تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب پیمان و عهد

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:43 ق.ظ

تعبیر خواب پیمان


1ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان می بندید ، نشانة آن است كه دیگران از بی وفایی شما شكایت خواهند كرد و نامزدتان از شكستن عهدی كه با او بسته اید .

2ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی كه با دیگری بسته اید ، می شكنید ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیك نیک

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:42 ق.ظ

تعبیر خواب پیك نیک

1ـ اگر خواب ببینید به پیک نیکی رفته اید ، نشانه کسب لذت و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیک نیک می روند ، نشانة آن است که به شادمانی تمام و کمالی دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانة آن است که موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد .
نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیكان و تیر

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:42 ق.ظ

تعبیر خواب پیكان و تیر

1ـ دیدن پیكان در خواب ، نشانه آن است كه دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

2ـ دیدن پیكان شكسته در خواب ، نشانه آن است كه به یأس و اندوه به علت شكست در عشق ، مبتلا خواهید شد .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیغام رساندن

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:42 ق.ظ

تعبیر خواب پیغام رساندن


1ـ اگر خواب ببینید برای كسی پیغام می برید ، علامت آن است كه معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید كرد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای كسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است كه در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیشواز و استقبال

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:41 ق.ظ

تعبیر خواب پیشواز و استقبال

1ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است كه میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال كسی می روید ، علامت آن است كه طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران ، جواز ورود شما به هر مكانی خواهد بود .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیشخدمت

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:40 ق.ظ

تعبیر خواب پیشخدمت

1ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است كه به لذات حقیر تن خواهید داد و پاكی درون خود را آلوده خواهید ساخت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است كه عاشق مردی خوش گذران خواهد شد .

3ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، علامت آن است كه افرادی خود را به خانة شما دعوت خواهند كردنوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیش بند

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:40 ق.ظ

تعبیر خواب پیش بند

1ـ اگر زنی خواب ببیند پیش بند كثیف و چروكیده است ، نشانة آن است كهدر عشق شكست می خورد و رقبا او را آزار می دهند .

2ـ اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانة آن است كه بزودی ثروتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، علامت آن است كه خواستگاری با ملایمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانة آن است كه در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیانو

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:31 ق.ظ

تعبیر خواب پیانو


1ـ دیدن پیانو در خواب ، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است .

2ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، علامت تندرستی و موفقیت است .

3ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری كه به وسیلة پیانو نواخته می شود ، علامت آن است كه زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت كه باید با آنها دست و پنجه نرم كنید .

4ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی كه با پیانو نواخته می شود ، نشانة شنیدن خبرهای اندوهبار است .

5ـ اگر خواب ببینید پیانویی شكسته و خراب دارید ، نشانة آن است كه از كارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شكست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .

6ـ دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانة آن است كه به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید كرد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می كند ، علامت آن است كه دوستی كه نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پیاز

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:25 ق.ظ

تعبیر خواب پیاز


1ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است كه افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

2ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

3ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است كه در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .

4ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانة كسب منافع اندك از طریق شغل و حرفه است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست كندن پیاز از چشمهایتان اشك سرازیر می شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .نوع مطلب : پ 

نظرات() 

تعبیر خواب پهلو

تاریخ:شنبه 20 آذر 1389-10:24 ق.ظ

تعبیر خواب پهلو

1ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانه آن است که فردی در مقابل پیشنهادات صادقانه شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد .

2ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می کند ، نشانه آن است که دشواریهای زندگی کاسه صبر شما را لبریز خواهد کرد .

3ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانه آن است که در خواستگاری از یک دختر توفیق خواهید یافت .
نوع مطلب : پ 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic