تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین حروفی که در سایت قرار دارند مضمون اصلی خواب شما هستند صلوات بر محمد و ال محمد الله لطیف بعباده یرزق من یشا و هو القوی العزیز ادرس جدید taab.ir http://taabir.mihanblog.com 2018-07-21T22:29:35+01:00 text/html 2015-08-26T07:26:37+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ببر http://taabir.mihanblog.com/post/2033 <h1>تعبیر خواب ببر</h1><p><br></p><p><br>ببر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;محمدبن سیرین گوید: ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد. ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخان و موی ببر به <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت. آنلی بیتون میگوید: اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد . </p><p><br></p><p>لیلا برایت میگوید: اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب میکند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر میرساند. هانس کورت میگوید: حمله‏ى ببر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong>، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است. آنلی بیتون میگوید: 1ـ اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . 2ـ اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . 3ـ اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . 4ـ اگر <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . 5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . 6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در <strong><span style="color: #000080;">خواب</span> </strong> ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد . <br></p><p><br></p><p><br></p><p><b>&nbsp;تعبیر خواب ببر سیاه, تعبیر خواب ببر و پلنگ, تعبیر خواب ببر اهلی, تعبیر خواب ببر سفید, تعبیر خواب ببر ابن سیرین, تعبیر خواب ببر چیست؟, تعبیر خواب آکا, </b><br></p> text/html 2015-04-16T13:47:39+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب دنبه http://taabir.mihanblog.com/post/2016 <b>تعبیر خواب دنبه</b><br><br><b>محمد بن سیرین گوید:</b><br><br>دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود.<br><br>اگر بیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه خورد.<br><br>اگر بیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد.<br><b><br>ابراهیم کرمانی گوید:</b><br><br>اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندی آید، که صاحب اقبال و دولت است و روزی بر وی فراخ است.<br><br><b>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</b><br><br>تعبیر دیدن دنبه در خواب ، یک بدره درهم است .<br><br><b>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</b><br><br>دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود. اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید یک رقم پول زیاد است. چندین دسته اسکناس است و یا به قول معبران قدیمی یک بدره درم است. با توجه به پول های کنونی می توا ن قیاس کرد که دنبه چگونه پولی است که نصیب بیننده خواب می شود. اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید، آن طور که گاه در غذا دیده می شود مال راحت و پولی است نه چندان زیاد که به سهولت تحصیل می شود ولی زیاد نیست. ابن سیرین نوشته دنبه نشان اموال زن است اما اگر مال زن هم باشد باز پولی است که راحت نصیب شوهر زن متمول می شود. دنبه در خواب چیزی نیست مگر پولی که اندوخته باشد و اگر در خواب ببینیم که تکه ای دنبه از قصابی گرفته یا به علتی در دست داریم چنین مال اندوخته ای نصیب ما می شود. دنبه گوسفند چربی زائد بدن حیوان است که اندک اندک درمحل دم گوسفند انباشته و جمع می گردد تا به رقمی بزرگ در می آید. اگر دیدید گوسفندی دارید که دنبه اش بزرگ است طبق توضیحی که در مقدمه دادم محور خواب شما گوسفند است نه دنبه و برای یافتن تعبیر باید به گوسفند مراجعه کنید معهذا دنبه آن گوسفند نعمتی است که نصیب شما می شود و به هر حال دیدنش در خواب بد نیست. اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت دارید پولی از طریق نا مشروع و غیر حلال نصیب شما می شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین دنبه, تعبیر خواب دنبه, تعبیر خواب فارسی دنبه, تعبیر دنبه در خواب, خواب دنبه, خواب دنبه دیدن, در خواب دنبه را دیدن, دنبه به تعبیر آنلی بیتون, دنبه به تعبیر ابراهیم کرمانی, دنبه به تعبیر ابن سیرین, دنبه به تعبیر امام صادق, دنبه به تعبیر جابر مغربی, دنبه به تعبیر دانیال نبی, دنبه به تعبیر لیلا برایت, دنبه به تعبیر منوچهر تهرانی, دنبه به تعبیر پرشین فال, دنبه به تعبیر یوسف نبی, دنبه به هانس کورت, دنبه در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دنبه در خواب, دیشب خواب دنبه دیدم, مشاهده دنبه در خواب, معنی دنبه در خواب </b><br> text/html 2015-04-16T13:38:43+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب دوختن http://taabir.mihanblog.com/post/2015 <b>تعبیر خواب دوختن</b><br><br>محمد بن سیرین گوید:<br><br>اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید. اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت، تاویلش همین است. اگر بیند جامه زنی می دوخت، غم و زیان به او رسد. اگر بیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد. اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند. اگر بیند جامه دوخته به خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مال از میراث بیابد.<br><br>جابر مغربی گوید:<br><br>اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد اگر بیند شلوار بدوخت و لیفه آن را ندوخت، دلیل است که زنی خواهد و سرانجام رهائی یابد اگر بیند که قبا بدوخت، دلیل که زنی به خدمت مشغول گرداند اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود اگر بیند جامه عیال می دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند. اگر بیند از بهر جامه دوختن رشته می بافت، دلیل که از جائی به جائی تحویل کند. اگر بیند از برای عیال جامه ابریشمین می دوخت، دلیل که غمگین شود، به تهمت گناهی که از او بوجود آید.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br><br>لباس دوز در خواب ، دلیل بر شخصی است که امور و کارهای دنیوی به دست او درست ورو به راه می شود، مخصوصا” کارهای کسی که برایش لباس بدوزد.<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:<br><br>دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید. اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود. اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان. اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد. چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید. اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید. اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند. اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید. دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین دوختن, تعبیر خواب دوختن, تعبیر خواب فارسی دوختن, تعبیر دوختن در خواب, خواب دوختن, خواب دوختن دیدن, در خواب دوختن را دیدن, دوختن به تعبیر آنلی بیتون, دوختن به تعبیر ابراهیم کرمانی, دوختن به تعبیر ابن سیرین, دوختن به تعبیر امام صادق, دوختن به تعبیر جابر مغربی, دوختن به تعبیر دانیال نبی, دوختن به تعبیر لیلا برایت, دوختن به تعبیر منوچهر تهرانی, دوختن به تعبیر پرشین فال, دوختن به تعبیر یوسف نبی, دوختن به هانس کورت, دوختن در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دوختن در خواب, دیشب خواب دوختن دیدم, مشاهده دوختن در خواب, معنی دوختن در خواب </b><br> text/html 2015-04-16T13:36:25+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب دوزخ http://taabir.mihanblog.com/post/2014 <b><b>تعبیر خواب دوزخ<br><br><br></b>محمد بن سیرین گوید:</b><br><br>اگر کسی بیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصی و بدکار است و توبه باید کند و به سوی حق تعالی بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافری بمیرد. اگر بیند دوزخ را و از آن رنجی و گزندی به تن او نرسید، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود وبه آخر سلامتی یابد. اگر بیند در دوزخ رفت و ندانست کِی بدانجا رفت، پیوسته در جهان مدبر و مخذول و تنگ روزی باشد. اگر بیند که طعام و شراب آنجا می خورد و در آتش می سوخت، دلیل که در جهان کردار بد می کند و در آخرت بلای او بود. اگر بیند فرشته موی پیشانی وی بگرفت و به دوزخ رفت، دلیل که به گناه کردن بمیرد. اگر بیند از غذای دورخ چیزی بخورد، مانند زقوم، دلیل است که به علم باطل و مجهول مشغول شود، که آن علم وبال او بود، یا خون ناحق کند. اگر بیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت، دلیل که سخن فحش و منکر گوید. اگر بیند آتش دوزخ همی خورد، دلیل است که مال یتیمان خورد. اگر بیند که آتش نزدیک دوزخ می افروخت، دلیل که او را کاری صعب پیش آید، از جهت پادشاهی.<br><br><b>جابر مغربی گوید:</b><br><br>اگر بیند او را کشان کشان به دوزخ بردند، دلیل که عاقبت او به کفر کشد. اگر بیند بانگ آتش دوزخ می شنید دلیل که هیبت و سیاست پادشاه بدو رسد. اگر بیند که در نزدیک دوزخ قرار گرفت دلیل که جهان بر وی دشوار شود.<br><br><b>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</b><br><br>دیدن دوزخ به خواب شش وجه است.<br><br>اول: خشم گرفتن خدای تعالی بر وی.<br><br>دوم: مبتلا شدن به گناه.<br><br>سوم: جور سلطان ستمگر( ستم پادشاه ستمگر).<br><br>چهارم: رنج و مصیبت.<br><br>پنجم: خذلان( خواری و درماندگی).<br><br>ششم: مال یتیمان و ربا خوردن.<br><br>یوسف نبی علیه السلام گوید:<br><br>دیدن دوزخ از گناه توبه کند<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین دوزخ, تعبیر خواب دوزخ, تعبیر خواب فارسی دوزخ, تعبیر دوزخ در خواب, خواب دوزخ, خواب دوزخ دیدن, در خواب دوزخ را دیدن, دوزخ به تعبیر آنلی بیتون, دوزخ به تعبیر ابراهیم کرمانی, دوزخ به تعبیر ابن سیرین, دوزخ به تعبیر امام صادق, دوزخ به تعبیر جابر مغربی, دوزخ به تعبیر دانیال نبی, دوزخ به تعبیر لیلا برایت, دوزخ به تعبیر منوچهر تهرانی, دوزخ به تعبیر پرشین فال, دوزخ به تعبیر یوسف نبی, دوزخ به هانس کورت, دوزخ در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دوزخ در خواب, دیشب خواب دوزخ دیدم, مشاهده دوزخ در خواب, معنی دوزخ در خواب&nbsp; </b> text/html 2015-04-16T13:33:32+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب دویدن http://taabir.mihanblog.com/post/2013 <b>تعبیر خواب دویدن<br><br><br></b>لوک اویتنهاو می گوید :<br><br>دویدن<br><br>دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها<br><br>دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت<br><br>دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی<br><br>بچه ای که میدود : نیکبختی<br><br>مسابقه دو : رضایت<br><br>تماشای دوندگان : بگو مگو<br><br>بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین دویدن, تعبیر خواب دویدن, تعبیر خواب فارسی دویدن, تعبیر دویدن در خواب, خواب دویدن, خواب دویدن دیدن, در خواب دویدن را دیدن, دویدن به تعبیر آنلی بیتون, دویدن به تعبیر ابراهیم کرمانی, دویدن به تعبیر ابن سیرین, دویدن به تعبیر امام صادق, دویدن به تعبیر جابر مغربی, دویدن به تعبیر دانیال نبی, دویدن به تعبیر لیلا برایت, دویدن به تعبیر منوچهر تهرانی, دویدن به تعبیر پرشین فال, دویدن به تعبیر یوسف نبی, دویدن به هانس کورت, دویدن در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دویدن در خواب, دیشب خواب دویدن دیدم, مشاهده دویدن در خواب, معنی دویدن در خواب&nbsp; </b> text/html 2015-04-16T13:23:48+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ده http://taabir.mihanblog.com/post/2012 <b>تعبیر خواب ده</b><br><br><br>محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که در دهی است و نام آن ندانست، دلیل بر خیر و نیکی کند. اگر نام آن ده دانست، دلیل بر بدی است. اگر دید که از ده بیرون آمد نیکو است. اگر بیند در ده شد بد است.<br><br>ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب بیند که از شهری خراب به دهی آباد شد و در روی نعمت بود، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر شر و ادبار است. اگر بیند که در دهی شده است، تاویلش نیک است.<br><br>جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که دهی مجهول بدو دادند، دلیل که بر قدر عمارتِ آن ده، وی را خیر و منعفت رسد.<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کار مهمی در پیش و در دست اجرا دارید و در خواب دهی آباد و معمور ببینید خوب است و نوید دهنده این که کار شما به درستی و به دل خواه انجام می گیرد و به مقصود می رسد و اگر کاری در دست انجام ندارید و چنان دهی در خواب ببینید خواب شما خبر می دهد که به زودی دست به انجام کاری سازنده می زنید که در صورت توفیق به رفاه و نعمت و آسودگی می رسید. ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند که در دهی است و نام آن ده را نداند نیکو است و اگر نام ده را بداند بد است. چنان چه در خواب از دور ده آبادی را ببینید هدف درخشانی در پیش دارید و اگر ده مخروبه و ویران باشد نتیجه ای که عایدتان می شود بد است و مطلوب نیست. اگر دهی دیدید و احساس کردید که به خودتان تعلق دارد، آن ده کار شما است و نتیجه ای است که عایدتان می شود.<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین ده, تعبیر خواب ده, تعبیر خواب فارسی ده, تعبیر ده در خواب, خواب ده, خواب ده دیدن, در خواب ده را دیدن, ده به تعبیر آنلی بیتون, ده به تعبیر ابراهیم کرمانی, ده به تعبیر ابن سیرین, ده به تعبیر امام صادق, ده به تعبیر جابر مغربی, ده به تعبیر دانیال نبی, ده به تعبیر لیلا برایت, ده به تعبیر منوچهر تهرانی, ده به تعبیر پرشین فال, ده به تعبیر یوسف نبی, ده به هانس کورت, ده در کتاب سرزمین رویاها, دیدن ده در خواب, دیشب خواب ده دیدم, مشاهده ده در خواب, معنی ده در خواب </b><br> text/html 2015-04-16T13:20:57+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب دهان http://taabir.mihanblog.com/post/2011 <b>تعبیر خواب دهان<br><br>حضرت دانیال گوید:</b><br><br>دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است. اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت<br><br><b>. محمد بن سیرین گوید:</b><br><br>اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.<br><br><b>ابراهیم کرمانی گوید:</b><br><br>اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخنهای نیکو شنود. اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخنهای زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند که از دهانش خون بیرون می آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.<br><br><b>اسماعیل بن اشعث گوید:</b><br><br>اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی. اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود. اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد. اگر بیند که از دهان خود پلیدی می انداخت و مردمان از وی می گریختند، دلیل که شاعر است و مردمان را هجو کند. اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود. اگر کسی بیند که چیزی از دهان وی بیرون آمد، دلیل که سخنی گوید. اگر بیند که چیزی نیکو در دهان گذاشت، دلیل که روزی حلال یابد. اگر بیند که چیزی پلید دردهان گذاشت، دلیل که روزی حرام خورد. اگر بیند که او را دهان درده می آید، چنانکه عادت مردم است، دلیل که از کسی شکایت کند.<br><br><b>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</b><br><br>دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.<br><br>اول: منزل و خانه.<br><br>دوم: خزانه وانبار.<br><br>سوم: گشایش کارها.<br><br>چهارم: مال.<br><br>پنجم: حاجت.<br><br>ششم: وزیر.<br><br>هفتم: دربان.<br><br><b>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</b><br><br>دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد. اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می گردید. اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گوئید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می آورد و موجب خوش دلی دیگران می شود. اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هائی می زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می شود. اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمی رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می کنید گرفتار سختی می شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد به آسایش و نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.<br><br><b>لوک اویتنهاو می گوید :</b><br><br>دهان<br><br>دهان بزرگ : مهم بودن ، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی<br><br>دهان باز : خطر<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین دهان, تعبیر خواب دهان, تعبیر خواب فارسی دهان, تعبیر دهان در خواب, خواب دهان, خواب دهان دیدن, در خواب دهان را دیدن, دهان به تعبیر آنلی بیتون, دهان به تعبیر ابراهیم کرمانی, دهان به تعبیر ابن سیرین, دهان به تعبیر امام صادق, دهان به تعبیر جابر مغربی, دهان به تعبیر دانیال نبی, دهان به تعبیر لیلا برایت, دهان به تعبیر منوچهر تهرانی, دهان به تعبیر پرشین فال, دهان به تعبیر یوسف نبی, دهان به هانس کورت, دهان در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دهان در خواب, دیشب خواب دهان دیدم, مشاهده دهان در خواب, معنی دهان در خواب </b><br> text/html 2015-04-16T13:19:12+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب دیدار اتفاقی یک دوست http://taabir.mihanblog.com/post/2010 لوک اویتنهاو می گوید :<br><br>دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین دیدار, تعبیر خواب دیدار, تعبیر خواب فارسی دیدار, تعبیر دیدار در خواب, خواب دیدار, خواب دیدار دیدن, در خواب دیدار را دیدن, دیدار به تعبیر آنلی بیتون, دیدار به تعبیر ابراهیم کرمانی, دیدار به تعبیر ابن سیرین, دیدار به تعبیر امام صادق, دیدار به تعبیر جابر مغربی, دیدار به تعبیر دانیال نبی, دیدار به تعبیر لیلا برایت, دیدار به تعبیر منوچهر تهرانی, دیدار به تعبیر پرشین فال, دیدار به تعبیر یوسف نبی, دیدار به هانس کورت, دیدار در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دیدار در خواب, دیشب خواب دیدار دیدم, مشاهده دیدار در خواب, معنی دیدار در خواب&nbsp; </b> text/html 2015-04-16T13:15:19+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب دیو http://taabir.mihanblog.com/post/2009 محمد بن سیرین گوید:<br><br>دیو در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسی بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وی غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوی است.<br><br>ابراهیم کرمانی گوید:<br><br>اگر کسی دیو را خرم و شادمان بیند، دلیل که به فساد آید و به هو ا و شهوت مشغول شود. اگر دیو را غمگین بیند، دلیل که به صلاح و عبادت مشغول شود. اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود. اگر دهقان بود، وی رامحنت رسد. اگر بیند که دیوان او را اسیری بردند، دلیل که به رسوائی مشهور شود. اگر بیند که با دیو صحبت کرد، دلیل که گناهی بزرگ از وی صادر شود. اگر بیند که با دیوان سخن گفت، دلیل است با دشمن اهل صلاح یکی بود و ایزد تعالی مراد ایشان ندهد.<br><br>اسماعیل بن اشعث گوید:<br><br>اگر بیند که با دیو طعام و شراب میخورد، دلیل بود که بر فساد گراید و مطاوعت دیو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که بر راه صلاح و خیر آید و تابع دین شود. اگر بیند دیو را بگرفت یا دیو در شکم او شد، دلیل که به فساد مشغول شود.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br><br>دیدن دیو در خواب بر شش وجه است.<br><br>اول: دیدار دشمن.<br><br>دوم: فساد و خرابی دین.<br><br>سوم: شهوت و هوای نفس.<br><br>چهارم: از طاعت دور بودن( درماندن از بندگی و اطاعت خدا).<br><br>پنجم: از اهل اصلاح دوری جستن( دوری جستن از افراد با تقوا و درستکار).<br><br>ششم: خوردن چیزی حرام(حرامخواری).<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:<br><br>دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد و فتنه و آشوب می آفریند. به زبان دیگر دیو شخصیت دوم و مضاعف ماست. نفس اماره ماست که گاه کنترل می کنیم و گاه عنان آن از دستمان بیرون می رود. اگر دیدیم که دیو خوشحال است و می خندد به فساد و تباهی میل می کنیم و اگر دیو غمگین بود کارهای خیر و خوب انجام می دهیم. اگر دیو ما را گرفت تسلیم هوای نفس می شویم و اگر دیو در تعقیب ما بود وسوسه می شویم. اگر بر دیو سوار شدیم یا غلبه کردیم به صلاح می گراییم.<br><br><b>تعبیر خواب آنلاین دیو, تعبیر خواب دیو, تعبیر خواب فارسی دیو, تعبیر دیو در خواب, خواب دیو, خواب دیو دیدن, در خواب دیو را دیدن, دیدن دیو در خواب, دیشب خواب دیو دیدم, دیو به تعبیر آنلی بیتون, دیو به تعبیر ابراهیم کرمانی, دیو به تعبیر ابن سیرین, دیو به تعبیر امام صادق, دیو به تعبیر جابر مغربی, دیو به تعبیر دانیال نبی, دیو به تعبیر لیلا برایت, دیو به تعبیر منوچهر تهرانی, دیو به تعبیر پرشین فال, دیو به تعبیر یوسف نبی, دیو به هانس کورت, دیو در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده دیو در خواب, معنی دیو در خواب&nbsp; </b> text/html 2015-04-16T12:52:51+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ذکر http://taabir.mihanblog.com/post/2008 تعبیر خواب ذکر<br><br><br>حضرت دانیال گوید:<br><br>قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند که او را دو قضیب است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر بیند که ذکر او بریده شده. دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که قضیب خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید. اگر بیند که قضیب وی شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد.<br><br>محمد بن سیرین گوید:<br><br>بزرگیِ قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکیِ وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی. اگر بیند که از قضیب، قضیبهای دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاریِ فرزندان. اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید. اگر بیند که از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد. اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد. اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد. اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تاویل دارد. اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود. اگر بیند که از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد. اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد. اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند. اگر بیند که ریم بیرون آمد، فرزندی آرد معلول. اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا. اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود. اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین. اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.<br><br>ابراهیم کرمانی گوید:<br><br>اگر بیند که قضیب او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود. اگر بیند که قضیب او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که قضیب خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید. اگر بیند که بر قضیبش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد.<br><br>جابر مغربی گوید:<br><br>اگر بیند که قضیب از وی جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت قضیب درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند. اگر بیند قضیبش در میان او شد، دلیل است که گواهی که داند بازگیرد. اگر بیند که قضیبش بشکافت و از وی خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است. اگر بیند که قضیبش آماس داشت، دلیل کند که مالش زیادت گردد. اگر بیند که گرهی بر قضیب او زدند، دلیل است که عیش بر وی تباه شود. اگر بیند که قضیب بر میان بسته است، دلیل است که گواهی که داند ندهد. اگر زنی بیند که او را قضیب بود، اگر آبستن است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند. اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود. اگر بیند که قضیب او باریک بود، همین دلیل باشد. اگر بیندکه برخی از قضیب او بریده است، دلیل است که او را فرزند آید کم یا بعضی ازمال و جاهش کم شود. اگر بیند که از سوراخ قضیب او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br><br>دیدن قضیب(ذکر) در خواب بر هفت وجه است.<br><br>اول: فرزند.<br><br>دوم:اهل بیت( خانواده و علم).<br><br>سوم: مال.<br><br>چهارم: عزت و سربلندی.<br><br>پنجم: بزرگی و مقام.<br><br>ششم: طاعت(حاجتخواهی).<br><br>هفتم: گرو یافتن( رهن و گرو گرفتن).<br><br>تعبیر خواب آنلاین ذکر, تعبیر خواب ذکر, تعبیر خواب فارسی ذکر, تعبیر ذکر در خواب, خواب ذکر, خواب ذکر دیدن, در خواب ذکر را دیدن, دیدن ذکر در خواب, دیشب خواب ذکر دیدم, ذکر به تعبیر آنلی بیتون, ذکر به تعبیر ابراهیم کرمانی, ذکر به تعبیر ابن سیرین, ذکر به تعبیر امام صادق, ذکر به تعبیر جابر مغربی, ذکر به تعبیر دانیال نبی, ذکر به تعبیر لیلا برایت, ذکر به تعبیر منوچهر تهرانی, ذکر به تعبیر پرشین فال, ذکر به تعبیر یوسف نبی, ذکر به هانس کورت, ذکر در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده ذکر در خواب, معنی ذکر در خواب <br> text/html 2014-11-18T19:15:57+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رادیو http://taabir.mihanblog.com/post/1999 <b>تعبیر خواب رادیو<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span></p> <p>رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد. نصیحت می کند اما هیچ استدلالی را نمی پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید اما <b>تعبیر</b> اخلاق و رفتار شما را نمی فهمد و درک نمی کند. چنانچه در <b>خواب</b> رادیوئی دیدید البته هیچ <b>تعبیر</b>ی ندارد چون رادیو چیزی است که همه جا هست و همه کس نوعی از آن را دارد و نمی تواند محور <b>خواب</b> باشد مگر اینکه وضع غیر معمول داشته باشد یا مطالبی غیر متعارف از آن بشنویم. همان طور که گفته شد رادیو دوستی است محب و خیر خواه که فقط گوینده است و زیاد هم حرف می زند ولی به هیچ وجه بد خواه نیست و کلا نظر در اصلاح و بهبود شما دارد. چنانچه در <b>خواب</b> دیدید رادیوئی دارید یا از جائی خریدید و یا کسی به شما هدیه داد با چنین دوست دل سوزی آشنا می شوید، اگر دیدید رادیو را باز کردید و نتوانستید آن را ببندید موجب تیرگی رابطه خود را با آن دوست دل سوز فراهم می آورید و اگر آن را شکستید آن دوست را از دست می دهید و طبعا زیان می بینید. اگر دیدید رادیوی خرابی را تعمیر کردید با آن دوست آشتی می کنید یا چنانچه با همسر خود قهر هستید و روابط تیره ای دارید روابط خود را بهبود خواهید بخشید. رادیو زن هم می تواند باشد چون زن ها نیز زیاد حرف می زنند و نیت بدی ندارند.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>لوک اویتنهاو می گوید :</strong></span></p> <p>رادیو : شما خبری دریافت خواهید کرد که برایتان بسیار مهم است</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>مولف گوید :</strong></span></p> <p>می توان رادیو را به خبر <b>تعبیر</b> کرد .</p> <p>پس باید منتظر یک خبر یا اتفاق شنیدنی باشید</p><b>&nbsp;تعبیر خواب آنلاین رادیو, تعبیر خواب رادیو, تعبیر خواب فارسی رادیو, تعبیر رادیو در خواب, خواب رادیو, خواب رادیو دیدن, در خواب رادیو را دیدن, دیدن رادیو در خواب, دیشب خواب رادیو دیدم, رادیو به تعبیر آنلی بیتون, رادیو به تعبیر ابراهیم کرمانی, رادیو به تعبیر ابن سیرین, رادیو به تعبیر امام صادق, رادیو به تعبیر جابر مغربی, رادیو به تعبیر دانیال نبی, رادیو به تعبیر لیلا برایت, رادیو به تعبیر منوچهر تهرانی, رادیو به تعبیر پرشین فال, رادیو به تعبیر یوسف نبی, رادیو به هانس کورت, رادیو در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رادیو در خواب, معنی رادیو در خواب </b><br><br> text/html 2014-11-18T19:10:56+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب راهزن http://taabir.mihanblog.com/post/1997 <b>تعبیر خواب راهزن<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p> <p>راهزن در <b>خواب</b>، مردی بود که با مردم نبرد کند</p> <p>اگر به <b>خواب</b> بیند که راه زد و مال بسیار ببرد، دلیل که با مردی پیوندد که او را عزیز و گرامی دارد، فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد.</p> <p>اگر بیند راهزن بر او جمع شد، نتوانست از او چیزی بردن، دلیل که بیمار گردد و بیم هلاک بود و سرانجام از آن خلاصی یابد.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>ابراهیم کرمانی گوید:</strong></span></p> <p>اگر بیند که راهزن چیزی از او دزدید، دلیل که از کسی دروغ شنود.</p> <p>اگر بیند به راهی می رفت و راهزنان هلاکش کردند، خبر مصیبت به وی رسد.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>جابر مغربی گوید:</strong></span></p> <p>اگر بیند راهزنی کرد و کالائی برد، دلیل بود کسی بر او خصم شود و عیش بر او تباه کند.</p> <p>اگر خویش را راهزن بیند، لکن کالای کسی را نبرد، دلیل است بیمار گردد و سرانجام شفا یابد.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></p> <p>راهزنی به <b>خواب</b> بر سه وجه است.</p> <p>اول: جنگ و خصومت.</p> <p>دوم: دروغ گفتن.</p> <p>سوم: بیماری و تباهی عیش وخراب شدن زندگی.</p> <p class="tags"><b>تعبیر خواب آنلاین راهزن, تعبیر خواب راهزن, تعبیر خواب فارسی راهزن, تعبیر راهزن در خواب, خواب راهزن, خواب راهزن دیدن, در خواب راهزن را دیدن, دیدن راهزن در خواب, دیشب خواب راهزن دیدم, راهزن به تعبیر آنلی بیتون, راهزن به تعبیر ابراهیم کرمانی, راهزن به تعبیر ابن سیرین, راهزن به تعبیر امام صادق, راهزن به تعبیر جابر مغربی, راهزن به تعبیر دانیال نبی, راهزن به تعبیر لیلا برایت, راهزن به تعبیر منوچهر تهرانی, راهزن به تعبیر پرشین فال, راهزن به تعبیر یوسف نبی, راهزن به هانس کورت, راهزن در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده راهزن در خواب, معنی راهزن در خواب </b><br></p><br> text/html 2014-11-18T19:10:12+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رایانه http://taabir.mihanblog.com/post/1996 <b>تعبیر خواب رایانه<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>مولف گوید :</strong></span></p> <p>کار با کامپیوتر چون فرمانهای کاربر را اجرا می کند می توان به موضوعات مختلف تقسیم کرد</p> <p>اگر به عنوان کار شغلی با آن کار می کردید وکار شما مربوط به امور دنیائی بود دلیل که کار آخرت نقصان دارد</p> <p>اگر در مسائل آخرتی کار می کردید مانند تحقیق دینی دلیل که کار آخرتتان راست است</p> <p>اگر مشغول بازی با کامپیوتر بودید گرفتاری در گناه</p> <p>اگر در حال ساخت برنامه ویا موضوعی مربوط به امور دینی یعنی اعمالش به صلاح بود واگر مربوط به موضوع دنیوی بود خیر و فایده دنیائی بدست آورد</p> <p>در کل می توان گفت اعمالی که از کامپیوتر می بینیم مربوط به خواسته های درونی خودمان می باشد</p> <p class="tags"><b>تعبیر خواب آنلاین رایانه, تعبیر خواب آنلاین کامپیوتر, تعبیر خواب رایانه, تعبیر خواب فارسی رایانه, تعبیر خواب فارسی کامپیوتر, تعبیر خواب کامپیوتر, تعبیر رایانه در خواب, تعبیر کامپیوتر در خواب, خواب رایانه, خواب رایانه دیدن, خواب کامپیوتر, خواب کامپیوتر دیدن, در خواب رایانه را دیدن, در خواب کامپیوتر را دیدن, دیدن رایانه در خواب, دیدن کامپیوتر در خواب, دیشب خواب رایانه دیدم, دیشب خواب کامپیوتر دیدم, رایانه به تعبیر آنلی بیتون, رایانه به تعبیر ابراهیم کرمانی, رایانه به تعبیر ابن سیرین, رایانه به تعبیر امام صادق, رایانه به تعبیر جابر مغربی, رایانه به تعبیر دانیال نبی, رایانه به تعبیر لیلا برایت, رایانه به تعبیر منوچهر تهرانی, رایانه به تعبیر پرشین فال, رایانه به تعبیر یوسف نبی, رایانه به هانس کورت, رایانه در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رایانه در خواب, مشاهده کامپیوتر در خواب, معنی رایانه در خواب, معنی کامپیوتر در خواب, کامپیوتر به تعبیر آنلی بیتون, کامپیوتر به تعبیر ابراهیم کرمانی, کامپیوتر به تعبیر ابن سیرین, کامپیوتر به تعبیر امام صادق, کامپیوتر به تعبیر جابر مغربی, کامپیوتر به تعبیر دانیال نبی, کامپیوتر به تعبیر لیلا برایت, کامپیوتر به تعبیر منوچهر تهرانی, کامپیوتر به تعبیر پرشین فال, کامپیوتر به تعبیر یوسف نبی, کامپیوتر به هانس کورت, کامپیوتر در کتاب سرزمین رویاها </b><br></p><br> text/html 2014-11-18T19:09:21+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رب http://taabir.mihanblog.com/post/1995 <b>تعبیر خواب رب<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span> رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در <b>خواب</b>، چون شیرین بود، دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود به خلاف این بود.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span> اگر در <b>خواب</b> ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به زحمت و رنج و تلاش فراهم می کنید. سودی عایدتان می شود که زائیده کار و کوشش بسیار است و سهل و آسان به دست نیامده است. اگر احساس کردید که بوی رب جوشانده به مشامتان می رسد و شما از آن بود خوشتان می آید خبری خوش به شما می رسد که برای شما سود آورد است و اگر از بوی آن خوشتان نیاید خبری بد به شما می دهند که اگر چه سود آور است شما را غمگین می کند. اگر در <b>خواب</b> دیدید که رب روی لباستان ریخته در یک معامله زیان می بینید که آن زیان به اندازه لکه ای که روی لباستان پدید آمده کوچک یا بزرگ است. اگر در <b>خواب</b> دیدید کوزه ها و شیشه های رب زیادی چیده شده و می گویند همه به شما تعلق دارد و خودتان ندانید آنها را کی خریده یا پخته اید میراثی به شما می رسد که آن هم به مقدار شیشه ها و کوزه ها یا زیاد است یا کم. در مجموع رب مال است و پولی که با زحمت و تلاش فراهم گردیده. میراث بردن نیز رسیدن به پولی است که دیگری با زحمت و تلاش گردآورده است. اگر در <b>خواب</b> دیددی که کسی رب به شما می دهد از جانب او متنعم می شوید. اگر بچشید رب شیرین باشد کامیاب می شوید و اگر ترش باشد غمگین و اندوهناک می گردید. اگر در <b>خواب</b> ببینید که رب را به زمین ریختید مال خودتان را هدر می دهید. رب انار در <b>خواب</b> دیدن بهتر از رب چیزهای دیگر است مشروط به این که ترش نباشد.</p><b>&nbsp;تعبیر خواب آنلاین رب, تعبیر خواب رب, تعبیر خواب فارسی رب, تعبیر رب در خواب, خواب رب, خواب رب دیدن, در خواب رب را دیدن, دیدن رب در خواب, دیشب خواب رب دیدم, رب به تعبیر آنلی بیتون, رب به تعبیر ابراهیم کرمانی, رب به تعبیر ابن سیرین, رب به تعبیر امام صادق, رب به تعبیر جابر مغربی, رب به تعبیر دانیال نبی, رب به تعبیر لیلا برایت, رب به تعبیر منوچهر تهرانی, رب به تعبیر پرشین فال, رب به تعبیر یوسف نبی, رب به هانس کورت, رب در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رب در خواب, معنی رب در خواب </b><br><br> text/html 2014-11-18T19:06:29+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رختخواب http://taabir.mihanblog.com/post/1994 <b>تعبیر خواب رختخواب<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>لوک اویتنهاو می گوید :</strong></span></p> <p>رخت<b>خواب</b></p> <p>کثیف : خوشبختی خانوادگی</p> <p>از تخت افتادن : احتیاط کنید</p> <p>تخت<b>خواب</b> زیبا : ازدواج موفق</p> <p>رخت<b>خواب</b> خالی : مرگ</p> <p>از تخت برخاستن : شما سلامتی خود را باز خواهید یافت</p> <p>رخت<b>خواب</b>ی که آفتاب روی آن باشد : کامیابی</p>&nbsp; تعبیر خواب آنلاین رختخواب, تعبیر خواب رختخواب, تعبیر خواب فارسی رختخواب, تعبیر رختخواب در خواب, خواب رختخواب, خواب رختخواب دیدن, در خواب رختخواب را دیدن, دیدن رختخواب در خواب, دیشب خواب رختخواب دیدم, رختخواب به تعبیر آنلی بیتون, رختخواب به تعبیر ابراهیم کرمانی, رختخواب به تعبیر ابن سیرین, رختخواب به تعبیر امام صادق, رختخواب به تعبیر جابر مغربی, رختخواب به تعبیر دانیال نبی, رختخواب به تعبیر لیلا برایت, رختخواب به تعبیر منوچهر تهرانی, رختخواب به تعبیر پرشین فال, رختخواب به تعبیر یوسف نبی, رختخواب به هانس کورت, رختخواب در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رختخواب در خواب, معنی رختخواب در خواب<br> text/html 2014-11-18T19:05:09+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رستوران http://taabir.mihanblog.com/post/1993 <b>تعبیر خواب رستوران<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>لوک اویتنهاو می گوید :</strong></span></p> <p>رستوران : سرگرمی پرخرج</p> <p class="tags"><b>تعبیر خواب آنلاین رستوران, تعبیر خواب رستوران, تعبیر خواب فارسی رستوران, تعبیر رستوران در خواب, خواب رستوران, خواب رستوران دیدن, در خواب رستوران را دیدن, دیدن رستوران در خواب, دیشب خواب رستوران دیدم, رستوران به تعبیر آنلی بیتون, رستوران به تعبیر ابراهیم کرمانی, رستوران به تعبیر ابن سیرین, رستوران به تعبیر امام صادق, رستوران به تعبیر جابر مغربی, رستوران به تعبیر دانیال نبی, رستوران به تعبیر لیلا برایت, رستوران به تعبیر منوچهر تهرانی, رستوران به تعبیر پرشین فال, رستوران به تعبیر یوسف نبی, رستوران به هانس کورت, رستوران در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رستوران در خواب, معنی رستوران در خواب </b><br></p><br> text/html 2014-11-18T18:43:32+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رفتن http://taabir.mihanblog.com/post/1992 <p><b>تعبیر خواب رفتن</b><br><span style="color: #000080;"><strong></strong></span></p><p><span style="color: #000080;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p> <p>اگر کسی بیند از شهر و دیار خود بیرون می رفت و ندانست به کجا می رود، دلیل که بیچاره و فرومایه شود. اگربیند زن و فرزند با خود همی برد، دلیل که همه بیچاره و خوار گردند. اگر بیند مانند شتر میرفت، دلیل که سعادت دنیائی یابد. اگر بیند مانند اسب یا خر همی رفت، دلیل کند بر تنگی مال و درازی عمر. اگر بیند مانند ددگان همی رفت، دلیل خیر و نیکی بود.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>ابراهیم کرمانی گوید:</strong></span></p> <p>اگر بیند ازتاریکی به روشنائی می رفت، دلیل که از تنگی و رنج به نعمت و فراخی افتد. اگر بیند از آبادانی به خرابی میرفت، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند از جائی نیک به جای بدی رفت، دلیل بر بدی کند. اگر بیند که ازجائی بد به جائی نیک همی رفت، دلیل بر خیر و نیکی کند.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>لوک اویتنهاو می گوید :</strong></span></p> <p>راه رفته ای را برگشتن : تاخیر در سفر ، ماجراجویی ؛ خبری مهم</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>مولف گوید :</strong></span></p> <p>اگر در <b>خواب</b> ببیند با کسی به مکانی می رفت یعنی آن کس در مورد آن مکان به او حرفی زده یا سفارشی کرده ویا سفارش خواهد کرد</p><b>تعبیر خواب آنلاین رفتن, تعبیر خواب رفتن, تعبیر خواب فارسی رفتن, تعبیر رفتن در خواب, خواب رفتن, خواب رفتن دیدن, در خواب رفتن را دیدن, دیدن رفتن در خواب, دیشب خواب رفتن دیدم, رفتن به تعبیر آنلی بیتون, رفتن به تعبیر ابراهیم کرمانی, رفتن به تعبیر ابن سیرین, رفتن به تعبیر امام صادق, رفتن به تعبیر جابر مغربی, رفتن به تعبیر دانیال نبی, رفتن به تعبیر لیلا برایت, رفتن به تعبیر منوچهر تهرانی, رفتن به تعبیر پرشین فال, رفتن به تعبیر یوسف نبی, رفتن به هانس کورت, رفتن در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رفتن در خواب, معنی رفتن در خواب </b> text/html 2014-11-18T18:34:34+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رنگ ها http://taabir.mihanblog.com/post/1991 <b>تعبیر خواب رنگ ها<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p> <p>رنگ سفید به <b>خواب</b> دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ در<b>خواب</b>، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></p> <p>رنگ سفید و سبز به <b>خواب</b>، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفروسربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد،</p> <p>زیرا که لباس اهل بهشت است.</p> <p>رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه</p> <p>رنگ زرد بیماری بود</p> <p>رنگ سرخ پرخاش و دعوا و ستیزه و خصومت بود</p> <p>رنگ مرد زرد به <b>خواب</b>، دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود.</p> <p>رنگ نارنجی گاهی‌ اوقات‌ این‌ رنگ‌ در ارتباط با دستگاه‌تناسلی‌ است‌.</p> <p>در نتیجه‌ یافتن‌ معنا و <b>تعبیر</b>صحیح‌ معنای‌ آن‌ در زندگی‌ شخصی‌ کار ساده‌ای‌نیست‌. از این‌ رو، در صورت‌ مشاهده‌ این‌ رنگ‌ در<b>خواب</b>‌، ابتدا سلامت‌ این‌ دستگاه‌ را مورد مداقه‌قرار دهید و سپس‌ ارتباط این‌ رنگ‌ را با تمام‌جنبه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ تان‌ دریابید.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span></p> <p>امکان ندارد که رنگ تنها را در <b>خواب</b> ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در <b>خواب</b> مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور <b>خواب</b> قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. روی هم رفته رنگ سفید خوب است. زرد غم و رنج و بیماری است. سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است. سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط. سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>لوک اویتنهاو می گوید :</strong></span></p> <p>رنگ (دیدن رنگهای گوناگون) : افکار شعف آور</p> <p>رنگ آبی : ناراحتی</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>یوسف نبی علیه السلام گوید:</strong></span></p> <p>دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جائی حرمت بیند</p> <p>دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود</p> <p>دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود</p> <p>دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود</p> <p>دیدن آب سبز گشتن عیش بود</p> <p class="tags"><b>تعبیر خواب آنلاین رنگ آبی, تعبیر خواب آنلاین رنگ زرد, تعبیر خواب آنلاین رنگ سبز, تعبیر خواب آنلاین رنگ سفید, تعبیر خواب آنلاین رنگ سیاه, تعبیر خواب آنلاین رنگ قرمز, تعبیر خواب آنلاین رنگ نارنجی, تعبیر خواب آنلاین رنگ ها, تعبیر خواب رنگ آبی, تعبیر خواب رنگ زرد, تعبیر خواب رنگ سبز, تعبیر خواب رنگ سفید, تعبیر خواب رنگ سیاه, تعبیر خواب رنگ قرمز, تعبیر خواب رنگ نارنجی, تعبیر خواب رنگ ها, تعبیر خواب فارسی رنگ آبی, تعبیر خواب فارسی رنگ زرد, تعبیر خواب فارسی رنگ سبز, تعبیر خواب فارسی رنگ سفید, تعبیر خواب فارسی رنگ سیاه, تعبیر خواب فارسی رنگ قرمز, تعبیر خواب فارسی رنگ نارنجی, تعبیر خواب فارسی رنگ ها, تعبیر رنگ آبی, تعبیر رنگ آبی در خواب, تعبیر رنگ زرد در خواب, تعبیر رنگ سبز در خواب, تعبیر رنگ سفید در خواب, تعبیر رنگ سیاه در خواب, تعبیر رنگ قرمز در خواب, تعبیر رنگ نارنجی در خواب, تعبیر رنگ ها در خواب, خواب رنگ آبی, خواب رنگ آبی دیدن, خواب رنگ زرد, خواب رنگ زرد دیدن, خواب رنگ سبز, خواب رنگ سبز دیدن, خواب رنگ سفید, خواب رنگ سفید دیدن, خواب رنگ سیاه, خواب رنگ سیاه دیدن, خواب رنگ قرمز, خواب رنگ قرمز دیدن, خواب رنگ نارنجی, خواب رنگ نارنجی دیدن, خواب رنگ ها, خواب رنگ ها دیدن, در خواب رنگ آبی را دیدن, در خواب رنگ زرد را دیدن, در خواب رنگ سبز را دیدن, در خواب رنگ سفید را دیدن, در خواب رنگ سیاه را دیدن, در خواب رنگ قرمز را دیدن, در خواب رنگ نارنجی را دیدن, در خواب رنگ ها را دیدن, دیدن رنگ آبی در خواب, دیدن رنگ زرد در خواب, دیدن رنگ سبز در خواب, دیدن رنگ سفید در خواب, دیدن رنگ سیاه در خواب, دیدن رنگ قرمز در خواب, دیدن رنگ نارنجی در خواب, دیدن رنگ ها در خواب, دیشب خواب رنگ آبی دیدم, دیشب خواب رنگ زرد دیدم, دیشب خواب رنگ سبز دیدم, دیشب خواب رنگ سفید دیدم, دیشب خواب رنگ سیاه دیدم, دیشب خواب رنگ قرمز دیدم, دیشب خواب رنگ نارنجی دیدم, دیشب خواب رنگ ها دیدم, رنگ آبی به تعبیر آنلی بیتون, رنگ آبی به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ آبی به تعبیر ابن سیرین, رنگ آبی به تعبیر امام صادق, رنگ آبی به تعبیر جابر مغربی, رنگ آبی به تعبیر دانیال نبی, رنگ آبی به تعبیر لیلا برایت, رنگ آبی به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ آبی به تعبیر پرشین فال, رنگ آبی به تعبیر یوسف نبی, رنگ آبی به هانس کورت, رنگ آبی در خواب, رنگ آبی در کتاب سرزمین رویاها, رنگ زرد به تعبیر آنلی بیتون, رنگ زرد به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ زرد به تعبیر ابن سیرین, رنگ زرد به تعبیر امام صادق, رنگ زرد به تعبیر جابر مغربی, رنگ زرد به تعبیر دانیال نبی, رنگ زرد به تعبیر لیلا برایت, رنگ زرد به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ زرد به تعبیر پرشین فال, رنگ زرد به تعبیر یوسف نبی, رنگ زرد به هانس کورت, رنگ زرد در کتاب سرزمین رویاها, رنگ سبز به تعبیر آنلی بیتون, رنگ سبز به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ سبز به تعبیر ابن سیرین, رنگ سبز به تعبیر امام صادق, رنگ سبز به تعبیر جابر مغربی, رنگ سبز به تعبیر دانیال نبی, رنگ سبز به تعبیر لیلا برایت, رنگ سبز به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ سبز به تعبیر پرشین فال, رنگ سبز به تعبیر یوسف نبی, رنگ سبز به هانس کورت, رنگ سبز در کتاب سرزمین رویاها, رنگ سفید به تعبیر آنلی بیتون, رنگ سفید به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ سفید به تعبیر ابن سیرین, رنگ سفید به تعبیر امام صادق, رنگ سفید به تعبیر جابر مغربی, رنگ سفید به تعبیر دانیال نبی, رنگ سفید به تعبیر لیلا برایت, رنگ سفید به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ سفید به تعبیر پرشین فال, رنگ سفید به تعبیر یوسف نبی, رنگ سفید به هانس کورت, رنگ سفید در کتاب سرزمین رویاها, رنگ سیاه به تعبیر آنلی بیتون, رنگ سیاه به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ سیاه به تعبیر ابن سیرین, رنگ سیاه به تعبیر امام صادق, رنگ سیاه به تعبیر جابر مغربی, رنگ سیاه به تعبیر دانیال نبی, رنگ سیاه به تعبیر لیلا برایت, رنگ سیاه به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ سیاه به تعبیر پرشین فال, رنگ سیاه به تعبیر یوسف نبی, رنگ سیاه به هانس کورت, رنگ سیاه در کتاب سرزمین رویاها, رنگ قرمز به تعبیر آنلی بیتون, رنگ قرمز به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ قرمز به تعبیر ابن سیرین, رنگ قرمز به تعبیر امام صادق, رنگ قرمز به تعبیر جابر مغربی, رنگ قرمز به تعبیر دانیال نبی, رنگ قرمز به تعبیر لیلا برایت, رنگ قرمز به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ قرمز به تعبیر پرشین فال, رنگ قرمز به تعبیر یوسف نبی, رنگ قرمز به هانس کورت, رنگ قرمز در کتاب سرزمین رویاها, رنگ نارنجی به تعبیر آنلی بیتون, رنگ نارنجی به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ نارنجی به تعبیر ابن سیرین, رنگ نارنجی به تعبیر امام صادق, رنگ نارنجی به تعبیر جابر مغربی, رنگ نارنجی به تعبیر دانیال نبی, رنگ نارنجی به تعبیر لیلا برایت, رنگ نارنجی به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ نارنجی به تعبیر پرشین فال, رنگ نارنجی به تعبیر یوسف نبی, رنگ نارنجی به هانس کورت, رنگ نارنجی در کتاب سرزمین رویاها, رنگ ها به تعبیر آنلی بیتون, رنگ ها به تعبیر ابراهیم کرمانی, رنگ ها به تعبیر ابن سیرین, رنگ ها به تعبیر امام صادق, رنگ ها به تعبیر جابر مغربی, رنگ ها به تعبیر دانیال نبی, رنگ ها به تعبیر لیلا برایت, رنگ ها به تعبیر منوچهر تهرانی, رنگ ها به تعبیر پرشین فال, رنگ ها به تعبیر یوسف نبی, رنگ ها به هانس کورت, رنگ ها در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده رنگ آبی در خواب, مشاهده رنگ زرد در خواب, مشاهده رنگ سبز در خواب, مشاهده رنگ سفید در خواب, مشاهده رنگ سیاه در خواب, مشاهده رنگ قرمز در خواب, مشاهده رنگ نارنجی در خواب, مشاهده رنگ ها در خواب, معنی رنگ آبی در خواب, معنی رنگ زرد در خواب, معنی رنگ سبز در خواب, معنی رنگ سفید در خواب, معنی رنگ سیاه در خواب, معنی رنگ قرمز در خواب, معنی رنگ نارنجی در خواب, معنی رنگ ها در خواب </b><br></p><br> text/html 2014-11-18T18:26:11+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب روبنده http://taabir.mihanblog.com/post/1990 <b>تعبیر خواب روبنده<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span> اگر زنی در <b>خواب</b> ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد. روبنده مرد و شوهری است متعصب و سختگیر که پاس خانواده را دارد. اگر ببینید که روبنده بسته اید شوهری آن چنان که گفته شد خواهید داشت. روبنده برای مردان در <b>خواب</b> خوب نیست.</p> <p class="tags">تعبیر خواب آنلاین روبنده, تعبیر خواب روبنده, تعبیر خواب فارسی روبنده, تعبیر روبنده در خواب, خواب روبنده, خواب روبنده دیدن, در خواب روبنده را دیدن, دیدن روبنده در خواب, دیشب خواب روبنده دیدم, روبنده به تعبیر آنلی بیتون, روبنده به تعبیر ابراهیم کرمانی, روبنده به تعبیر ابن سیرین, روبنده به تعبیر امام صادق, روبنده به تعبیر جابر مغربی, روبنده به تعبیر دانیال نبی, روبنده به تعبیر لیلا برایت, روبنده به تعبیر منوچهر تهرانی, روبنده به تعبیر پرشین فال, روبنده به تعبیر یوسف نبی, روبنده به هانس کورت, روبنده در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روبنده در خواب, معنی روبنده در خواب <br></p><br> text/html 2014-11-18T18:16:57+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب روزه گرفتن http://taabir.mihanblog.com/post/1989 <b>تعبیر خواب روزه گرفتن<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p> <p>اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند. اگر بیند با روزه غیبت مردمان می کرد و یا سخنهای فحش گفت، دلیل بود که طاعت و عبادت برپاکند، ولی در راه دین راستگو نباشد.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>ابراهیم کرمانی گوید:</strong></span></p> <p>اگر بیند در ماه رمضان روزه بود. دلیل بود بر گرانی و تنگی طعام. بعضی معبران گویند: دلیل بود بر تندرستی دین حق تعالی و فرج یافتن از غم و ایمن گشتن از بیماری و گذران وام و از رنج و سختی رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></p> <p>روزه داشتن در<b>خواب</b>، بر ده وجه بود.</p> <p>اول: بزرگی.</p> <p>دوم: ریاست.</p> <p>سوم: تندرستی.</p> <p>چهارم: مرتبه و رتبه و منزلت.</p> <p>پنجم: توبه از گناهان.</p> <p>ششم: ظفریافتن بر دشمن(پیروزی بر دشمن).</p> <p>هفتم: زیادی نعمت.</p> <p>هشتم: حج گذاردن.</p> <p>نهم: غزا کردن(جهاد کردن).</p> <p>دهم: دلیل که او را پسری آید،</p> <p>اما روزه گشادن به <b>خواب</b> نیک مردی و روزی حلال بود و چون به قصد گشاد، دلیل که در سفر بلا کشد یا بیمار شود.</p> <p>اگر بیند که دو ماه روزه داشت، دلیل که از گناهان توبه کند.</p> <p>اگر بیند روزه تطوع(مستحب) داشت، دلیل بود که از بیماری ایمن شود.</p> <p>اگر بیند یک سال پیوسته روزه داشت، دلیل بود که تائب(باز گشت از گناه) شود.</p> <p>اگر بیند در عاشورا روزه داشت، دلیل که از غم و اندوه رستگاری یابد.</p> <p class="tags"><b>تعبیر خواب آنلاین روزه داشتن, تعبیر خواب روزه داشتن, تعبیر خواب فارسی روزه داشتن, تعبیر روزه داشتن در خواب, خواب روزه داشتن, خواب روزه داشتن دیدن, در خواب روزه داشتن را دیدن, دیدن روزه داشتن در خواب, دیشب خواب روزه داشتن دیدم, روزه داشتن به تعبیر آنلی بیتون, روزه داشتن به تعبیر ابراهیم کرمانی, روزه داشتن به تعبیر ابن سیرین, روزه داشتن به تعبیر امام صادق, روزه داشتن به تعبیر جابر مغربی, روزه داشتن به تعبیر دانیال نبی, روزه داشتن به تعبیر لیلا برایت, روزه داشتن به تعبیر منوچهر تهرانی, روزه داشتن به تعبیر پرشین فال, روزه داشتن به تعبیر یوسف نبی, روزه داشتن به هانس کورت, روزه داشتن در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روزه داشتن در خواب, معنی روزه داشتن در خواب </b><br></p><br> text/html 2014-11-18T18:13:08+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب روشنایی http://taabir.mihanblog.com/post/1988 <b>تعبیر خواب روشنایی<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p> <p>دیدن روشنائی به <b>خواب</b> دین هدی است. اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد. تاریکی به <b>خواب</b>، بی دینی بود.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>ابراهیم کرمانی گوید:</strong></span></p> <p>اگر کسی بیند روشنائی به سینه او افتاد، دلیل که پارسا و پاکدامن بود. و همچنین عاقبت کارش به خیر است .</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></p> <p>دیدن روشنائی در <b>خواب</b> بر چهار وجه است.</p> <p>اول: دین هدی(دین الهی و هدایت).</p> <p>دوم: علم.</p> <p>سوم: راه پاک(راه راست).</p> <p>چهارم: اعتقاد پاک و ایمان.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>یوسف نبی علیه السلام گوید:</strong></span></p> <p>دیدن روشنائی خوب بود</p><p><br></p><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span> اگر کسی در<b>خواب</b> روشنائی آتش بیند، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت، دلیل کند که زاهدی یابد. اگر روشنائی را ایستاده بیند، دلیل کند که سبب دولت او همانجا بود. اگر اخگر افروخته دید، دلیل کند که در آن دیار رایت سلطان پدید آید. اگر در خانه خود اخگر دید، چنانکه از نور آن خانه روشن بود، دلیل کند که کارش بالا رود و دولتش زیاد شود. اگر بیند که آن اخگر را کشت، دلیل که درخاندان او خصومت و داوری بود.</p><b><br> تعبیر خواب آنلاین روشنایی آتش, تعبیر خواب روشنایی آتش, تعبیر خواب فارسی روشنایی آتش, تعبیر روشنایی آتش در خواب, خواب روشنایی آتش, خواب روشنایی آتش دیدن, در خواب روشنایی آتش را دیدن, دیدن روشنایی آتش در خواب, دیشب خواب روشنایی آتش دیدم, روشنایی آتش به تعبیر آنلی بیتون, روشنایی آتش به تعبیر ابراهیم کرمانی, روشنایی آتش به تعبیر ابن سیرین, روشنایی آتش به تعبیر امام صادق, روشنایی آتش به تعبیر جابر مغربی, روشنایی آتش به تعبیر دانیال نبی, روشنایی آتش به تعبیر لیلا برایت, روشنایی آتش به تعبیر منوچهر تهرانی, روشنایی آتش به تعبیر پرشین فال, روشنایی آتش به تعبیر یوسف نبی, روشنایی آتش به هانس کورت, روشنایی آتش در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روشنایی آتش در خواب, معنی روشنایی آتش در خواب <br> تعبیر خواب آنلاین روشنایی, تعبیر خواب روشنایی, تعبیر خواب فارسی روشنایی, تعبیر روشنایی در خواب, خواب روشنایی, خواب روشنایی دیدن, در خواب روشنایی را دیدن, دیدن روشنایی در خواب, دیشب خواب روشنایی دیدم, روشنایی به تعبیر آنلی بیتون, روشنایی به تعبیر ابراهیم کرمانی, روشنایی به تعبیر ابن سیرین, روشنایی به تعبیر امام صادق, روشنایی به تعبیر جابر مغربی, روشنایی به تعبیر دانیال نبی, روشنایی به تعبیر لیلا برایت, روشنایی به تعبیر منوچهر تهرانی, روشنایی به تعبیر پرشین فال, روشنایی به تعبیر یوسف نبی, روشنایی به هانس کورت, روشنایی در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روشنایی در خواب, معنی روشنایی در خواب </b><br> text/html 2014-11-18T17:52:01+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب روی صورت http://taabir.mihanblog.com/post/1987 <b>تعبیر خواب روی صورت<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></p> <p>اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن بیند که در بیداری بود، دلیل که شرف و منزلتش بیشتر شود. اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید، دلیل کند که قدر و منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وی نگرند.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong>ابراهیم کرمانی گوید:</strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></p> <p>اگر بیند رویش سرخ و پاکیزه بود، دلیل که روشناس شود. اگر بیند گونه رویش سفید شد، دلیل است بر نیکوئی و دین و دیانت او. اگر بیند گونه رویش زرد شد، دلیل که بیمار شود. اگر بیند گونه رویش سیاه شد، دلیل که در مردمان رسوا شود. اگر بیند با وجود روسیاهی جامه سفید پوشیده بود، دلیل که او را دختری آید. اگر بیند با سیاهی روی او گردآلود بود، دلیل که نشان مرگ بود. اگر بیند رویش خون آلود شد یا زردآب از رویش بیرون آمد یا جراحت بیند، زیان مال است. اگر بیند رویش به قفا گشته بود. دلیل که مردمان روی از او بگردانند و به جفای او مشغول شوند. اگر بیند روی او کج شده بود، دلیل بر فساد و تباهی دین او کند. اگر بیند بر روی خویش موی بسیار داشت، دلیل که وام دار شود.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong>جابر مغربی گوید:</strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></p> <p>اگر کسی روی خویش را نیکو بیند، در آب یا در آئینه، یا کسی به وی گوید روی تو نیکو است، دلیل که کار او نیکو شود. اگر روی خویش را زشت بیند، دلیل که کار او بد شود. اگر روی خود را سرخ بیند، دلیل که او را با کسی مناظره افتد و از آن کس خشم فرو خورد. اگر روی خود را زرد بیند بیمار شود. اگر به <strong><strong><strong></strong><strong><b>خواب</b></strong></strong></strong> روی روشن و صاف بیند به طاعت ها توفیق یابد و کار خیر کند. اگر روی را سیاه بیند دلیل که غم و اندوه بدو رسد و درمخاطره کفر افتد. اگر روی خود را شکسته بیند، دلیل بر مصیبتی بود. اگر بر خویش جراحتی بیند، دلیل که در کار و کدخدائی او خلل افتد از جهت زنان.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong>اسماعیل بن اشعث گوید:</strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></p> <p>اگر کسی بیند خویشتن را دو روی است، دلیل که منافقی کند. اگر دو روی خویش را خوب و پاکیزه بیند، دلیل که توسط نماید میان مردمان. اگر یک روی خود را خندان بیند و یکی گریان، دلیل که وی را دو زن بود و سازگاری نکنند با یکدیگر.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;"><strong>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></p> <p>دیدن روی (صورت)در<strong><strong><strong></strong><strong><b>خواب</b></strong></strong></strong> بر هشت وجه است.</p> <p>اول: شرف و بزرگی.</p> <p>دوم: خواری و حقارت.</p> <p>سوم: نظام کارها.</p> <p>چهارم: دین و دیانت ( ریاست و بارسایی).</p> <p>پنجم: اندوه و رسوائی چون صورت را سیاه بیند.</p> <p>ششم: وام داری (بدهکاری).</p> <p>هفتم: کار نیکو.</p> <p>هشتم: توفیق طاعت ( توفیق عبادت و بندگی خدا).</p><p><br></p><p><br></p> <p class="tags"><b>تعبیر خواب آنلاین روی (صورت), تعبیر خواب روی (صورت), تعبیر خواب فارسی روی (صورت), تعبیر روی (صورت) در خواب, خواب روی (صورت), خواب روی (صورت) دیدن, در خواب روی (صورت) را دیدن, دیدن روی (صورت) در خواب, دیشب خواب روی (صورت) دیدم, روی (صورت) به تعبیر آنلی بیتون, روی (صورت) به تعبیر ابراهیم کرمانی, روی (صورت) به تعبیر ابن سیرین, روی (صورت) به تعبیر امام صادق, روی (صورت) به تعبیر جابر مغربی, روی (صورت) به تعبیر دانیال نبی, روی (صورت) به تعبیر لیلا برایت, روی (صورت) به تعبیر منوچهر تهرانی, روی (صورت) به تعبیر پرشین فال, روی (صورت) به تعبیر یوسف نبی, روی (صورت) به هانس کورت, روی (صورت) در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده روی (صورت) در خواب, معنی روی (صورت) در خواب </b><br></p><br> text/html 2014-06-10T07:03:02+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ریاست http://taabir.mihanblog.com/post/1983 <b>ریاست<br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>یوسف نبی علیه السلام گوید:</strong></span></p> <p>دیدن بریاست عمل مشاقی در کار غالب گردد</p> <p class="tags"><b>تعبیر خواب آنلاین ریاست, تعبیر خواب ریاست, تعبیر خواب فارسی ریاست, تعبیر ریاست در خواب, خواب ریاست, خواب ریاست دیدن, در خواب ریاست را دیدن, دیدن ریاست در خواب, دیشب خواب ریاست دیدم, ریاست به تعبیر آنلی بیتون, ریاست به تعبیر ابراهیم کرمانی, ریاست به تعبیر ابن سیرین, ریاست به تعبیر امام صادق, ریاست به تعبیر جابر مغربی, ریاست به تعبیر دانیال نبی, ریاست به تعبیر لیلا برایت, ریاست به تعبیر منوچهر تهرانی, ریاست به تعبیر پرشین فال, ریاست به تعبیر یوسف نبی, ریاست به هانس کورت, ریاست در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده ریاست در خواب, معنی ریاست در خواب </b><br></p><br> text/html 2014-06-10T07:01:19+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ریحان http://taabir.mihanblog.com/post/1982 <b>ریحان<br><br></b><b>تعبیر خواب آنلاین ریحان, تعبیر خواب ریحان, تعبیر خواب فارسی ریحان, تعبیر ریحان در خواب, خواب ریحان, خواب ریحان دیدن, در خواب ریحان را دیدن, دیدن ریحان در خواب, دیشب خواب ریحان دیدم, ریحان به تعبیر آنلی بیتون, ریحان به تعبیر ابراهیم کرمانی, ریحان به تعبیر ابن سیرین, ریحان به تعبیر امام صادق, ریحان به تعبیر جابر مغربی, ریحان به تعبیر دانیال نبی, ریحان به تعبیر لیلا برایت, ریحان به تعبیر منوچهر تهرانی, ریحان به تعبیر پرشین فال, ریحان به تعبیر یوسف نبی, ریحان به هانس کورت, ریحان در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده ریحان در خواب, معنی ریحان در خواب <br><br></b><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p> <p>اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>ابراهیم کرمانی گوید:</strong></span></p> <p>اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهای نیکو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه کند.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>حضرت دانیال گوید:</strong></span></p> <p>اگر بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></p> <p>دیدن ریحان در <b>خواب</b> بر هفت وجه است.</p> <p>اول: زن خواستن (زن گرفتن).</p> <p>دوم: کنیزک.</p> <p>سوم: دوست.</p> <p>چهارم: فرزند.</p> <p>پنجم: سخن خوشایند و مطبوع.</p> <p>ششم: مجلس علم.</p> <p>هفتم: کردار نیکو.</p> <p>اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزی حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد، نقصان آن بدان کس بازگردد.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>جابر مغربی گوید:</strong></span></p> <p>هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند، صلاح آن هم بدیشان بازگردد. ریحان فروش چون به وقت خویش فرو شد، بسیار نیکو بود. اگر نه به وقت خویش بود، دلیل بد بود. زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسی بزرگ و نیکو بود که وی را بدان کس دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند که ریحان را از زمین برکند، دلیل که از چنین کسانی که یاد کردم او را مفارقت افتد.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span></p> <p>برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن <b>تعبیر</b> کرده اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته اند. ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در <b>خواب</b> خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.</p> <p class="tags"><br></p> text/html 2014-06-10T06:52:17+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ریسمان http://taabir.mihanblog.com/post/1981 <p><br>تعبیر خواب آنلاین ریسمان, تعبیر خواب ریسمان, تعبیر خواب فارسی ریسمان, تعبیر ریسمان در خواب, خواب ریسمان, خواب ریسمان دیدن, در خواب ریسمان را دیدن, دیدن ریسمان در خواب, دیشب خواب ریسمان دیدم, ریسمان به تعبیر آنلی بیتون, ریسمان به تعبیر ابراهیم کرمانی, ریسمان به تعبیر ابن سیرین, ریسمان به تعبیر امام صادق, ریسمان به تعبیر جابر مغربی, ریسمان به تعبیر دانیال نبی, ریسمان به تعبیر لیلا برایت, ریسمان به تعبیر منوچهر تهرانی, ریسمان به تعبیر پرشین فال, ریسمان به تعبیر یوسف نبی, ریسمان به هانس کورت, ریسمان در کتاب سرزمین رویاها, مشاهده ریسمان در خواب, معنی ریسمان در خواب </p><p><span style="color: #000080;"><strong>محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p> <p>ریسمان در<b>خواب</b>، سفر است و بعضی از معبران گویند: کار مردی است که با زنان اختلاط دارد. اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی رشت، دلیل که کاری حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد تا جامه بافد، دلیل است که در بین کاری بود.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>ابراهیم کرمانی گوید:</strong></span></p> <p>اگر زنی بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، دلیل که او را از سفر غایبی بازآید. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را خیر و منفعت رسد.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></p> <p>ریسمان در <b>خواب</b> بر چهار وجه است.</p> <p>اول: سفر.</p> <p>دوم: کارمزد.</p> <p>سوم: عمر داز.</p> <p>چهارم: منفعت بسیار.</p> <p><span style="color: #000080;"><strong>یوسف نبی علیه السلام گوید:</strong></span></p> <p>کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود</p> <p class="tags"><br></p> text/html 2014-03-03T16:50:30+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ریگ http://taabir.mihanblog.com/post/1970 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">محمد بن سیرین گوید:</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">ریگ در&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">خواب</b>، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیندبه کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">حضرت امام جعفر صادق فرماید:</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">دیدن ریگ به&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">خواب</b>&nbsp;بر چهار وجه است.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">اول: مشغولی در دین و دنیا. خاصه چون ریگ بسیار بود.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">دوم: مال.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">سوم: منفعت.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب ( رفعت وسرافرازی اما با رنج و مشقت).</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول. اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می رسید و اگر خود را در میان ریگستان دیدید به پول زیاد دسترسی می یابید. اگر دیدید از زمین ریگ ها را جمع می کنید به مقداری که برمی دارید پول به زحمت حاصل می کنید. اگر دیدید ریگ می خورید مال خود را مصرف بی قاعده می کنید.</p><p class="tags" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; clear: both; font-size: 0.9em; text-align: right;">تعبیر خواب آنلاین ریگ,&nbsp;تعبیر خواب ریگ,&nbsp;تعبیر خواب فارسی ریگ,&nbsp;تعبیر ریگ در خواب,&nbsp;خواب ریگ,&nbsp;خواب ریگ دیدن,&nbsp;در خواب ریگ را دیدن,&nbsp;دیدن ریگ در خواب,&nbsp;دیشب خواب ریگ دیدم,&nbsp;ریگ به تعبیر آنلی بیتون,&nbsp;ریگ به تعبیر ابراهیم کرمانی,&nbsp;ریگ به تعبیر ابن سیرین,&nbsp;ریگ به تعبیر امام صادق,&nbsp;ریگ به تعبیر جابر مغربی,&nbsp;ریگ به تعبیر دانیال نبی,&nbsp;ریگ به تعبیر لیلا برایت,&nbsp;ریگ به تعبیر منوچهر تهرانی,&nbsp;ریگ به تعبیر پرشین فال,&nbsp;ریگ به تعبیر یوسف نبی,&nbsp;ریگ به هانس کورت,&nbsp;ریگ در کتاب سرزمین رویاها,&nbsp;مشاهده ریگ در خواب,&nbsp;معنی ریگ در خواب&nbsp;</p> text/html 2014-03-03T16:47:39+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ریمل http://taabir.mihanblog.com/post/1969 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span>&nbsp;ریمل در واقع همان سرمه است و&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">تعبیر</b><font>&nbsp;</font>سرمه را دارد. اگر در&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">خواب</b><font>ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته اند که چشم در</font>&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">خواب</b><font>&nbsp;</font>دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.</p><p class="tags" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; clear: both; font-size: 0.9em; text-align: right;">تعبیر خواب آنلاین ریمل,&nbsp;تعبیر خواب ریمل,&nbsp;تعبیر خواب فارسی ریمل,&nbsp;تعبیر ریمل در خواب,&nbsp;خواب ریمل,خواب ریمل دیدن,&nbsp;در خواب ریمل را دیدن,&nbsp;دیدن ریمل در خواب,&nbsp;دیشب خواب ریمل دیدم,&nbsp;ریمل به تعبیر آنلی بیتون,ریمل به تعبیر ابراهیم کرمانی,&nbsp;ریمل به تعبیر ابن سیرین,&nbsp;ریمل به تعبیر امام صادق,&nbsp;ریمل به تعبیر جابر مغربی,ریمل به تعبیر دانیال نبی,&nbsp;ریمل به تعبیر لیلا برایت,&nbsp;ریمل به تعبیر منوچهر تهرانی,&nbsp;ریمل به تعبیر پرشین فال,&nbsp;ریمل به تعبیر یوسف نبی,&nbsp;ریمل به هانس کورت,&nbsp;ریمل در کتاب سرزمین رویاها,&nbsp;مشاهده ریمل در خواب,&nbsp;معنی ریمل در خواب&nbsp;</p> text/html 2014-03-03T16:46:36+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب رینگ http://taabir.mihanblog.com/post/1968 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</strong></span>&nbsp;رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">خواب</b><font>. چنانچه ببینید خودرویی دارید که رینگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر رینگ شکسته بود</font>&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">تعبیر</b><font>&nbsp;</font>خلاف آن است.</p><p class="tags" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; clear: both; font-size: 0.9em; text-align: right;">تعبیر خواب آنلاین رینگ,&nbsp;تعبیر خواب رینگ,&nbsp;تعبیر خواب فارسی رینگ,&nbsp;تعبیر رینگ در خواب,&nbsp;خواب رینگ,خواب رینگ دیدن,&nbsp;در خواب رینگ را دیدن,&nbsp;دیدن رینگ در خواب,&nbsp;دیشب خواب رینگ دیدم,&nbsp;رینگ به تعبیر آنلی بیتون,رینگ به تعبیر ابراهیم کرمانی,&nbsp;رینگ به تعبیر ابن سیرین,&nbsp;رینگ به تعبیر امام صادق,&nbsp;رینگ به تعبیر جابر مغربی,رینگ به تعبیر دانیال نبی,&nbsp;رینگ به تعبیر لیلا برایت,&nbsp;رینگ به تعبیر منوچهر تهرانی,&nbsp;رینگ به تعبیر پرشین فال,&nbsp;رینگ به تعبیر یوسف نبی,&nbsp;رینگ به هانس کورت,&nbsp;رینگ در کتاب سرزمین رویاها,&nbsp;مشاهده رینگ در خواب,&nbsp;معنی رینگ در خواب&nbsp;</p> text/html 2014-03-03T16:45:46+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب ریواس http://taabir.mihanblog.com/post/1967 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">محمد بن سیرین گوید:</strong></span>&nbsp;ریواس در<b style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">خواب</b><font>&nbsp;</font>غم و اندوه است. اگر بیند که ریواس داشت و میخورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که ریواس بفروخت یا به کسی داد، دلیل است از غم و اندوه رسته گردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند ریواس میخورد و به طعم شیرین است، دلیل که وی را منفعت رسداز قبل دوست یا از قبل خویش و چون بیند ریواس ترش است، دلیل است پشیمانی خورد در کارها.</p><p class="tags" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; clear: both; font-size: 0.9em; text-align: right;">&nbsp;تعبیر خواب آنلاین ریواس,&nbsp;تعبیر خواب ریواس,&nbsp;تعبیر خواب فارسی ریواس,&nbsp;تعبیر ریواس در خواب,&nbsp;خواب ریواس,&nbsp;خواب ریواس دیدن,&nbsp;در خواب ریواس را دیدن,&nbsp;دیدن ریواس در خواب,&nbsp;دیشب خواب ریواس دیدم,&nbsp;ریواس به تعبیر آنلی بیتون,&nbsp;ریواس به تعبیر ابراهیم کرمانی,&nbsp;ریواس به تعبیر ابن سیرین,&nbsp;ریواس به تعبیر امام صادق,&nbsp;ریواس به تعبیر جابر مغربی,&nbsp;ریواس به تعبیر دانیال نبی,&nbsp;ریواس به تعبیر لیلا برایت,&nbsp;ریواس به تعبیر منوچهر تهرانی,&nbsp;ریواس به تعبیر پرشین فال,&nbsp;ریواس به تعبیر یوسف نبی,&nbsp;ریواس به هانس کورت,&nbsp;ریواس در کتاب سرزمین رویاها,&nbsp;مشاهده ریواس در خواب,&nbsp;معنی ریواس در خواب&nbsp;</p> text/html 2014-02-06T16:09:06+01:00 taabir.mihanblog.com irani uu تعبیر خواب زجر http://taabir.mihanblog.com/post/1952 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; font-size: 12px; text-align: right;">بدان که زجر به فارسی، فال گرفتن بود به بانگ مرغان. اگر بانگ مرغ فرد بود، دلیل بر خیر و صلاح بود. اگر بانگ مرغ فرد نبود، دلیل که بیمار گردد و سرانجام شفا یابد.</p><p class="tags" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 1.8em; clear: both; font-size: 0.9em; text-align: right;">تعبیر خواب آنلاین زجر,&nbsp;تعبیر خواب زجر,&nbsp;تعبیر خواب فارسی زجر,&nbsp;تعبیر زجر در خواب,&nbsp;خواب زجر,&nbsp;خواب زجر دیدن,&nbsp;در خواب زجر را دیدن,&nbsp;دیدن زجر در خواب,&nbsp;دیشب خواب زجر دیدم,&nbsp;زجر به تعبیر آنلی بیتون,&nbsp;زجر به تعبیر ابراهیم کرمانی,&nbsp;زجر به تعبیر ابن سیرین,&nbsp;زجر به تعبیر امام صادق,&nbsp;زجر به تعبیر جابر مغربی,&nbsp;زجر به تعبیر دانیال نبی,&nbsp;زجر به تعبیر لیلا برایت,&nbsp;زجر به تعبیر منوچهر تهرانی,&nbsp;زجر به تعبیر پرشین فال,&nbsp;زجر به تعبیر یوسف نبی,&nbsp;زجر به هانس کورت,&nbsp;زجر در کتاب سرزمین رویاها,&nbsp;مشاهده زجر در خواب,&nbsp;معنی زجر در خواب&nbsp;</p>