تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب لاستیک

تاریخ:دوشنبه 28 مرداد 1392-08:09 ب.ظ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده ای است نرم و پر مصرف. لاستیک در خواب های ما نشان دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است.نوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لاغری

تاریخ:دوشنبه 28 مرداد 1392-08:00 ب.ظ

در سر زمین رویاها آمده:

شما لاغر هستید : پولدار می شوید

یک زن خواب ببیند که لاغر شده : شانس در عشق

یک دختر جوان خواب ببیند که لاغر شده : او به خاطر از دست دادن معشوقش گریه فراوان خواهد کرد

شما لاغر می شوید : پولهای غیره منتظره

شما برای لاغر شدن رنج بسیار می کشید :از شما تقاضای ازدواج خواهد شد

یک مرد خواب ببیند که لاغر می شود : او به کارهای سودمند و پرسودی دست خواهد زد .

اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر دید با لاغری ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماری بود.نوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لاله عباسی

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-01:22 ب.ظ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لاله عباسی گلی است اهلی و خانگی و در مقابل آفات بسیار مقاوم که گل های شیپوری سرخ و سفید و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز می شود و به وقت طلوع سپیده صبح پژمرده می گردد. لاله عباسی گلی است زیبا که عمری یک شبه دارد و تنها شبها می شکفد و با طلوع فجر می میرد به همین علت معبران آن را گل جوان مرگی شناخته اند و دسته ای نیز آن را زاهدی منزوی و متقی و غمگین شناخته اند که شب زنده داری و عبادت می کند و بامداد از فرط خستگی و بی خوابی بهخواب می رود که این خواب را نیز عرفا( خواب قیلوله) می گویند. خوابی که بامداد بعد از عبادت و شب زنده داری و نماز شب حاصل می شود. لاله عباسی از نظر احساسی و عاطفی گل خوبی نیست و از دسته گل های شاد محسوب نمی گردد و چنان چه در خواب ببینید که در خانه شما بوته ای لاله عباسی روئیده غمگین و افسرده می شوید. اگر از زاویه بهتری بخواهیم نگاه کنیم وجود لاله عباسی در خانه بیننده خواب نشان آن است که از نظر مذهبی و تکالیف شرئی کمبودهائی هست که باید جبران شود. اما همان طور که گفته شد لاله عباسی گل جوان مرگی و غم و انددوه است. گل شب و گل تاریکی و ظلمت است. اگر کسی گل لاله عباسی در خواب به شما بدهد همان معنی است که شما گلی به دیگری بدهید و در هر حالت تحفه غم و سوگواری است. این گل چون از شاخه جدا شود بلا فاصله پژمرده می شود و از بین می رود تعارفش در خواب به هیچ وجه دل پذیر نیست و دیدن بوته آن در خواب بهتر است.نوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لامپ

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-01:21 ب.ظ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می بندید که جائی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می گوید کاری نیک انجام می دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می رسد. وقتی لامپی روشن شود همه می توانند از روشنائی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب ها به (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می کنید از انجام یک کار خیر عمدا باز می ایستید یا مانع انجام کار خوب می شوید و شاید خست و لئامت نشان می دهید. اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است و چنان چه خاموش باشد زیان کاری نهان تعبیر می شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می رسانید. اگر در خواب ببینید لامپ های بیشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می دهید، مانند معلمی. اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می خیزد از سرمایه زیاد سود کم می برید و در واقع از سود زیان می کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می گردد.

مولف می گوید :

اگرببینیم یک لامپ سالم را بجای یک لامپ شکسته یا خراب می بندیم نشانه آن است که درراهنمائی گروهی از افراد در مورد مسئله ای که مرتکب اشتباه شده اند تلاش می کنیم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما یک لامپ دارید : کارهای شما ابداً پیش نمیرود .

یک لامپ را روشن می کنید : پول فراوانی بدست می آورید

یک لامپ روشن شده : هیجان بزرگ عشقی

یک لامپ را خاموش می کنید : تمامی امیدهایتان در عشق از بین می رود

یک لامپ ناگهان خاموش می شود : منتظریک مصیبت باشیدنوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لانه

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-01:20 ب.ظ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک لانه : دارائی شما بیشتر می شود

یک لانة پر : ثروت

یک لانة خالی : ۱- پایان کارو نقشه هایتان ۲- پایان یک رابطه

یک لانه پیدا می کنید : یک ازدواج در پیش است

یک لانه با تخمهای شکسته درون آن : خوشبختی

لانة پرندگان : خوشبختی در خانه

یک لانه با پرندگان مرده در آن :احترام

یک لانه که فقط یک پرنده درون آن است : منفعت

یک لانه با پرندگان متعدد درون آن : منفعهای بزرگ

لانة مار : بی آبرویی و سرافکندگی

لانة جیرجیرک : ثروت

لانة کبوتر : اوقات شما تلخ خواهد شد

یک کبوتر تنها در یک لانه : یک غافلگیری خوشحال کننده

لانة عقرب : نارضایتی بزرگ در زندگی

لانة تمساح : دیگران بیش از حد پشت سر شما پرگوئی می کنند

لانه ها را خراب می کنید : بدبختی به شما نزدیک می شود .

خواب لانة سگ : شرمساری و سرافکندگی

یک لانة سگ خالی : شخصی شما را به خانه اش دعوت می کند

یک لانة پراز سگ : مشاجرات متعدد در پیش است .

اگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فایده باشد که به او رسد. اگر لانه بکندکاری مکروه کند. اگر باز به جای خود نهاد یاری کسی کند. اگر دید درِ لانه مرغ بزرگ بود در پناه بزرگی درآید و خیر بیند.
نوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لب

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-01:15 ب.ظ

تعبیر خواب لب

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لب بالا در خواب، دلیل پسر است

دیدن لب پائین در خواب، دلیل دختر بود.

محمد بن سیرین گوید :

دیدن لب ها درخواب، دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب، بهتر از لب بالا است و بعضی گویند: دیدن لب ها درخواب، دلیل قرابت و خویشی است. اگر بیند که لبهای او نبودند، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد. اگر بیند لبهای او ببریدند، دلیل که زنش را طلاق دهد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید :

اگر بیند لبهای او درد می کرد، دلیل است غمگین شود. اگر بیند که لبهای او برهم چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنی بیند خالی سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است. اگر این خواب را مردی بیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر بیند لبهای او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر بیند لبهایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف بیند، دلیل که عاجز شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

لب در خواب، نشانه کمک به مردم است. اگر کسی در خواب ببیند که لبهایش بریده شدهاند، نشانه این است که او پشت سر دیگران یا در حضور آنان، اما با اشاره و کنایه عیوب آنها را میگوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لب بالائی انسان ساکن است و لب زیرین حرکت می کند. تلفظ بعضی از اصوات و بیان دسته ای از کلمات منحصرا به کمک لب زیرین امکان پذیر است. در خواب نیز این اهمیت برای لب پائینی وجود دارد و مورد عنایت معبران است. دیدن لب زیرین در خواب بهتر از لب بالائی است زیرا لب بالائی هیچ چیزی را بیان نمی کند. اگر در خواب ببینید لب های شما کلفت شده ، حاجت و نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه خیلی چیزها زیاد و گسترده می شود و این حاجت و نیاز با مقایسه با قدرت و توانائی شما خیلی بیشتر است. اگر در خواب ببینید لب های شما کوچک و ضعیف و باریک شده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان می یابد و هم قدرت و توانائی . معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسی بل که به معنای رغبت و نیاز و حاجت شدید در مورد چیز های مختلف گرفته اند لذا کلفتی آن شدت شهوت را نشان می دهد و نازکی آن نقصان را در آن. اگر در خواب ببنید لب هایتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سیری ناپذیری در شما به وجود می آید، به دنیا و مال دنیا دل بستگی می یابید. چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی نیازی است و استغنای طبع. نوشته اند اگز کسی در خواب ببیند لب هایش را بریده اند زنش را طلاق می دهد. مولف نفایس نوشته (اگر کسی ببیند چیزی از میان لب هایش بیرون می آید اگر آن چیز خوب باشدحرف خوب می زند و با سخنانش خیر و خوبی ایجاد می کند و اگر آن چیز بد باشد حرف بد از دهانش صادر می گردد.) اگر ببینید روی لب هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید . اگر در خواب از دهان و لب های خودتان خوشتان بیاید و ببینید لب های سرخ و خوش رنگ و ترکیبی دارید خوب است و نشان آن است که در آینده کامروا می شوید و اگر از دهان و لب های خودتان بدتان بیاید نیازمند خواهید شد. ابن سیرین تصریح دارد که اگر زنی در خوابببیند گوشه لبش خال سیاهی هست عزت و جاه او افزوده می شود و اگر مردی ببیند خال سیاهی بر لب دارد مالی بدست می آورد. همین طور اگر در خواب ببینید لب هایتان درد می کند غمگین می شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب لبهای خودتان : پول نزدیک است

لبهای نازک : عذاب

لبهای کلفت : ازدواج توام با خوشبختی

لبهای ترکیده : بدبختی

لبهای زیبا : منبع درآمدتان بیشتر خواهد شد

یک مرد در خواب لبهای یک زن را ببوسد : کارهای سودمند در آینده

یک زن در خواب لبهای یک مرد را ببوسد : امتیازهای بسیاری بدست خواهد آورد

لبهای بچه ها : موفقیت به تعویق می افتد

لبهای اشخاص غریبه :تغییر مسکن

لبهای زشت و زننده : علامت شکست برای دشمن شمانوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لخت شدن

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:53 ب.ظ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

لباسهایتان را در می آورید :بدگوئی ازروی بدجنسی باعث عذاب شما می شود

شما در مقابل دیگران لباستان را در می آورید : دیگران پشت سر شما بدگوئی می کنند

اشخاص دیگر لباسشان را در می آورند : شخصی که دوست دارید به ملاقاتتان می آید

در منزل دیگران لباستان را در می آورید : پول زیادی بدست می آورید

در مهمانخانه لباستان را در می آورید : در عشق راضی و شاد خواهید بود

یک زن و شوهر در یک اطاق لباسشان را در میاورند : کارهایتان به بدی پیش می رود

در مقابل مردم لخت می شوید : غم عمیقی وجودتان را در بر می گیرد .نوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لرزیدن

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:50 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی بیند سر او می لرزید، دلیل زحمت است. اگر بیند گردن او می لرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر بیند کفهای او می لرزید، دلیل است سخنی سخت بشنود. اگر بیند شکم او می لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. اگر بیند آسمان می لرزید، دلی که در آن دیار ظلم بود. اگر بیند آفتاب یا ماه می لرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند همه اندام او می لرزید، دلیل است که سختی بیند. اگر دید پایش می لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.

حضرت دانیال گوید :

دیدن لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعف احوال. دوم: ترس و بیم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بیماری.

جابر مغربی گوید :

اگر دید عرش می لرزید، دلیل بر بی دیانتی علما است. اگر لوح و قلم می لرزید، دلیل بدحالی دبیران است. اگر بیند هفت آسمان می لرزید، دلیل محنت است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما می لرزید : شادی و خوشبختی در خانواده

دیگران می لرزند : یک ازدواج در پیش است

شما بشدت می لرزید : آرزوهای شما برآورده میشود

نزدیکان شما در حال لرزیدن هستند : بطرف ناکامی و بدبختی کشیده می شویدنوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لطیفه

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:48 ب.ظ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک لطیفه می شنوید : ناکامی

شما لطیفه می گوئید : وقایع مهم و خوشایند درشرف وقوع می باشند

یک دوست یک لطیفه می گوید : یک راز برملا میشود .نوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

تعبیر خواب لعل

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:46 ب.ظ

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لعل درخواب چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: نعمت.

چهارم: دختر.

محمد بن سیرین گوید :

دیدن لعل درخواب. دلیل بر زنی است صاحب جمال. اگر در خواب بیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند، دلیل که دختری آورد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند لعل بسیار داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد. اگر بیند آشنائی پاره لعل به وی داد، دلیل که از خویشان زنی توانگر بخواهد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب لعل کبود : شادی و خبرهای خوش

لعل کبود می خرید : دوست یا نامزد شما همینجا شما را ترک می کند

لعل کبود می فروشید : یکی از بدخواهان در پی ضررزدن به شماست .نوع مطلب : حرف لام 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic