تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب ویران شدن

تاریخ:جمعه 24 اسفند 1397-01:10 ق.ظ

تعبیر خواب ویران شدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آبادانی و خرمی به خرابی می‌روی، یعنی گرفتار رنج و تنگنا خواهی شد،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی از جای خوب به جای بد می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی از جای بد به جای خوب می‌روی تعبیرش خیر و نیک است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جای آبادی را خراب کرده‌ای، یعنی در کار خودت گمراه می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یعنی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود .

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مکانی آباد، ریخت و خراب شد، یعنی مردم آن مکان دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوند.


نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وضو گرفتن

تاریخ:یکشنبه 21 خرداد 1391-10:31 ق.ظ

تعبیر خواب وضو گرفتن

 وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.

ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.


نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وكیل

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:48 ق.ظ

تعبیر خواب وكیل


1ـ دیدن وكیل به هنگام وكالت در خواب ، دلالت می كند بر دعواهای شدید بین افرادی كه بر سر امور دنیوی با هم در گیر شده اید و اینكه دشمنان با ادعاهای نادرست می خواهند ثروت شما را تصاحب كنند .

2ـ اگر خواب ببینید وكیلی در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانة آن است كه دوستان ، شما را یاری خواهند كرد ، تا از چاهی كه در آن افتاده اید بیرون بیایید ، اما همین دوستان ناراحتی خاطر شما را فراهم خواهند ساخت .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وصیت

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:48 ق.ظ


تعبیر خواب وصیت

1ـ اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید ، علامت آن است كه در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید در وصیتی ، حرفهایی بر علیه شما مكتوب شده است ، علامت آن است كه با دیگران مشاجرات و اختلافاتی پیدا خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید نمی توانید از حقوق خود كه در وصیتی قید شده است دفاع كنید ، نشانة آن است كه در معرض سخنانی افترا آمیز قرار خواهید گرفت .

4ـ اگر خواب ببینید وصیتنامه ای را گم می كنید ، علامت آن است كه در فریب و خیانتی شریك می شوید .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وداع و خداحافظی

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:47 ق.ظ


تعبیر خواب وداع و خداحافظی


1ـ اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می كنید ، نشانة‌ آن است كه در جشنهای دسته جمعی شركت خواهید كرد . و از دیدار افراد لذت خواهید برد . اما اگر خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می شوید ، دلالت بر آن دارد كه زیان خواهید كرد یا به خاطر از دست دادن كسی ، داغدار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید كشور خود را بدرود می گویید ، تغبیری این چنین دارد كه اقبال به شما پشت كرده است و در حالی كه از محبت معشوق بی نصیب مانده اید ، سفر خواهید كرد .

3ـ اگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه های خود بوسه می فرستید ، نشانة آن است كه به زودی به مسافرتی می روید كه در آن سفر هیچ حادثة ناخوشایندی روی نخواهد داد .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وحشت و ترس

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:47 ق.ظ


تعبیر خواب وحشت و ترس

1ـ اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانة‌ آن است كه دچار زیان و نومیدی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانة‌ آن است كه اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وجد و شعف

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:47 ق.ظ

تعبیر خواب وجد و شعف


1ـ اگر در خواب احساس وجد و شعف كنید ، نشانة‌آن است كه از ملاقات دوستی كه مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .

2ـ اگر در رؤیاهایی پریشان یا كابوس مانند احساس وجد كنید ، نشانة آن است كه به غم و نومیدی دچار می شوید .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب مرض وبا

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:46 ق.ظ


تعبیر خواب مرض وبا


1ـ اگر خواب ببینید وبا شهری را به نابودی می كشد ، نشانة آن است كه بیماریی كشنده شیوع می یابد و نومیدی و بدبختی به دنبال می آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به بیماریی وبا مبتلا شده اید ، نشانة آن است كه بزودی بیمار خواهید شد .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب والدین

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:46 ق.ظ


تعبیر خواب والدین | دیدن والدین در خواب

1ـ اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید ، علامت آن است كه با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت .

2ـ اگر بعد از مرگ والدین ، آنها را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه باید در امور كاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید .

3ـ اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است كه در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه به زودی ازدواج خواهد كرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است كه با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد .

5ـ اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانة آن است كه در شرایط مطلوبی زندگی خواهید كرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

6ـ اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید ، نشانة آن است كه به هیچ یك از موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب واگن قطار

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:43 ق.ظ

تعبیر خواب واگن قطار1ـ دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است كه ازدواجی ناموفق خواهید داشت . و مشكلات شما را از پا در خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانة آن است كه پیش آمدهایی تلخ باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوید .

3ـ اگر خواب ببینید واگنی را به بالای تپه می رانید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و مادیات پیروز خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید واگنی را با بار سنگین به جلو می رانید ، نشانة آن است كه وظایف اخلاقی خود را به درستی انجام خواهید داد .

5ـ اگر خواب ببینید واگنی را به داخل آبی گل آلود می رانید ، نشانة آن است كه در گرداب دلهره و هراس خواهید افتاد .

6ـ دیدن واگنی سرپوشیده در خواب ، نشانة آن است كه خیانتی اسرارآمیز در حق شما می شود . خیانتی كه باعث باز ماندن شما در زندگی خواهد شد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از كنار دره ای خطرناك به جلو می راند ، نشانة آن است كه درگیر كارهای غیرقانونی خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگی خواهد كرد ، زیرا احتمال می دهد كه روزی كسی از كارهای او سر در آورد .

8ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از روی آبی زلال و كم عمق عبور می دهد ، نشانة‌ آن است كه  بی آنكه با مشكلی روبرو شود ، از حادثه جویی لذت خواهد برد .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات