تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب ابر در

شنبه 28 دی 1387  04:06 ب.ظ    ویرایش: چهارشنبه 20 شهریور 1392 09:46 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ش" ،

شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تاویل به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند شیر می دوشید و به عوض شیر خون می آمد، دلیل است مال حرام یابد. اگر درخواب بیند که از پستان خود شیر می خورد، دلیل است در کسب خود نقصان کند. اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن شیرِ چهارپایان دشتی، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که شیر گورخر می خورد، دلیل صلاحیت بود. اگر بیند که شیرِ اشتر خورد، دلیل فراخی است. اگر بیند که شیرِ آهو می خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند که شیرِ بز خورد، دلیل است که از زنی منفعت یابد. اگر بیند که از شیرِ پلنگ نوشید، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که شیرِ بر خورد، دلیل است مال دشمن بستاند. اگر دید که شیرِ پیل خورد، دلیل است که از بزرگی مال حاصل کند. اگر دید که شیرِ گاومیش خورد، دلیل که از زنی زحمت بیند، اگر دید که شیر خوک خورد، دلیل است که بی خرد شود. اگر شیرِ گرگ خورد، دلیل است که عیالش با وی خیانت کند. اگر بیند که شیرِ گوسفند خورد، دلیل است که مال حلال حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دوشیدن هر حیوان حرام گوشت در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است .

دوشیدن حیوان حلال گوشت ، دلیل بر مالى است که بدست مى آید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شیر خوردن روزی فراخ شود

دیدن شیر نیک باشد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید ، علامت آن است که به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت .

۲ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانة سلامتی و کسب ثروت است .

۳ـ اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می کنید ، علامت آن است که به ثروت شما افزوده خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، علامت آن است که برای سعادت خودتان هم که شده خیر خواهی پیشه می کنید .

۵ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانة آن است که در زندگی زیان کوچکی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید .

۶ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانة آن است که از مشکلات کوچکی عذاب خواهید کشید .

۷ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانة آن است که از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد .

۸ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید .

۹ـ خوردن شیر داغ در خواب ، علامت آن است که با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می کنید ، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است .

   


نظرات()  
جمعه 27 دی 1387  10:39 ق.ظ    ویرایش: چهارشنبه 18 آذر 1388 03:02 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف خ ،

1ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یكی از اعضای بدن خود یا كور شدن .

2ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ كودكی است .

   


نظرات()  
جمعه 27 دی 1387  10:38 ق.ظ    ویرایش: چهارشنبه 18 آذر 1388 03:04 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف خ ،

1ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است كه بزودی ازدواج خواهید كرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

2ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

3ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك می گویید .

4ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

 

خروس جنگی

1ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت اندك خود ، قانع و خرسند خواهید بود .

2ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .

   


نظرات()  
جمعه 27 دی 1387  10:18 ق.ظ    ویرایش: دوشنبه 16 آذر 1388 02:00 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف خ ،

1ـ اگر خواب ببینید خاك اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد كه موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاكی است ، نشانة آن است كه تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترك كنید .

3ـ اگر خواب ببینید كسی روی شما خاك می پاشد ، علامت آن است كه دشمنان می كوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

 

خاك اره

 دیدن خاك اره در خواب ، علامت آن است كه اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما خواهد شد .

 

   


نظرات()  
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور روسیه , تور گرجستان , تور زمینی ارمنستان ,تور بلغارستان ,کرایه وانت بار در تهران , هزینه ثبت شرکت
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید