تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب گرگ

تاریخ:جمعه 24 اسفند 1397-03:42 ب.ظ

 تعبیر خواب گرگ

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گرگ بر سه وجه است.

    زن
    کنیزک
    خادم

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می‌کنند.
 
تعبیر خواب حمله گرگ
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.
 
تعبیر خواب کشتن گرگ
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.
 
تعبیر خواب زوزه گرگ


مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد
 
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن


نوع مطلب : حرف "گ" 

نظرات() 

تعبیر خواب گرگ

تاریخ:یکشنبه 6 بهمن 1387-01:10 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم.

لوک اویتنهاو می گوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

۳ـ شنیدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند .نوع مطلب : حرف "گ" 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic