تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف "ن"

پنجشنبه 21 بهمن 1389  11:20 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ن" ،

1ـ اگر خواب ببینید روی نیمكتی نشسته اید ، نشانة آن است كه بدهكاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بر نیمكت نشسته اند ، نشانة‌ آن است كه با دوستی كه در اثر عدم تفاهم با او قهر كرده اید ، آشتی خواهید كرد .

   


نظرات()  
پنجشنبه 21 بهمن 1389  11:20 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ن" ،

1ـ اگر خواب ببینید نیشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت .

2ـ دیدن نیشكر بریده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگی است .

   


نظرات()  
پنجشنبه 21 بهمن 1389  11:19 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ن" ،

1ـ اگر خواب ببینید با نیزه ای از خود دفاع می كنید ، نشانة‌ آن است كه در خصوصی ترین امور زندگی شما تجسس می كنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای فراوان بی گناهی خود را اثبات می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید نوك نیزه ای در بدنتان فرو می رود ، علامت آن است كه دشمنان موفق می شوند برایتان دردسر فراهم كنند .

3ـ  اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است كه منافعتان در خطر است .

4ـ دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانی خطرناك و كسب تجارب زیانبار است .

5ـ اگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی می كند ، علامت آن است كه با قضاوتی غیرمنصفانه خود را به دردسر می اندازید

6ـ دیدن نیزة شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید كرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد .

   


نظرات()  
پنجشنبه 21 بهمن 1389  11:18 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ن" ،

1ـ اگر در خواب احساس می كنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است كه دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی كه دور از شما زندگی می كنند خبرهایی ناراحت كننده به دست شما خواهد رسید .

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است كه به علت عدم توفیق در پیش بردن كارها تحت تأثیر افكار دیگران قرار خواهید گرفت .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید