تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف "گ"

چهارشنبه 30 مرداد 1392  09:37 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "گ" ،

محمد بن سیرین گوید : دیدن گاو زبان، دلیل بر گفتگو کند.

   


نظرات()  
چهارشنبه 30 مرداد 1392  09:35 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "گ" ،

محمد بن سیرین گوید : گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است.


   


نظرات()  
چهارشنبه 30 مرداد 1392  09:30 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "گ" ،

محمد بن سیرین گوید : دیدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر دید گچ فروخت تاویلش بد است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. ابن سیرین نقل کرده است که گچ در در خواب ها ی ما جنگ است و خصومت و دشمنی. کلا گچ چیزی است که استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاری دست و پاگیر ایجاد می کند و بد نامی و رسوائی تلقی می شود. اگر ببینید مقداری گچ در حیاط خانه شما ریخته مشکلی در زندگی خانوادگی شما پدید می آید که اثرش چندی باقی می ماند و این مشکل طوری است که حتی در نزدیک شدن به آن تردید دارید. اگر در خواب ببینید که گچ درست می کنید یعنی ببینید که گچ را با آب محلول می نمائید که به دیوار بکشید یا در بنائی به کار ببرید خودتان برای خود مشکلی به وجود می آورید. اگر ببینید لباس شما از گچ سفید شده پشت سر شما بد می گویند و به شما تهام می زنند. اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به کاری خلاف می زنید که نمی توانید از دیگران مخفی نگه دارید و همه از آن آگاه می شوند. روی هم رفته دیدن گچ در خواب چندان خوب نیست مگر این که ببینید دیگری اتاق شما را با گچ سفید می کند بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این صورت خواب شما می گوید کسی شما را با گچ سفید می کند بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این صورت خواب شما می گوید کسی با به خطر انداختن نام و جان خود آبروی شما را حفظ می کند و به شما سود و بهره می رساند.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید دیوارها را گچ کاری می کنید ، علامت آن است که به پیروزی قطعی در زندگی دست نخواهید یافت .

۲ـ اگر خواب ببینید گچ بر روی شما می ریزد ، علامت آن است که با مصیبتی تمام و کمال رو در رو خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید گچ کاران مشغول کار هستند ، علامت آن است که به حد کافی درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی کنید .

   


نظرات()  
چهارشنبه 30 مرداد 1392  09:25 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "گ" ،

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبرکت است.

ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گدائی بر چهار وجه است. اول: خیر و برکت. دوم: منفعت.سوم: معیشت. چهارم: عز وجاه.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود. اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

گدا : شکست و مشکلات

چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد

گدا بودن : هدیه خواهید گرفت

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید