر خواب ظلمات

تاریخ:دوشنبه 18 شهریور 1392-02:19 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است.

جابر مغربی گوید :

ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل که در آن دیار اندوه ظاهر گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است.

اول: فکرواندیشه.

دوم: تحیروسرگردانی.

سوم: فروبستن کارها (بسته شدن کارها).

چهارم: بدعت.

پنجم: ظلالت وگمراهی.نوع مطلب : حرف ظ 

نظرات() 

تعبیر خواب ظروف چینی

تاریخ:سه شنبه 28 دی 1389-10:12 ق.ظ

تعبیر خواب ظروف چینی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن ظروف چینی در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهایی خوب برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است .

۲ـ دیدن ظروف کثیف یا شکسته در خواب ، علامت آن است که اشتباهأ مورد آزار و اهانت دیگران واقع خواهید شد .نوع مطلب : حرف ظ 

نظرات() 

تعبیر خواب ظرف

تاریخ:سه شنبه 28 دی 1389-10:11 ق.ظ

تعبیر خواب ظرف

1ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است كه سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشكنند ، نشانة آن است كه اقبال و سعادت مدتی كوتاه به شما رو خواهد كرد .

2ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است .

3ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت كامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاك گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .نوع مطلب : حرف ظ 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic