تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب غوره

تاریخ:شنبه 16 شهریور 1392-02:20 ب.ظ

اگر بیند که غوره می خورد به وقت خود، دلیل که مال حاصل نماید به مشقت.

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند غوره خورد، دلیل که اندوهناک شود. اگر بیند غوره بفروخت و نخورد، دلیل است هیچ اندوهی به وی نرسد. اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند، دلیل که هیچ اندوهی به وی نرسد و به تاویل بهتری است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید. اگر درخواب ببینید که غوره می خورید غمین می شوید و این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید و درخواب حس کنید. اگر غوره را بخورید و ترش نباشد از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برید و بهره مند می گردید. اگر غوره را با علم به ترش بودن به کسی بدهید او را اندوهگین می کنید و اگر در عالم خواب ندانید ترش است یا آن را شیرین بیانگارید نیکی است که در حق او می کنید. ریختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامی که می خورید هیچ تعبیر خاصی ندارد ولی اگر ترش باشد تعبیر خاص ترشی و چاشنی ها را پیدا می کند که در جای خود گفتیم.نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غوص

تاریخ:شنبه 16 شهریور 1392-02:19 ب.ظ

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد. اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد. 


جابر مغربی گوید : اگر بیند که گوهری از دریا برآورد، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد.


نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غول

تاریخ:شنبه 16 شهریور 1392-02:17 ب.ظ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند . چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می گیرید . اگر از غول بگریزید امنیت می یابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره می شوید . اگر در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما غمگین می شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادی بزرگی برای شما پیش می آید . غول واکنش ضعف بیننده خواب است . عظمت کار هم می تواند مولد احساس ضعف باشد.

نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غیبت

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1389-10:47 ق.ظ

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ در خواب اگر از غیبت کسی متأثر شوید ، به این معناست که برای به دست آوردن دوستانی همیشگی تلاش خواهید کرد .

۲ـ اگر در خواب از غیبت دوستی خشنود شوید ، نشانة آن است که به زودی از دست دشمن خلاص خواهید شد .نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

غلغلك

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1389-10:46 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید كسی شما را غلغلك می دهد ، نشانة آن است كه با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلك می دهید ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاری چشم می پوشید .نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غش كردن

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1389-10:46 ق.ظ

تعبیر خواب غش كردن

1ـ اگر خواب ببینید غش می كنید ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی كه دور از شما زندگی می كند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند غش می كند ، علامت آن است كه به ضعف و عدم سلامت دچار می شود و برای بی دقتی در زندگی احساس ناامیدی خواهد كرد .نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غریبه

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1389-10:45 ق.ظ

تعبیر خواب غریبه


آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می کند ، دلالت بر آن دارد که به محیطی سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت .

 اما اگر خواب ببینید غریبه ای شما را آزار می دهد ، نشانة آن است که یأس و نومیدی در کمین شماست .

۲ـ اگر در خواب خود را در جایی غریبه احساس کنید ، نشانة دوستیهای پایدار است .نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غروب

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1389-10:45 ق.ظ

تعبیر خواب غروب


لوک اویتنهاو می گوید :

غروب آفتاب : پیری عاقبت به خیر

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست .

۲ـ اگر تاجری خواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است که به هر کاری دست بزند ، آینده ای تاریک خواهد داشت .نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غرق شدن

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1389-10:44 ق.ظ

تعبیر خواب غرق شدن


محمد بن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

اول: مال بسیار.

دوم: بخت واقبال درکارها.

سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.

چهارم: منفعت.

لوک اویتنهاو می گوید :

غرق شدن

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت

شاهد غرق شدن کسی بودن : سود

غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم

در آب غرق شدن : غم بزرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غرق دریا نعمت بود

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد .نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

تعبیر خواب غاز

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1389-10:44 ق.ظ

لوک اویتنهاو می گوید :

غاز

پر کندن غاز : سرخورده شدن

بریان کردن غاز: یک مهمان

خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود

خوردن آن : یک همراه پرچانه

غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است

کشتن آن : ارث

غاز وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشت

پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانة آن است که یکی از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است .

۳ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید .

۴ـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانة آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .

۵ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .نوع مطلب : حرف غ 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic