تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب شب

تاریخ:جمعه 24 دی 1389-09:20 ق.ظ

اگر در خواب بیند شب تاریک بود، دلیل غم و اندوه بود. اگر روشن بود یا ماهتاب، دلیل خرمی بود.

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند شب تاریک راه می رفت، دلیل بر استقامت بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب های ما شب نیست. گاه اتفاق می افتد که خواب را درون ظلمت می یابیم. این تاریکی تعبیر دیگری دارد و تعبیر شب به آن اطلاق نمی شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می بینیم و از ذهن ما می گذرد که شب است در این صورت باید دنبال تعبیر شب بگردیم. در رویاهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریکتر و ظلمانی تر باشد این راز و مجهول بزرگتر و پیچیده تر می باشد . چنانچه در خواب شب ببینیم و مشاهده کنیم که در ظلمت شب راه می رویم با مجهول درازی رو به رو می شویم که ما را به تکاپو و تلاش بر می انگیزد و کوشش هائی در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل می آوریم ولی اگر شب مهتابی و روشن بود و به علت نور ماه یا چراغ روشن شده و ظلمت طبیعی آن شکسته بود خوابی است نیکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگی می دهد. اگر وامداری در خواب چنین شبی را ببیند که نور ماه آن را شکسته یا ستاره درخشان بر آسمان آنست وام خود را می پردازد و همین طور بیمار اگر ببیند در شب تاریک چراغ دارد یا نور ماه بر او تابیده از بیماری شفا حاصل می کند.

لوک اویتنهاو می گوید :

شب

شب سیاه : جدال خانوادگی

شب پر ستاره : زندگی طولانی

شب نا آرام : ضرر و زیان بزرگ

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید تاریکی شب شما را فرا گرفته است ، نشانة آن است که سختی و مشقت کار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است که اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت .نوع مطلب : حرف "ش" 

نظرات() 

تعبیر خواب شب

تاریخ:شنبه 28 دی 1387-03:03 ب.ظ

تعبیر خواب شب

1ـ اگر خواب ببینید تاریكی شب شما را فرا گرفته است ، نشانه آن است كه سختی و مشقت كار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است كه اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت .نوع مطلب : حرف "ش" 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic