تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب یك چشم

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:15 ق.ظ

تعبیر خواب یك چشم

دیدن یك چشم در خواب ، علامت آن است كه از دسیسه ای پنهانی كه برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .
نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یقه

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:15 ق.ظ

تعبیر خواب یقه


1ـ اگر خواب ببینید یقه بر پیراهن خود نصب می كنید ، نشانة آن است كه به مقامی بالاتر از آنچه فكر می كردید منصوب می شوید .

2ـ اگر دختری در خواب ، یقه ببیند ، نشانة آن است كه چندین خواستگار خواهد داشت ، اما هیچ كدام با او صادق نخواهند بود و او برای مدت طولانی تنها و مجرد می ماند .نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یرقان

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:14 ق.ظ

تعبیر خواب یرقان


1ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است كه از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید

2ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به بیماری یرقان شده است ، علامت آن است كه دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد .نوع مطلب : ی 

نظرات() 

یهودی

تاریخ:شنبه 12 بهمن 1387-02:32 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید در كنار فردی یهودی ایستاده اید ، علامت آن است كه با تمام وجود می كوشید به ثروت دست یابید ، اما كوششهای شما در سطح نازلی برآورده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید با یهودی معامله می كنید ، نشانة آن است كه در اموری مهم به موفقیت دست خواهید یافت .

3ـ اگر دختری در خواب خود را كنار مردی یهودی ببیند ، علامت آن است كه سخنان دروغی دیگران را حقیقی می پندارد ، و بعد متوجه می شود دیگران تنها برای سوء استفاده از او چاپلوسی و چرب زبانی می كردند .

4ـ اگر مردی در خواب خود كنار زنی یهودی ببیند ، نشانة آن است كه به سمت آسایش و كسب شهوترانی پیش می رود .

5ـ اگر شهر یهودیان را در خواب ببینید ، علامت آن است كه در اثر معامله و رفت و آمد با آنها به ثروت و راحتی دست می یابید .

6ـ اگر خواب ببینید با فردی یهودی بحث می كنید ، علامت آن است كه آبروی شما در محیط كار در خطراست .نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یوزپلنگ

تاریخ:شنبه 12 بهمن 1387-02:32 ب.ظ

تعبیر خواب یوزپلنگ

1ـ اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت كنید ، علامت آن است كه قراردادهای كار یا پیمان عشق به طور باور نكردنی لغو و باطل خواهد شد .

2ـ اگر در خواب یوزپلنگی را بكشید ، نشانة‌ آن است كه در زندگی توفیق خواهید یافت . و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد .

3ـ اگر در خواب احساس كنید یوزپلنگی شما را تعقیب می كند ، نشانة آن است كه احتمالاً افرادی كه به شما وعده هایی داده اند ، از گفته های خود پشیمان خواهند شد .

4ـ شنیدن صدای یوزپلنگ در خواب ، علامت آن است كه خبرهایی از كم شدن سود پول خود خواهید شنید . با افراد اجتماع نیز سر ناسازگاری خواهید داشت .

5ـ دیدن یوزپلنگی چون گربه در خواب ، علامت آن است كه شر و بدی گریبانتان را خواهد گرفت .نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یخچال

تاریخ:شنبه 12 بهمن 1387-02:31 ب.ظ

تعبیر خواب یخچال

1ـ دیدن یخچال در خواب ، نشانه آن است كه فردی را آزار خواهید داد كه می كوشد از راه درست امرار معاش كند .

2ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانه آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یخ

تاریخ:شنبه 12 بهمن 1387-02:31 ب.ظ

تعبیر خواب یخ  ICE

1ـ دیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند .

2ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .

3ـ اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست .

5ـ دیدن قندیلهای یخ که از لبه پشت بامِ خانه ها آویخته است ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .

6ـ اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید .

7ـ دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانه‌ آن است که امیدها به یأس مبدل می شود .

8ـ اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند .

9ـ اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانه آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید .

10ـ اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد .

11ـ نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد .

12ـ اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانه آن است که در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد .نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یتیم و یتیم خانه

تاریخ:شنبه 12 بهمن 1387-02:30 ب.ظ

تعبیر خواب یتیم و یتیم خانه

1ـ همدردی با یتیمان در خواب ، نشانه آن است كه برای كمك و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانه آن است كه با پذیرش وظایفی جدید از نزدیكان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی كه به علاقه ای ویژه دارید .

 

یتیم خانه

دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است كه تا هنگامی كه شما ثروت و دارایی دارید با شما خواهند بود .نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یاقوت

تاریخ:شنبه 12 بهمن 1387-02:29 ب.ظ

تعبیر خواب یاقوت

1ـ دیدن یاقوت در خواب ، علامت آن است كه در امور كار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می آورید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم كرده است ، علامت آن است كه نامزدش نسبت به او بی تفاوت می گردد .

 

یاقوت كبود

دیدن یاقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهید یافت . تعبیر این خواب برای زنان ، علامت آن است كه عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند كرد .

 نوع مطلب : ی 

نظرات() 

تعبیر خواب یادداشت

تاریخ:شنبه 12 بهمن 1387-02:22 ب.ظ

تعبیر خواب یادداشت

1ـ اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می كنید ، علامت آن است كه درگیر كار بیهوده ای خواهید شد كه تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می كنند ، نشانه آن است كه فردی از شما در خواست كمك می كند و شما را با درخواست خود نگران می سازد .

3ـ اگر خواب ببینید یادداشت خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه در تجارت زیان ناچیزی خواهید دید .

4ـ اگر در خواب یادداشتی پیدا كنید ، نشانه‌ آن است كه با قبول كردن وظیفه ای جدیدی ، به دیگران سود خواهید رساند .

 نوع مطلب : ی 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic