تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب ماتیک

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:59 ب.ظ

تعبیر خواب ماتیک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما ماتیک قرمز زده اید :دوستان مزدور شما را احاطه می کنند .

دیگران ماتیک زده اند : علامت رفاقتهای مزدورانه و خیانت

ماتیک می خرید : شما سبک مغز هستید

یک مرد را که روژلب به لبانش زده غافلگیر میکنید :زن یا نامزد این مرد برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب مادر بزرگ

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:47 ب.ظ

لوک اویتنهاو می گوید :

مادر بزرگ : خبرهای خوب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما مادربزرگ هستید : آرزوی شما برآورده میشود .

در خواب با مادربزرگتان صحبت می کنید : ۱- یک مرگ ناگهانی ۲- پول

بچه های کوچک بهمراهی مادربزرگشان : سلامتی شما در وضعیت بسیار خوبی است .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب مارگیر

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:38 ب.ظ

تعبیر خواب مارگیر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن مارگیر در خواب، بر زندگی آلوده و معاشرت با افراد فاسد دلالت دارد و ممکن است به رفتار نرم و آرام با دشمنان و راضی کردن آنها نیز تعبیر شود.نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب مارمولک

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:37 ب.ظ

تعبیر خواب مارمولک

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید ، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

یک کمربند یا کیف ازپوست سوسمار : پول

دوستان شما پوست سوسمار دارند : خیانتنوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب ماست

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:31 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید :

دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود.

حضرت دانیال گوید :

دیدن ماست درخواب،دلیل مال است که از سفر حاصل کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن ماست درخواب،دلیل مال است که از سفر حاصل کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود، دلیل برمال حلال بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

ماست در خواب، به فطرت اسلام، هدایت، دین و یا دانش تعبیر میشود.نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب ماسک

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:30 ب.ظ

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید ماسک بر چهره زده اید ، نشانة آن است که از رفتار شما نسبت به فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد . و همین امر باعث سوء تفاهم می شود ، اما سرانجام این واقعه به نفع شما تمام می شود .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران ماسک بر چهره زده اند ، علامت آن است که در آینده با حسادت و ریاکاری مبارزه می کنید .

۳ـ دیدن یک ماسک در خواب ، علامت آن است که شخصی نسبت به شما بی وفایی خواهد کرد .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند نقابی بر چهره دارد ، علامت آن است که می کوشد از فرد مهربانی سوء استفاده کند .

۵ـ اگر دختری خواب ببیند نقاب از چهره برمی دارد یا دیگران چنین کاری می کنند ، علامت آن است که جاه طلبی او بی پاسخ خواهد ماند . باید فروتنی را پیشة خود سازد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب ماش

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:28 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که ماش پخته خورد، دلیل که اندکی مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد،دلیل غم است.

جابر مغربی گوید :

دیدن ماش نر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بودنوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب ماکارونی

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:20 ب.ظ

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید ماکارونی می خورید ، علامت آن است که ضررهایی جزیی خواهید کرد . دیدن مقدار زیادی ماکارونی در خواب ، نشانة آن است که با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید کرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که غریبه ای وارد زندگیش خواهد شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب مبل

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:02 ب.ظ

تعبیر خواب مبل

لوک اویتنهاو می گوید :

مبلمان : خوشبختی خانوادگی

در حال چیدن مبلمان : به زودی ازدواجی صورت خواهد گرفت و یا جابجایی مسکن خواهید داشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک مبل :خبرهای بسیار خوش و بدون تاخیر

تعداد زیادی مبل :احترام و امتیاز

شما روی مبل می نشینید :دیگران نسبت به شما بسیار توجه و احترام دارند .

دیگران روی مبل نشسته اند :یک ملاقات ناگهانینوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب مترو

تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-12:00 ب.ظ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اتوبوس : دوستان به شما خدمت می کنند .

شما تنها در اتوبوس هستید : منفعهای مالی خارق العاده نصیبتان می شود .

اشخاص بسیاری در اتوبوس هستند : موانع مختلف برسرراهتان به سوی خوشبختی ظاهر می شود .

با همسر و فرزندانتان در یک اتوبوس هستند : یک بیماری در فامیل

باتفاق بچه ها در یک اتوبوس هستید : افراد خانوادة شما درستکار و پرهیزکار خواهند بود .

دشمنان سوار اتوبوس می شوند : یک حادثه در پیش است .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :13
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات