تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف ط

دوشنبه 18 شهریور 1392  02:43 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ط ،

محمد بن سیرین گوید :

دیدن طاس، دلیل بر زنی بود خدمتکار با کنیزکی خردسال بود. اگر بیند طاسی داشت، دلیل که زن خادمه به خانه برد، یا کنیزکی بخرد. اگر بیند طاس از وی ضایع شد، دلیل که زن خادم یا کنیزک از وی جدا گردد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند طاس پر آب داشت و بخورد، دلیل که از کنیزک فرزند آورد. اگر بیند طاس بشکست و آب بماند، دلیل که کنیزک بمیرد و فرزند بماند. اگر آب بریخت و طاس بماند، دلیل که کنیزک بماند و فرزند بمیرد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طاس درخواب بر چهاروجه است.

اول: زنی خادم (زنی خدمتکار).

دوم: کنیزک.

سوم: فرزند.

چهارم: منفعت.

   


نظرات()  
دوشنبه 18 شهریور 1392  02:38 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ط ،

محمد بن سیرین گوید :

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

حضرت دانیال گوید :

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

اول: پادشاه عجم (پادشاه).

دوم: بزرگی مالدار(شخص بزرگ و ثروتمند).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های جهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد، از راه به در می برد و به باطل می کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می داند که چه چیز زودتر فریبش می دهد. هستند کسانی که فریب زن را می خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواباحتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

لوک اویتنهاو می گوید :

پر طاووس : تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی

طاووس : ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن طاووس عمر زیاد شود

   


نظرات()  
دوشنبه 18 شهریور 1392  02:36 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ط ،

دیدن طبل به خواب، دلیل بر سخن دورغ است. اگر بیند با طبل نای و رقص بود، دلیل که کاری کند با منفعت.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند طبل می زند، دلیل که کاری باطل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی است و پوچی. طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه. طبل زدن کاری است که نه برای خود بیننده خواب سود دارد و نه به دیگران فایده می رساند. اگر بیننده خواب ببیند که طبل می زند عملی آن چنان که گفته شد بیهوده و لغو انجام می دهد. کاری می کند که حتی توجه دیگران را جلب می نماید اما بیهوده است و فاقد سود و فایده . اگر در خواب ببینید که کسی طبل می زند دیگری عمل بیهوده انجام می دهد و بیننده خوابشاهد این کار بی نتیجه خواهد بود. صدای طبل دروغ و یاوه است و لاف زدن و غلو کردن. اگر در خواباحساس کنید که صدای طبل می شنوید ولی خود زننده طبل را نمی بینید دروغ می شنوید یا دیگران درباره شما حرف می زنند و احیانا بدگویی می کنند برخی از معبران نوشته اند فتنه و خیانت است و صدای طبل را به سخنانی تعبیر کرده اند که ایجاد فتنه و آشوب می کند و بلا می آورد. اگر در خوابدیدید که خودتان طبل می زنید اما صدا ندارد مرتکب عملی خائنانه می شوید. کاری مزورانه و آمیخته به کید و نیرنگ. این تعبیر برای طبل زدن بی صدای دیگری هم هست. طبل پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می باشید زیرا در کاری غلو می کنید و لاف می زنید و با شکست و ناکامی رو به رو می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

طبل

دیدن : یک مسافرت دا انتظار شماست ، خبرهایی در مورد کسی که به شما نیازمند است خواهید شنید

شنیدن ضربه هایی که به طبل زده میشود : مشکلات ، در هم ریختگی

ضربه زدن به یک طبل : شما با یک عمل ناشایست جایگاه خود را تضعیف خواهید کرد

   


نظرات()  
دوشنبه 18 شهریور 1392  02:29 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ط ،

لوک اویتنهاو می گوید :

طلوع آفتاب : زندگی آرام

   


نظرات()  
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید