تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

طالع بینی مصری ( خرداد)

تاریخ:سه شنبه 13 اردیبهشت 1390-02:51 ب.ظ

متولدین این ماه، به خصوص متولدین دهه اول این ماه، عموماً افرادی سخت كوش – با اراده – دارای پشتكار – در امور اقتصادی و خانوادگی كم و بیش موفق – اغلب دمدمی مزاج – بیثبات در تصمیمگیری میباشند. از لحاظ فیزیكی افرادی سالم، دارای استخوانبندی محكم، چهرهای خوب، دارای چشمانی روشن و پوستی نسبتاً تیره هستند .

متولدین این دهه اغلب میانهرو – در افكار و ایدههای شخصی خود متعصب – خوش شانس – خوش برخورد – در زندگی زناشویی موفق – تا حدی منزوی – با عمری متوسط و عاقبت به خیر، خواهند بود. ازدواج یا شراكت این افراد با متولدین فروردین ماه توصیه میشود .

این افراد از لحاظ اقتصادی فعال، دارای مشاغل متحرك، سیر و سفر از لحاظ زندگی و مسكن غیر ثابت و اغلب مهاجر میباشند. اینان افرادی تندخو – تندرو – سختگیر – علاقمند به طبیعت وزیبایی – احساساتی و متغیر – و اغلب در رشتههای مختلف هنری فعالیت دارند. اینان اغلب افرادی ولخرج – از نظر خانوادگی عاطفی و احساساتی بوده و بعضاً طالب تعدد زوج میباشند .

متولدین دهه دوم این ماه طالع سعد دارند و در سرنوشت آنها مال و ثروت دیده میشود. صنعت دامداری  مواد غذایی موافق طبع آنها بوده و اینان اغلب طالب زندگی در طبیعت و روستاها هستند. این افراد از لحاظ خانوادگی مسئولیتپذیر بوده به اداب و رسوم پایبند میباشند. اینان افرادی شهرت طلب و شهوت پرست بوده در اجرای نیات و خواستههای خود، كم و بیش موفق میباشند .

این افراد به علت شنترایی و كهنه پرستی، گاه با شكست مواجه میشوند. زیرا با هر پدیده نویی مخالف میباشند. با این وجود اغلب این افراد عاقبت به خیر بوده و در زندگی با شانس و موقعیتها خوبی مواجه میشوند. اینان عموماً افرادی عاطفی و خانواده دوست و رفیق باز بوده به طبیعت، كوه و دشت، سبزیهای خوراكی، و رنگ سبز علاقمند میباشند. این افراد بیشتر به شغلهای پر دردسر روی میآورند. آنان از لحاظ جسمی و روحی و همین طور موقعیت اجتماعی و اقتصادی، وضعی متوسط دارند. اگر چه بعضاً شانس و موقعیتهای خوی به دست میآورند. آنها در برخورد با افراد میانهرو تا حدی جدی میباشند و از مدیریت نسبتاً خوبی در خانواده برخوردار هستند. عموماً مرگ و میز فامیل، تأثیر عمیقی بر روحیه آنان میگذارد .

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی خوشرو – حراف – دارای طبعی بلند – بزرگ منش – عصبی مزاج – تندخو – افراطی – علاقمند به كشاورزی و دامداری و صنعت وابسته به امور عمرانی و ساختمانی – معماری – مهندسی – جادهسازی و سدسازی – پیمانكار و شاغل در امور بازرگانی – دیپلمات و زرگر و صراف و آهنگر و ... اغلب در شغل خود متخصص و كارآمد میباشند .

این افراد عموماً در زندگی خانوادگی و زناشویی موفق، دارای همسر و فرزندانی خوب – از نظر مالی و اقتصادی اغلب دارای شرایطی متوسط – در رفع مشكلات توانا – در رسیدن به خواستهها با تلاش فردی موفق – عموماً دارای مشاغل آزاد و سیار – بعضاً گرفتار یك بیماری مزمن و پایا – علاقمند به سفرهای اقتصادی و سیاحتی – باهوش – زرنگ و زیرك – مردمدار – در معاشرت با افراد، دمدمی مزاج – در عین حال افرادی صمیمی و صادق و ركگو هستند .

زنان متولد این ماه اغلب عصبی و تندخو – گاه منطقی و گاهی عاطفی و احساساتی – گاه اجتماعی و گاه نجوش و منزوی – زمانی عاشق طبیعت و زیبایی و زمانی دیگر بیتوجه به آن – بعضاً در زندگی زناشویی و خانوادگی ناموفق – دارای افكار و آرزوهای دست نیافتنی – در عین حال اغلب در اداره زندگی خود موفق میباشند .
نظرات() 

طالع بینی مصری (اردیبهشت)

تاریخ:سه شنبه 13 اردیبهشت 1390-02:50 ب.ظ

متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهرهای مایل به چهارگوش، موهای پرپشت، چشمان سیاه و ابروان پر هستند. این افراد دارای احساساتی تند بوده و در مقابل عوامل بیرونی، واكنش تند و سریع نشان میدهند و به همان سرعت نیز آرام میگیرند. این افراد اغلب عصبی مزاج بوده دارای خلق متغیر هستند و به راحتی در كارها و تصمیمات خود، تغییر موضع میدهند .

متولدین این ماه از لحاظ خانوادگی رفتاری گرم و محبتآمیز دارند و به خوص نسبت به پدر و مادر احساس مسئولیت میكنند. این افراد در دوستی ثابت قدم بوده اما شراكت آنان در امور اقتصادی سودبخش نخواهد بود .

زنان متولد این ماه اغلب دستخوش دلهره و اضطرابی ناشناخته هستند و گاه عكسالعمل بیمارگونه از خود نشان میدهند. با این همه مادران خوبی برای فرزندانشان میباشند. همچنان از نظر عاطفی، همسرن خوبی خواهند بود. اینان اغلب افرادی منظم، كاردان، با سلیقه و شیك پوش هستند. این افراد اغلب دارای زمینه هنری در رشتههای شعر و ادبیات و موسیقی هستند .

متولدین دهه دوم این ماه، عموماً زندگی متعادلی خواهند داشت و اغلب در هر كاری موفق میباشند. اینان دارای قدی میانه تا بلند بوده، صورتی سبز و نسبتاً گرد و چشم و ابرویی تیره دارند. این افراد عموماً صمیمی – خوش برخورد – مید به موازین اجتماعی – دارای موقعیت خانوادگی خوب و از افراط و تفریط پرهیز میكنند .

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی متعادل – میانهرو – دارای زندگی نسبتاً موفق – علاقمند به سیر و سفر و علاقمند به زیباییهای طبیعت – تمایل به هنر از جمله موسیقی، نقاشی، ادبیات و غیره دارند. این افراد از نظر فیزیكی افرادی خوش چهره با قدی متوسط بوده و از زیبایی متعارفی برخوردار میباشند. اینان از لحاظ روانی اغلب متعادل، افرادی خوش برخورد – متواضع – اصلاح طلب – از نظر خانوادگی و اجتماعی عموماً موفق و همسرانی خوب و بعضاً ایدهآل خواهند بود
نظرات() 

طالع بینی مصری فروردین

تاریخ:سه شنبه 13 اردیبهشت 1390-02:48 ب.ظ

متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط – چهرهای لاغر – نگاه بلند – چشم سرمهای – گربهای یا میشی هستند. از آنجایی كه متولدین فروردین در معرض میدان مغناطیسی نسبتاً ضعیف قرار دارند، رشد ملكات و صفات نیك در آنها در حد میانه بوده و اینان در برخورد با مسائل و مشكلات زندگی، عكسالعمل ضعیف از خود نشان میدهند. اینان در برخورد با افراد، اغلب شیوه بی‏طرقی و بیتفاوتی را در پیش میگیرند. از نظر پیشرفت در زندگی اجتماعی، در موقعیت متوسط و بعضاً ضعیف قرار دارند .

متولدین این ماه از لحاظ خانوادگی و به خصوص ازدواج و همسریابی، نیاز به دقت زیاد دارند. زیرا این افراد برای رسیدن به تعادل در زندگی، لازم است همسران خود را از متولدین برجی كه خصوصیات كاملاً متضاد با آنان دارند، انتخاب نمایند. به طور مثال، خوب است كه این افراد با متولدین برج سرطان ازدواج نمایند .

متولدین این ماه از لحاظ فكری و روانی، در موضع نه چندان قوی قرار دارند و این برای آنان یك حسن به شما میآید. زیرا این افراد به علت این كه كمتر خود را درگیر مسائل فكری و روانی میكنند، از یك زندگی آرام و عمر نسبتاً طولانی برخوردار میشوند. این افراد اغلب نقش وكیل فامیل و خویشان را دارند و در امورات مختلف ممكن است مورد مشورت آنان قرار بگیرند .

متولدین برج حمل اغلب از صحرا و مرتع زارها خوششان میآید و مایلند در مناطق خلوت و دور افتاده زندگی كنند .

هر چه تاریخ تولد متولدین این ماه به پایان فروردین ماه نزدیك شود، از صفات منفی آنها كاسته شده و به سمت اعتدال نزدیك میشوند .

از مشخات دیگر متولدین این ماه، به خصوص از دهم فروردین به بعد، پیشبیی فعالیتهای تجاری و اقتصادی و زندگی خانوادگی متنوع است. این افراد از نظر فكری بی ثبات اما میل به تعادل دارند. افراد متولد بیستم فروردین ماه به بعد، اغلب دارای طبعی متغیر – آتشین مزاج – ستیزهجو – كم جوش و تنگ نظر میباشند. اینان در امور كاری و شغلی، سختگیر و وسواسی بوده و با این همه افرادی خوش شانس و كم و بیش موفق هستند .

متولدین دهه سوم این ماه اغلب افرادی سالم، با طول عمر زیاد هستند. اینان از لحاط فكری در موقعیت خوبی قرار دارند و در امور شغلی و اقتصادی، به پیشرفتهای خوبی دست مییابند. محل سكونت این افراد اغلب ثابت، اما شغل متحرك و متفاوت دارند. اینان از لحاظ اجتماعی افرادی خوش برخورد، صمیمی و مردمدار هستند. گرچه این افراد اغلب اهل گذشت هستند، اما اگر كدورتی عامل قطع رابطه آنان با دوستان و خویشان گردد، كمتر ممكن است برای آشتی پیش قدم شوند .

متولدین این ماه اغلب از نظر خانوادگی، تنوع طلب، خوشرو و با گذشت هستند. فرزندان این افراد اغلب سركش و ستیزهجو هستند، اما از نظر اجتماعی رفتار سالمی دارند .

به طور كلی متولدین این ماه افرادی میانهرو، طبیعت دوست، احساساتی و اغلب متغیر بوده و با این وجود افرادی موفق میباشند .

مشاغل این افراد اغلب وكالت – قضاوت – رویگری – قصابی – چوپانی – صیادی – جاسوسی – خلاف كار و غیره میباشد
نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات