تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب هواپیما

تاریخ:سه شنبه 10 بهمن 1391-01:01 ب.ظ

تعبیر خواب هواپیما

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است.

اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید.

این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هنرپیشه و بازیگر

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:12 ق.ظ

تعبیر خواب هنرپیشه و بازیگر | دیدن هنرپیشه  در خواب


1ـ دیدن هنرپیشة زن در خواب ، نشانة آن است كه زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .

2ـ دیدن هنر پیشة مضطرب و پریشان در خواب ، حاكی از آن دارد كه شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید ، نشانة آن است كه برای امرار معاش سخت كار خواهید كرد ، اما این تلاش با رضایت و لذت توأم خواهد بود .

4ـ اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید ، در آینده تمایلات شما به سمت لذتجویی گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد كرد .

5ـ دیدن هنرپیشة مرده در خواب ، به این معناست كه مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختی شما را از میان خواهد برد .

6ـ اگر در خواب هنرپیشه ای سرگردان و آس و پاس ببینید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل خواهد شد . این گونه خواب به افرادی كه از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی برخوردارند ، هشدار می دهد كه این محیط ممكن است دگرگون شود و عهد و پیمانهای دوستانه یكسر مبدل به بی وفایی گردد .

7ـ اگر زن جوانی خواب ببیند با هنرپیشه ای نامزد كرده است یا می خواهد با او ازدواج كند ، نشانة آن است كه لذتها و هوسها او را افسون خواهد كرد و پس از آن به ندامت و پشیمانی خواهد رسید .

8ـ اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشة زنی مشغول كامجویی است ، دلالت بر آن دارد كه در زندگی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد كرد ، و به جای اینكه در كنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختی خواهد كرد .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هویج یا زردک

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:11 ق.ظ

تعبیر خواب هویج یا زردک


1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است كه در سن پایین ازدواج می كند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هیزم

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:10 ق.ظ

تعبیر خواب هیزم


1ـ دیدن هیزمهای روشن در خواب ، نشانة تغییرات خوشحال كننده است .

2ـ اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می كنید ، دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادمانی به حد اعلا است .

3ـ دیدن خاكستر هیزم در خواب ، نشانة سختی و نومیدی است .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هتل

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:08 ق.ظ

تعبیر خواب هتل


1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است كه در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد .

2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات كنید ، نشانة آن است كه آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید كرد .

3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است كه معادل ثروتی كه اكنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد .

5ـ اگر خواب ببینید در هتلی كار می كنید ، علامت آن است كه به كاری پرسودتر از كار فعلی خود دست می یابید .

6ـ اگرخواب ببینید برای سكونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است كه به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هندوانه

تاریخ:جمعه 11 بهمن 1387-09:08 ق.ظ

تعبیر خواب هندوانه

1ـ دیدن هندوانه در خواب ، نشانه بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .

2ـ خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر كاری شتابزده دارد كه موجب نگرانی شما خواهد شد .

3ـ دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است كه گرفتاری فعلی نتیجه مساعدی به دنبال خواهد داشت .
نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب همسر

تاریخ:جمعه 11 بهمن 1387-09:07 ق.ظ

تعبیر خواب همسر

1ـ اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است كه در تجارت سود فراوانی به دست می آورد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است كه وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب همسایه

تاریخ:جمعه 11 بهمن 1387-09:05 ق.ظ

تعبیر خواب همسایه

1ـ دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است كه فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بكلی تلف می شود .

2ـ اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانة آن است كه درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هلو

تاریخ:جمعه 11 بهمن 1387-09:05 ق.ظ

تعبیر خواب هلو

1ـ دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .

2ـ دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانه آن است كه بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست می یابید .

3ـ دیدن برگه هلو در خواب ، علامت آن است كه افراد خطاكار پولی از شما خواهند ربود .

4ـ اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلو هایی رسیده می چیند ، نشانه آن است كه در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما اگر در خواب هلوهای كال و نارس بچیند ، نشانه آن است كه از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .
نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هفت تیر

تاریخ:جمعه 11 بهمن 1387-09:04 ق.ظ

تعبیر خواب هفت تیر
 دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .

2ـ اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانه آن است كه شخصیتی پست و مكار در وجود خود پرورش می دهید .

3ـ شنیدن صدای شلیك هفت تیر در خواب ، علامت آن است كه از نقشه هایی كه برای نابودی منافعتان كشیده اند باخبر می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیك می كنید ، نشانه آن است كه به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی كنید .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic