تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین آدرس ربات تلگرامی ما : @taabir_faal_bot حروفی که در سایت قرار دارند مضمون اصلی خواب شما هستند صلوات بر محمد و ال محمد الله لطیف بعباده یرزق من یشا و هو القوی العزیز http://taabir.mihanblog.com 2020-09-28T13:31:40+01:00 text/html 2019-09-20T22:41:32+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب کعبه + مکه + خانه خدا http://taabir.mihanblog.com/post/2063 <div><b><font size="4">&nbsp;تعبیر خواب کعبه + مکه + خانه خدا</font></b></div><div><br></div>ابن سیرین می‌گوید: <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعبیر خواب کعبه برای کسی که مسلمان می‌باشد، خلیفه مسلمین است (خلیفه می‌تواند مصداق و نمونه‌ای از رهبر دینی جامعه باشد) و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به خلیفه مربوط می‌شود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و به طرف کعبه می‌روی، به این معنی است که درستکارتر می‌شوی.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر ببینی کعبه را طواف می‌کنی، نشانه آن درستی اعمال و ایمان توست و از رهبری دینی (خلیفه) به تو منفعت خواهد رسید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر در خواب ببینی خانه تو کعبه می‌باشد و مردم آن را زیارت می‌کنند، تعبیرش این است که امانت‌دار مردم می‌شوی و حرمت و احترام به دست می‌آوری.<br><br>&nbsp;<br>ابراهیم کرمانی می‌گوید:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر ببینی در کعبه هستی، نشانه این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، به این معنی است که بزرگان باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر ببینی روی بام کعبه هستی، یعنی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست خواهد بود.<br><br>&nbsp;<br>تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی در حرم کعبه می‌باشی، در دنیا به تو آسیبی نخواهد رسید و به سفر حج خواهی رفت.<br>&nbsp;<br>جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از خلیفه به خواسته‌ات می‌رسی.<br>&nbsp;<br>تعبیر خواب فرو ریختن کعبه<br>جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کعبه فروریخته یا سوخته است، یـعـنـی حال و روز خلیفه خراب و تباه می‌شود.<br>&nbsp;<br>امام صادق (ع) می‌فرمایند: <br>تعبیرهای کعبه عبارت‌اند از:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خلیفه<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; رهبر و پیشوا<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایمان<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایمنی<br><br>تعبیر خواب وارد شدن به کعبه<br>امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در خواب ببیند داخل حرم کعبه شده ولی می‌ترسد، او ایمن خواهد بود که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید " حَرَماً آمِنا" (القصص /آیه 57)<br>&nbsp;<br>تعبیر خواب مکه<br>تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکه آباد است، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر خراب باشد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.<br>&nbsp;<br>ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای، به این معنی است که حج را به جا می‌آوری.<br>&nbsp;<br>جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به مکه یا مدینه می‌روی، نشانه این است که از تمامی ترس‌ها ایمن خواهی شد و به خواسته‌های خود خواهی رسید.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>منابع:<br>تعبیرستان<br>کتاب بانک جامع تعبیر خواب text/html 2019-08-04T22:23:25+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب ربات تلگرامی تعبیر خواب آنلاین http://taabir.mihanblog.com/post/2061 <div><font size="4">اخیرا در حال راه اندازی و تکمیل ربات تلگرامی تعبیر خواب هستیم که میتوانید بدون نیاز به گشت و گذار در وبسایت های اینترنتی یا آپلیکیشن ها به سرعت هر تعبیری را پیدا کنید</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ربات هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : <b>@taabir_faal_bot </b>و یا به صورت لینک : <b>t.me/taabir_faal_bot&nbsp; </b>است <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">همچنین ربات به فال روزانه هم مجهز است که میتوانید از آن شعرهای شاعران ایرانی را بگیرید <br></font></div> text/html 2019-03-15T12:12:13+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب گرگ http://taabir.mihanblog.com/post/2060 <font size="3"><b>&nbsp;تعبیر خواب گرگ</b></font><br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br>دیدن گرگ بر سه وجه است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; زن<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; کنیزک<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خادم<br><br>یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد<br>&nbsp;<br>آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می‌کنند.<br>&nbsp;<br>تعبیر خواب حمله گرگ<br>محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.<br>&nbsp;<br>تعبیر خواب کشتن گرگ<br>محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.<br>&nbsp;<br>آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.<br>&nbsp;<br><div><b><font size="3">تعبیر خواب زوزه گرگ</font></b></div><div><br></div><div><br></div>مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.<br>&nbsp;<br>لوک اویتنهاو می‌گوید: گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد<br>&nbsp;<br>آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.<br>&nbsp;<br>ابراهیم کرمانی: اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن <br> text/html 2019-03-14T21:40:05+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ویران شدن http://taabir.mihanblog.com/post/2059 <font size="3"><b>تعبیر خواب ویران شدن</b></font><br><br>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آبادانی و خرمی به خرابی می‌روی، یعنی گرفتار رنج و تنگنا خواهی شد،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی از جای خوب به جای بد می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی از جای بد به جای خوب می‌روی تعبیرش خیر و نیک است.<br><br>ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جای آبادی را خراب کرده‌ای، یعنی در کار خودت گمراه می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یعنی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود .<br><br>ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مکانی آباد، ریخت و خراب شد، یعنی مردم آن مکان دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوند. <br> text/html 2015-08-26T07:26:37+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ببر | دیدن ببر در خواب http://taabir.mihanblog.com/post/2033 <div><font size="2"><b>تعبیر خواب ببر | دیدن ببر در خواب</b></font><br></div><div><br></div><div><b>&nbsp; ببر</b></div>محمد بن سیرین گوید:<br>ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیكن كریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دلیل كه بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر كرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.<br><br><b>ابراهیم كرمانی گوید:</b><br>پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل كه دشمن مطیع او گردد.<br><br><b>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</b><br>ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.<br><br><b>لیلا برایت مى‏گوید:</b><br>اگر در خواب ببرى را مشاهده كردید، به این معنا است كه یكى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید كه ببرى مدام شما را تعقیب مى‏كند، به این معنا است كه شخصى به شما ضرر مى‏رساند.<br><br><b>هانس كورت مى‏گوید:</b><br>حمله‏ى ببر در خواب، بیانگر آن است كه شما در اثر یك شكست دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده كنید كه جلوى حمله‏ى یك ببر را مى‏گیرید، به این معنا است كه به اهدافتان رسیده و در انجام كارهایتان موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شكست دشمنان است.<br><br><b>آنلی بیتون مى‏گوید:</b><br>1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهید دید .<br>2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می كند ، نشانة آن است كه عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .<br>3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می كنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است كه در تمام كارهای خود پیروز و موفق خواید شد .<br>4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید كرد .<br>5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چیره می شوید .<br>6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، كه از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .<br><br><div><b>درکتاب سرزمین رویاها آمده است :</b></div><div><br></div>خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند<br>به یك ببر نگاه می كنید : شانس در خانواده<br>یك ببر می دود : یك بیماری خطرناك<br>یك ببر را می كشید : مراقب حسود باشید .<br>یك ببرماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید .<br>یك ببر در سیرك : دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت .<br>یك ببر شما راغافلگیر می كند : پریشانی و اضطراب بزرگ<br>شما یك بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .<br>یك ببر در قفس : مرگ یك شخصیت مهم<br>صدای غرش یك ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود.<br>یك ببر زنجیره شده : یك دشمن شما را غافلگیر میكند .<br>یك ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیك می شود text/html 2015-04-16T13:47:39+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دنبه http://taabir.mihanblog.com/post/2016 <font size="3"><b>&nbsp;تعبیر خواب دنبه</b></font><br><br>محمد بن سیرین گوید:<br><br>دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود.<br><br>اگر بیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه خورد.<br><br>اگر بیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد.<br><br>ابراهیم کرمانی گوید:<br><br>اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندی آید، که صاحب اقبال و دولت است و روزی بر وی فراخ است.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br><br>تعبیر دیدن دنبه در خواب ، یک بدره درهم است .<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:<br><br>دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود. اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید یک رقم پول زیاد است. چندین دسته اسکناس است و یا به قول معبران قدیمی یک بدره درم است. با توجه به پول های کنونی می توا ن قیاس کرد که دنبه چگونه پولی است که نصیب بیننده خواب می شود. اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید، آن طور که گاه در غذا دیده می شود مال راحت و پولی است نه چندان زیاد که به سهولت تحصیل می شود ولی زیاد نیست. ابن سیرین نوشته دنبه نشان اموال زن است اما اگر مال زن هم باشد باز پولی است که راحت نصیب شوهر زن متمول می شود. دنبه در خواب چیزی نیست مگر پولی که اندوخته باشد و اگر در خواب ببینیم که تکه ای دنبه از قصابی گرفته یا به علتی در دست داریم چنین مال اندوخته ای نصیب ما می شود. دنبه گوسفند چربی زائد بدن حیوان است که اندک اندک درمحل دم گوسفند انباشته و جمع می گردد تا به رقمی بزرگ در می آید. اگر دیدید گوسفندی دارید که دنبه اش بزرگ است طبق توضیحی که در مقدمه دادم محور خواب شما گوسفند است نه دنبه و برای یافتن تعبیر باید به گوسفند مراجعه کنید معهذا دنبه آن گوسفند نعمتی است که نصیب شما می شود و به هر حال دیدنش در خواب بد نیست. اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت دارید پولی از طریق نا مشروع و غیر حلال نصیب شما می شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.<br><br><br> text/html 2015-04-16T13:38:43+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دوختن http://taabir.mihanblog.com/post/2015 <font size="3"><b>تعبیر خواب دوختن</b></font><br><br><br><br>تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی<br><br><div>دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید. اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود. اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان. اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد. چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید. اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید. اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند. اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید. دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ابن سیرین </b>در تعبیر خواب فردی که در خواب لباس دوختن دیده است، می فرمایند:<br><br>اگر فردی در خواب ببیند که جامه خودش را می دوخت، دلیل کند که کارش نیکو شود و روز به روز حالش به صلاح باشد.<br>اگر ببیند که جامه ای برای زنی می دوخت، دلیل بر غم و زیان باشد.<br>اگر ببیند که جامه ای برای مردان می دوخت، تعبیرش نیکو است.<br>اگر ببیند که سوزن در دست داشت و جامه کسی را کامل ندوخت، دلیل کند در شغلی که دارد از همکاران پیشی نگیرد.<br>اگر ببیند که جامه ای دوخت و تمام کرد و به صاحبش داد، دلیل کند که درب عیش و عشرت و مال بر او فراخ شود و مالی از میراث به او رسد.<br><br><b>جابر مغربی</b> در تعبیر خواب فردی که در خواب لباس دوختن دیده است، می فرمایند:<br><br>اگر فردی در خواب ببیند که برای خویش پیراهنی می دوخت و تمام کرد، دلیل کند که با همسرش سازگار شود.<br>اگر ببیند که شلواری می دوخت و لیفه (جای بند در کمر شلوار) آن را ندوخت، دلیل کند که زنش را از دل نخواهد و سرانجام از دست آن زن خلاص و رهایی یابد.<br>اگر ببیند که برای همسرش جامه ابریشم می دوخت، دلیل بر غمگینی و تهمت گناهی که از او سر زند، متهم شود.<br><br><b>امام صادق (ع)</b> در تعبیر خواب فردی که در خواب لباس دوختن دیده است، می فرمایند:<br><br>دوزنده در خواب دلیل بر شخصی است که امور و کارهای دنیوی بدست او درست و روبراه می شود، مخصوصاً در کارهای کسی که برایش لباس بدوزد.<br></div> text/html 2015-04-16T13:36:25+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دوزخ http://taabir.mihanblog.com/post/2014 <font size="4"><b>تعبیر خواب دوزخ</b></font><br><br>&nbsp;اگر کسی در خواب دید که او را به دوزخ بردند، گنهکار است و باید توبه کند. ولی اگر دید در کنار دوزخ ایستاده و دوزخیان را تماشا می کند، تعبیر آن است که او را از گناه حذر می دهند و اگر دید او را به سوی دوزخ بردند و رنج و آسیبی به او نرسید، دلیل بر اینکه از گناهان بازگشت و توبه می کند.<br>اگر دید وارد دوزخ شده و ندانست که چه زمانی او را به آنجا برده اند، آدمی سرگردان و حیران است که خوب و بد اعمال خود را تشخیص نمی دهد. نوشیدن و خوردن آب و غذای دوزخی و بدطعم نشانه گناه کار بودن و بدکرداری است و باید آن شخص توبه کند.<br><br>محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصی و بدکار است و توبه باید کند و به سوی حق تعالی بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافری بمیرد. اگر ببیند دوزخ را و از آن رنجی و گزندی به تن او نرسید، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود وبه آخر سلامتی یابد.<br>اگر ببیند در دوزخ رفت و ندانست کِی بدانجا رفت، پیوسته در جهان به تنگ روزی گرفتار باشد. اگر ببیند که طعام و شراب آنجا می خورد و در آتش می سوخت، دلیل که در جهان کردار بد می کند و در آخرت بلای او خواهد بود. اگر ببیند فرشته موی پیشانی وی بگرفت و به دوزخ رفت، دلیل که به گناه کردن بمیرد.<br>اگر ببیند از غذای دورخ چیزی بخورد، مانند زقوم، دلیل است که به علم باطل و مجهول مشغول شود، که آن علم وبال او خواهد بود، یا خون ناحق کند. اگر ببیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت، دلیل که سخن فحش و منکر گوید. اگر ببیند آتش دوزخ می خورد، دلیل است که مال یتیمان خورد. اگر ببیند که آتش نزدیک دوزخ می افروخت، دلیل که او را کاری صعب از جهت پادشاه یا حاکم پیش آید.<br><br>جابر مغربی می گوید: اگر ببیند او را کشان کشان به دوزخ بردند، دلیل که عاقبت او به کفر کشد. اگر ببیند بانگ آتش دوزخ می شنید، دلیل که هیبت و سیاست پادشاه به او رسد. اگر ببیند که در نزدیک دوزخ قرار گرفت، دلیل که جهان بر وی دشوار شود.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; امام صادق (ع) می فرماید: دیدن دوزخ به خواب شش وجه است:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خشم گرفتن خدای تعالی بر وی،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبتلا شدن به گناه،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; جور سلطان ستمگر،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنج و مصیبت،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خذلان،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مال یتیمان و ربا خوردن.<br><br> text/html 2015-04-16T13:33:32+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دویدن http://taabir.mihanblog.com/post/2013 <b>تعبیر خواب دویدن<br><br><br></b>لوک اویتنهاو می گوید :<br><br>دویدن<br><br>دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها<br><br>دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت<br><br>دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی<br><br>بچه ای که میدود : نیکبختی<br><br>مسابقه دو : رضایت<br><br>تماشای دوندگان : بگو مگو<br><br>بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید<br><br><br> text/html 2015-04-16T13:23:48+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ده یا روستا http://taabir.mihanblog.com/post/2012 <font size="4"><b>تعبیر خواب ده یا روستا</b></font><br><br><br>محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که در دهی است و نام آن ندانست، دلیل بر خیر و نیکی کند. اگر نام آن ده دانست، دلیل بر بدی است. اگر دید که از ده بیرون آمد نیکو است. اگر بیند در ده شد بد است.<br><br>ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب بیند که از شهری خراب به دهی آباد شد و در روی نعمت بود، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر شر و ادبار است. اگر بیند که در دهی شده است، تاویلش نیک است.<br><br>جابرمغربی گوید: اگر کسی بیند که دهی مجهول بدو دادند، دلیل که بر قدر عمارتِ آن ده، وی را خیر و منعفت رسد.<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کار مهمی در پیش و در دست اجرا دارید و در خواب دهی آباد و معمور ببینید خوب است و نوید دهنده این که کار شما به درستی و به دل خواه انجام می گیرد و به مقصود می رسد و اگر کاری در دست انجام ندارید و چنان دهی در خواب ببینید خواب شما خبر می دهد که به زودی دست به انجام کاری سازنده می زنید که در صورت توفیق به رفاه و نعمت و آسودگی می رسید. ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند که در دهی است و نام آن ده را نداند نیکو است و اگر نام ده را بداند بد است. چنان چه در خواب از دور ده آبادی را ببینید هدف درخشانی در پیش دارید و اگر ده مخروبه و ویران باشد نتیجه ای که عایدتان می شود بد است و مطلوب نیست. اگر دهی دیدید و احساس کردید که به خودتان تعلق دارد، آن ده کار شما است و نتیجه ای است که عایدتان می شود.<br><br><br><br> text/html 2015-04-16T13:20:57+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دهان http://taabir.mihanblog.com/post/2011 حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br>دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; منزل و خانه.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خزانه وانبار.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گشایش کارها.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مال.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; حاجت.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزیر.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دربان.<br><br>&nbsp;<br>ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‌های نیکو شنود.<br>&nbsp;<br>تعبیر خواب دهان پر<br>دانیال نبی:&nbsp; اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت<br>&nbsp;<br>مطیعی تهرانی: اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.<br>&nbsp;<br><b>تعبیر خواب بسته و باز شدن دهان</b><br>محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می‌گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.<br>&nbsp;<br>اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود<br>&nbsp;<br>لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان باز: خطر<br>&nbsp;<br><b>تعبیر خواب خارج شدن از حالت طبیعی خود</b><br>ابراهیم کرمانی گوید: اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‌های زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد.<br>&nbsp;<br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می‌شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می‌گردید. اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گویید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می‌آورد و موجب خوش دلی دیگران می‌شود. اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف‌هایی می‌زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می‌شود.<br>&nbsp;<br>لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان بزرگ: مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی<br>&nbsp;<br><b>تعبیر خواب دهان پر از خون</b><br>ابراهیم کرمانی: اگر بیند که از دهانش خون بیرون می‌آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.<br>&nbsp;<br><b>تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان</b><br>اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی. اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.<br>&nbsp;<br><b>تعبیر خواب خارج شدن بوی خوش و ناخوش از دهان</b><br>اسماعیل بن اشعث:&nbsp; اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می‌آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.<br> text/html 2015-04-16T13:19:12+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دیدار اتفاقی یک دوست http://taabir.mihanblog.com/post/2010 &nbsp;لوک اویتنهاو می گوید :<br><br>دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره<br><br><br> text/html 2015-04-16T13:15:19+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دیو http://taabir.mihanblog.com/post/2009 <div><font size="3"><b>تعبیر خواب دیو</b></font><br></div><div><br></div><div>&nbsp;محمد بن سیرین گوید:<br><br>دیو در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسی بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وی غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوی است.<br><br>ابراهیم کرمانی گوید:<br><br>اگر کسی دیو را خرم و شادمان بیند، دلیل که به فساد آید و به هو ا و شهوت مشغول شود. اگر دیو را غمگین بیند، دلیل که به صلاح و عبادت مشغول شود. اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود. اگر دهقان بود، وی رامحنت رسد. اگر بیند که دیوان او را اسیری بردند، دلیل که به رسوائی مشهور شود. اگر بیند که با دیو صحبت کرد، دلیل که گناهی بزرگ از وی صادر شود. اگر بیند که با دیوان سخن گفت، دلیل است با دشمن اهل صلاح یکی بود و ایزد تعالی مراد ایشان ندهد.<br><br>اسماعیل بن اشعث گوید:<br><br>اگر بیند که با دیو طعام و شراب میخورد، دلیل بود که بر فساد گراید و مطاوعت دیو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که بر راه صلاح و خیر آید و تابع دین شود. اگر بیند دیو را بگرفت یا دیو در شکم او شد، دلیل که به فساد مشغول شود.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br><br>دیدن دیو در خواب بر شش وجه است.<br><br>اول: دیدار دشمن.<br><br>دوم: فساد و خرابی دین.<br><br>سوم: شهوت و هوای نفس.<br><br>چهارم: از طاعت دور بودن( درماندن از بندگی و اطاعت خدا).<br><br>پنجم: از اهل اصلاح دوری جستن( دوری جستن از افراد با تقوا و درستکار).<br><br>ششم: خوردن چیزی حرام(حرامخواری).<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:<br><br>دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد و فتنه و آشوب می آفریند. به زبان دیگر دیو شخصیت دوم و مضاعف ماست. نفس اماره ماست که گاه کنترل می کنیم و گاه عنان آن از دستمان بیرون می رود. اگر دیدیم که دیو خوشحال است و می خندد به فساد و تباهی میل می کنیم و اگر دیو غمگین بود کارهای خیر و خوب انجام می دهیم. اگر دیو ما را گرفت تسلیم هوای نفس می شویم و اگر دیو در تعقیب ما بود وسوسه می شویم. اگر بر دیو سوار شدیم یا غلبه کردیم به صلاح می گراییم.<br><br><br></div> text/html 2015-04-16T12:52:51+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ذکر http://taabir.mihanblog.com/post/2008 اگر کسی در خواب دید بعد از نمازهایش به ذکر خداوند مشغول می شود، و همراه با ذکر نام خداوند به گریه و ندبه و زاری مشغول است، تعبیرش این است که این شخص در بیداری، انسانی خدا ترس و بسیار زاهد است که مشتاق یاد خدا است و گریه او در خواب، نوید رسیدن شادی و خوشبختی در دنیا و آخرت به اوست که برایش خنده و شادی به همراه خواهد داشت.<br><br>اگر کسی خواب ببیند به مداحی و ذکر نام خداوند در حضور دیگران مشغول است، شفاعت اهل بیت رسول خدا و خود آن حضرت به او می رسد و او در بیداری دست به کاری خواهد زد که مردم از او شادمان خواهند شد و خیرش به همه خواهد رسید. text/html 2014-11-18T19:15:57+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رادیو http://taabir.mihanblog.com/post/1999 <div><b><font size="3">تعبیر خواب رادیو</font></b><br></div><div><br></div><div> رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد. نصیحت می کند اما هیچ استدلالی را نمی پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید اما تعبیر اخلاق و رفتار شما را نمی فهمد و درک نمی کند. <br></div><div>چنانچه در خواب رادیوئی دیدید البته هیچ تعبیر ی ندارد چون رادیو چیزی است که همه جا هست و همه کس نوعی از آن را دارد و نمی تواند محور خواب باشد مگر اینکه وضع غیر معمول داشته باشد یا مطالبی غیر متعارف از آن بشنویم. <br></div><div>همان طور که گفته شد رادیو دوستی است محب و خیر خواه که فقط گوینده است و زیاد هم حرف می زند ولی به هیچ وجه بد خواه نیست و کلا نظر در اصلاح و بهبود شما دارد.</div><div> چنانچه در خواب دیدید رادیوئی دارید یا از جائی خریدید و یا کسی به شما هدیه داد با چنین دوست دل سوزی آشنا می شوید، اگر دیدید رادیو را باز کردید و نتوانستید آن را ببندید موجب تیرگی رابطه خود را با آن دوست دل سوز فراهم می آورید و اگر آن را شکستید آن دوست را از دست می دهید و طبعا زیان می بینید.</div><div><br></div><div> اگر دیدید رادیوی خرابی را تعمیر کردید با آن دوست آشتی می کنید یا چنانچه با همسر خود قهر هستید و روابط تیره ای دارید روابط خود را بهبود خواهید بخشید. رادیو زن هم می تواند باشد چون زن ها نیز زیاد حرف می زنند و نیت بدی ندارند.</div><br>محمدبن سیرین گوید: رازیانه به خواب ، اگر به وقت باشد، اگر بی وقت، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود. اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار داشت، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود. text/html 2014-11-18T19:10:56+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب راهزن http://taabir.mihanblog.com/post/1997 <b><font size="3">تعبیر خواب راهزن</font></b><br><br>اگر کسی در خواب دید راهزنی می کند، مال مردم را به حرام و ظلم و ستم می برد. اگر تعدادی راهزن را نیز گرد خود جمع می دید، جمعی از اراذل و اوباش با او قصد همکاری برای چپاول مردم را دارند. اگر در راهی راهزنان دیگری راه او را سد کردند، و دار و ندارش را بردند، از غم و غصه نجات پیدا می کند و مال از دست رفته اش به او بر می گردد. اگر زنی خواب ببیند خودش را و یا دخترش را دزدیدند، شوهر می کند و یا دخترش ازدواج می کند.<br><br>محمد ابن سیرین می گوید: راهزن در خواب ، مردی است که با مردم نبرد کند. اگر به خواب ببیند که راه زد و مال بسیار ببرد، دلیل که با مردی پیوندد که او را عزیز و گرامی دارد و فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد. اگر ببیند راهزن بر او جمع شد ولی نتوانست از او چیزی ببرد، دلیل که بیمار گردد و بیم هلاک خواهد بود و سرانجام از آن خلاصی یابد.<br><br>ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که راهزن چیزی از او دزدید، دلیل که از کسی دروغ شنود. اگر ببیند به راهی می رفت و راهزنان هلاکش کردند، خبر مصیبت به وی رسد.<br><br>جابر مغربی می گوید: اگر بیند راهزنی کرد و کالایی برد، دلیل است که کسی بر او دشمن شود و عیش بر او تباه کند. اگر خویش را راهزن ببیند، لکن کالای کسی را نبرد، دلیل است بیمار گردد و سرانجام شفا یابد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; امام صادق (ع) می فرماید: راهزنی به خواب بر سه وجه است:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; جنگ و خصومت،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دروغ گفتن،<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیماری و تباهی عیش.<br><br> text/html 2014-11-18T19:10:12+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رایانه http://taabir.mihanblog.com/post/1996 <br><font size="4">دیدن رایانه در خواب</font><br><br>مولف گوید : کار با کامپیوتر چون فرمانهای کاربر را اجرا می کند می توان به موضوعات مختلف تقسیم کرد اگر به عنوان کار شغلی با آن کار می کردید وکار شما مربوط به امور دنیائی بود دلیل که کار آخرت نقصان دارد اگر در مسائل آخرتی کار می کردید مانند تحقیق دینی دلیل که کار آخرتتان راست است اگر مشغول بازی با کامپیوتر بودید گرفتاری در گناه اگر در حال ساخت برنامه ویا موضوعی مربوط به امور دینی یعنی اعمالش به صلاح بود واگر مربوط به موضوع دنیوی بود خیر و فایده دنیائی بدست آورد در کل می توان گفت اعمالی که از کامپیوتر می بینیم مربوط به خواسته های درونی خودمان می باشد<br><br> text/html 2014-11-18T19:09:21+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رب http://taabir.mihanblog.com/post/1995 <font size="4"><b>&nbsp;تعبیر خواب رب</b></font><br><br>محمد بن سیرین گوید: رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود به خلاف این بود.<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به زحمت و رنج و تلاش فراهم می کنید. سودی عایدتان می شود که زائیده کار و کوشش بسیار است و سهل و آسان به دست نیامده است. اگر احساس کردید که بوی رب جوشانده به مشامتان می رسد و شما از آن بود خوشتان می آید خبری خوش به شما می رسد که برای شما سود آورد است و اگر از بوی آن خوشتان نیاید خبری بد به شما می دهند که اگر چه سود آور است شما را غمگین می کند. اگر در خواب دیدید که رب روی لباستان ریخته در یک معامله زیان می بینید که آن زیان به اندازه لکه ای که روی لباستان پدید آمده کوچک یا بزرگ است. اگر در خواب دیدید کوزه ها و شیشه های رب زیادی چیده شده و می گویند همه به شما تعلق دارد و خودتان ندانید آنها را کی خریده یا پخته اید میراثی به شما می رسد که آن هم به مقدار شیشه ها و کوزه ها یا زیاد است یا کم. در مجموع رب مال است و پولی که با زحمت و تلاش فراهم گردیده. میراث بردن نیز رسیدن به پولی است که دیگری با زحمت و تلاش گردآورده است. اگر در خواب دیددی که کسی رب به شما می دهد از جانب او متنعم می شوید. اگر بچشید رب شیرین باشد کامیاب می شوید و اگر ترش باشد غمگین و اندوهناک می گردید. اگر در خواب ببینید که رب را به زمین ریختید مال خودتان را هدر می دهید. رب انار در خواب دیدن بهتر از رب چیزهای دیگر است مشروط به این که ترش نباشد.<br><br><br><br> text/html 2014-11-18T19:06:29+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رختخواب http://taabir.mihanblog.com/post/1994 <b><font size="4">&nbsp;تعبیر خواب رختخواب + رخت خواب</font></b><br><br>لوک اویتنهاو می گوید :<br><br>رختخواب<br><br>کثیف : خوشبختی خانوادگی<br><br>از تخت افتادن : احتیاط کنید<br><br>تختخواب زیبا : ازدواج موفق<br><br>رختخواب خالی : مرگ<br><br>از تخت برخاستن : شما سلامتی خود را باز خواهید یافت<br><br>رختخوابی که آفتاب روی آن باشد : کامیابی<br><br><br> text/html 2014-11-18T19:05:09+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رستوران http://taabir.mihanblog.com/post/1993 <div><b><font size="3">تعبیر خواب رستوران</font></b><br></div><div><br></div><div><br></div><div> معبرین غربی:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیدن رستوران در خواب به شما هشدار می‌دهد. این هشدار به این معناست که مراقب سلامتی خود باشید و از خرج کردن پول‌های ذخیره خود بپرهیزید. به همین دلیل مراقب رفتارهای خود باشید و با احتیاط بیشتری مسائل مالی خود را دنبال کنید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر مکرراً در خواب‌های خود رستوران مشاهده کردید ممکن است آشفتگی در خانه شما در حال رخ دادن باشد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; این خواب‌ها پیشنهاد می‌دهند که منزل و خانه شما نیازمند تمیزکاری و مرتب شدن هستند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; همانطور که گفته شد خواب‌هایی که در مورد رستوران دیده می‌شوند بیانگر دقت داشتن در مباحث مالی و خرج نکردن بیهوده ثروت فرد بیننده خواب است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه موارد گفته به شرطی قابل قبول می‌باشد که رستوران و دیدن آن در خواب در محوریت خواب قرار گرفته باشد همچنین برای تعبیری مناسب بایستی تمام جزییات خواب آنالیز و بررسی گردد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیدن رستوران در خواب نیز می‌تواند به ارتباط با افراد احمق و پوچ&nbsp; مربوط شود. افراد پوچ کسانی هستند که هدف خاصی در زندگی خود ندارند.<br><br>لوک اویتنهاو می‌گوید:<br>رستوران: سرگرمی پرخرج<br>&nbsp;<br>تعبیر خواب رستوران گران قیمت<br>معبرین غربی:<br>اگر در خواب خود به رستوران گران قیمتی با وسایلی بسیار مجلل رفتید بیانگر تجربه بسیار خوشایندی از ملاقات با دوستان نزدیکتان است.<br><br></div> text/html 2014-11-18T18:43:32+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رفتن http://taabir.mihanblog.com/post/1992 text/html 2014-11-18T18:34:34+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رنگ ها http://taabir.mihanblog.com/post/1991 <font size="3"><b> تعبیر خواب رنگ ها</b></font><br><br>محمدبن سیرین گوید: <b>رنگ سفید </b>به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاكی دین كند و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و كراهت بود و زنان را نیكو بود و رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر كسانی كه همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ كبود بر جامه&nbsp; زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت كند.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید: <b>رنگ سفید و سبز به خواب</b>، دلیل بر خیر و بركت و عز و ظفر یافتن و دین پاك باشد، زیرا كه لباس اهل بهشت است و رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و مملكت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه و رنگ زرد بیماری بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب، دلیل كسی بود كه بر وی بهتان گوید، لكن بر دست او خیرات بسیار رود.<br><br>&nbsp;<br><br><b>رنگ نارنجی </b>گاهی‌ اوقات‌ این‌ رنگ‌ در ارتباط با دستگاه‌تناسلی‌ است‌. در نتیجه‌ یافتن‌ معنا و تعبیرصحیح‌ معنای‌ آن‌ در زندگی‌ شخصی‌ كار ساده‌ای‌نیست‌. از این‌ رو، در صورت‌ مشاهده‌ این‌ رنگ‌ درخواب‌، ابتدا سلامت‌ این‌ دستگاه‌ را مورد مداقه‌قرار دهید و سپس‌ ارتباط این‌ رنگ‌ را با تمام‌جنبه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ تان‌ دریابید.<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید: امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. روی هم رفته رنگ سفید خوب است. زرد غم و رنج و بیماری است. سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است. سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط. سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.<br><br>لوک اویتنهاو می گوید :<br><br>رنگ (دیدن رنگهای گوناگون) : افکار شعف آور<br><br>رنگ آبی : ناراحتی<br><br>یوسف نبی علیه السلام گوید:<br><br>دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جائی حرمت بیند<br><br>دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود<br><br>دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود<br><br>دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود<br><br>دیدن آب سبز گشتن عیش بود<br><br> text/html 2014-11-18T18:26:11+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب روبنده http://taabir.mihanblog.com/post/1990 <div> تعبیر خواب روبنده</div><div><br></div><div>اگر زنی در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد. روبنده مرد و …<br>شوهری است متعصب و سختگیر که پاس خانواده را دارد. اگر ببینید که روبنده بسته اید شوهری آن چنان که گفته شد خواهید داشت. روبنده برای مردان در خواب خوب نیست.</div><div>دیدن روبنده در خواب دلالت بر وجود مردی دارد که بسیار متعصب و سختگیر و مراقب خانواده خود است. اگر زنی در خواب ببیند که روبنده دارد،کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می دهد. روبنده برای مردان در خواب خوب نیست.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-11-18T18:16:57+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب روزه گرفتن http://taabir.mihanblog.com/post/1989 <div><font size="2"><b>تعبیر خواب روزه گرفتن</b></font><br> </div><div><br></div><div>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در ماه رمضان روزه گرفته‌ای، تعبیرش گرانی و کمبود مواد غذائی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر روزه گرفتن برقراری دین خداوند و رهائی از غم و اندوه و ایمنی و مصونیت از بیماری و پرداخت بدهی و نجات یافتن از رنج و سختی می‌باشد (مخصوصاً اگر در ماه رمضان باشد) (تعبیرهای مختلف).</div><div>امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در روز عاشورا روزه گرفته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.</div><div><br></div><div>اگر ببینی روزۀ مستحبی گرفته‌ای، یـعـنـی از بیماری ایمن می‌شوی.</div><div><br></div>اگر ببینی دو ماه روزه گرفته‌ای، یـعـنـی از گناهانت توبه خواهی کرد. اگر ببینی یک سال تمام روزه گرفته‌ای، یـعـنـی توبه‌کار و توبه کننده می‌شوی.<br><div>ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن یا ذکر و تسبیح میگوئی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی. اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت <br></div><div>سر مردم غیبت می‌کنی و یا اینکه فحش و ناسزا می‌گویی، یـعـنـی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری .</div><div><br></div><div>امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر افطار کردن، پرهیزکاری و روزی حلال می‌باشد. اگر ببینی عمداً روزۀ خود را شکسته‌ای، یـعـنـی در مسافرت دچار بلا و گرفتاری و مصیبت خواهی شد و یا اینکه گرفتار بیماری می‌شوی.</div><div><br></div>تعبیرهای روزه گرفتن عبارتند از: 1- بزرگی 2- ریاست 3- تندرستی 4- مرتبه و مقام 5- توبه کردن از گناهان 6- پیروزی بر دشمن 7- زیادی نعمت8- به جا آوردن حج 9- جنگ با دشمنان دین 10- صاحب فرزندی پسر خواهی شد. <br> text/html 2014-11-18T18:13:08+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب روشنایی http://taabir.mihanblog.com/post/1988 <div><font size="4"><b>تعبیر خواب روشنایی</b></font><br></div><div><br></div><div> روشنائی<br>ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی محیط تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شده است، یـعـنـی توبه می‌کنی و به راه راست هدایت می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از تاریکی وارد روشنایی شده‌ای، یـعـنـی از فقر به ثروت می‌رسی، و غم و ناراحتی تو از بین می‌رود و در کار تو گشایش به وجود می‌آید و از گمراهی دور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی از تاریکی به روشنائی می‌روی، تعبیرش این است که از رنج و تنگنا به نعمت و گشایش و فراخی خواهی رفت .<br>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روشنی به سینۀ تو افتاده و روشن شده است، یـعـنـی پرهیزکار و پاکدامن خواهی بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ... _ آیا کسی که خدا سینه‌اش را پذیرای اسلام کرد و در نتیجه همواره با نور الهی قدم برمی‌دارد...(زمر، 22) و همچنین عاقبت به خیر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ...یَسْعَى نُورُهُم بَیْنَ اَیْدِیهِمْ وَبِاَیْمَانِهِم... _ ...نورشان از پیش رو و از دست راستشان در حرکت است... (حدید، 12).<br>امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای روشنائی عبارتند از: 1- دین هدایت 2- علم 3- راه پاک 4- اعتقاد پاک. <br></div> text/html 2014-11-18T17:52:01+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب روی + صورت + چهره http://taabir.mihanblog.com/post/1987 <div> تعبیر خواب روی + صورت + چهره</div><div><br></div><div><br></div><div>رنگ چهره<br>● قرمز: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات قرمز شده است یـعـنـی با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری [ولی برای مشاهدۀ تعبیر چهرۀ سرخ به قسمت چهره خوب مراجعه شود].<br>● زرد: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رنگ مرد زرد، کسی که است که به او بهتان می‌زنند، ولی خیرات و نیکی‌های زیادی انجام می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی گونۀ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).<br>● سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گونه صورت تو سفید می‌باشد، یـعـنـی دین و ایمان خوب و پاکی خواهی داشت، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ _ و اما آن‌ها که رویشان سفید است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند (آل عمران-107).<br>● سیاه و تیره: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چهرۀ سیاه، غم و اندوه و رسوائی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گونه صورت تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی بین مردم رو سیاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: اگر ببینی چهره تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی از جهت عیال و زن خودت دچار غم و اندوه خواهی شد و در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی چهره تو سیاه و تیره می‌باشد تعبیرش این است که کافر خواهی شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... فَاَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكْفَرْتُم بَعْدَ اِیمَانِكُمْ... _ ... اما به آن‌هائی که رویشان سیاه می‌شود، گفته می‌شود: آیا شما نبودید که بعد از ایمانتان کافر شدید... (آل عمران-106). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ _ و چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود (نحل-58). اگر ببینی علاوه بر آنکه چهرۀ تو سیاه است، گرد و خاکی نیز می‌باشد، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).<br></div><div><br></div><div>تغییر چهره</div><div><br></div><div>امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چهره‌ات عوض شده و تغییر کرده است، یـعـنـی از خداوند روگردان می‌شوی و سخن دروغ خواهی گفت. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو تغییر کرده ولی دوباره به صورت اول خودش برگشته است، یـعـنـی توبه می‌کنی و به خداوند رو می‌آوری .<br>جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به صورت فرشته‌ای درآمده‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی از غم و اندوه رها می‌شوی یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جبرئیل شده‌ای و مردم به تو اشاره می‌کنند و می‌گویند که او جبرئیل است، یـعـنـی امانت‌دار و محرم راز می‌شوی و به خواسته‌ات خواهی رسید. اگر ببینی میکائیل شده‌ای و یا گفتند که تو میکائیل هستی، یـعـنـی از تو به مردم خیر و نعمت و بشارت می‌رسد و پیش مردم دارای قدر و منزلت و جاه عظیمی خواهی بود.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>چهره خوب</div><div><br></div><div>امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چهره زیبا، خوشحالی و شادی می‌باشد.<br>ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات بهتر و زیباتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی شرافت و منزلت تو بیشتر می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب چهرۀ خودت را در آیینه یا آب خوب و نیکو ببینی، یا اینکه کسی به تو بگوید چهره‌ات خوب و نیک می‌باشد، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود .<br>جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات سرخ و تمیز می‌باشد، یـعـنـی شاد و با نشاط خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که مشهور می‌شوی [دقت شود که تعبیرگر گفته است "سرخ" می‌باشد یعنی اصطلاحاً "چهره‌ات گل انداخته است"، و نه "قرمز" شده است؛ برای دیدن تعبیر چهرۀ قرمز به قسمت رنگ چهره مراجعه شود].</div><div><br></div><div>ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات صاف و تمیز می‌باشد، یـعـنـی در بین مردم مشهور می‌شوی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.<br></div><div>جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات صاف و روشن می‌باشد، یـعـنـی توفیق بندگی و طاعت پیدا می‌کنی و کار خیر انجام می‌دهی.<br></div><div><br></div><div>چهره ناخوشایند</div><div><br></div><div>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در چهره‌ات ایراد و نقصی وجود دارد، یـعـنـی درسرپرستی و ریاست بر خانه و زینت و آرایش تو نقصی به وجود می‌آید. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو زشت شده است، یـعـنـی کار تو بد و خراب می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زشت‌تر و ناخوشایندتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی پیش مردم قدر و منزلتی نخواهی داشت و به چشم حقارت به تو نگاه می‌کنند،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر چهره زشت، غم و اندوه و بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).<br>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات کج شده است، یـعـنـی در دین و ایمان دچار فساد و تباهی خواهی شد.<br>جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات اصطلاحاً "شکسته" و افتاده شده است، یـعـنـی دچار مصیبتی می‌شوی.<br>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی بدهکار می‌شوی.<br>تعبیر مرتبط :&nbsp;&nbsp; فلج صورت&nbsp; <br></div><div><br></div><div>چهره زخمی</div><div><br></div><div>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد یا زرداب از آن بیرون می‌آید و یا زخمی می‌باشد، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).</div><div>جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زخمی شده است، یـعـنـی به اندازه آن به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی چهره تو دچار خراشیدگی و تباهی شده است، یـعـنـی از جهت زن‌ها در کار و سرپرستی و ریاست تو بر خانه اختلال و اشکال به وجود می‌آید.<br>اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌هایت را تراشیده‌اند و جای تراشیدن زخمی شده است، یـعـنـی حرمت و جاه تو کم می‌شود.<br>تعبیرهای مرتبط :&nbsp;&nbsp; خون&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; زخم&nbsp; <br></div><div><br></div><div>سایر موارد</div><div><br></div><div>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی بدهکار می‌شوی.<br>اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دو تا چهره و صورت داری و دورو هستی، تعبیرش این است که دورو و منافق می‌باشی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر هر دو چهره خوب و پاکیزه باشند، یـعـنـی بین مردم واسطه و میانجی می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا چنانچه یک روی خود را خندان ببینی و روی دیگر را گریان، یـعـنـی دو زن خواهی داشت که با یکدیگر سازگاری و سازش نمی‌کنند.<br>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی صورت تو به پشت برگشته است، یـعـنـی مردم از تو روبرگردان می‌شوند و به تو ظلم و جفا می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).<br>امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چهره عبارتند از: 1- شرافت و بزرگی 2- خواری و حقارت 3- نظم و نظام کارها 4- دین و دینداری 5- غم و اندوه و رسوائی (وقتی که سیاه ببینی) 6- بدهکاری 7- کار نیکو 8- توفیق طاعت و بندگی خداوند. <br></div> text/html 2014-06-10T07:03:02+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ریاست http://taabir.mihanblog.com/post/1983 <div><font size="3"><b>تعبیر خواب ریاست</b></font><br></div><div><br></div><br><br>یوسف نبی علیه السلام گوید:<br><br>دیدن بریاست عمل مشاقی در کار غالب گردد<br><br> text/html 2014-06-10T07:01:19+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ریحان http://taabir.mihanblog.com/post/1982 <div><b><font size="5">تعبیر خواب ریحان</font></b></div><div><br></div><div><div> ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب، ریحان سبز و پاکیزه و خوشبوئی ببینی، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ تو ریحان سبز و بلند شده و بوی آن به مشامت می‌رسد، یـعـنـی صاحب فرزند شجاع و دانا و عاقلی می‌شوی.</div><div><br></div><div>ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریحان در جای مخصوص به خودش قرار دارد، یـعـنـی صاحبش کارهای نیکو انجام می‌دهد، ولی اگر ببینی در جای مخصوص به خودش نیست، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).</div><div><br></div><div>ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کندن ریحان، غم و اندوه می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: اگر ببینی ریحان را از زمین کندی، یـعـنـی از دوستی و همنشینی با شخصی بزرگ و نیک جدا خواهی شد.</div><div><br></div>امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریحان عبارتند از: 1- ازدواج با زن 2- «کنیزک» 3- دوست 4- فرزند 5- سخن خوب و خوش 6- مجلس علم 7- رفتار خوب و نیک. <br><br><br>برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن تعبیر کرده اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته اند. ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.<br><br>محمدبن سیرین گوید: اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهای نیکو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای و گویند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو. اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزی حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد، نقصان آن بدان کس بازگردد. جابر مغربی گوید: هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند، صلاح آن هم بدیشان بازگردد. ریحان فروش چون به وقت خویش فرو شد، بسیار نیکو بود. اگر نه به وقت خویش بود، دلیل بد بود. زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسی بزرگ و نیکو بود که وی را بدان کس دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند که ریحان را از زمین برکند، دلیل که از چنین کسانی که یاد کردم او را مفارقت افتد.<br></div> text/html 2014-06-10T06:52:17+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ریسمان و طناب http://taabir.mihanblog.com/post/1981 <br><br><div>تعبیر خواب ریسمان و طناب</div><div><br></div><br>محمد بن سیرین گوید:<br><br>ریسمان درخواب، سفر است و بعضی از معبران گویند: کار مردی است که با زنان اختلاط دارد. اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی رشت، دلیل که کاری حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد تا جامه بافد، دلیل است که در بین کاری بود.<br><br>ابراهیم کرمانی گوید:<br><br>اگر زنی بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، دلیل که او را از سفر غایبی بازآید. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را خیر و منفعت رسد.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br><br>ریسمان در خواب بر چهار وجه است.<br><br>اول: سفر.<br><br>دوم: کارمزد.<br><br>سوم: عمر داز.<br><br>چهارم: منفعت بسیار.<br><br>یوسف نبی علیه السلام گوید:<br><br>کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود<br><br><br><br> text/html 2014-03-03T16:50:30+01:00 taabir.mihanblog.com تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ریگ http://taabir.mihanblog.com/post/1970 <br><br>محمد بن سیرین گوید:<br><br>ریگ در خواب، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیندبه کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد.<br><br>حضرت امام جعفر صادق فرماید:<br><br>دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است.<br><br>اول: مشغولی در دین و دنیا. خاصه چون ریگ بسیار بود.<br><br>دوم: مال.<br><br>سوم: منفعت.<br><br>چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب ( رفعت وسرافرازی اما با رنج و مشقت).<br><br>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:<br><br>ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول. اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می رسید و اگر خود را در میان ریگستان دیدید به پول زیاد دسترسی می یابید. اگر دیدید از زمین ریگ ها را جمع می کنید به مقداری که برمی دارید پول به زحمت حاصل می کنید. اگر دیدید ریگ می خورید مال خود را مصرف بی قاعده می کنید.<br><br><br>