تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف ک

پنجشنبه 7 شهریور 1392  07:54 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد به این که خود بیننده خواب موقعیت و شرایط را در نظر بگیرد و بسنجد. اگر بیننده خواب ببیند در جائی است که تعداد زیادی درخت کاج وجود دارد به جمعی می پیو ندد و وارد می شود که با او به سردی و بی مهری رفتار می کنند و وی را نمی پذیرند.کاج را در عربی صنوبر و در فرانسه ( پین) و (پیناستر) می نامندو از نظر کلیه معبران درختی خوب شناخته نشده است. حتی معبران غربی آن را در ردیف درخت خوب معرفی نکرده ند. در مورد سبزی کاج هیچ تردیدی نیست ولی گویای سردی بی مهری و جدائی و هجران و فراق نیز هست.خانم ایتانوس می گفت( از نظر علمتعبیر خواب کاج آرتیکل ( حرف تعریف) فراق و جدائی است.) در کتابی خواندم که بین اقوام شمال اروپا(هلند و دانمارک) رسم بر این بود که عموم خواستگای ها در ماه ژوئن انجام می گرفت. روش خواستگاری چنین بود که پسر خواستار و عاشق برای خانواده دختر یک سبد گل می فرستاد. اگر دختر می خواست به این پیشنهاد جواب مثبت بدهد او نیز یک سبد گل ارسال می داشت اما اگر با خواستگاری موافق نبود به جای گل یک شاخه کاج در سبد می نهاد. معنی عمل او این بود که تو را دوست ندارم و نسبت به تو بی علاقه هستم. نوشته اند که بر سر همین عمل چه بسیارخون ها ریخته شد و قبایل و خانواده ها به جان هم افتادند.به هر حال کاج نشان سردی و بی مهری و در عین حال سر سبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است. چنانچه در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج روئیده و قبلا چنین درختی نبوده فرح و خرمی به خانه شما راه می یابد. درخت کاج تنها هر جا که باشد سرسبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است ولی کاج های زیاد نشان سردی و بی مهری هستند.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن درخت کاج در خواب ، نشانة توفیقی بی کم و کاست در زندگی است .

۲ـ اگر زنی کاج خشکیده ای را به خواب ببیند ، علامت آن است که به ناراحتی فکری دچار خواهد شد .

   


نظرات()  
پنجشنبه 7 شهریور 1392  07:29 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود. اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود. اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. 
حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود.

   


نظرات()  
پنجشنبه 7 شهریور 1392  07:27 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند باکارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی بود و بعضی گویند تاویلش آن که غلام حبشی بخرد.

جابر مغربی گوید :

اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسری آورد. اگر بیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد. اگر بیند کاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کارد در خواب بر شش وجه است.

اول: صحبت.

دوم: فرزند.

سوم: ظفروپیروزی.

چهارم: پناه و پشتیبان.

پنجم: توانائی.

ششم: ولایت و فرمانروایی.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

   


نظرات()  
چهارشنبه 6 شهریور 1392  12:52 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ک ،

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند در خواب که با کاروانی در راه بود و اهل کاروان مصلح بودند، دلیل خیر و صلاح است. اگر مفسد بودند، دلیل شر و فساد است. ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که با کاروان به خانه خود می رفت، دلیل که کارها بر وی گشاده شود، اگر به خلاف این بیند، دلیل بستگی کار بود. اگر بیند با کاروان سواره می رفت و بزرگی تمام داشت، دلیل که نعمتی تمام حاصل کند.

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید