تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف ف

شنبه 16 شهریور 1392  02:08 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند لقمه فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند که فالوده در دهن کسی نهاد، دلیل است که از بهر وی کاری نیکو کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن فالوده بر چهاروجه است.

اول: سخنان خوش.

دوم: مالی که با رنج و زحمت حاصل کند.

سوم: کاری نیکو.

چهارم: کاری که به دشواری برآید (کار دشواری که به نتیجه برسد).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فالوده خودش چیز زیادی ندارد که بگوید. فالوده نیز از ماکولات است و تعبیری مشابه دارد بلکه اجزا تشکیل دهنده فالوده آن را دارای تعبیری می کنند. اگر در خواب ببینید فالوده ای می خورید که از خرده های یخ و شربت درست شده شیرین کام می شوید به شرطی که سردی یخ آنقدر نباشد که شما دهان خود را جمع کنید. اگر ریزه های برف و یخ دهان شما را جمع کند به طوری که سردتان بشود و در خواب این سردی را حس کنید شیرینی فالوده یعنی شیرین کامی تحت الشعاع قرار می گیرد وتعبیرش این است که سخنی سرد می شنوید. در فالوده اگر شیرینی شربت بیشتر باشد شما را تحسین می گویند و مدحتان می کنند و اگر سردی یخ بیشتر بود سخنی سرد خواهید شنید یا پشت شما بد خواهند گفت. اگر در خواب دیدید که فالوده به کسی دادید او را از خود می رنجانید و سرد می کنید و اگر دیگری به شما داد تعبیر همان است که گفته شد.

   


نظرات()  
شنبه 16 شهریور 1392  01:42 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید، دلیل که فسق و فساد در آن ملک ظاهر شود. اگر بیند که فتنه ازمقامی زایل شد، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر درخواب از ده چیز یکی بیند، دلیل است در آن موضع فتنه پدید آید.

اول: تاریکی.

دوم: آتش.

سوم: بادسرد.

چهارم: بادگرم.

پنجم: سیاهی آفتاب(خورشید گرفتگی).

ششم: غبار.

هفتم: باران بی وقت.

هشتم: برکندن درختها (ریشه کن شدن درختان).

نهم: ابری سرخ.

دهم: پوشیدن جامهای (لباسهای) زرد و سرخ.

   


نظرات()  
شنبه 16 شهریور 1392  11:03 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

جابر مغربی گوید :

آب ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخی و نعمت بود و اگر آبهای بسیار دید که به زمین خورد، دلیل کند که مردمان عامه آن سال راسلامت و عافیت بود. و اگر بیند که آبها از سر مردمان فرود می آید ، دلیل کند که در آن سال نعمت و فراخی بود در آن دیار و اگر بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، تاویلش به خلاف این است.

   


نظرات()  
چهارشنبه 13 شهریور 1392  02:52 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زنی درخواب بیند که فرج او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مرادها ناامید شود. اگر مردی بیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لوطی بود. اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر زنی بیند از فرج او ماهی بیرون آمد، دلیل است او را دختری آید. اگر بیند که از فرج او موشی بیرون آمد، دلیل که دختری آورد نابکار. اگر بیند که گربه از فرج او بیرون آمد، دلیل که فرزندی آورد دزد، اگر بیند ماری بیرون آمد یا کژدمی، دلیل که فرزند او را دشمن شود. اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل که مفلس شود. اگر زنی بیند که کنجد از فرج او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد. اگر بیند که از فرج او خون بیرون آمد، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیکی کند. اگر زنی به خواب بیند که از فرج او دیو بیرون آمد، دلیل که فرزند او معلم بود، اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید صالح. اگر اب تیره، به خلاف این است. اگر زنی بیند که او را قضیب بود، اگر آبستن است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند. اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود.

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که از فرج او آتشی بیرون آمد، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود. اگر بیند که شخصی فرج او را دید، دلیل است که از آن کس منفعت بیند. اگر بیند که فرج او موی بر آمده بود، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند. اگر بیند که فرجش آماسیده بود. دلیل که مال یابد. اگر به جای فرج قضیب بود و آبستن بود، دلیل که پسری آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید