تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب پرنده شاهین

تاریخ:شنبه 28 دی 1387-03:02 ب.ظ


تعبیر خواب پرنده شاهین

محمد بن سیرین گوید :

دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است.

اول: قدرومقام و منزلت.

دوم: فرمانروائی.

سوم: مال و نعمت.

چهارم: فرزند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید که شاهین را رام کرده اید و به شکار بر می انگیزید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می دهد. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که شاهین در خواب قدر و منزلت است و کامروایی است. برخی از معبران نوشته اند که شاهین فرزند ذکور است و شاهین سفید بخت بیدار و به زبان گویاتر شاهین چنان پسری است که موجب سربلندی پدر می شود و نام آور می گردد و خدمت و شوکت و شهرتش همگان را به اعجاب و تحسین وا می دارد. اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می شوید و مقام و منزلت می یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می شوید اما نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می آورد. درخواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شاهین چرغ چکاری بزرگی است

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن شاهین در خواب ، نشانة آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند .

۲ـ اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانة آن است که کسی به او تهمت خواهد زد .نوع مطلب : حرف "ش" 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic